Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

206. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis, stran 736.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1, 47/12, 22/16, 39/16), Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07, 11/11, 98/13), Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/15), Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 67/16), Statuta Občine Horjul (Uradni list RS, št. 63/10, 105/10, 100/11, 80/13), Statuta Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 26/12), Statuta Občine Log - Dragomer (Uradni list RS, št. 33/07) je bil na Občinskem svetu Občine Vrhnika, dne 21. 9. 2017, na Občinskem svetu Občine Borovnica, dne 21. 9. 2017, na Občinskem svetu Občine Horjul, dne 19. 12. 2017, na Občinskem svetu Občine Dobrova - Polhov Gradec dne 29. 11. 2017 in na Občinskem svetu Občine Log - Dragomer dne 27. 9. 2017 sprejet
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju glasila Naš časopis 
1. člen 
Drugi odstavek 4. člena se briše in se za prvim odstavkom 4. člena dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
(2) »Glasilo izhaja v tiskani obliki in ga prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine ustanoviteljice in občin soizdajateljic ter drugi zainteresirani brezplačno. V elektronski obliki pa se objavi na spletni strani izdajatelja.
(3) Izdajatelj mora ustrezno število izvodov glasila posredovati Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani kot nacionalni depozitarni organizaciji na podlagi Zakona o obveznem izvodu publikacij.
(4) Izdajatelj mora na vidnem mestu vsakega posameznega izvoda glasila zagotoviti objavo naslednjih podatkov: ime in sedež izdajatelja glasila, ime in priimek odgovornega urednika, ime oziroma firmo in sedež tiskarne in datum natisa in število tiskanih izvodov. Izdajatelj mora zagotoviti tudi objavo drugih podatkov, kot jih določa veljavna zakonodaja.«
2. člen 
(1) V prvem odstavku 7. člena se besedilo », kjer je sedež izdajatelja« nadomesti z besedo »izdajateljici«.
Za drugim odstavkom 7. člena se doda tretji odstavek, ki se glasi:
(3) »Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.«
3. člen 
V petem odstavku 9. člena se spremeni prva alinea, ki se glasi:
(5) »– zaprosi občinski svet občine ustanoviteljice za izdajo soglasja k imenovanju odgovornega urednika,«
4. člen 
(2) V drugem odstavku 10. člena se besedi »štiri leta« nadomesti z besedama »pet let«. Za šestim odstavkom 10. člena se doda sedmi odstavek, ki se glasi:
(7) »Vršilca dolžnosti odgovornega urednika samostojno imenuje Komisija za izdajanje glasila Naš časopis.«
5. člen 
(1) V prvem odstavku 15. člena se briše beseda »brezplačno« in doda se nov stavek, ki se glasi: »Objave se obračunavajo skladno s cenikom, ki ureja oglaševanje in ga potrdi Komisija za izdajanje glasila Naš časopis.«
(2) V drugem odstavku se besedilo », komisija za izdajanje glasila pa lahko ob tem sprejme tudi poseben pravilnik.« nadomesti z besedilom »in Zakona o političnih strankah.«
6. člen 
(1) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi v glasilu občin Naš časopis.
(2) Trajanje mandata odgovornega urednika se začne uporabljati po izteku mandata sedanjega urednika.
Št. 002-2/2005(2-01)
Vrhnika, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Vrhnika 
Stojan Jakin l.r.
Št. 900-0008/2017-3-23/5
Borovnica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Borovnica 
Bojan Čebela l.r.
Št. 0392-0008/2017-2
Horjul, dne 19. decembra 2017
Župan 
Občine Horjul 
Janko Prebil l.r.
Št. 011-0018/2017
Dobrova, dne 29. decembra 2017
Župan 
Občine Dobrova - Polhov Gradec
Franc Setnikar l.r.
Št. 615-1/2010-43
Dragomer, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Log - Dragomer
Miran Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti