Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

195. Sklep o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o., stran 701.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 79/17 – ZKZ-F, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 56/15 – UPB in 17/17) je župan Občine Sevnica dne 18. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o. 
1. člen
(splošno) 
S tem sklepom določa župan Občine Sevnica začetek in način priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11) (v nadaljevanju: SD OPPN 1 – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo SD OPPN 1 – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.) 
Občina Sevnica ima sprejet Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11).
Predmet SD OPPN je del območja poslovne cone Blanca ob regionalni cesti s parc. štev. 557/5, 557/4, 537/2, 557/6, vse k.o. Blanca, v izmeri 6.663,00 m², ki je v lastništvu Varilstvo Bizjak, Dejan Bizjak s.p., Arto 8, 8293 Studenec in 3PK, d.o.o, Blanca 6, 8283 Blanca ter Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Na navedenih parcelah je po veljavnem OPPN predvidena gradnja nestanovanjskih (poslovnih) objektov in manjšega bencinskega servisa. Ker grafični del veljavnega OPPN s predvidenimi objekti in načrtovanim bencinskim servisom ne ustreza tehnološkem načrtu in potrebam investitorjev, želijo investitorji obravnavano območje racionalno izkoristi in graditi nestanovanjske objekte za potrebe svoje dejavnosti.
Sprejem in uveljavitev odloka SD OPPN 1 bo pravna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev potrebnih upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objektov.
SD OPPN 1 se nanašajo samo na posamični poseg v prostoru, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov, zato se na podlagi 61.a člena ZPNačrt, priprava in sprejem SD OPPN 1 vodi po skrajšanem postopku.
3. člen 
(območje SD OPPN 1 – območje Varilstva Bizjak, Dejan Bizjak s.p. in 3PK, d.o.o.) 
Predmet SD OPPN 1 je del območja poslovne cone Blanca ob regionalni cesti s parc. štev. 557/5, 557/4, 537/2, 557/6, k.o. Blanca v izmeri 6.663,00 m2.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Strokovne rešitve se izdelajo na podlagi opravljenih analiz prostora in izkazanih potreb, pridobljenih smernic in analize le-teh, ter ob upoštevanju programskih izhodišč in veljavne zakonodaje.
5. člen 
(roki za pripravo SD OPPN 1) 
S tem sklepom, so določeni naslednji okvirni roki priprave in sprejemanja SD OPPN 1:
faza
nosilci
roki /dni
sklep o pripravi
župan
januar 2018
objava sklepa 
v Uradnem listu RS
občina 
8
izdelava osnutka
izdelovalec 
10
pridobivanje smernic
nosilci urejanja prostora
15
usklajevanje smernic 
za načrtovanje
izdelovalec, 
občina 
5
izdelava dopolnjenega osnutka
izdelovalec 
10
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)
izdelovalec OP
20
objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in obravnavi dopolnjenega osnutka SD OPPN v Uradnem listu RS
občina 
7
javna razgrnitev 
in javna obravnava
izdelovalec, 
občina
15
zavzemanje stališč 
do pripomb
izdelovalec, 
občina 
5
potrditev stališč 
do pripomb 
in seznanitev javnosti
občinski svet 
in občina
na naslednji seji občinskega sveta
priprava predloga
izdelovalec
10
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora
nosilci urejanja prostora
15
izdelava usklajenega predloga
izdelovalec 
10
sprejem odloka 
na občinskem svetu
občinski svet 
na naslednji seji občinskega sveta
objava odloka 
v Uradnem listu RS
občina
10
izdelava končnega dokumenta v šestih izvodih. Od tega 
4 izvode preda pripravljavcu, 
po 2 izvoda investitorjem
15 dni 
(izdelovalec)
Okvirni roki se lahko, zaradi nepredvidenih zahtev in pogojev nosilcev urejanja prostora v postopku tudi spremenijo, saj pripravljavec SD OPPN 1 na to ne more vplivati.
Za izdelavo SD ZN 1 Občina Sevnica zagotovi ustrezni geodetski načrt za celotno območje SD ZN 1 v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:500. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
6. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta) 
Nosilci urejanja prostora, ki morajo izdati smernice k osnutku in mnenja k dopolnjenemu predlogu OPPN so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana;
2. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge ukrepe, Vojkova 61, 1000 Ljubljana;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Spodnje Save; Novi trg 9, 8000 Novo mesto;
4. RS, Ministrstvo za promet in zveze, Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto, Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto;
5. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
6. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje, Vodnikova ulica 3, 3000 Celje;
7. Slovenske železnice – Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana;
8. Elektro Celje d.d., Področje Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško;
9. Telekom Slovenije d.d., Novi trg 7, 8000 Novo mesto;
10. GVO d.o.o., Cigaletova 10, 1000, Ljubljana;
11. Komunala d.o.o. Sevnica, Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica;
12. Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:
– Krajevna skupnost Blanca, Blanca 24, 8283 Blanca;
– druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor se v postopku priprave SD OPPN 1 za to izkaže potreba.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61.a člena ZPNačrt, podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 15 dneh od prejema poziva.
V primeru, da smernice posameznih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte, če pa se v postopku priprave SD OPPN 1 ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pri pripravi SD OPPN 1 sodelujejo naslednji udeleženci:
– pobudnika in investitorja: Varilstvo Bizjak, Dejan Bizjak s.p., Arto 8, 8293 Studenec in 3PK, d.o.o, Blanca 6, 8283 Blanca;
– pripravljavec: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica;
– izdelovalec: DEMIDA ARHITEKTURA, d.o.o., Prešernova ulica 1, 8290 Sevnica.
7. člen 
(obveznosti financiranja SD OPPN 1) 
Izdelavo SD OPPN 1, morebitno presojo vplivov na okolje in drugo strokovno gradivo, ki ga bodo zahtevali posamezni nosilci urejanja prostora financirata investitorja. Investitorja morata po sprejemu in objavi SD OPPN 1, Občini Sevnica predati 4 izvode v analogni obliki in 1 izvod v digitalni obliki.
8. člen 
(končna določba) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se objavi tudi na spletni strani občine.
Št. 3505-0002/2018
Sevnica, dne 18. januarja 2018
 
Župan 
Občine Sevnica 
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti