Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

217. Uredba o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, stran 755.

  
Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD in 31/15), 96. člena Zakona o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/07 in 58/08 – ZSPJS-I) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12, 15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1, 19/15 in 23/17 – ZSSve) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini 
1. člen 
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09, 51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15, 57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17 in 54/17) se 24. člen spremeni tako, da se glasi:
»24. člen
(povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega partnerja, povračilo stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo) 
(1) Povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pripada javnemu uslužbencu na delu v tujini, čigar nezaposleni zakonec ali zunajzakonski partner s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki prebiva z javnim uslužbencem v tujini, je bil do odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje ter je prostovoljno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do povračila stroškov iz tega člena ni upravičen javni uslužbenec, čigar zakonec ali zunajzakonski partner je že upravičen do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v skladu s predpisi, ki urejajo starševsko varstvo. Po poteku prejemanja prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo starševsko varstvo, je javni uslužbenec upravičen do povračila stroškov iz tega člena, če je bil njegov zakonec ali zunajzakonski partner ob začetku prejemanja teh prejemkov v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje in je prostovoljno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Povračilo iz prejšnjega odstavka se izplačuje od dneva, ko je zakoncu oziroma zunajzakonskemu partnerju zaradi odhoda z javnim uslužbencem v tujino prenehalo delovno razmerje oziroma ko je bil izbrisan iz registra samozaposlenih oziroma ko se je odjavil z zavoda za zaposlovanje, in se preneha izplačevati z dnevom, ko se javnega uslužbenca premesti na delo oziroma dolžnost v Republiko Slovenijo, oziroma s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Povračila ni mogoče izplačevati pred odhodom javnega uslužbenca v tujino. Zakonec oziroma zunajzakonski partner iz prejšnjega odstavka pred odhodom sam ureja vsa opravila v zvezi s prostovoljno vključitvijo v obvezno zavarovanje.
(3) Javni uslužbenec na delu v tujini, čigar zakonec ali zunajzakonski partner, ki prebiva z njim v tujini in je bil do odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na zavodu za zaposlovanje, je upravičen tudi do povračila stroškov zavarovanja za starševsko varstvo in do povračila stroškov zavarovanja za primer brezposelnosti, če je njegov zakonec ali zunajzakonski partner prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti v skladu s predpisi, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti.
(4) Povračilo stroškov prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za nezaposlenega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja ter zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo se izvede v višini dejansko plačanih prispevkov za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovanja za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo, vendar ne več kot bi znašali prispevki delodajalca in delojemalca, ki se izračunajo od osnove, od katere so bili plačani prispevki zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v zadnjem polnem mesecu pred odhodom v tujino. Če je bila osnova zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja iz prejšnjega stavka v zadnjem mesecu za več kot 25 % višja od povprečja zadnjih šestih mesecev, se kot osnova upošteva povprečje osnov v zadnjih šestih mesecih. Če je osnova iz tega odstavka nižja od najnižje osnove, ki jo za prostovoljno vključitev v zavarovanje določajo področni predpisi, se kot osnova določi najnižja osnova v skladu s področnimi predpisi.
(5) Osnova za povračilo stroškov se revalorizira z letno stopnjo rasti povprečne plače v Republiki Sloveniji. Revalorizacija se izvede enkrat v koledarskem letu, in sicer naslednji mesec, ko organ, pristojen za statistiko, objavi podatek o višini povprečne plače v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto. Revalorizacija se izvede le za tiste zakonce ali zunajzakonske partnerje, ki ob koncu koledarskega leta, na katerega se nanaša letna stopnja rasti povprečne plače, bivajo v tujini vsaj devet mesecev.
(6) Za zunajzakonskega partnerja po tem členu se šteje oseba v skladu z zakonom, ki ureja družinska razmerja.
(7) Povračilo stroškov iz tega člena ne pripada javnim uslužbencem pri opravljanju dela v mirovnih operacijah in mednarodnih civilnih misijah.«.
2. člen 
Priloga 2 se nadomesti z novo prilogo 2, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta uredba začne veljati 1. februarja 2018.
Št. 00714-5/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2018-3130-0006
Vlada Republike Slovenije 
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti