Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 610-1/2018 Ob-1163/18, Stran 202
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 68/07 – odl. US, 56/08, 4/10, 20/11, 100/11 – odl. US, 111/13 in 68/16), v skladu z določili Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 38/12, 90/12 in 62/16) ter Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 38/12 in 90/12), Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja
javni poziv 
za izbiro kulturnih projektov, ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2018
1. Predmet poziva: predmet poziva je izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bo sofinancirala Mestna občina Celje v letu 2018.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov na področju:
A/ društvene kulturne dejavnosti;
B/ založniške dejavnosti;
C/ plesne dejavnosti;
D/ vizualne dejavnosti;
E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij;
F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev.
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2018 sofinancirala MOC (sedma alineja 2. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo).
Zasebne kulturne organizacije so kulturna društva, zasebni zavodi in druge organizacije zasebnega prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v javnem interesu in katere ustanoviteljica ni lokalna skupnost, kulturno društvo, ki izvaja ljubiteljske kulturne dejavnosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva in podrobni razpisni dokumentaciji poziva. Izpolnjevanje pogojev na pozivu se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov celotnega projekta v finančni konstrukciji ujemajo (odhodki = prihodki). Prikazani in navedeni morajo biti vsi viri financiranja projekta in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a/ za področja A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva (dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra oziroma drugega javnega registra ali kopija potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);
– bodo prijavljene projekte izvedli v letu 2018 na območju Mestne občine Celje;
– bodo predložili izjavo, da soglašajo z brezplačno izvedbo predstavitve prijavljenega projekta oziroma dela projekta iz svojih repertoarjev v okviru oživitve starega mestnega jedra in Celjskega gradu. Predstavitev naj bo vsebinsko prioritetna za projekt »Poletje v Celju, knežjem mestu« v letu 2018. Projekt mora izvajalec uskladiti s pogoji razpisne dokumentacije in s programom Zavoda Celeia Celje pred oddajo prijave v skladu z doseženim dogovorom.
Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega projekta v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po tem pozivu. Za to predstavitev projekta bodo prejeli ustrezne reference (dodatne informacije na zadnjih straneh razpisne dokumentacije);
– bodo na vseh dogodkih in spremnih gradivih dogodkov ustrezno z logotipom in besedilom navedli, da je projekt sofinanciran s strani Mestne občine Celje;
b/ za področje A/ društvene kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le kulturna društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A/ društvene kulturne dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (B/, C/, D/, E/ in /F);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov;
c/ za področje B/ založniške dejavnosti:
– imajo svoj sedež oziroma stalno bivališče (samo za področje B/) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva zaključka pozivnega roka nazaj. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta. Izjemoma najmanj 1 leto za tiste prijavitelje, ki so v zadnjem triletnem obdobju dosegli izjemne in vidne, dokazljive uspehe na področju kulture (Celjski grb, druga priznanja na nivoju države in/ali EU);
d/ za področje C/ plesne dejavnosti in D/ vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek iz sodnega registra ali druge evidence za pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje;
e/ za področje E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij:
– se lahko prijavijo nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, kot so kulturne zveze in organizacije, ki imajo sedež oziroma enoto na območju Mestne občine Celje ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v kulturno zvezo oziroma organizacijo je vključenih vsaj 30 društev;
– so registrirane v MOC in delujejo najmanj 30 let;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– svojo dejavnost izvajajo na območju in v interesu MOC;
– imajo v ustanovitvenih aktih opredeljeno delovanje na področju povezovanja in širjenja kulturne dejavnost v društvih;
– spodbujajo razvoj na področju ljubiteljskih (društvenih) kulturnih dejavnosti in množične kulturne dejavnost v Mestni občini Celje;
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za opravljanje svoje dejavnosti.
f/ za področje F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturno-pevska društva oziroma skupine, katerih osnovna dejavnost je vokalno-instrumentalna ustvarjalnost (zborovsko petje in izvajanje koncertov, pevski nastopi ipd.);
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev, ne morejo kandidirati na ostalih področjih (A/, B/, C/, D/ in E/);
– so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih dogodkov.
Predlagatelji oziroma izvajalci kulturnih projektov lahko na ta poziv prijavijo izključno en projekt na le eno izmed področij tega poziva. Eventualne prijave večjega števila projektov istega predlagatelja oziroma zakonitega zastopnika, ki se pojavlja v različnih pravnih in fizičnih osebah, ne bodo upoštevane oziroma se bo upoštevala le najbolje ovrednotena vloga, ostale vloge bodo izločene.
5. Merila za izbor projektov: predlogi projektov predlagateljev bodo ocenjeni v skladu z merili, ki so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa. Merila, postavljena za ocenjevanje vlog, ne morejo biti predmet pritožbe.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za leto 2018 predvidenih 178.446 EUR, na kontu št. 413302, na naslednjih področjih v zneskih:
A/ društvena kulturna dejavnost
74.700 EUR
B/ založniška dejavnost
14.600 EUR
C/ plesna dejavnost
12.800 EUR
D/ vizualna dejavnost
12.800 EUR
E/ splošni stroški delovanja kulturnih zvez in organizacij
39.911 EUR
F/ dejavnost pevskih zborov in pevskih društev
23.635 EUR
Skupaj:
178.446 EUR.
Mestna občina Celje si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja proračuna Mestne občine Celje za leto 2018.
Predlogi projektov predlagateljev na vseh področjih poziva (A/ društvene kulturne dejavnosti, B/ založniške dejavnosti, C/ plesne dejavnosti, D/ vizualne dejavnosti, E/ splošnih stroškov delovanja kulturnih zvez in organizacij in F/ dejavnosti pevskih zborov in pevskih društev), ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani s strani Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom.
Mestna občina Celje je vsem fizičnim osebam od prejetih sredstev za projekt dolžna odvesti dohodnino, ker le-ta po 20. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 119/07, 10/08, 92/08, 78/08, 125/08, 119/08, 20/09, 104/09, 10/10, 13/10, 28/10 – uradno prečiščeno besedilo, 20/10, 43/10, 51/10 – uradno prečiščeno besedilo, 106/10, 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 103/10, 9/11 – ZUKD-1, 105/11, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 102/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 108/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 94/14, 23/15, 55/15, 102/15 – ZUJF-E in 104/15) ni med oproščenimi.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih finančna konstrukcija ne bo realna ali bo ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: Mestna občina Celje bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2018. Projekt bo sofinancirala v okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov poziva
Poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dnem 26. 1. 2018 in zaključi z dnem 26. 2. 2018.
V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
Dokumentacija poziva obsega:
1. Povabilo k oddaji vloge predloga projekta
2. Navodila predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta
3. Obrazec podatkov o predlagatelju predloga projekta OBR – 1
4. Izjava o sprejemanju pogojev poziva in pravilnih podatkih OBR – 2
5. Izjava o sprejemanju pogojev poziva – oživitev starega mestnega jedra in Celjskega gradu OBR – 3
6. Predlog projekta OBR – 4
7. Vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta OBR – 5
8. Vzorec poročila o izvedbi projekta za leto 2018 OBR – 6
9. Dodatne informacije v zvezi s pogoji za sodelovanje na pozivu.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko predlagatelji projektov v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje (http://moc.celje.si/javna-narocila) oziroma jo lahko prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na elektronski naslov: vlado.kozel@celje.si ali tanja.opresnik@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri višjem svetovalcu Vladu Koželu, tel. 03/42-65-886, e-mail: vlado.kozel@celje.si ali svetovalki Tanji Oprešnik, tel. 03/42-65-887, e-mail: tanja.opresnik@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v razpisni dokumentaciji« in predložiti vse zahtevane dokumente 5. točke »Navodila« predlagateljem projektov. Rok za oddajo predlogov projektov je 26. 2. 2018. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti (datum poštnega žiga). Takšna vloga mora prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2018, z navedbo področja poziva, kot npr.: A/ Društvene kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga. Na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden poln naslov predlagatelja posameznega projekta.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo javno. Uradna oseba in strokovna komisija za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo odpirala vloge po vrstnem redu prispetja. Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, tj. do 26. 2. 2018. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne brez odpiranja.
Osebna oddaja vlog v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje ne bo mogoča. Vloge, ki bodo oddane v glavni pisarni Mestne občine Celje, ne bodo uvrščene v postopek izbora za dodelitev sredstev.
Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z »Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva«, se bo štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.
Predlagatelji projektov bodo o končnem izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani Mestne občine Celje obveščeni z odločbo.
Mestna občina Celje 

AAA Zlata odličnost