Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

178. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del, stran 661.

  
Na podlagi drugega odstavka 13. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17) in 4. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del (Uradni list RS, št. 60/08 in 106/15)
Vlada Republike Slovenije kot stranka na strani delodajalca, ki jo zastopajo Boris Koprivnikar, minister za javno upravo, mag. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, in Andreja Katič, ministrica za obrambo,
in
Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije, ki ga zastopa Aleksander Ogrizek,
kot stranka na strani delojemalcev,
skleneta
A N E K S   š t.   2
h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del 
1. člen 
(namen sklepanja) 
Ta aneks se sklepa zaradi realizacije IV. točke Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 88/16).
2. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine I in podskupine I1) 
V prvem odstavku 14. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št.
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr. MIN
Plačni razred z napr. MAX
1
I015003
GASILEC
V
0
23
33
2
I015004
GASILEC DISPEČER / SPECIALIST
V
0
25
35
3
I015005
GASILEC I
V
0
24
34
4
I015006
GASILSKI INŠTRUKTOR
V
0
25
35
5
I015009
KANDIDAT ZA GASILCA
V
0
19
29
6
I015061
VODJA GASILSKE SKUPINE
V
0
26
36
7
I016004
GASILSKI INŠTRUKTOR II
VI
0
27
37
8
I016014
NAMESTNIK POVELJNIKA GASILSKEGA PLOVILA
VI
0
26
36
9
I016015
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE II
VI
0
27
37
10
I016022
POVELJNIK GASILSKEGA PLOVILA
VI
0
27
37
11
I016049
VODJA GASILSKE IZMENE II
VI
0
29
39
12
I016050
VODJA GASILSKE PREVENTIVE II
VI
0
28
38
13
I016051
VODJA GASILSKE TAKTIČNE ENOTE
VI
0
28
38
14
I016052
VODJA GASILSKE TEHNIKE 
IN SERVISA
VI
0
27
37
15
I016053
VODJA GASILSKE VZDRŽEVALNE SLUŽBE II
VI
0
27
37
16
I016054
VODJA GASILSKEGA ODDELKA
VI
0
27
37
17
I017004
GASILSKI INŠTRUKTOR I
VII/1
0
33
43
18
I017038
NAMESTNIK POVELJNIKA GASILSKE OPERATIVE
VII/2
0
38
48
19
I017039
NAMESTNIK VODJE GASILSKE IZMENE
VII/1
0
31
41
20
I017057
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE
VII/2
0
40
50
21
I017058
POVELJNIK GASILSKE OPERATIVNE ENOTE
VII/1
0
36
46
22
I017089
STAREJŠI POVELJNIK GASILSKE OPERATIVE
VII/2
0
42
52
23
I017117
SVETOVALEC POVELJNIKA – DIREKTORJA ZA GASILSKO TEHNIKO
VII/2
0
34
44
24
I017118
SVETOVALEC POVELJNIKA – DIREKTORJA ZA POŽARNO VARNOST
VII/2
0
34
44
25
I017123
KOORDINATOR ZA GASILSKO PREVENTIVO
VII/1
0
30
40
26
I017127
KOORDINATOR ZA USPOSABLJANJE IN NAČRTOVANJE
VII/1
0
30
40
27
I017165
VODJA GASILSKE IZMENE I
VII/1
0
33
43
28
I017170
VODJA GASILSKE PREVENTIVE I
VII/1
0
31
41
29
I017171
VODJA GASILSKE TEHNIKE 
IN SERVISA
VII/1
0
30
40
30
I017172
VODJA GASILSKE VZDRŽEVALNE SLUŽBE I
VII/1
0
30
40
«. 
3. člen 
(določitev plačnih razredov plačne skupine J) 
V prvem odstavku 16. člena se tabela nadomesti z novo tabelo, ki se glasi:
»
Zap. št. DM/N
Šifra DM
DELOVNO MESTO
TR
Šifra N
NAZIV
Plačni razred brez napr.
Plačni razred z napr.
1
J015013
KNJIGOVODJA V
V
0
19
29
2
J016006
GLAVNI KNJIGOVODJA VI
VI
0
24
34
3
J016007
GLAVNI RAČUNOVODJA VI
VI
0
26
36
4
J016014
KNJIGOVODJA VI
VI
0
22
32
5
J016028
REFERENT VI
VI
0
22
32
6
J016030
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC VI
VI
0
23
33
7
J017020
GLAVNI RAČUNOVODJA VII/1
VII/1
0
29
39
8
J017073
PRAVNIK VII/1
VII/1
0
28
38
9
J017110
SAMOSTOJNI SVETOVALEC VII/2
VII/2
0
34
44
10
J017141
STROKOVNI SODELAVEC ZA UPRAVNO PRAVNE ZADEVE VII/1
VII/1
0
28
38
11
J025011
POSLOVNI SEKRETAR V (II)
V
0
19
29
12
J025019
TAJNICA V
V
0
17
27
13
J026004
POSLOVNI SEKRETAR VI
VI
0
22
32
14
J032018
SERVIRKA – ČISTILKA II
II
0
10
20
15
J032019
SERVIRKA II
II
0
10
20
16
J034030
KUHAR IV
IV
0
16
26
17
J034059
SERVISER IV
IV
0
15
25
18
J035017
GLAVNI VZDRŽEVALEC V
V
0
20
30
19
J035035
KUHAR V
V
0
18
28
20
J035036
KUHARSKI TEHNIK V
V
0
18
28
21
J035045
OPERATER V
V
0
18
28
«. 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
4. člen 
(rok za uskladitev aktov) 
Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se uskladi s tem aneksom najpozneje v 30 dneh od uveljavitve tega aneksa.
5. člen 
(pridobitev pravice do izplačila plače) 
Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena do vključno 26. plačnega razreda pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pridobijo pravico do izplačila višje plače 1. julija 2017. Javni uslužbenci na delovnih mestih, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom pred spremembo uvrstitve v skladu s tem aneksom, pa pridobijo pravico do izplačila višje plače 1. oktobra 2017.
V rokih iz prejšnjega odstavka pridobijo pravico do izplačila višje plače tudi tisti javni uslužbenci, ki se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto, določeno s tem aneksom, če je novo delovno mesto v istem tarifnem razredu in isti plačni podskupini oziroma se na njem opravljajo istovrstne oziroma sorodne naloge, pod pogojem, da se premestijo oziroma sklenejo pogodbo o zaposlitvi za novo delovno mesto najpozneje v 30 dneh od uveljavitve akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
Pravica do izplačila višje plače iz prejšnjega odstavka ne velja za javne uslužbence, ki se prvič zaposlijo v javnem sektorju na novem delovnem mestu iz tega aneksa.
6. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 101-7/2018-2
Ljubljana, dne 5. januarja 2018
EVA 2017-1911-0010
Vlada Republike Slovenije 
 
Boris Koprivnikar l.r.
Minister 
za javno upravo 
 
mag. Mateja Vraničar Erman l.r.
Ministrica 
za finance 
 
Andreja Katič l.r.
Ministrica 
za obrambo
Reprezentativni sindikati javnega sektorja 
 
Sindikat 
poklicnega gasilstva 
Slovenije 
Aleksander Ogrizek l.r.
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je dne 16. 1. 2018 izdalo potrdilo št. 10101-11/2008-7 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva – tarifni del vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06 in 45/08 – ZArbit) pod zaporedno številko 38/2.

AAA Zlata odličnost