Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

171. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči, stran 654.

  
Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 17. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17) in tretjega odstavka 31. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih (Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15 in 88/16) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči 
1. člen 
V Pravilniku o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 8/12 in 99/15) se v drugem odstavku 3. člena v tretji alineji številka »10« nadomesti s številko »9«.
2. člen 
Peti odstavek 5. člena se črta.
3. člen 
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»6. člen
(1) Ne glede na določbo prejšnjega člena se šteje, da je vrednost osebnega avtomobila, ki je bilo prvič registrirano najmanj 10 let pred letom, v katerem upravičenec uveljavlja pravico iz javnih sredstev, in vrednost osebnega avtomobila s prostornino motorja do 1500 ccm, ki je bilo prvič registrirano najmanj 6 let pred letom, v katerem upravičenec uveljavlja pravico iz javnih sredstev, manjša od 28 osnovnih zneskov minimalnega dohodka. Njegova vrednost se zato ne ugotavlja.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za starodobna vozila.«.
4. člen 
Za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
»6.a člen 
(1) Vrednost lastniških deležev gospodarskih družb ali zadrug se ugotovi na podlagi podatkov Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve iz evidence Javna objava letnih poročil.
(2) Vrednost lastniških deležev iz prejšnjega odstavka se izračuna po naslednji formuli:
VLD = A1 + B1 – C2 – Č2, 
pri čemer je:
VLD – vrednost lastniških deležev;
A1 – znesek dolgoročnih sredstev;
B1 – znesek kratkoročnih sredstev;
C2 – znesek dolgoročnih obveznosti;
Č2 – znesek kratkoročnih obveznosti.
(3) Če stranka zatrjuje, da je vrednost lastniškega deleža gospodarske družbe ali zadruge različna od vrednosti ugotovljene na podlagi prejšnjega odstavka, lahko to dokazuje z izvedenskim mnenjem sodnega izvedenca.«.
5. člen 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obstoj vrednostnih papirjev se ugotavlja iz izpisa stanja na računu vrednostnih papirjev iz centralnega registra vrednostnih papirjev o vrsti in številu vrednostnih papirjev. Kot njihova vrednost se upošteva vrednost, ki jo centralna klirinška depotna družba jemlje kot osnovo za izračun nadomestila za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev.«.
Drugi odstavek se črta.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»(6) Ne glede na prejšnji odstavek se vrednost nepremičnine, ki ima status kulturnega spomenika po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, upošteva v višini 80 % vrednosti pridobljene od pristojnega organa.«.
6. člen 
V 8. členu se za številko »6.« doda vejica in številka »6.a«.
KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-2/2018
Ljubljana, dne 25. januarja 2018
EVA 2018-2611-0004
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti