Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

193. Odlok o proračunu Občine Piran za leto 2018, stran 692.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M   O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2018, 
ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. 1. 2018.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 29. člena Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. členaZakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 26. redni seji dne 18. januarja 2018 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Piran za leto 2018 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
S tem odlokom se za Občino Piran za leto 2018 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do podskupin kontov v naslednjih zneskih:
Skupina/ Podskupina kontov
Proračun leta 2018
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
1.0
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
22.697.643,81
TEKOČI PRIHODKI (I.+II.)
20.878.053,81
I.
70
DAVČNI PRIHODKI 
16.345.678,00
700
Davki na dohodek in dobiček
8.745.678,00
703
Davki na premoženje
4.928.000,00
704
Domači davki na blago 
in storitve
2.672.000,00
II.
71
NEDAVČNI PRIHODKI 
4.532.375,81
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
3.458.620,00
711
Takse in pristojbine
29.000,00
712
Globe in druge denarne kazni 
314.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
14.600,00
714
Drugi nedavčni prihodki
716.155,81
III.
72
KAPITALSKI PRIHODKI 
800.000,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
800.000,00
IV.
73
PREJETE DONACIJE 
60.500,00
730
Prejete donacije iz domačih virov
60.500,00
V.
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
959.090,00
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
771.840,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
187.250,00
2.0
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
28.604.182,69
I.
40
TEKOČI ODHODKI 
6.345.321,57
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
2.017.842,87
401
Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
292.613,08
402
Izdatki za blago in storitve
3.403.865,62
403
Plačila domačih obresti
81.000,00
409
Rezerve
550.000,00
II.
41
TEKOČI TRANSFERI 
11.475.299,96
410
Subvencije
667.130,00
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
4.107.782,60
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
2.030.541,01
413
Drugi tekoči domači transferi
4.669.846,35
III.
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
10.312.989,16
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
10.312.989,16
IV.
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI 
470.572,00
431
Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 
251.500,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
219.072,00
3.0
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ 1.0–2.0
–5.906.538,88
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
4.0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
0,00
5.0
DANA POSOJILA 
IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
37.202,06
441
Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
37.202,06
6.0
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(4.0–5.0)
–37.202,06
C. RAČUN FINANCIRANJA
7.0
ZADOLŽEVANJE (500)
3.400.000,00
500
Domače zadolževanje
3.400.000,00
8.0
ODPLAČILA DOLGA (550)
995.833,20
550
Odplačila domačega dolga
995.833,20
9.0
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (1+4+7-2-5-8)
–3.539.574,14
10.0
NETO ZADOLŽEVANJE (7–8)
2.404.166,80
11.0
NETO FINANCIRANJE 
(6+10-9)
5.906.538,88
12.0
STANJE SREDSTEV 
NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2017
3.540.000,00
3. člen
Podrobnejša razčlenitev razporeditve sredstev proračuna je podana v posebnem delu proračuna, ki je sestavni del proračuna.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Sestavni del proračuna je tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2018–2021.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Piran www.piran.si.
4. člen 
V okviru proračuna deluje proračunski sklad:
– Podračun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
V proračunsko rezervo se v letu 2018 izloči do 310.000,00 evrov.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 evrov v posamičnem primeru odloča župan.
O uporabi sredstev nad 40.000,00 evrov odloča občinski svet s posebnim odlokom.
III. IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 
5. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
Sredstva proračuna se zagotavljajo v skladu z zakoni in predpisi, ki urejajo posamezno področje dela javnih služb in tem proračunom.
Neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna se sredstva med letom razporejajo praviloma enakomerno le za namene, določene v posebnem delu proračuna, v odvisnosti od zapadlih obveznosti ter ob upoštevanju likvidnostnega položaja občinskega proračuna, če ni z zakonom ali posebnim aktom občinskega sveta, župana drugače določeno.
Drugi prejemniki proračunska sredstva lahko pridobijo za namene, opredeljene v razpisih, pozivih ali na podlagi programov, potrjenih s strani župana.
Sredstva proračuna se izplačujejo na podlagi odločb, pogodb ali sklepov.
Če ni v posameznih odlokih drugače odločeno, lahko občina zavrne izdajo katerekoli upravne odločbe, soglasja oziroma kakršnega koli izplačila iz proračuna, če stranka ne izkaže, da je poravnala vse svoje zapadle denarne obveznosti do občine.
6. člen 
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev so dolžni sredstva uporabiti le za namene, določene v proračunu.
Proračunski uporabniki in drugi prejemniki sredstev ne smejo na račun občinskega proračuna prevzemati obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
Krajevne skupnosti lahko v okviru planiranih sredstev, znotraj finančnega načrta svoje krajevne skupnosti, prevzemajo obveznosti samostojno do višine 21.000,00 evrov. K pravnim poslom nad tem zneskom morajo pridobiti soglasje župana. Pri pridobivanju, razpolaganju in upravljanju z nepremičninami so krajevne skupnosti dolžne smiselno uporabljati določila Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na njegovi podlagi sprejete uredbe.
7. člen 
Za posamezno nalogo se lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjem letu, če je že odprta postavka v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 50 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 50 odstotkov pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve se ne nanašajo na prevzemanje obveznosti:
– za pogodbe, ki se v celoti ali v pretežnem deležu financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev,
– za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov,
– z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Prevzete obveznosti po prejšnjih odstavkih, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključujejo v proračun leta, na katerega se nanašajo tako, da se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
Dinamika izvrševanja investicij, opredeljenih v bilanci odhodkov proračuna, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog je dokončanje začetih investicij ter nalog, ki se financirajo iz namensko pridobljenih sredstev in donacij.
9. člen 
Če se med izvajanjem proračuna sprejme zakon, odlok ali drugi akt občinskega sveta, na osnovi katerega nastanejo nove obveznosti za občinski proračun, je župan dolžen določiti proračunsko postavko za ta namen v tekočem proračunskem letu v okviru večjih pričakovanih namenskih prihodkov ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru pričakovanih prihodkov.
10. člen 
Sredstva proračuna se zagotavlja za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in gradenj.
Obveznosti v breme proračuna se plačujejo na način in v rokih, ki se za posamezne namene porabe določijo v Zakonu o izvrševanju državnega proračuna.
Vsak izdatek proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se izkazuje obveznost za izplačilo.
V sprejetem proračunu se lahko odpre novi podkonto, če je to potrebno zaradi pravilnega knjiženja porabe. Lahko se spremeni področje porabe, če je potrebno zaradi pravilne uvrstitve.
Veljavni načrt razvojnih programov se lahko spremeni z uvrstitvijo projekta v načrt razvojnih programov in z drugo spremembo projekta.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, lahko neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
11. člen
Če se po sprejetju proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmerni namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni bil izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov pri uporabniku ter proračun.
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa, ki se namenja v investicije v zagotavljanje požarne varnosti,
– namenska sredstva sofinanciranja projektov,
– komunalni prispevki, ki se namenjajo za gradnjo komunalne infrastrukture,
– sredstva turistične takse, ki se namenjajo skladno z določili zakona, ki uvaja turistično takso,
– sredstva koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, ki se namenjajo skladno z določili zakona, ki koncesijsko dajatev uvaja,
– sredstva koncesijskih dajatev od dejavnosti gospodarjenja z loviščem,
– sredstva koncesijskih dajatev od izkoriščanja gozdov.
Namenski prihodki proračuna občine so tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti oziroma vsi prihodki krajevnih skupnosti, ki niso zagotovljeni iz občinskega proračuna, in sicer:
– prihodki prodaje premoženja in od oddajanja stvarnega premoženja v najem, ki jih krajevne skupnosti namenijo za gradnjo, nakup in vzdrževanje premoženja skladno z določbami Zakona o javnih financah in uredbe, izdane na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti;
– prihodki od prodaje blaga in storitev za določeno dejavnost, ki jih krajevne skupnosti uporabijo namensko za kritje stroškov te dejavnosti, morebitni presežek se uporabi skladno s finančnim načrtom;
– donacije, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno z namenom pridobitve;
– prihodki od obresti in drugi prihodki, ki jih krajevne skupnosti uporabijo skladno s finančnim načrtom.
V primeru, da občinska uprava ali organ, pristojen za nadzor, ugotovi, da krajevna skupnost nenamensko uporablja sredstva, o tem obvesti izvrševalca proračuna, ki lahko začasno odredi ustavitev financiranja krajevne skupnosti s sredstvi proračuna do odprave nepravilnosti.
12. člen 
Med odhodki proračuna se predvidijo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo. Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Porabljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo pri uporabnikih po namenih, na katere se nanašajo.
13. člen 
Župan je pooblaščen, da:
– odloča o porabi sredstev proračunske rezerve do višine 40.000,00 evrov v posamičnem primeru, za namene, določene v drugi točki 49. člena Zakona o javnih financah;
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov odloča o kratkoročni zadolžitvi proračuna do največ 5 odstotkov sprejetega proračuna;
– odloča o zadržanju izvrševanja tekoče razporeditve sredstev proračuna do višine 5 odstotkov po posameznih namenih in nosilcih sredstev, če proračunski prihodki ne dotekajo skladno s planirano dinamiko;
– daje soglasje k pravnim poslom krajevnih skupnosti nad višino 21.000,00 evrov;
– lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 evrov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati;
– lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran;
– lahko odpiše dolg ne glede na vrednost, če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve (neizterljivost terjatve), ker je pravna oseba prenehala v stečajnem ali drugem postopku, ker je zapuščina ostala brez dedičev, ker terjatev ni bila pravočasno prijavljena v stečajnem postopku, ker je bila obveznost v stečajnem postopku odpuščena ali zaradi drugega dejanja z enakim ali podobnim učinkom;
– odloča o prerazporeditvah neporabljenih pravic porabe med posameznimi postavkami proračuna, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena. O izvršenih prerazporeditvah mora šestmesečno poročati občinskemu svetu;
– v postopkih priprave dokumentacije za potrebe prijav na objavljene razpise za sofinanciranje, potrjuje investicijsko dokumentacijo oziroma vse potrebne akte;
– lahko spremeni vrednost projektov, ki so uvrščeni v načrtu razvojnih programov oziroma lahko vrednostno in poimensko uskladi projekte v načrtu razvojnih programov.
14. člen 
Sveti krajevnih skupnosti oziroma predsedniki krajevnih skupnosti, če jih je svet krajevne skupnosti za to pooblastil, lahko prerazporejajo sredstva v okviru sprejetega finančnega načrta, če se med izvrševanjem načrta ugotovi, da je to nujno potrebno in da s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena ter lahko spremenijo vrednost projektov krajevnih skupnosti v načrtu razvojnih programov.
Svet krajevnih skupnosti lahko odpiše plačilo dolga do višine 1.050,00 evrov v posamičnem primeru, če bi stroški postopka izterjave bili v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati in če ni več pravnih možnosti za izterjavo terjatve. Svet krajevne skupnosti lahko odpiše plačilo dolga ne glede na vrednost v primeru, da je dolg že zastaran.
15. člen 
Prejemniki sredstev občinskega proračuna so dolžni pristojnemu občinskemu uradu predložiti program dela in finančni načrt ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih.
Uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva pristojni občinski urad, župan, nadzorni odbor oziroma občinski svet.
16. člen 
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so prejemniku razporejena iz proračuna, odgovarja po pravilih prejemnika odgovorni organ oziroma oseba.
17. člen 
Odredbodajalec sredstev proračuna je župan in druga oseba, ki jo pooblasti župan.
Odredbodajalec sredstev krajevne skupnosti je predsednik Sveta krajevne skupnosti.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA 
18. člen 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2018 lahko zadolži do višine 3.400.000 evrov.
Občina se lahko zadolži za investicije v okviru projektov »Mala barka 2«, »Refresh«, »Come-in«, »Mobitour« in »Tartini«, do višine, kolikor znašajo odobrena sredstva Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko iz sredstev Čezmejnega evropskega sodelovanja, programov Central Europe, Interreg Italija-Slovenija, Interreg Slovenija-Hrvaška, in sicer največ za obdobje do prejema teh sredstev.
19. člen 
Turistično združenje Portorož g.i.z., se lahko v letu 2018 dolgoročno zadolži do skupne višine 70.000 evrov, za namene premoščanja sredstev v okviru projekta »Riviera4seasons2«.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
V obdobju začasnega financiranja Občine Piran v letu 2019, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-2/2017
Piran, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’art. 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'art. 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e n. 35/17)
P R O M U L G O   I L   D E C R E T O 
sul bilancio di previsione per l’anno 2018, 
approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta ordinaria del 18 gennaio 2018.
N. 410-2/2017
Pirano, 18 gennaio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l’art. 29 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 94/07 – Testo Consolidato Ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della Corte Costituzionale), l’art. 29 della Legge sulla finanza pubblica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, nn. 11/11 – Testo Consolidato Ufficiale, 14/13 – corr., 101/13, 55/15 – ZFisP e 96/15 – ZIPRS1617) e l’art. 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 5/14 – Testo Consolidato Ufficiale e n. 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 26ª seduta ordinaria tenutasi il giorno 18 gennaio 2018 approva il seguente
D E C R E T O 
sul bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018 
I. DISPOSIZIONE GENERALE 
Art. 1 
Con il presente decreto si definiscono il bilancio di previsione del Comune di Pirano per l’anno 2018, i procedimenti per la sua attuazione e il limite massimo di indebitamento (in prosieguo: bilancio).
II. VALORI DELLA PARTE GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE DELLO STESSO 
Art. 2 
La parte generale del bilancio di previsione riporta le entrate e le spese, secondo la rispettiva classificazione, e a livello di sottogruppi di conti si determina nei seguenti importi:
Gruppo / Sottogruppo di conti
Bilancio 
di previsione 2018
A. CONTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
 
1.0
ENTRATE (70+71+72+73+74)
22.697.643,81
ENTRATE CORRENTI (I+II)
20.878.053,81
I.
70
ENTRATE TRIBUTARIE
16.345.678,00
700
Imposte sul reddito e sull'utile
8.745.678,00
703
Imposte sul patrimonio
4.928.000,00
704
Imposte nazionali sui beni 
e sui servizi
2.672.000,00
II.
71
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
4.532.375,81
710
Partecipazione agli utili e ricavi patrimoniali
3.458.620,00
711
Tasse e contribuzioni
29.000,00
712
Ammende ed altre pene pecuniarie 
314.000,00
713
Ricavi dalla vendita di beni 
e servizi
14.600,00
714
Altre entrate extratributarie
716.155,81
III.
72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
800.000,00
722
Ricavi dalla vendita di terreni 
e immobilizzazioni immateriali 
800.000,00
IV
73
DONAZIONI
60.500,00
730
Donazioni da fonti nazionali
60.500,00
V.
74
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
959.090,00
740
Trasferimenti da altre istituzioni finanziarie pubbliche 
771.840,00
741
Fondi trasferiti dal bilancio statale, derivanti dal bilancio dell'Unione europea 
187.250,00
2.0
SPESE (40+41+42+43)
28.604.182,69
I.
40
SPESE CORRENTI
6.345.321,57
400
Salari ed altre retribuzioni 
ai dipendenti
2.017.842,87
401
Contributi previdenziali 
e assistenziali a carico dei datori 
di lavoro 
292.613,08
402
Spese per beni e servizi
3.403.865,62
403
Interessi passivi su piazza nazionale 
81.000,00
409
Riserve
550.000,00
II.
41
TRASFERIMENTI CORRENTI
11.475.299,96
410
Sovvenzioni
667.130,00
411
Trasferimenti a favore di persone singole e nuclei familiari 
4.107.782,60
412
Trasferimenti a favore 
di organizzazioni ed istituzioni 
non profit
2.030.541,01
413
Altri trasferimenti correnti nazionali
4.669.846,35
III.
42
SPESE DI INVESTIMENTO 
10.312.989,16
420
Acquisto e costruzione di immobilizzazioni materiali
10.312.989,16
IV.
43
TRASFERIMENTI DI INVESTIMENTO
470.572,00
431
Trasferimenti di investimento 
a favore di persone fisiche 
e giuridiche non fruitori di bilancio 
251.500,00
432
Trasferimenti di investimento 
a favore di fruitori di bilancio 
219.072,00
3.0
DISAVANZO DI BILANCIO 
1.0–2.0 
–5.906.538,88
B. CONTO DEI CREDITI FINANZIARI 
E DEGLI INVESTIMENTI
4.0
RESTITUZIONE CREDITI EROGATI E VENDITA DI QUOTE CAPITALE (750+751)
0,00
5.0
CREDITI EROGATI E AUMENTO QUOTE DI CAPITALE (440+441)
37.202,06
441
Aumento quote di capitale 
e investimenti
37.202,06
6.0
CREDITI RICEVUTI DIMINUITI DEI CREDITI EROGATI 
E MODIFICA DELLE QUOTE CAPITALE (4.0–5.0)
–37.202,06
C. CONTO FINANZIARIO
7.0
INDEBITAMENTO (500)
3.400.000,00
500
Indebitamento in ambito nazionale
3.400.000,00
8.0
RESTITUZIONE DEL DEBITO (550)
995.833,20
550
Restituzione debiti assunti 
in ambito nazionale
995.833,20
9.0
MODIFICA DELL'AMMONTARE DEI FONDI SUI CONTI 
(1+4+7-2-5-8)
–3.539.574,14
10.0
INDEBITAMENTO NETTO (7–8)
2.404.166,80
11.0
FINANZIAMENTO NETTO 
(6+10-9)
5.906.538,88
12.0
SALDO DI CASSA AL 31/12/2017
3.540.000,00
Art. 3 
La ripartizione dettagliata della dotazione di bilancio è indicata nella sezione speciale del bilancio, che è parte integrante dello stesso.
La sezione speciale del bilancio è composta dai piani finanziari dei fruitori diretti, suddivisi nelle seguenti parti di programma: comparti di spesa di bilancio, programmi principali e sotto programmi, previsti dalla classificazione di programma delle spese dei bilanci comunali. Il sotto programma è suddiviso in partite e, queste in conti, definiti dal piano dei conti prescritto.
È parte integrante del bilancio altresì il piano dei programmi di sviluppo per il periodo 2018–2021.
La sezione speciale del bilancio sino al livello di partite di bilancio – di conti e il piano dei programmi di sviluppo si pubblicano sulle pagine internet del Comune di Pirano www.piran.si.
Art. 4 
Nell’ambito del bilancio è operativo un fondo:
– il Fondo di riserva, istituito ai sensi della Legge sulla finanza pubblica.
Sul Fondo di riserva per il bilancio di previsione del 2018 si stanziano sino a 310.000,00 EUR.
L’utilizzo dei mezzi del Fondo di riserva viene disposto dal Sindaco sino all’importo di 40.000,00 EUR per ogni singolo caso.
Il Consiglio comunale decide in merito all’utilizzo di fondi per un importo superiore a 40.000,00 EUR mediante apposito decreto.
III. ATTUAZIONE DEL BILANCIO 
Art. 5 
Il bilancio di previsione si attua a livello di voci di bilancio – conti.
I fondi di bilancio si stanziano in conformità alle leggi ed alle disposizioni che regolano i singoli settori d’operatività dei servizi pubblici ed in conformità al presente bilancio.
I fondi del bilancio vengono, di regola, erogati ai fruitori diretti e a quelli indiretti durante il corso dell’anno in maniera uniforme, unicamente per le finalità determinate nella sezione speciale del bilancio di previsione, considerando inoltre gli obblighi scaduti e la situazione di liquidità del bilancio comunale, salvo che con legge o apposito atto del Consiglio comunale o del Sindaco non si preveda diversamente.
Gli altri fruitori di bilancio comunale possono acquisire fondi solamente per le finalità disposte dai bandi, dagli avvisi e/o inviti o dagli altri programmi autorizzati dal Sindaco.
I fondi di bilancio sono erogati in base ad ordinanze, contratti o deliberazioni.
Fatta eccezione per le eventuali diverse disposizioni contenute nei singoli provvedimenti, il Comune potrà rigettare l’adozione di qualsivoglia decisione amministrativa, assenso ovvero autorizzazione che impatti sul bilancio, in presenza di pendenze economiche a favore dell’amministrazione da parte del soggetto beneficiario, nella misura del debito pregresso non già dimostrabilmente saldato.
Art. 6 
I fruitori di bilancio e gli altri beneficiari dei fondi hanno l’obbligo di utilizzare i fondi solamente per le finalità sancite dal bilancio di previsione.
I fruitori dei fondi di bilancio e altri beneficiari dei fondi non possono assumere impegni di spesa e/o obblighi per conto del bilancio comunale in misura maggiore dei fondi stanziati dal documento di previsione per le specifiche finalità.
Le Comunità locali hanno la facoltà di assumere obblighi in modo autonomo, nell’ambito dei fondi pianificati e del loro piano finanziario, sino all’ammontare di 21.000,00 EUR. Per i negozi giuridici il cui ammontare superi detto importo è obbligatoria l’acquisizione del nullaosta da parte del Sindaco. Nell’acquisizione, disposizione e gestione di immobili, le Comunità locali sono tenute ad applicare, in maniera analoga, le disposizioni della Legge sul patrimonio disponibile dello Stato e delle autonomie locali, nonché del rispettivo regolamento.
Art. 7 
Per ogni singola attività possono essere assunti impegni di spesa che andranno in pagamento nell’esercizio successivo, se nel bilancio corrente è presente la relativa partita di spesa.
Il volume complessivo degli impegni assunti dal fruitore diretto a titolo di spese d’investimento e di trasferimenti d’investimento, che andranno in pagamento negli anni successivi, non devono superare il 50 % dei fondi garantiti per singolo compito nel rispettivo bilancio di previsione corrente.
Il volume complessivo degli impegni assunti dal fruitore diretto a titolo di spese correnti (spese per beni e servizi) e trasferimenti correnti, che andranno in pagamento negli anni successivi, non devono superare il 50 % dei fondi garantiti per singolo compito nel rispettivo bilancio di previsione corrente.
Le limitazioni non si riferiscono all’assunzione di impegni:
– mediante contratti, finanziati completamente o prevalentemente da entrate finalizzate derivanti dall'UE e da meccanismi finanziari nonché da donazioni,
– mediante contratti relativi all’erogazione dell’energia elettrica, dell’acqua potabile, dei servizi comunali e di altro genere, nonché alle spese telefoniche, necessari per il funzionamento operativo dei fruitori diretti,
– mediante contratti di locazione, salvo i casi in cui, in osservanza di tali contratti, il diritto di proprietà sia trasferito ovvero possa esser trasferito dal locatore al locatario.
Per ogni singolo progetto, il quale è stato previsto nel vigente piano dei programmi di sviluppo, il fruitore diretto può bandire appalti pubblici e assumere impegni di spesa per l’ammontare complessivo del progetto, a condizione che l'investimento sia previsto nel rispettivo bilancio per l'anno in corso.
Gli impegni assunti ai sensi dei commi precedenti con scadenze di pagamento negli anni futuri si prevedono con priorità nel bilancio di previsione dell’anno in cui sono rilevati, con previsioni di spesa sia nel piano finanziario del fruitore diretto che nel piano dei programmi di sviluppo.
Art. 8 
La dinamica d’attuazione degli investimenti, indicati nel conto delle spese, si armonizza nell’ambito delle entrate disponibili complessive.
La priorità nella realizzazione delle attività d’investimento è assegnata alla conclusione degli investimenti avviati e dei compiti, che vengono finanziati dai fondi finalizzati acquisiti e donazioni.
Art. 9 
Se durante l’attuazione del bilancio è approvata una legge, un decreto o un altro atto del Consiglio comunale, in base al quale insorgono nuovi impegni di spesa per il bilancio comunale, il Sindaco è tenuto a determinare la partita di spesa relativa a detto impegno nel contesto del bilancio corrente, indicandone la copertura nell’ambito di previsti maggiori aumenti delle entrate finalizzate, oppure mediante la ridistribuzione dei fondi nell’ambito delle entrate previste.
Art. 10 
I fondi di bilancio si garantiscono per il pagamento di acquisizioni già effettuate di beni e servizi e opere edilizie già attuate.
Gli impegni di spesa a carico del bilancio sono pagati nei termini e secondo le modalità sancite per le singole finalità dalla Legge di attuazione del bilancio statale.
Ogni spesa e conseguente esborso di bilancio devono essere documentati da un documento contabile attendibile e valido, con cui si dimostra l’obbligo di pagamento.
Nell’ambito del bilancio di previsione approvato è ammessa l’apertura di un nuovo conto, se ciò è necessario per la corretta rilevazione delle spese. È possibile modificare gli ambiti di spesa, se necessario, per conseguire una classificazione corretta.
Il vigente piano dei programmi di sviluppo può essere modificato con l'inserimento di un nuovo progetto o apportando ulteriori modifiche a un determinato altro progetto.
I progetti, la cui evasione finanziaria risulta trasferita dall’anno precedente a quello in corso in relazione alla traslazione temporale dei pagamenti nell'esercizio corrente, possono essere inseriti dal fruitore diretto nel piano di sviluppo entro 30 giorni dall'entrata in vigore del bilancio di previsione.
Art. 11 
Se dopo l’approvazione del bilancio di previsione è incamerata un’entrata finalizzata, che richiede una spesa finalizzata proporzionale non evidenziata nel bilancio di previsione o non evidenziata nell’ammontare sufficiente, si aumentano per l’importo effettivo sia l’ammontare delle spese del fruitore sia l’ammontare complessivo del bilancio.
Sono entrate finalizzate del bilancio di previsione, oltre alle entrate sancite nel primo periodo del primo comma dell’Art. 43 della Legge sulla finanza pubblica, anche le seguenti entrate:
– la tassa per la prevenzione degli incendi, destinata a investimenti atti a garantire la sicurezza antincendio;
– i fondi finalizzati per il cofinanziamento dei progetti;
– gli oneri di urbanizzazione, destinati alla realizzazione delle opere di urbanizzazione;
– i fondi provenienti dalla tassa di soggiorno, destinati per le finalità previste dalla legge che istituisce la tassa di soggiorno;
– i fondi provenienti dalle imposte di concessione per i giochi d’azzardo particolari, destinati per le finalità previste dalla legge stessa che istituisce le imposte di concessione;
– proventi da concessione, derivanti da gestione di attività venatoria;
– proventi da concessione, derivanti dallo sfruttamento delle foreste.
Sono entrate finalizzate del bilancio comunale anche i mezzi propri delle Comunità locali, ovvero tutte le entrate delle stesse comunità che non risultino garantite dal bilancio, e precisamente:
– Le entrate derivanti dalla vendita del patrimonio e dalla locazione del patrimonio disponibile, che vengono destinate dalle Comunità locali alla costruzione, all’acquisto ed alla manutenzione del patrimonio, in conformità alle disposizioni della Legge sulla finanza pubblica, e del Regolamento sul patrimonio disponibile dello Stato e dei Comuni.
– Le entrate derivate dalle vendite di beni e servizi per una determinata attività, che vengono destinate dalle Comunità locali alla copertura delle spese di detta attività; l’eventuale eccedenza si utilizza in conformità al piano finanziario.
– Le donazioni, che le Comunità locali utilizzano in conformità alle finalità per le quali sono state percepite.
– Le entrate a titolo d’interessi e le altre entrate, che le Comunità locali utilizzano in conformità al piano finanziario.
Nel caso l’amministrazione comunale o l’organo competente per il controllo accerti che la Comunità locale utilizza i mezzi in maniera non finalizzata, ne informa l’esecutore del bilancio di previsione, che ha la facoltà di ordinare la sospensione temporanea del finanziamento della Comunità locale con i mezzi del bilancio comunale, sino all’eliminazione dell’irregolarità.
Art. 12 
Tra le spese del bilancio si prevedono pure i mezzi della riserva generale. Detti mezzi si utilizzano per finalità impreviste, per le quali non sono stati stanziati mezzi nel bilancio, o per finalità, per le quali si accerta durante l’anno di esercizio che i mezzi stanziati a bilancio non sono sufficienti, in quanto durante la stesura del bilancio di previsione non si potevano pianificare.
Il Sindaco ha la facoltà di decidere in merito all’utilizzo dei mezzi stanziati nella riserva generale del bilancio di previsione.
I mezzi della riserva generale utilizzati, si collocano presso i fruitori in base alle finalità alle quali sono rilevati.
Art. 13 
Il Sindaco dispone dell’autorizzazione per decidere in merito:
– all’utilizzo dei fondi di riserva generale sino all’ammontare di 40.000,00 EUR per ogni singolo caso, per le finalità disposte dal 2° punto dell’Art. 49 della Legge sulla finanza pubblica;
– all’assunzione di crediti a breve termine in favore del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio di previsione approvato, in caso di afflusso non uniforme delle entrate;
– al blocco dell’attuazione della disposizione corrente dei mezzi del bilancio, sino ad un massimo del 5 % del bilancio stesso, per singole finalità e fruitori, nel caso le entrate non vengano incamerate in conformità alla dinamica pianificata;
– al nullaosta ai negozi giuridici stipulati dalle Comunità locali per importi superiori a 21.000,00 EUR;
– all’esenzione dal pagamento di crediti sino all’ammontare di 1.050,00 EUR per ogni singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta fossero sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile;
– all’esenzione dal pagamento di crediti a prescindere dal loro valore nel caso siano caduti in prescrizione;
– all'esenzione dal pagamento di debiti a prescindere dal loro valore, nei casi di assenza di ulteriori strumenti giuridici atti al recupero e/o all’esazione di crediti divenuti inesigibili, di cessazione di attività della persona giuridica in seguito a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, di beni ereditari senza eredi, di istanza tardivamente depositata in una procedura fallimentare, di remissione del debito nel corso della procedura fallimentare stessa o nei casi di altro atto avente lo stesso o simile effetto;
– alla ridistribuzione dei diritti non fruiti di utilizzo dei mezzi tra le singole partite del bilancio, se con ciò non è ostacolata l’attuazione dei compiti, per i quali detti mezzi erano previsti. Il Sindaco ha l’obbligo di relazione semestrale al Consiglio comunale in merito alle ridistribuzioni attuate;
– ai procedimenti di predisposizione documentale di partecipazione ai bandi pubblici, finalizzati all’ottenimento dei cofinanziamenti, con approvazione del fascicolo dedicato all’investimento e di tutti gli atti necessari;
– alla modifica del valore dei progetti elencati nel piano di programmi di sviluppo ovvero all’armonizzazione del valore e al coordinamento nominale/contestuale dei progetti citati nel piano dei programmi di sviluppo.
Art. 14 
Il Consiglio ovvero il Presidente della Comunità locale, se autorizzato dal Consiglio, ha la facoltà di ridistribuire i mezzi nell’ambito del piano finanziario approvato, nel caso durante la sua attuazione si accerti che ciò è strettamente necessario e che con la suddetta ridistribuzione non si metta in pericolo la realizzazione dei compiti per i quali i mezzi erano stati stanziati, nonché di modificare il valore dei progetti della Comunità locale nel piano dei programmi di sviluppo.
Il Consiglio della Comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un credito sino all’ammontare di 1.050,00 EUR, per singolo caso, se i costi del procedimento di esazione coatta sono sproporzionati rispetto all’ammontare del credito, o nel caso in cui il patrimonio del debitore non risultasse liquidabile e conseguentemente il credito non fosse esigibile e/o in assenza di ulteriori strumenti giuridici di recupero e/o di esazione di crediti inesigibili. Il Consiglio della Comunità locale ha la facoltà di esentare dal pagamento di un debito a prescindere dal suo ammontare, se tale debito è caduto in prescrizione.
Art. 15 
I fruitori dei mezzi del bilancio comunale hanno l’obbligo di presentare all’ufficio comunale competente il programma di lavoro, il piano finanziario e la relazione inerente la realizzazione dei programmi e l’utilizzo dei mezzi per le singole finalità.
I fruitori hanno l’obbligo di presentare i dati necessari all’analisi della gestione, richiesti dall’ufficio comunale competente, dal Sindaco, dal Comitato di controllo, oppure dal Consiglio comunale.
Art. 16 
Della legittimità e regolarità dell’utilizzo dei mezzi finalizzati, stanziati dal bilancio in favore del soggetto beneficiario, è responsabile l’autorità, ovvero la persona competente a norma delle regole del beneficiario.
Art. 17 
La persona autorizzata a disporre dei fondi di bilancio è il Sindaco, ovvero altro soggetto da lui autorizzato.
La persona autorizzata a disporre dei fondi della Comunità locale è il Presidente del Consiglio della Comunità locale.
IV. INDEBITAMENTO 
Art. 18 
Nell'anno 2018, il limite massimo di indebitamento del Comune di Pirano a rifinanziamento delle passività di bilancio, vale a dire per coprire le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto delle entrate e delle spese, le eccedenze delle uscite sulle entrate nel conto dei crediti finanziari e investimenti nonché il pagamento dei crediti nel conto finanziario, è di 3.400.000 EUR.
È ammesso l’indebitamento del Comune allo scopo di finanziamento di investimenti nell'ambito dei progetti "Piccola barca 2", "Refresh", "Come-in", "Mobitour" e "Tartini", fino a un ammontare massimo corrispondente ai fondi approvati dal Servizio del Governo della Repubblica di Slovenia, responsabile per lo sviluppo e le politiche di coesione europea, stanziati dall’UE per i programmi di cooperazione transfrontaliera, nello specifico per i programmi Central Europe, Interreg Italia-Slovenia, Interreg Slovenia-Croazia, e cioè per un periodo massimo fino all’erogazione di tali fondi.
Art. 19 
L’Ente per il turismo di Portorose, g.i.e., nell’esercizio 2018 può contrarre prestiti a lungo termine per un ammontare complessivo di 70.000 EUR in qualità di prestiti ponte nell’ambito del progetto “Riviera4seasons2”.
V. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 
Art. 20 
Nel periodo dell’esercizio provvisorio, nell’anno 2019, qualora lo stesso si rendesse necessario, saranno applicati il presente Decreto e la Deliberazione sull’esercizio provvisorio.
Art. 21 
Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 410-2/2017
Pirano, 18 gennaio 2018
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.

AAA Zlata odličnost