Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

201. Sklep o dopolnitvi Sklepa o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta, stran 734.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US), 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) in Sklepa o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta (Uradni list RS, št. 98/13) sprejemam
S K L E P 
o dopolnitvi Sklepa o postopku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta 
1. člen 
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se v 1. členu (Predmet sklepa) dopolni z odstavkom:
»V fazi dopolnjenega osnutka se postopek priprave OPPN za Jedro Šentruperta nadaljuje v dveh postopkih, in sicer za OPPN za Jedro Šentruperta – zahod in OPPN za medgeneracijski center v jedru Šentruperta.«
2. člen 
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se v 2. členu (Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN) dopolni z odstavkom:
»Zaradi objektivnih razlogov (spremembe v programski vsebini, strukturi financiranja in razpoložljivih sredstev, lastniški strukturi) se OPPN za Jedro Šentruperta razdeli na dva medsebojno neodvisna akta: »OPPN za medgeneracijski center v jedru Šentruperta«, ki obsega EUP ŠEN-07 CU in del EUP ŠEN-68 SS (parc. 135/2, ko 1399 – Šentrupert) in »OPPN za Jedro Šentruperta – zahod«.
Do sedaj izvedena dela in postopki OPPN za Jedro Šentruperta ostajajo v veljavi.«
3. člen 
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se v 3. členu (Območje OPPN) dopolni z besedilom:
»Po razdelitvi OPPN za Jedro Šentruperta v dva postopka obsega OPPN za medgeneracijski center v Jedru Šentruperta naslednje parcele oziroma dele parcel:
66/4 del, 66/6, 66/7, 70/2, 70/4, 135/3, 135/11, 3971/8, 4001 del, vse k.o. 1399 – Šentrupert.
V ta OPPN se vključi tudi parc. 135/2, k.o. 1399 – Šentrupert.
OPPN za jedro Šentruperta – zahod pa obsega: 14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 14/9, 14/11, 14/14, 14/16, 19/3 del, 19/6 del, 19/7, 21, 22/4, 22/5, 23/1, 23/2, 29/3 del, 29/3, 29/4, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/12, 29/13, 29/14, 33/2, 66/4 del, 3971/1 del, 3983/16, 3988/1, 3988/2, 3988/4, 4001 del, 4002, 4003/2, vse k.o. 1399 – Šentrupert.«
4. člen 
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se v 5. členu (Način pridobitve strokovnih rešitev) spremeni tako, da se izbrišejo besede »za večnamenski center v jedru Šentruperta«.
5. člen 
V Sklepu o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se 6. člen (Roki za pripravo OPPN) v celoti preoblikuje tako, da se glasi:
»Potek in priprava OPPN je opredeljena z naslednjimi fazami dela in roki po ZPNačrt:
1. izdelava dopolnjenega osnutka OPPN na podlagi izbrane variante rešitve
2. pridobitev odločbe MOP o potrebnosti izvedbe CPVO
3. javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN
4. objava stališč župana do pripomb in predlogov javnosti
5. izdelava predloga OPPN
6. pridobitev mnenj NUP
7. izdelava dopolnjenega predloga OPPN za sprejem na OS
8. obravnava in sprejem OPPN na OS.«
6. člen 
Sklep o postopku priprave Občinskega prostorskega podrobnega načrta – OPPN za Jedro Šentruperta se v 8. členu (Objava in začetek veljavnosti) v celoti preoblikuje tako, da se glasi »Sklep se objavi v Uradnem listu RS in v svetovnem spletu na www.sentrupert.si ter velja z dnem objave«.
Št. 3500-0004/2013-9
Šentrupert, dne 18. januarja 2018
 
Župan 
Občine Šentrupert 
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti