Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

205. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava, stran 735.

  
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/11, 73/14 in 20/17) je župan Občine Vipava dne 18. 1. 2018 sprejel
S K L E P 
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 6 Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava
1. člen 
(splošna določila) 
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17) (v nadaljnjem besedilu: sdOPN).
2. člen 
(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN) 
(1) V Občini Vipava je v veljavi Občinski prostorski načrt Občine Vipava (Uradni list RS, št. 9/14, 87/14, 26/16 in 69/17).
(2) Po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta so se pojavile prostorske razvojne potrebe, ki niso skladne z veljavnim OPN.
(3) Razvojna potreba, ki narekuje sdOPN, je dopustitev stanovanjske pozidave v delu EUP OV34, ki je po veljavni namenski rabi prostora gozdno zemljišče.
(4) Z uveljavitvijo sdOPN bodo omogočeni želeni posegi v prostor v skladu z dejanskimi potrebami.
(5) V sdOPN se bo spremenila vsebina besedilnega in kartografskega dela.
3. člen 
(območje, predmet načrtovanja in vrsta postopka) 
(1) Spremembe in dopolnitve se nanašajo na zemljišča parc. št. 253/249, 253/118 in 253/128 k.o. 2378 Vrhpolje.
(2) Priprava sdOPN se izvede po navadnem postopku, kot ga določa zakon.
4. člen 
(način pridobitve strokovnih rešitev) 
Predlog za sdOPN se bo analiziral, preučila se bo njegova skladnost z občinskim strateškim prostorskim načrtom, obveznimi izhodišči iz priprave OPN in veljavnimi omejitvami v prostoru. Pridobile se bodo morebitne potrebne strokovne podlage, opravile preveritve in utemeljitve.
5. člen 
(roki za pripravo sdOPN in njegovih posameznih faz) 
(1) Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od dneva uveljavitve tega sklepa.
(2) Faze del in okvirni rok:
– priprava osnutka OPN,
– pridobitev prvih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– pridobitev odločbe ministrstva za področje okolja glede izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
– priprava dopolnjenega osnutka OPN,
– javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka OPN,
– zavzetje stališč do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPN,
– priprava predloga OPN,
– pridobitev drugih mnenj nosilcev urejanja prostora,
– priprava končnega predloga OPN,
– sprejem odloka,
– objava odloka.
Okvirni rok je do oktobra 2018.
6. člen 
(nosilci urejanja prostora) 
(1) Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
(2) Predvideni nosilci urejanja prostora:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
– Zavod za gozdove Slovenije;
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
– Zavod RS za varstvo narave;
– Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
– Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo;
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
– Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko.
7. člen 
(veljavnost sklepa) 
Ta sklep začne veljati takoj.
Št. 350-1/2018-1
Vipava, dne 18. januarja 2018
Župan 
Občine Vipava 
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti