Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1187/18, Stran 198
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, na podlagi 19. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 51/2016, 57/2016, 59/2017) in 17. člena Akta o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. z dne 23. 12. 2017, objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja 
Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (m/ž)
Kraj opravljanja delovnega mesta je na Ravnah na Koroškem, na naslovu Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, kjer so uradni prostori Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. (v nadaljevanju: JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.) oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer opravlja svoje naloge JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. ter po potrebi na terenu.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Naloge delovnega mesta:
– vodi posle javnega podjetja in ga zastopa,
– je odredbodajalec javnega podjetja,
– podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente iz poslovanja javnega podjetja,
– določa naloge zaposlenim v javnem podjetju in nadzoruje njihovo izvajanje,
– izvaja sklepe ustanovitelja in nadzornega sveta,
– pripravlja poslovne načrte, poročila, razvojne načrte, programe izvajanja javnih služb,
– sprejema akt o organizaciji dela,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sprejema kadrovski načrt po predhodnem soglasju nadzornega sveta,
– sklepa pogodbe o zaposlitvi z delavci,
– izvaja kadrovsko politiko ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– poroča ustanovitelju in nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega podjetja,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– da ima najmanj izobrazbo, pridobljeno na specializaciji po visokošolskih strokovnih programih, ali na univerzitetnem programu ali magisterij stroke (2. bolonjska stopnja), ekonomske, tehnične ali pravne smeri;
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj po pridobitvi izobrazbe, ki je navedena kot pogoj, in od tega najmanj dve leti delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah;
– da ima sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu.
Za direktorja ne more biti imenovana oseba, ki
– je že član drugega organa vodenja ali nadzora tega podjetja;
– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora;
– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali
– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.
Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti naslednja dokazila:
1. življenjepis ter da se navede poleg formalne izobrazbe tudi druga znanja in veščine, iz katerih je razvidno, da ima kandidat sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v kolektivu;
2. dokazilo o izpolnjevanju pogoja glede strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delih in nalogah (obvezno navesti: obdobje, v katerem je kandidat opravljal posamezna dela in naloge, kje jih je opravljal, kandidat naj natančno opiše kakšno vrsto dela in nalog je opravljal, stopnjo zahtevnosti del in nalog ter kakšen naziv je imel);
4. izjavo o znanju uradnega jezika;
5. program poslovanja in razvoja javnega podjetja v mandatnem obdobju;
6. izjave kandidata, da:
– ni član drugega organa vodenja ali nadzora tega podjetja;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine oziroma, da je v primeru obsodbe minilo pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti od prestane kazni zapora;
– mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, dokler traja prepoved;
– ni bil kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe;
7. izjavo, da dovoljuje JKP Ravne na Koroškem, d.o.o. pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za namen tega razpisa. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna zahtevana dokazila.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 4-letni mandat, za polni delovni čas.
Kandidati morajo svojo vlogo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev posredovati v zaprti kuverti na naslov: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, s pripisom: Ne odpiraj – prijava na razpis za direktorja JKP Ravne na Koroškem, d.o.o.«, in sicer v roku 15 dni. Rok za oddajo prijave prične teči naslednji dan po zadnji objavi. Razpis se objavi na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, na spletni stran JKP Ravne na Koroškem, d.o.o., www.jkpravne.si, na spletni strani Občine Ravne na Koroškem, www.ravne.si in v Uradnem listu Republike Slovenije.
Upoštevane bodo pravočasne in popolne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev in programom oziroma vizijo razvoja javnega podjetja. Izbirni postopek, ki vključuje tudi razgovor, se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje. Razgovor opravi Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.
Kandidati bodo na podlagi 19. člena Statuta Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o. o izbiri pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.
Vse informacije o izvedbi javnega razpisa se lahko pridobijo na Javnem komunalnem podjetju Ravne na Koroškem, d.o.o., Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: Maja Blatnik Gorenšek, tel. 02/821-54-83, vsak dan med 8. in 10. uro oziroma po e-pošti: maja.blatnik.gorensek@jkpravne.si.
Nadzorni svet Javnega komunalnega podjetja Ravne na Koroškem, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti