Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

211. Odlok o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1, stran 746.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP) in 18. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje na 33. redni seji dne 23. 1. 2018 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna za leto 2018 št. 1 
1. člen
V 2. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 33/17) se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
Rebalans 
št. 1
Skupina/podskupina kontov
2018
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
23.748.408,86
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
13.168.675,00
70
DAVČNI PRIHODKI
10.924.904,00
700 Davki na dohodek in dobiček
9.842.754,00
703 Davki na premoženje
793.650,00
704 Domači davki na blago in storitve 
288.500,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.243.771,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
1.686.391,00
711 Takse in pristojbine
12.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
19.000,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
35.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
491.380,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.078.000,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
78.000,00
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredmetenih sredstev
1.000.000,00
73
PREJETE DONACIJE
0
730 Prejete donacije iz domačih virov
0
731 Prejete donacije iz tujine
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
9.422.210,86
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
3.477.282,60
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU
5.964.928,26
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
59.523,00
786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU
59.523,00
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
28.049.318,29
40
TEKOČI ODHODKI
4.784.845,74
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
1.263.142,26
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
189.362,97
402 Izdatki za blago in storitve
3.159.738,22
403 Plačila domačih obresti
72.876,18
409 Rezerve
99.726,11
41
TEKOČI TRANSFERI
7.654.796,56
410 Subvencije
499.230,00
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
3.728.986,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
533.645,51
413 Drugi tekoči domači transferi
2.892.935,05
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
15.263.375,99
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
15.263.375,99
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
346.300,00
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
204.800,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
141.500,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II) PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ
–4.300.909,43
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev 
in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) 
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
3.348.927,00
50
ZADOLŽEVANJE
3.348.927,00
500
Domače zadolževanje
3.348.927,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
1.078.187,93
55
ODPLAČILA DOLGA
1.078.187,93
550 Odplačilo domačega dolga
1.078.187,93
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 
–2.030.170.36
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.270.739,07
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
4.300.909,43
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA 
2.030.170,36
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in Načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kočevje: http://www.kocevje.si/
Rebalans proračun Občine Kočevje za leto 2018 št. 1 se določa v višini 29.127.506,22 EUR.«
2. člen 
V 4. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 33/17) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po Zakonu o varstvu pred požarom, ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
2. prihodki ožjih delov občine,
3. prejeta sredstva za sofinanciranje projektov.«
3. člen 
V 6. členu Odloka o proračunu Občine Kočevje za leto 2018 (Uradni list RS, št. 33/17) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekti, katerih vrednost se spremeni za več kot 40%, mora predhodno potrditi občinski svet.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-80/2017-615/7
Kočevje, dne 23. januarja 2018
Župan 
Občine Kočevje 
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost