Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Ob-1167/18, Stran 198
Svet Srednje šole Črnomelj, Kidričeva ulica 18a, 8340 Črnomelj, na podlagi sklepa Sveta šole z dne 17. 1. 2018, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice
Srednje šole Črnomelj 
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 2/15 Odl. US: U-I-269/12-24, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr., 25/17 – ZVaj, v nadaljnjem besedilu ZOFVI) in pogoje za učitelja v programih, ki jih izvaja ta šola.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Nastop dela bo 6. 5. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku) je treba poslati v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Srednje šole Črnomelj, Kidričeva ulica 18a, 8340 Črnomelj, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja«.
Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje in življenjepis.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Srednje šole Črnomelj 

AAA Zlata odličnost