Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

Št. 6100-0001/2018-1 Ob-1172/18, Stran 191
Na osnovi 57. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16 in 61/17), 3. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/18), Letnega programa kulture v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 3/18), Proračuna Občine Rečica ob Savinji za leto 2018 (Uradni list RS, št. 79/17) in sklepa 22. seje Občinskega sveta Občine Rečica ob Savinji, št. 11.1, Občina Rečica ob Savinji objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji za leto 2018
1. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji.
2. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji v letu 2018. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki »18020 – Programi kulturnih društev«, kontu 412000 »Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam« in se razpisujejo v višini 11.000,00,00 EUR, po vsebinah, kot sledi:
Zap. št. vsebine
Vsebina:
Delež (%)
Sredstva (€)
1
Redna dejavnost 
34,58
3.700
2
Kulturne prireditve
43,93
4.700
3
Nakup opreme na področju kulture
2,81
300
4
Izobraževanje izvajalcev ljubiteljske kulturne dejavnosti
9,34
1.000
5
Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
9,34
1.000
SKUPAJ
100
10.700
3. Upravičenci
Do sofinanciranja iz naslova vsebin 1, 2, 3 in 4 so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – kulturna društva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Rečica ob Savinji,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji,
– organizirajo letno najmanj eno kulturno prireditev v Občini Rečica ob Savinji.
Do sofinanciranja iz naslova vsebine 5 so upravičeni izvajalci kulturne dejavnosti – društva ali registrirani samostojni kulturni ustvarjalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– nimajo sedeža v Občina Rečica ob Savinji, imajo pa sedež v Zgornji Savinjski dolini,
– imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih dejavnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– posamezni člani imajo stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji,
– organizirajo letno najmanj eno prireditev v Občini Rečica ob Savinji.
Vsi izvajalci so dolžni v svojih promocijskih gradivih na primeren način predstavljati Občino Rečica ob Savinji.
4. Merila za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji
4.1 Splošno:
Vloge predlagateljev se točkujejo. Vrednotenje izvede Komisija za kulturo, ki jo, skladno z določbami 4. člena Pravilnika o postopkih za dodelitev sredstev sofinanciranja iz proračuna Občine Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik), imenuje župan.
Višina točke je odvisna od razpoložljivih sredstev, ki so namenjena za posamezno vsebino iz 2. točke tega javnega razpisa. Vrednost točke se izračuna kot razmerje med obsegom sredstev, določenih za posamezno vsebino, in skupnim seštevkom točk, ki so jih ob prijavi na javni razpis prejeli izvajalci posamezne vsebine. Pripadajoča sredstva posameznega izvajalca za posamezno vsebino se izračunajo kot produkt števila točk, ki jih izvajalec posamezne vsebine prejme na osnovi teh meril za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Rečica ob Savinji, ter vrednosti točke.
V primeru, da znotraj posameznih vsebin letnega programa ni dovolj predlogov, se preostala sredstva iz take vsebine sorazmerno porazdelijo na tiste vsebine, za katere je prijavljenih več predlogov in bi zaradi prenizke mase sredstev lahko ostali nezadostno financirani.
Odobreni znesek v nobenem primeru ne more presegati zaprošenega zneska posameznega prijavitelja.
4.2 Vsebine
4.2.1 Redna dejavnost
Vsa društva z večino članstva iz prebivalstva občine prejmejo za aktivno leto delovanja po 500 točk, društva s sedežem v občini in članstvom iz dveh ali več občin, pa prejmejo za aktivno leto delovanja proporcionalno število točk od 500 točk, glede na delež članov izmed prebivalstva občine v celotnem številu članov društva.
Za redno dejavnost se izbrani izvajalci financirajo po dvanajstinah.
4.2.2 Kulturne prireditve
Kulturna prireditev po teh merilih je predstava, koncert, razstava, proslava, okrogla miza …, ki se izvaja brez vstopnine ali drugih nadomestil stroškov. Odstopanje od določbe glede vstopnine in stroškov je možno pri amaterskih prireditvah v izvedbi večinoma lastnih izvajalcev.
Kulturne prireditve se točkujejo, kot sledi:
Vrsta prireditve
Št. točk
Organizacija prireditve v občini brez lastnega izvajalca
100 točk
Organizacija prireditve z do vključno 50 % lastnih izvajalcev
150 točk
Organizacija prireditve z nad 50 % lastnih izvajalcev
200 točk
Sodelovanje na prireditvi v občini
20 točk
Sodelovanje na prireditvi v tujini, če gre za promocijo občine
10 točk/sodelujočega
Kadar je pri posamezni prireditvi več organizatorjev, se točke sorazmerno delijo med soorganizatorje, ki so se prijavili na razpis za izvedbo iste prireditve.
4.2.3 Nakup opreme na področju kulture
Na tej postavki se zagotovijo sredstva za nakup opreme. Odobrijo se za projekte društev na osnovi načrtov (opis s predračunom, ponudbo) in dodelijo na osnovi plačanih računov, predloženih po izvedeni investiciji.
4.2.4 Izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Za izobraževanje članov kulturnih društev za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti se štejejo razne oblike izobraževanja za dvig kakovostne ravni društva.
Vrsta
Št. točk
Mentor, režiser, vaditelj, zborovodja – za kontinuirano usposabljanje 
15 točk/vajo
Seminar, tečaj ali druga oblika usposabljanja. Točke se dodelijo za vsak dan udeležbe posameznega člana društva na strokovno vodenem usposabljanju 
15 točk/dan/člana
4.2.5 Kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva
Za kontinuirano izobraževanje izvajalcev godbeništva se šteje izobraževanje, ki ga kontinuirano izvaja izbrani strokovni vodja, katerega strokovna usposobljenost se izkaže z diplomo ali drugo enakovredno listino.
Vrsta
Št. točk
Strokovni vodja – za kontinuirano usposabljanje 
15 točk/vajo
5. Obdobje za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 15. 12. 2018, ko je tudi zadnji rok za oddajo zahtevkov. Izjema so kulturne prireditve, opravljene v obdobju med 15. 12. 2018 in 31. 12. 2018; za le-te je zadnji rok za porabo sredstev in oddajo zahtevkov 31. 12. 2018.
6. Razpisni rok: rok za prijavo je do vključno 16. 3. 2018.
7. Oddaja vlog: prijavo za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj izpolniti na prijavnih obrazcih in zraven predložiti vsa pripadajoča in zahtevana dokazila. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji, v zaprti ovojnici, s svojim naslovom in s pripisom »Za razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa ljubiteljske kulturne dejavnosti«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 17. ure osebno na sedež Občine Rečica ob Savinji. Prepozne prijave bodo s sklepom zavržene. Predlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni.
8. Informacije: informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na Občini Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Kontaktna oseba: Majda Potočnik, tel. 03/839-18-32.
9. Razpisna dokumentacija: predlagatelji lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo v času uradnih ur na sedežu Občine Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani Občine Rečica ob Savinji: https://recicaobsavinji.e-obcina.si/.
10. Obravnava vlog
Komisija za kulturo (v nadaljevanju: komisija) bo odpirala vloge v času med 19. in 23. marcem.
Vlagatelji nepopolnih vlog bodo pozvani na dopolnitev. Rok za dopolnitev je 8 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Pravočasno prispele in popolne vloge bo komisija vrednotila skladno s predpisanimi merili. Direktor občinske uprave izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. Prijavitelji bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v roku 60 dni po izteku roka za prijavo na razpis.
Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Rečica ob Savinji sklenil pogodbe o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti. Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Vlagatelj vloge lahko vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa, v kateri mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan mora o pritožbi odločiti v roku 15 dni s sklepom. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.
Zahtevke za sredstva iz naslova odobrenih in izvedenih namenov izbrani izvajalci uveljavljajo na predpisanih obrazcih, katerim priložijo dokazila o izvedeni vsebini.
Občina Rečica ob Savinji 

AAA Zlata odličnost