Uradni list

Številka 5
Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018
Uradni list

Uradni list RS, št. 5/2018 z dne 26. 1. 2018

Kazalo

V P 67/2018 Os-1186/18, Stran 211
1. Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 10. 1. 2018 prejelo tožbo Republike Slovenije za odvzem premoženja nezakonitega izvora, ki se vodi pod opravilno številko V P 67/2018.
2. Predmet tožbe je naslednje premoženje:
– nepremičnine: parc. št. 449/16 (ID 972756), 449/21 (ID 6599444), 449/23 (ID 6599445) in 449/24 (ID 6599447), vse k.o. 2102 – Kokrica in nepremičnini parc. št. 1694/10 (ID 6811626) in 1694/11 (ID 6811625), obe k.o. 2471 – Kačja vas, vse last prvega toženca Draga Leskovška do 1/1;
– osebni avto Kia Sportage, št. šasije U5YPC814ADL299846, letnik 2013, katerega lastnica je druga toženka Alina Leskovsek;
– sredstva:
– na zavarovalni polici št. 10125457 pri NLB Vita življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan 16. 1. 2017 znašala 10.637,44 EUR, zavarovanka druga toženka Alina Leskovsek;
– na zavarovalni polici št. 10236251 pri NLB Vita življenjska zavarovalnica d.d., katerih vrednost je na dan 29. 1. 2017 znašala 10.860,00 EUR, zavarovanka druga toženka Alina Leskovsek;
– prvega toženca Draga Leskovška v vrednosti 339.083,24 EUR;
– druge toženke Aline Leskovsek v vrednosti 95.657,84 EUR.
3. Tožena stranka: 1. Drago Leskovšek, Golniška cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj in 2. Alina Leskovsek, Golniška cesta 119a, Mlaka pri Kranju, Kranj.
4. Izrek sklepa o začasnem zavarovanju Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. št. V P 67/2018 z dne 19. 1. 2018 se glasi:
„1. Ugodi se predlogu tožeče stranke za začasno zavarovanje v pravdnem postopku z dne 10. 1. 2018 in se odredi začasno zavarovanje premoženja tako, da se do pravnomočne odločitve o tožbenem zahtevku:
– prvo toženi stranki Dragu Leskovšku ali komu drugemu po njegovem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti in obremeniti nepremičnine parc. št. 449/16 (ID972756), 449/21 (ID 6599444), 449/23 (ID 6599445) in 449/24 (ID 6599447), vse k.o. 2102 – Kokrica in nepremičnino 1694/11 (ID 6811625), k.o. 2471 – Kačja vas
z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi.
– drugo toženi stranki Alini Leskovsek ali komu drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu prepove odtujiti ali obremeniti vozilo znamke Kia Sportage, št. šasije U5YPC814ADL299846, letnik 2013, ocenjeno na 26.300 EUR, katerega lastnica je Alina Leskovsek,
z vpisom te prepovedi v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin;
– Družbi NLB Vita, življenjski zavarovalnici, d.d., Ljubljana, Trg republike 3, Ljubljana, odredi, da drugo toženi stranki Alini Leskovsek ali komurkoli drugemu po njenem nalogu ali pooblastilu odreče izplačilo, prenos, odtujitev ali obremenitev sredstev po zavarovalni polici št. 10236251, na dan 29. 1. 2017 ocenjenih na 10.860,00 EUR in sredstev po zavarovalni polici št. 10125457, na dan 16. 1. 2017 ocenjenih na 10.637,44 EUR.
Družba NLB Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. mora takoj pisno obvestiti sodišče o izvršitvi tega sklepa o zavarovanju ali morebitnih ovirah, zaradi katerih izvršitev ni mogoča.
2. Kar zahteva tožeča stranka več ali drugače se zavrne.
3. Ugovor zoper ta sklep ne zadrži izvršitve sklepa.“
5. Tretje osebe, ki imajo na zgoraj navedenem premoženju kakšne pravice in ki v času pridobitve teh pravic niso vedele oziroma niso mogle vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito, lahko v treh mesecih po objavi tega oklica podajo izjavo o vstopu v pravdo v skladu z zakonom, ki ureja pravdni postopek glede sospornikov in udeležbe drugih oseb v pravdi.
6. Če zgoraj navedene osebe zamudijo rok za podajo izjave o vstopu v pravdo, izgubijo to pravico in pravico v zvezi s premoženjem, ki se odvzame zaradi ugotovljenega nezakonitega izvora, ter pravico izpodbijati civilnopravne učinke pravnomočne sodne odločbe na njihove pravice ali pravne koristi, o katerih še ni bilo pravnomočno odločeno (32. člen ZOPNI).
7. V dveh mesecih po pravnomočnosti sodbe o odvzemu premoženja nezakonitega izvora lahko upniki, ki so začeli postopke iz drugega odstavka 33. člena ZOPNI, in tisti, ki imajo pravnomočno ugotovljene terjatve do lastnika premoženja ali pravice do ločenega poplačila iz odvzetega premoženja, predlagajo Državnemu pravobranilstvu RS poplačilo iz odvzetega premoženja, razen če so v času pridobitve upravičenja vedeli ali bi bili mogli vedeti, da je bilo premoženje pridobljeno nezakonito (peti odstavek 33. člena ZOPNI).
8. Dan objave oklica: 26. 1. 2018.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 1. 2018

AAA Zlata odličnost