Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1436. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1437. Uredba o organih v sestavi ministrstev
1438. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1489. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
1490. Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem
1491. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014
1493. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

1439. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1440. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike
1441. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike
1442. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki
1443. Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki
1444. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
1445. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
1446. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
1447. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
1494. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

1448. Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
1449. Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
1450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1451. Sklep o kandidatu, ki ima pravico nadomeščati poslanko Državnega zbora RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1452. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2015

OBČINE

Braslovče

1453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)
1454. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad)

Brežice

1455. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
1456. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
1457. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04
1458. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

Črenšovci

1459. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti

Črnomelj

1480. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
1481. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj
1482. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
1483. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj
1484. Sklep o višini parkirnine za leto 2015
1485. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

1460. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015

Ig

1461. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014
1462. Odlok o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku

Ivančna Gorica

1463. Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015

Jesenice

1464. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

1487. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014

Litija

1465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno

Ljubljana

1466. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1467. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Medvode ter Škofljica

Luče

1468. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2015–2020

Mirna Peč

1469. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

Moravske Toplice

1470. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Mozirje

1471. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrta

Ravne na Koroškem

1472. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«

Sevnica

1473. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip

Šalovci

1474. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci
1475. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci
1476. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci
1477. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Škofja Loka

1478. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1479. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka: javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti