Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1436. Sklep o določitvi kandidata, ki v skladu s 14. členom Zakona o poslancih opravlja funkcijo poslanca namesto poslanke, ki opravlja funkcijo ministrice

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1437. Uredba o organih v sestavi ministrstev
1438. Uredba o spremembi Uredbe o izvajanju Odločbe Komisije o zahtevi, da države članice sprejmejo ukrepe za zagotovitev, da se dajo na trg samo vžigalniki, ki so varni za otroke, in za prepoved dajanja neobičajnih vžigalnikov na trg
1489. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
1490. Uredba o razmejitvi 110 kV omrežja v distribucijski in prenosni sistem
1491. Uredba o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila
1492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014
1493. Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o kategorizaciji državnih cest

Sklepi

1439. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi protokolarnih pravil
1440. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike
1441. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v New Yorku, v Združenih državah Amerike
1442. Sklep o odprtju Generalnega konzulata Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki
1443. Sklep o imenovanju častne generalne konzulke Republike Slovenije v Palermu, v Italijanski republiki
1444. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
1445. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kirşehirju, v Republiki Turčiji
1446. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
1447. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Kolombu, v Demokratični socialistični republiki Šrilanki
1494. Sklep o dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Nadzornega odbora za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013

MINISTRSTVA

1448. Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
1449. Pravilnik o živalskih stranskih proizvodih, ki niso namenjeni prehrani ljudi
1450. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih za razmnoževanje domačih živali

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

1451. Sklep o kandidatu, ki ima pravico nadomeščati poslanko Državnega zbora RS

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1452. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2015

OBČINE

Braslovče

1453. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA6 – vikend naselje Letuš – desni breg (Božiček)
1454. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad)

Brežice

1455. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
1456. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247
1457. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04
1458. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Občinskega sveta Občine Brežice v četrti volilni enoti

Črenšovci

1459. Sklep o imenovanju Komisije romske skupnosti

Črnomelj

1480. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj
1481. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Jankoviči in Bedenj
1482. Odlok o spremembi poteka meje med naseljema Rodine in Naklo
1483. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj
1484. Sklep o višini parkirnine za leto 2015
1485. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1486. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Idrija

1460. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Idrija za leto 2015

Ig

1461. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ig za leto 2014
1462. Odlok o Podrobnih merilih in pogojih za območje IV-6/PM Iška vas po skrajšanem postopku

Ivančna Gorica

1463. Odlok o podelitvi priznanj in nagrad Občine Ivančna Gorica za leto 2015

Jesenice

1464. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice

Kanal ob Soči

1487. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014

Litija

1465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno

Ljubljana

1466. Sklep o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki
1467. Cenik obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki za Mestno občino Ljubljana in občine Brezovica, Dol pri Ljubljani, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Medvode ter Škofljica

Luče

1468. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2015–2020

Mirna Peč

1469. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka

Moravske Toplice

1470. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode

Mozirje

1471. Sklep o prenehanju veljavnosti sklepov o dopustni manjši širitvi območja stavbnih zemljišč na podlagi 29. člena ZPNačrta

Ravne na Koroškem

1472. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«

Sevnica

1473. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip

Šalovci

1474. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci
1475. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci
1476. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci
1477. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Škofja Loka

1478. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
1479. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Škofja Loka: javno službo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici