Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1448. Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke, stran 3827.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 20.a, 20.d, petega odstavka 21., tretjega odstavka 23., prvega odstavka 24. člena ter prve, druge, četrte in pete alineje prvega odstavka 50. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15) izdaja ministrica za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa tehnične in bistvene varnostne zahteve za eksplozive in pirotehnične izdelke, postopke za ugotavljanje skladnosti ter način, vsebino in obliko označevanja eksplozivov in pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2013/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu (prenovitev) (UL L št. 178 z dne 28. 6. 2013, str. 27) in Direktivo 2014/28/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z omogočanjem dostopnosti eksplozivov za civilno uporabo na trgu in njihovim nadzorom (prenovitev) (UL L št. 96 z dne 29. 3. 2014, str. 1).
(2) Ta pravilnik določa način, vsebino in obliko označevanja ter način pritrjevanja identifikacijskih oznak na eksplozive v skladu z Direktivo Komisije 2008/43/ES z dne 4. aprila 2008 o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (UL L št. 94 z dne 5. 4. 2008, str. 8), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2012/4/EU z dne 22. februarja 2012 o spremembi Direktive 2008/43/ES o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (UL L št. 50 z dne 23. 2. 2012, str. 18), pa tudi vsebino registrske številke in vsebino evidence izdanih certifikatov za pirotehnične izdelke, ki jih vodijo priglašeni organi v skladu z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/58/EU z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi sistema za sledenje pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 115 z dne 17. 4. 2014, str. 28).
(3) Ta pravilnik določa tudi:
- obliko in vsebino seznama eksplozivov in seznama pirotehničnih izdelkov,
- postopek in pogoje za priznavanje listin o skladnosti, izdanih v tujini,
- obrazce vlog in dovoljenj, ki jih izdajata ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), in upravna enota (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ),
- vsebino, obliko in način upravljanja evidenc.
2. člen
(izjeme)
Določbe tega pravilnika, razen obrazcev vlog in dovoljenj, se ne uporabljajo za strelivo.
3. člen
(skladnost)
(1) Eksplozivi in pirotehnični izdelki morajo biti skladni s tehničnimi in varnostnimi zahtevami iz tega pravilnika. Šteje se, da so skladni, če:
- imajo zmogljivosti in lastnosti, ki so skladne z bistvenimi tehničnimi in varnostnimi zahtevami, določenimi v harmoniziranih standardih, kar preveri priglašeni organ za ugotavljanje skladnosti (v nadaljevanju: priglašeni organ);
- imajo proizvajalci odobren in nadzorovan sistem zagotavljanja kakovosti po enem od modulov iz tega pravilnika;
- je bila skladnost ugotovljena v skladu s postopki, določenimi v tem pravilniku.
(2) Proizvajalec za vsak eksploziv ali pirotehnični izdelek na podlagi dokazil o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka sestavi izjavo EU o skladnosti in ga označi z oznako CE.
4. člen
(izjava EU o skladnosti)
(1) V izjavi EU o skladnosti se navede, da je bilo v postopku ugotavljanja skladnosti dokazano, da eksplozivi ali pirotehnični izdelki izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika. Izjava EU o skladnosti se predloži na obrazcu iz Priloge 1 za eksplozive oziroma na obrazcu iz Priloge 2 za pirotehnične izdelke, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Kadar se za eksploziv ali pirotehnični izdelek uporablja več kot en akt Evropske unije, ki zahteva izjavo EU o skladnosti, se pripravi enotna izjava EU o skladnosti v skladu z vsemi akti Evropske unije. Navedena izjava vsebuje opredelitev aktov Evropske unije, vključno z njihovim sklicevanjem na objave.
5. člen
(splošna pravila za oznako CE)
Za oznako CE veljajo splošna načela, kot so določena v 30. členu Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
II. ORGAN ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN NJEGOVA PRIGLASITEV
6. člen
(priglasitveni organ)
Za uvedbo in izvajanje potrebnih postopkov za ocenjevanje in priglasitev organov za ugotavljanje skladnosti eksplozivov in pirotehničnih izdelkov ter spremljanje teh organov, vključno z ocenjevanjem skladnosti njihovih hčerinskih družb in podizvajalcev, je pristojno ministrstvo, pristojno za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: priglasitveni organ).
7. člen
(pogoji za organe za ugotavljanje skladnosti)
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti je pravna oseba, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z zakonom, ki določa tehnične pogoje za proizvode, in so podrobneje določeni s tem pravilnikom. V postopku ugotavljanja skladnosti mora zagotoviti neodvisnost in nepristranskost do organizacije ali eksploziva ali pirotehničnega izdelka, ki ga ocenjuje.
(2) Organ za ugotavljanje skladnosti, njegovo vodstvo in zaposleni, odgovorni za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne smejo biti načrtovalci, proizvajalci, dobavitelji, monterji, kupci, lastniki, uporabniki ali vzdrževalci eksplozivov, eksplozivnih snovi oziroma pirotehničnih izdelkov niti pooblaščeni zastopniki katere koli od teh strank. Prav tako ne smejo neposredno ali kot pooblaščeni zastopniki sodelovati pri načrtovanju, proizvodnji ali konstrukciji, trženju, namestitvi, uporabi ali vzdrževanju eksplozivov, eksplozivnih snovi oziroma pirotehničnih izdelkov niti sodelovati pri dejavnostih, ki bi lahko nasprotovale njihovi neodvisni presoji in integriteti v zvezi z opravljanjem nalog ugotavljanja skladnosti, za katere so priglašeni. To velja tudi za svetovalne storitve.
(3) Določba prejšnjega odstavka ne velja za uporabo eksplozivov, eksplozivnih snovi oziroma pirotehničnih izdelkov, nujnih za delovanje organa za ugotavljanje skladnosti ali uporabo eksplozivov oziroma pirotehničnih izdelkov za lastne namene.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti mora zagotoviti, da delovanje njegovih hčerinskih družb ali podizvajalcev ne vpliva na zaupnost, objektivnost ali nepristranskost njihovih dejavnosti ugotavljanja skladnosti.
(5) Organ za ugotavljanje skladnosti in njegovi zaposleni morajo opravljati dejavnosti ugotavljanja skladnosti z najvišjo stopnjo integritete in tehnične usposobljenosti na določenem področju ter ne smejo biti pod pritiskom in finančno odvisni, kar bi lahko vplivalo na njihovo presojo ali rezultate dejavnosti ugotavljanja skladnosti, zlasti od ljudi ali skupin ljudi, ki so jim ti rezultati v interesu.
(6) Organ za ugotavljanje skladnosti mora biti sposoben opravljati vse naloge ugotavljanja skladnosti, ki so mu dodeljene in za katere je bil priglašen, bodisi da jih opravi sam bodisi da so opravljene v njegovem imenu in v okviru njegove odgovornosti.
(7) Organ za ugotavljanje skladnosti mora za vsak postopek ugotavljanja skladnosti in za vsak eksploziv oziroma vrsto ali kategorijo pirotehničnega izdelka, za katerega je priglašen, vedno imeti na voljo:
- zaposlene, ki morajo biti primerno tehnično in strokovno usposobljeni ter imeti zadostno znanje in ustrezne izkušnje za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti;
- opise postopkov, na podlagi katerih se opravlja ugotavljanje skladnosti, ki zagotavljajo preglednost in zmožnost reprodukcije teh postopkov. Imeti mora tudi ustrezno politiko ter postopke za razlikovanje med nalogami, ki jih opravlja kot priglašeni organ, in drugimi dejavnostmi;
- postopke za opravljanje dejavnosti, pri katerih so ustrezno upoštevani velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegova sestava, stopnja zahtevnosti tehnologije zadevnega proizvoda in masovna ali serijska narava proizvodnega postopka;
- potrebno opremo in prostore za pravilno opravljanje tehničnih in upravnih nalog, povezanih z nalogami ugotavljanja skladnosti, ter dostop do opreme ali prostorov.
8. člen
(pogoji za osebe, pristojne za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti)
(1) Zaposleni, odgovorni za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti, morajo:
- biti primerno tehnično in strokovno usposobljeni za vse dejavnosti ugotavljanja skladnosti, za katere je bil organ za ugotavljanje skladnosti priglašen;
- imeti zadostno znanje o zahtevah pri ocenjevanjih, ki jih opravljajo, in ustrezna pooblastila za opravljanje teh ocenjevanj;
- imeti primerno znanje in sposobnost razumevanja bistvenih varnostnih zahtev iz tega pravilnika, veljavnih harmoniziranih standardov ter ustreznih določb harmonizirane zakonodaje Evropske unije in določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, št. 35/08 in 19/15; v nadaljnjem besedilu: Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih);
- biti usposobljeni za pripravo certifikatov, potrdil, zapisov in poročil, ki dokazujejo, da so bila ocenjevanja opravljena;
- spoštovati varovanje poslovne tajnosti glede vseh informacij, pridobljenih pri opravljanju nalog, razen pred pristojnimi upravnimi organi države, v katerih potekajo dejavnosti organa za ugotavljanje skladnosti, v skladu s tem pravilnikom ali drugimi predpisi, ki urejajo tajnost podatkov.
(2) Nagrajevanje vodstva in zaposlenih, odgovornih za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti, ne sme biti odvisno od števila opravljenih ocenjevanj ali rezultatov takih ocenjevanj.
(3) Organ za ugotavljanje skladnosti sklene zavarovanje odgovornosti za opravljeno delo, razen če jo zavaruje država na podlagi zakona.
(4) Organ za ugotavljanje skladnosti sodeluje pri ustreznih dejavnostih standardizacije in dejavnostih skupine za usklajevanje priglašenega organa, ustanovljene v skladu z ustrezno usklajeno zakonodajo Evropske unije, ali zagotovi, da so njegovi zaposleni, odgovorni za opravljanje nalog ugotavljanja skladnosti, obveščeni o teh dejavnostih, upravne odločbe in dokumente, ki izhajajo iz rezultatov dela navedene skupine, pa uporabljajo kot splošne smernice.
9. člen
(domneva o skladnosti organov za ugotavljanje skladnosti)
Kadar organ za ugotavljanje skladnosti dokaže skladnost z merili, določenimi v harmoniziranih standardih za akreditacijo ali njihovih delih, na katere so bila objavljena sklicevanja v Uradnem listu Evropske unije, se šteje, da izpolnjuje zahteve iz 7. in 8. člena tega pravilnika, če jih zajemajo veljavni harmonizirani standardi.
10. člen
(vloga za priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti)
(1) Organ za ugotavljanje skladnosti predloži vlogo za priglasitev priglasitvenemu organu.
(2) Vlogi za priglasitev se priloži:
- opis dejavnosti ugotavljanja skladnosti;
- modul ali module za ugotavljanje skladnosti, ki jih določa ta pravilnik, po katerih bo organ za ugotavljanje skladnosti ugotavljal skladnost;
- listino o akreditaciji, ki jo izda organ, določen z Uredbo (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 30).
11. člen
(priglasitveni postopek)
(1) Priglasitveni organ lahko priglasi samo tiste organe za ugotavljanje skladnosti, ki izpolnjujejo zahteve iz 7. in 8. člena tega pravilnika.
(2) Priglasitveni organ o priglasitvi obvesti Evropsko komisijo (v nadaljnjem besedilu: Komisija) in druge države članice po elektronskem orodju za priglasitev, ki ga upravlja Komisija.
(3) Priglasitev vsebuje opis ugotavljanja skladnosti, modul ali module za ugotavljanje skladnosti, ki jih določa ta pravilnik, in listino o akreditaciji.
(4) Priglasitveni organ obvesti Komisijo in druge države članice o vseh naknadnih spremembah priglasitve.
12. člen
(izvajanje dejavnosti priglašenega organa)
Organ za ugotavljanje skladnosti lahko opravlja dejavnosti priglašenega organa le, če Komisija ali druge države članice ne predložijo ugovora v dveh tednih od priglasitve.
13. člen
(hčerinske družbe in podizvajalci priglašenih organov)
(1) Če priglašeni organ za nekatere naloge sklene pogodbo s podizvajalci ali jih prenese na hčerinsko podjetje, zagotovi, da podizvajalec ali hčerinsko podjetje izpolnjuje zahteve iz 7. in 8. člena tega pravilnika in o tem obvesti priglasitveni organ.
(2) Priglašeni organi v celoti prevzamejo odgovornost za naloge, ki jih opravljajo podizvajalci ali hčerinska podjetja.
(3) Naloge iz prvega odstavka tega člena se lahko na podizvajalca ali hčerinsko podjetje prenesejo le, če s tem soglaša subjekt, na katerega zahtevo je začet postopek ugotavljanja skladnosti eksploziva ali pirotehničnega izdelka.
(4) Priglašeni organ trajno hrani dokumentacijo v zvezi z ocenjevanjem kvalifikacij podizvajalca ali hčerinskega podjetja in nalogami iz prvega odstavka tega člena.
14. člen
(spremembe priglasitev)
(1) Če priglasitveni organ ugotovi, da priglašeni organ ne izpolnjuje več zahtev iz 7. in 8. člena tega pravilnika ali da ne more izpolniti svojih obveznosti, priglasitveni organ omeji, začasno prekliče ali umakne priglasitev, odvisno od neizpolnjevanja zahtev ali nespoštovanja obveznosti. Priglasitveni organ o tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.
(2) Pri začasnem preklicu ali umiku priglasitve ali če je priglašeni organ prenehal opravljati dejavnost, se dokumentacija tega organa prenese na drug priglašeni organ, če pa tega ni, jo prevzame priglasitveni organ.
15. člen
(izpodbijanje pristojnosti priglašenih organov)
Priglasitveni organ na zahtevo Komisije predloži vse informacije z zvezi s podlago za priglasitev ali ohranjanjem pristojnosti priglašenega organa, če Komisija dvomi oziroma je bila seznanjena z dvomom o pristojnosti priglašenega organa ali njegovem stalnem izpolnjevanju zahtev in obveznosti, ki veljajo zanj.
16. člen
(operativne obveznosti priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi opravljajo naloge ugotavljanja skladnosti v skladu s postopki, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Ugotavljanje skladnosti poteka tako, da se prepreči nepotrebna obremenitev gospodarskih subjektov. Priglašeni organi pri izvajanju svojih postopkov upoštevajo velikost podjetja, sektor, v katerem deluje, in njegovo sestavo, stopnjo zahtevnosti zadevne tehnologije in masovno ali serijsko naravo proizvodnega postopka. Pri tem spoštujejo stopnjo strogosti in zaščite, potrebno za to, da eksploziv ali pirotehnični izdelek izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(3) Priglašeni organi pirotehničnim izdelkom, za katere so ugotavljali skladnost, opredelijo vrsto izdelka in njihove proizvajalce, dodelijo registrsko številko in vodijo evidenco izdanih certifikatov.
(4) Kadar priglašeni organ ugotovi, da proizvajalec ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev iz tega pravilnika ali ustreznih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, od njega zahteva, da sprejme vse ukrepe za zagotovitev skladnosti. Če proizvajalec tega ne stori, priglašeni organ ne izda certifikata o skladnosti.
(5) Kadar priglašeni organ po izdaji certifikata ugotovi, da eksploziv ali pirotehnični izdelek ni skladen z določbami tega pravilnika, od proizvajalca zahteva, da izvede vse ukrepe za zagotovitev skladnosti, in po potrebi prekliče ali začasno prekliče certifikat.
(6) Če proizvajalec ne izvede vseh ukrepov iz prejšnjega odstavka ali izvedeni ukrepi nimajo zahtevanega učinka, priglašeni organ po potrebi omeji, prekliče ali začasno prekliče vse certifikate.
17. člen
(pritožbe zoper odločitev priglašenega organa)
Priglašeni organ zagotovi, da je zoper njegove odločitve iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena na voljo pritožbeni postopek.
18. člen
(obveznosti obveščanja priglašenih organov)
(1) Priglašeni organ obvešča priglasitveni organ o:
- vseh zavrnitvah, omejitvah, preklicih ali začasnih preklicih certifikatov;
- vseh okoliščinah, ki vplivajo na področje uporabe priglasitve in pogoje zanjo;
- vseh zahtevah po informacijah, ki so jih prejeli od organov za nadzor trga v zvezi z dejavnostmi ugotavljanja skladnosti;
- vseh dejavnostih ugotavljanja skladnosti, izvedenih v okviru njihove priglasitve, in o vseh drugih izvedenih dejavnostih, vključno s čezmejnimi in sklepanjem pogodb s podizvajalci.
(2) Priglašeni organ drugim priglašenim organom, ki opravljajo dejavnosti ugotavljanja skladnosti in zajemajo enake eksplozive ali pirotehnične izdelke, zagotavlja informacije v zvezi z negativnimi rezultati ugotavljanja skladnosti. Na zahtevo drugega priglašenega organa zagotavlja tudi informacije o pozitivnih rezultatih ugotavljanja skladnosti.
19. člen
(usklajevanje priglašenih organov)
Priglašeni organi pri svojem delu sodelujejo s Komisijo in drugimi priglašenimi organi na način kot ga določi Komisija v obliki foruma priglašenih organov. Pri delu tega foruma sodelujejo neposredno ali s pooblaščenimi zastopniki.
III. BISTVENE VARNOSTNE ZAHTEVE ZA EKSPLOZIVE IN PIROTEHNIČNE IZDELKE
20. člen
(splošne zahteve za eksplozive)
Vsak eksploziv mora biti načrtovan, izdelan in dobavljen tako, da:
- ne ogroža življenja, zdravja in varnosti ljudi oziroma premoženja ali okolja v normalnih, predvidljivih okoliščinah, zlasti v zvezi z varnostnimi predpisi, standardi in prakso pri njegovi uporabi;
- dosega zmogljivosti in lastnosti, ki jih je določil proizvajalec;
- so vplivi na okolje ob uporabi čim manjši.
21. člen
(posebne zahteve za vse vrste eksplozivov)
(1) Proizvajalec ali priglašen organ mora vsak eksploziv preskusiti v resničnih razmerah. Če to ni mogoče v laboratoriju, se preskus opravi v okoliščinah, v katerih se bo eksploziv uporabljal.
(2) Pri preskusu eksploziva se preverijo najmanj naslednji podatki in lastnosti:
- sestava in značilne lastnosti eksploziva, vključno s kemično sestavo, stopnjo zmesi ter, če je to primerno, velikostjo in porazdelitvijo delcev;
- fizikalna in kemijska stabilnost eksploziva v vseh okoljskih razmerah, ki jim je lahko izpostavljen;
- občutljivost za udarce in trenje;
- fizikalna in kemijska združljivost vseh sestavin;
- kemična čistost eksploziva;
- odpornost zoper vpliv vode, kadar je eksploziv namenjen uporabi v vlažnih ali mokrih razmerah ter bi voda lahko škodljivo vplivala na njegovo varnost in zanesljivost;
- odpornost zoper nizke in visoke temperature, kadar se eksploziv skladišči ali uporablja pri takih temperaturah in bi ohlajanje ali segrevanje posameznih komponent ali eksploziva kot celote lahko škodljivo vplivalo na njegovo varnost in zanesljivost;
- primernost eksploziva za uporabo v nevarnih okoljih (npr. okolju, ogroženem zaradi jamskega eksplozivnega plina, vročih mas), če je namenjen uporabi v takih razmerah;
- varnostne lastnosti, da se prepreči predčasna ali nenamerna detonacija ali vžig;
- pravilno polnjenje in delovanje eksploziva, kadar se uporablja za predvidene namene;
- primernost navodil ter, če je potrebno, oznake za varno rokovanje, skladiščenje, uporabo in uničevanje v slovenskem jeziku;
- obstojnost eksploziva, njegova zaščitna prevleka ali drugi dodatki, ki preprečujejo kvarjenje med skladiščenjem in omogočajo uporabnost do datuma, ki ga je določil proizvajalec;
- specifikacija vseh naprav in pripomočkov, potrebnih za zanesljivo in varno delovanje eksploziva.
22. člen
(dodatne zahteve za razstreliva)
Razstreliva morajo poleg zahtev iz 20. in 21. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- predlagana metoda aktiviranja ali vžiga mora zagotavljati varno, zanesljivo in popolno detonacijo ali deflagracijo razstreliva;
- razstreliva v obliki patron morajo detonacijo varno in zanesljivo prenesti z ene patrone na drugo;
- plini, ki jih sprostijo razstreliva, namenjena uporabi pod zemljo, lahko vsebujejo ogljikov monoksid, dušikove okside, druge pline, hlape ali trdne ostanke, ki jih nosi zrak, vendar samo v količinah, ki v normalnih razmerah delovanja ne ogrožajo zdravja.
23. člen
(dodatne zahteve za detonacijske vrvice, počasi goreče vžigalne vrvice, vžigalne vrvice in detonacijske cevke)
Detonacijske vrvice, počasi goreče vžigalne vrvice, vžigalne vrvice in detonacijske cevke morajo poleg zahtev iz 20. in 21. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- zaščitni ovoji detonacijskih vrvic, počasi gorečih vžigalnih vrvic, vžigalnih vrvic in detonacijskih cevk morajo imeti ustrezno mehansko trdnost ter primerno varovati eksplozivno polnitev, kadar so izpostavljeni normalnim mehanskim vplivom;
- parametri za čas gorenja morajo biti navedeni in zanesljivo izpolnjeni;
- detonacijske vrvice in cevke se morajo zanesljivo aktivirati, imeti zadostno sposobnost sprožitve in izpolnjevati zahteve v zvezi s shranjevanjem tudi v posebnih klimatskih razmerah.
24. člen
(dodatne zahteve za detonatorje, vključno z detonatorji z zakasnelim delovanjem in zakasnilci)
Detonatorji, vključno z detonatorji z zakasnelim delovanjem in zakasnilci, morajo poleg zahtev iz 20. in 21. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- detonatorji morajo zanesljivo sprožiti detonacijo vseh eksplozivov, aktiviranju katerih so namenjeni, v vseh predvidljivih okoliščinah uporabe;
- zakasnilci morajo biti sposobni zanesljive sprožitve;
- vlažnost ne sme škodljivo vplivati na sposobnost aktiviranja;
- časi zakasnitve detonatorjev z zakasnelim delovanjem smejo odstopati od nazivne vrednosti le toliko, da je možnost prekrivanja časovnih intervalov različnih skupin detonatorjev z zakasnelim delovanjem neznatna;
- električne lastnosti električnih detonatorjev morajo biti navedene na embalaži (npr. električni tok, električni upor);
- vodniki električnih detonatorjev morajo biti dovolj dobro izolirani in mehansko trdni, vključno s trdnostjo povezave z detonatorjem, ob upoštevanju vseh predvidenih okoliščin uporabe.
25. člen
(dodatne zahteve za smodnik in raketno gorivo)
Smodnik in raketno gorivo morata poleg zahtev iz 20. in 21. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- smodnik in raketno gorivo ne smeta detonirati, če se uporabljata v skladu s predvidenim namenom;
- kadar je treba, morata biti smodnik in raketno gorivo (npr. tista na bazi nitroceluloze) stabilizirana, da se prepreči kemijska razgradnja;
- trdno raketno gorivo, če je v stisnjeni obliki ali obliki odlitka, ne sme vsebovati nobenih razpok ali plinskih mehurčkov, ki bi nevarno vplivali na njegovo delovanje.
26. člen
(splošne zahteve za pirotehnične izdelke)
Vsak pirotehnični izdelek mora:
- doseči zmogljivosti, ki jih določi proizvajalec in jih je predložil priglašenemu organu;
- biti zasnovan in izdelan tako, da ga je mogoče varno odstraniti ob dovoljenih vplivih na okolje;
- delovati pravilno, kadar se uporablja za predvideni namen.
27. člen
(posebne zahteve za vse vrste pirotehničnih izdelkov)
(1) Proizvajalec ali priglašen organ mora vsak pirotehnični izdelek preskusiti v resničnih razmerah. Če to ni mogoče v laboratoriju, se mora preskus opraviti v okoliščinah, v katerih se bo pirotehnični izdelek uporabljal.
(2) Upoštevati ali preskusiti se morajo naslednji podatki in lastnosti:
- zasnova, sestava in značilne lastnosti, vključno s podrobno kemično sestavo (masa in odstotek posameznih uporabljenih snovi) in dimenzijami;
- fizikalna in kemijska stabilnost pirotehničnega izdelka v vseh običajnih, predvidljivih okoljskih razmerah;
- občutljivost za običajno, predvidljivo ravnanje in prevoz;
- medsebojno skladnost vseh sestavin, kar zadeva njihovo kemijsko stabilnost;
- odpornost pirotehničnega izdelka proti vlagi, če je namenjen uporabi v vlagi ali mokroti ter lahko vlaga neugodno vpliva na njegovo varnost in zanesljivost;
- odpornost proti nizkim in visokim temperaturam, če je pirotehnični izdelek namenjen shranjevanju ali uporabi pri takih temperaturah ter lahko ohlajanje ali segrevanje sestavnega dela ali pirotehničnega izdelka kot celote neugodno vpliva na njegovo varnost in zanesljivost;
- varnostne lastnosti za preprečevanje nepravočasne ali nenamerne detonacije ali vžiga;
- ustreznost navodil ter, če je treba, oznake v zvezi z varnim ravnanjem, skladiščenjem, uporabo (vključno z varnostnimi razdaljami) in uničevanjem v slovenskem jeziku;
- sposobnost pirotehničnega izdelka, njegove embalaže ali drugih sestavnih delov, da se med skladiščenjem v skladu z običajnimi, predvidljivimi pogoji skladiščenja ne pokvari;
- specifikacija vseh potrebnih naprav in pripomočkov ter navodila za uporabo za varno delovanje pirotehničnega izdelka.
(3) Pirotehnični izdelki ne smejo vsebovati eksplozivov, ki detonirajo, razen črnega smodnika in bliskovnih zmesi. Pirotehnični izdelki kategorij P1, P2 in T2 ter izdelki za ognjemete kategorije F4 smejo vsebovati eksplozive, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
- da eksplozivov, ki detonirajo, ni mogoče enostavno ločiti od pirotehničnega izdelka;
- da izdelek kategorije P1 ni eksploziven ali da tak, kot je bil zasnovan in izdelan, ne more sprožiti sekundarnih eksplozivov;
- da so izdelki kategorije F4, T2 in P2 načrtovani tako in namenjeni temu da ne detonirajo, če pa so načrtovani za detoniranje, taki, kot so bili zasnovani in izdelani, ne morejo aktivirati sekundarnih eksplozivov.
28. člen
(dodatne zahteve za ognjemetne izdelke)
Ognjemetni izdelki morajo poleg zahtev iz 26. in 27. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
1. proizvajalec glede na neto maso eksploziva, varnostno razdaljo in raven hrupa razvrsti ognjemetne izdelke v ustrezne kategorije, kot jih določa 34. člen Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, ki morajo biti jasno navedene na oznaki. Pri tem morajo
a) ognjemetni izdelki kategorije F1 izpolnjevati naslednje pogoje:
- varnostna razdalja mora biti najmanj 1 m, vendar je lahko tudi manjša, če še zagotavlja varno uporabo,
- najvišja raven hrupa na varnostni razdalji ne sme presegati 120 dB (A, imp) ali enakovredne ravni hrupa, izmerjenega z drugo primerno metodo,
- v kategorijo F1 ne smejo biti vključene petarde, baterije petard, bliskovne petarde in baterije bliskovnih petard,
- pasje bombice v kategoriji F1 ne smejo vsebovati več kot 2,5 mg srebrovega fulminata;
b) ognjemetni izdelki kategorije F2 izpolnjevati naslednje pogoje:
- varnostna razdalja mora biti najmanj 8 m, vendar je lahko tudi manjša, če še zagotavlja varno uporabo,
- najvišja raven hrupa na varnostni razdalji ne sme presegati 120 dB (A, imp) ali enakovredne ravni hrupa, izmerjenega z drugo primerno metodo;
c) ognjemetni izdelki kategorije F3 izpolnjevati naslednje pogoje:
- varnostna razdalja mora biti najmanj 15 m, vendar je lahko tudi manjša, če še zagotavlja varno uporabo,
- najvišja raven hrupa na varnostni razdalji ne sme presegati 120 dB (A, imp) ali enakovredne ravni hrupa, izmerjenega z drugo primerno metodo;
2. ognjemetni izdelki so lahko le iz materialov, ki predstavljajo čim manjše tveganje za zdravje, premoženje in okolje zaradi ostankov izdelka;
3. način vžiga mora biti jasno viden ali mora biti naveden na oznaki ali v navodilih;
4. ognjemetni izdelki se ne smejo napačno ali nepredvidljivo premikati;
5. ognjemetni izdelki kategorij F1, F2 in F3 morajo biti zaščiteni pred nenamernim vžigom z zaščitnim ovojem, embalažo ali zgradbo izdelka. Ognjemetni izdelki kategorije F4 pa morajo biti zaščiteni pred nenamernim vžigom na način, ki ga določi proizvajalec.
29. člen
(dodatne zahteve za druge pirotehnične izdelke)
Drugi pirotehnični izdelki morajo poleg zahtev iz 26. in 27. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- zasnovani morajo biti tako, da pri običajni uporabi predstavljajo čim manjše tveganje za zdravje, premoženje in okolje;
- način vžiga mora biti jasno viden ali naveden na oznaki ali v navodilih;
- načrtovani morajo biti tako, da pri nenamernem vžigu predstavljajo čim manjše tveganje za zdravje, premoženje in okolje zaradi odpadkov;
- pirotehnični izdelek mora pravilno delovati do »datuma uporabe«, ki ga je določil proizvajalec.
30. člen
(dodatne zahteve za vžigalne naprave)
Vžigalne naprave morajo poleg zahtev iz 26. in 27. člena tega pravilnika izpolnjevati tudi naslednje zahteve:
- se morajo zanesljivo vžigati in imeti zadostno zmožnost aktiviranja v vseh običajnih, predvidljivih okoliščinah uporabe;
- morajo biti zaščitene proti elektrostatični razelektritvi v običajnih, predvidljivih okoliščinah shranjevanja in uporabe;
- električne vžigalne naprave morajo biti zaščitene proti elektromagnetnim poljem v običajnih, predvidljivih okoliščinah shranjevanja in uporabe;
- zaščitni ovoj vžigalnih vrvic mora imeti ustrezno mehansko trdnost in primerno varovati eksplozivno polnilo, če je izpostavljeno običajnim, predvidljivim mehanskim obremenitvam;
- pirotehnični izdelek mora vsebovati navedbo parametrov za čas gorenja vžigalnih vrvic;
- električne lastnosti (npr. električni tok, upor) električnih vžigalnih naprav morajo biti navedene na pirotehničnem izdelku;
- žice električnih vžigalnih naprav morajo biti zadostno izolirane in mehansko trdne, vključno s trdnostjo povezave z vžigalno napravo, ob upoštevanju njihove načrtovane uporabe.
IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA SKLADNOSTI
1. Postopki ugotavljanja skladnosti
31. člen
(postopek ugotavljanja skladnosti eksplozivov)
Za ugotavljanje skladnosti eksplozivov proizvajalec uporabi enega od naslednjih postopkov:
a) EU-pregled tipa - modul B in po svoji izbiri enega od naslednjih postopkov:
- skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovani preskusi proizvodov v naključnih časovnih presledkih - modul C2 ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje - modul D ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda - modul E ali
- skladnost s tipom na podlagi preverjanja proizvoda - modul F;
b) ugotavljanje skladnosti na podlagi preverjanja enote - modul G.
32. člen
(postopki ugotavljanja skladnosti pirotehničnih izdelkov)
Za ugotavljanje skladnosti pirotehničnih izdelkov proizvajalec uporabi enega od naslednjih postopkov:
a) EU-pregled tipa - modul B in po svoji izbiri enega od naslednjih postopkov:
- skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovani preskusi proizvodov v naključnih časovnih presledkih - modul C2 ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje - modul D ali
- skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda - modul E;
b) ugotavljanje skladnosti na podlagi preverjanja enote - modul G;
c) ugotavljanje skladnosti na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti proizvoda - modul H, če se ugotavlja skladnost za ognjemetne izdelke kategorije F4.
2. EU-pregled tipa - modul B
33. člen
(opis modula)
(1) EU-pregled tipa je tisti del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim priglašeni organ pregleda vzorec eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka ter preveri in potrdi, da vzorec izpolnjuje bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika.
(2) EU-pregled tipa se izvede z ocenitvijo ustreznosti tehnične zasnove eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka s pregledovanjem tehnične dokumentacije in ustreznih dokazil, ki jih določa ta modul, ter s pregledom vzorca, reprezentativnega za predvideno proizvodnjo popolnega proizvoda (kombinacija tipa proizvodnje in tipa zasnove).
34. člen
(vloga za EU-pregled tipa)
(1) Vlogo za EU-pregled tipa vloži proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga izbere sam. V imenu proizvajalca eksplozivov jo lahko vloži tudi pooblaščeni zastopnik, če je to navedeno v pooblastilu.
(2) Vloga vsebuje:
- firmo, sedež in poslovni naslov proizvajalca in, če jo vloži pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo firmo, sedež in poslovni naslov;
- pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
- tehnično dokumentacijo iz 35. člena tega pravilnika;
- reprezentativni vzorec eksploziva ali pirotehničnega izdelka, predvidenega za proizvodnjo;
- dokazila o ustreznosti rešitve tehnične zasnove. V njih so navedeni vsi uporabljeni dokumenti, zlasti če harmonizirani standardi niso bili uporabljeni v celoti. Dokazila po potrebi vsebujejo rezultate preskusov, ki jih je v skladu z drugimi tehničnimi specifikacijami izvedel ustrezni laboratorij proizvajalca ali drug preskuševalni laboratorij v njegovem imenu in na njegovo odgovornost.
(3) Priglašeni organ lahko zahteva dodatne vzorce, če je to potrebno za izvedbo preskusnega programa.
35. člen
(tehnična dokumentacija)
Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka z bistvenimi varnostnimi zahtevami tega pravilnika, vključuje ustrezno analizo in oceno tveganja ter navedbo veljavnih bistvenih varnostnih zahtev. Če je pomembno za tako oceno, vključuje tudi načrt, izdelavo in delovanje eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka. Vsebuje vsaj naslednje elemente:
- splošen opis eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka;
- razvojno zasnovo, proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsklopov, tokokrogov ipd.;
- opise in pojasnila, ki so potrebni za razumevanje navedenih skic in načrtov ter delovanja eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka;
- seznam harmoniziranih standardov, ki so uporabljeni v celoti ali deloma. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se navedejo deli, ki so bili uporabljeni. Kadar harmonizirani standardi niso bili uporabljeni, se navede opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih zahtev iz tega pravilnika, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene;
- rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov ipd;
- poročila o preskusih.
36. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ:
- pregleda tehnično dokumentacijo in dodatna dokazila zaradi ugotovitve ustreznosti tehnične zasnove eksploziva ali pirotehničnega izdelka;
- preveri, ali je bil vzorec izdelan v skladu s tehnično dokumentacijo, ter določi elemente, ki so bili zasnovani v skladu z veljavnimi harmoniziranimi standardi, in elemente, ki so bili zasnovani v skladu z drugimi ustreznimi tehničnimi specifikacijami;
- izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse za preveritev, ali so ustrezni harmonizirani standardi uporabljeni pravilno, če se je proizvajalec odločil, da jih bo uporabil;
- izvede ali da izvesti ustrezne preglede in preskuse za preveritev, ali pri neuporabi harmoniziranih standardov rešitve, ki jih je sprejel proizvajalec, vključno tiste, ki so bile uporabljene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, izpolnjujejo bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika;
- se s proizvajalcem dogovori o kraju, kjer se bodo opravljali pregledi in preskusi.
(2) Priglašeni organ na podlagi opravljenih nalog iz prejšnjega odstavka sestavi poročilo o vrednotenju. Poročilo vsebuje navedbo izvedenih ukrepov in njihove rezultate. Priglašeni organ ga lahko objavi v celoti ali delno objavi le, če se proizvajalec s tem strinja.
(3) Če priglašeni organ presodi, da spremembe splošno sprejetih najnovejših dosežkov vplivajo na to, da odobreni tip ne izpolnjuje več zahtev iz tega pravilnika, določi, ali take spremembe zahtevajo nadaljnjo presojo, in o tem obvesti proizvajalca.
(4) Priglašeni organ obvesti priglasitveni organ o izdanih oziroma preklicanih certifikatih o EU-pregledu tipa oziroma njihovih dodatkih in redno ali na zahtevo priglasitvenega organa da na voljo seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatov oziroma njihovih dodatkov.
(5) Priglašeni organ druge priglašene organe obvesti o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih certifikatih o EU-pregledu tipa oziroma njihovih dodatkov in jih na njihovo zahtevo obvesti o izdanih certifikatih oziroma njihovih dodatkih.
(6) Komisija, države članice in drugi priglašeni organi lahko zahtevajo kopijo certifikata o EU-pregledu tipa oziroma njegovega dodatka. Komisija in države članice lahko zahtevajo tudi izvod tehnične dokumentacije in rezultate pregledov, ki jih je izvedel priglašeni organ.
(7) Priglašeni organ hrani izvod certifikata o EU-pregledu tipa, njegovih prilog in dodatkov ter celotno dokumentacijo, ki jo je predložil proizvajalec, do izteka veljavnosti certifikata.
37. člen
(izdaja certifikata o EU-pregledu tipa)
(1) Če tip izpolnjuje bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika, priglašeni organ izda proizvajalcu certifikat o EU-pregledu tipa eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka. Certifikat vsebuje ime in naslov proizvajalca, ugotovitve pregleda, pogoje njegove veljavnosti, če obstajajo, in potrebne podatke za identifikacijo odobrenega tipa. Certifikatu o EU-pregledu tipa je lahko priložena ena ali več prilog.
(2) Certifikat o EU-pregledu tipa in njegove priloge vsebujejo vse potrebne informacije, da se lahko ovrednoti skladnost proizvedenih eksplozivov oziroma pirotehničnih izdelkov s preskušenim tipom in omogoči nadzor med uporabo.
(3) Če tip ne izpolnjuje bistvenih varnostnih zahtev, priglašeni organ zavrne izdajo certifikata o EU-pregledu tipa. Proizvajalcu navede razloge za zavrnitev.
38. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki ima tehnično dokumentacijo o certifikatu EU-pregleda tipa, o vseh spremembah odobrenega tipa, za katere je potrebna dodatna odobritev, če bi lahko vplivale na skladnost proizvoda z bistvenimi varnostnimi zahtevami ali pogoji veljavnosti certifikata. Dodatna odobritev je dodatek k izvirnemu certifikatu o EU-pregledu tipa.
(2) Proizvajalec organom nadzora omogoči vpogled v kopijo certifikata o EU-pregledu tipa ter njegovih prilog in dodatkov, vključno s tehnično dokumentacijo, še najmanj deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet.
(3) Naloge proizvajalca eksplozivov iz prvega in drugega odstavka lahko izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
3. Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovani preskusi proizvodov v naključnih časovnih presledkih - modul C2
39. člen
(opis modula)
Skladnost s tipom na podlagi notranjega nadzora proizvodnje in nadzorovani preskusi proizvodov v naključno izbranih časovnih presledkih so del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je eksploziv oziroma pirotehnični izdelek skladen s tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in izpolnjuje bistvene varnostne zahteve, določene s tem pravilnikom.
40. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvodni proces zagotavlja skladnost proizvedenega eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka s tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec namesti oznako CE na vsak eksploziv ali pirotehnični izdelek, ki je skladen s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(3) Proizvajalec za vsak tip eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet. Organom nadzora še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, omogoča dostop do izjave EU o skladnosti.
(4) Proizvajalec med proizvodnim procesom na odgovornost priglašenega organa namesti na proizvode identifikacijsko številko tega organa.
(5) Naloge proizvajalca eksplozivov iz drugega in tretjega odstavka tega člena lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
41. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, izvede ali da izvesti preskuse proizvoda v naključno izbranih časovnih presledkih, ki jih določi priglašeni organ sam, da se preveri kakovosti notranjega nadzora proizvodnje, upoštevajoč tehnološko zapletenost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka, in obseg proizvodnje.
(2) Priglašeni organ na vzorcu končnih proizvodov, odvzetih na kraju izdelave, pred dajanjem v promet izvede pregled in opravi preskuse, ki so opredeljeni v ustreznih delih harmoniziranih standardov, oziroma enakovredne preskuse, ki so določeni v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, s katerimi preveri skladnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregleda tipa, in z zahtevami tega pravilnika. Če vzorec ne dosega sprejemljive ravni kakovosti, mora priglašeni organ sprejeti ustrezne ukrepe.
(3) Postopek vzorčenja za sprejemljivost, ki se uporablja, je zasnovan za presojo, ali se proizvodni proces eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka izvaja v sprejemljivih mejah, da se zagotovi skladnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka.
4. Skladnost tipa na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje - modul D
42. člen
(opis modula)
(1) Skladnost tipa na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je eksploziv oziroma pirotehnični izdelek skladen s tipom, ki je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec upravlja odobreni sistem zagotavljanja kakovosti za proizvodnjo, končni pregled proizvoda in preskušanje eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka, kot je določeno v tem modulu. Zanj velja nadzor v skladu s tem modulom.
43. člen
(vloga za oceno sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga sam izbere, vloži vlogo za oceno svojega sistema kakovosti za določen izdelek. V imenu proizvajalca eksplozivov jo lahko vloži tudi pooblaščeni zastopnik, če je to navedeno v pooblastilu.
(2) Vloga vsebuje:
- firmo, sedež in poslovni naslov proizvajalca ter, če jo vloži pooblaščeni zastopnik, tudi njegovo firmo, sedež in poslovni naslov;
- pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
- vse informacije o izdelku, na katerega se nanaša vloga;
- dokumentacijo, ki se nanaša na sistem kakovosti;
- tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in izvod certifikata o EU-pregledu tipa.
44. člen
(sistem kakovosti)
(1) Sistem kakovosti zagotovi skladnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka s tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z bistvenimi varnostnimi zahtevami iz tega pravilnika, ki veljajo zanju.
(2) Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo kot pisni ukrepi, postopki in navodila. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapiskov.
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti ustrezen opis:
- ciljev kakovosti in organizacijske sestave, odgovornosti in pristojnosti odgovornih oseb glede kakovosti proizvodov;
- sistemskih tehnik, postopkov in ukrepov za proizvodnjo, nadzor in zagotavljanje kakovosti, ki se bodo uporabljali;
- pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred in med proizvodnjo ter po njej, pa tudi pogostost njihovega izvajanja;
- zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti zaposlenih ipd.;
- sredstev za spremljanje doseganja zahtevane kakovosti proizvoda in učinkovitega delovanja sistema kakovosti.
45. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, zato da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz tega modula. Ugotoviti mora skladnost s tistimi zahtevami glede elementov sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznimi specifikacijami, veljavnimi za ustrezen harmonizirani standard.
(2) Skupina za presojo ima poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami ocenjevalca na ustreznem področju proizvodov in tehnologije proizvoda ter s poznavanjem zahtev iz tega pravilnika.
(3) Presoja vključuje strokovni ogled proizvajalčevih prostorov. Za preverjanje sposobnosti proizvajalca skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje drugega odstavka 43. člena tega pravilnika, s čimer ugotovi izpolnjevanje zahteve iz tega pravilnika, in izvede potrebne preglede, za zagotovitev, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek izpolnjuje te zahteve.
(4) O odločitvi iz prejšnjega odstavka priglašeni organ obvesti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
(5) Priglašeni organ obvesti priglasitveni organ o izdanih oziroma preklicanih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo priglasitvenega organa zagotovi seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.
(6) Priglašeni organ o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali drugače omejenih sistemih kakovosti obvesti druge priglašene organe in jih na njihovo zahtevo obvesti o sistemih kakovosti, ki jih je odobril.
46. člen
(obveščanje o spremembah sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh nameravanih spremembah sistema kakovosti.
(2) Priglašeni organ oceni vse predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz tega modula in ali je potrebna ponovna presoja.
(3) Priglašeni organ obvesti o svoji odločitvi proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o oceni.
47. člen
(nadzorne naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ nadzoruje, ali proizvajalec izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
(2) Proizvajalec priglašenemu organu omogoči dostop do proizvodnih prostorov, kontrole, preskušanja in skladiščenja zaradi opravljanja nadzornih nalog ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:
- dokumentacijo o sistemu kakovosti;
- zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti osebja ipd.
(3) Priglašeni organ opravlja redne nadzore, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, in mu predloži poročilo o nadzoru.
(4) Priglašeni organ lahko opravi tudi nenapovedani nadzor. Med takim nadzorom sme opraviti ali da opraviti preskuse proizvodov, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o nenapovedanem nadzoru, če je bil opravljen preskus, pa tudi poročilo o preskusu.
48. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, ter ga ohranjati na ustrezni in učinkoviti ravni.
(2) Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa, pri katerem je vložil vlogo za oceno sistema kakovosti, njegovo identifikacijsko številko na vsak posamezen eksploziv oziroma pirotehnični izdelek, ki je skladen s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in ki izpolnjuje bistvene varnostne zahteve iz tega pravilnika.
(3) Proizvajalec za vsak tip eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet. Organom nadzora še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, omogoča dostop do izjave EU o skladnosti.
(4) Proizvajalec mora še najmanj deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, hraniti:
- dokumentacijo iz drugega odstavka 43. člena tega pravilnika;
- podatke in obvestila o spremembah sistema kakovosti, kot jih je odobril priglašen organ;
- obvestila in poročila priglašenega organa iz tretjega odstavka 46. člena ter tretjega in četrtega odstavka 47. člena tega pravilnika.
(5) Naloge proizvajalca eksplozivov iz prvega odstavka 46. člena tega pravilnika ter drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
5. Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda - modul E
49. člen
(opis modula)
(1) Skladnost s tipom na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvoda je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni svoje obveznosti iz tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da je eksploziv oziroma pirotehnični izdelek skladen s tipom, kot je opisan v certifikatu o EU-pregledu tipa in da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec upravlja odobreni sistem zagotavljanja kakovosti proizvoda za končni pregled proizvoda in preskušanje proizvodov, kot je opredeljeno v tem modulu. Zanj velja nadzor v skladu s tem modulom.
50. člen
(vloga za oceno sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec pri priglašenem organu, ki ga sam izbere, vloži vlogo za oceno sistema kakovosti za določen izdelek. Vlogo lahko v imenu proizvajalca eksplozivov vloži tudi pooblaščeni zastopnik, če je to navedeno v pooblastilu.
(2) Vloga vsebuje:
- firmo, sedež in poslovni naslov proizvajalca ter, če jo vloži pooblaščeni zastopnik tudi njegovo firmo, sedež in poslovni naslov;
- pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu;
- vse ustrezne informacije o izdelku, na katerega se vloga nanaša;
- dokumentacijo o sistemu kakovosti;
- tehnično dokumentacijo odobrenega tipa in izvod certifikata o EU-pregledu tipa.
51. člen
(sistem kakovosti)
(1) Sistem kakovosti zagotavlja skladnost eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in z bistvenimi varnostnimi zahtevami tega pravilnika, ki veljajo zanju.
(2) Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo kot pisni ukrepi, postopki in navodila. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapiskov o kakovosti.
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti ustrezen opis:
- ciljev kakovosti in organizacijske strukture, odgovornosti in pristojnosti odgovornih oseb glede kakovosti proizvodov;
- pregledov in preskusov izdelkov, ki bodo opravljeni po končanem proizvodnem procesu;
- sredstev nadzorovanja učinkovitega delovanja sistema kakovosti;
- zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti osebja ipd.
52. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, zato da ugotovi, ali proizvajalec izpolnjuje zahteve iz tega modula. Ugotoviti mora skladnost s tistimi zahtevami glede elementov sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznimi specifikacijami, veljavnimi za ustrezen harmonizirani standard.
(2) Skupina za presojo ima poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami ocenjevalca na ustreznem področju proizvodov in tehnologije proizvoda ter s poznavanjem zahtev tega pravilnika.
(3) Presoja ocenjevanja vključuje strokovni ogled proizvajalčevih prostorov. Za preverjanje sposobnosti proizvajalca skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz pete alineje drugega odstavka 50. člena tega pravilnika, s čimer ugotovi ustrezne zahteve iz tega pravilnika in izvede potrebne preglede, za zagotovitev, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek izpolnjuje te zahteve.
(4) O odločitvi iz prejšnjega odstavka priglašeni organ obvesti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
(5) Priglašeni organ obvesti priglasitveni organ o izdanih oziroma preklicanih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo priglasitvenega organa zagotovi seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.
(6) Priglašeni organ o zavrnjenih, preklicanih, začasno preklicanih ali preklicanih sistemih kakovosti obvesti druge priglašene organe in jih na njihovo zahtevo obvesti o sistemih kakovosti, ki jih je odobril.
53. člen
(obveščanje o spremembah sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh nameravanih spremembah sistema kakovosti.
(2) Priglašeni organ oceni vse predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz tega modula in ali je potrebna ponovna presoja.
(3) Priglašeni organ obvesti o svoji odločitvi proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve pregleda in utemeljeno odločitev o oceni.
54. člen
(nadzorne naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ nadzoruje, ali proizvajalec izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
(2) Proizvajalec priglašenemu organu omogoči dostop do proizvodnih prostorov, kontrole, preskušanja in skladiščenja zaradi opravljanja nadzornih nalog ter mu zagotoviti vse potrebne informacije, še zlasti:
- dokumentacijo o sistemu kakovosti;
- zapise o kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti osebja ipd.
(3) Priglašeni organ opravlja redne nadzore, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter mu pošlje poročilo o nadzoru.
(4) Priglašeni organ lahko opravi tudi nenapovedani nadzor. Med takim nadzorom sme opraviti ali da opraviti preskuse proizvodov, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ pošlje proizvajalcu poročilo o nenapovedanem nadzoru, če je bil opravljen preskus, pa tudi poročilo o preskusu.
55. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, ter ga ohranjati na ustrezni in učinkoviti ravni.
(2) Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa, pri katerem je vložil vlogo za oceno sistema kakovosti, njegovo identifikacijsko številko na vsak eksploziv oziroma pirotehnični izdelek, ki je v skladu s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(3) Proizvajalec za vsak tip eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet. Organom nadzora deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, omogoča dostop do izjave EU o skladnosti.
(4) Proizvajalec mora še najmanj deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, hraniti:
- dokumentacijo iz drugega odstavka 50. člena tega pravilnika;
- podatke in obvestila o spremembah sistema kakovosti, kot jih je odobril priglašeni organ;
- obvestila in poročila priglašenega organa iz tretjega odstavka 53. člena ter tretjega in četrtega odstavka 54. člena tega pravilnika.
(5) Naloge proizvajalca eksplozivov iz prvega odstavka 53. člena tega pravilnika ter drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
6. Skladnost tipa na podlagi preverjanja proizvoda - modul F
56. člen
(opis modula)
(1) Skladnost s tipom na podlagi preverjanja proizvoda je del postopka ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz tega modula ter na lastno odgovornost zagotovi in izjavi, da je eksploziv, za katerega veljajo zahteve tega modula, skladen s tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in da izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da s proizvodnim procesom in njegovim spreminjanjem zagotovi skladnost proizvedenega eksploziva z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in zahtevami iz tega pravilnika.
57. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, opravi ustrezne preglede in preskuse, da preveri skladnost eksploziva z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in zahtevami iz tega pravilnika.
(2) Pregledi in preskusi za preverjanje skladnosti eksploziva z ustreznimi zahtevami se po presoji proizvajalca opravijo s pregledom in preskušanjem vsakega proizvoda, kot je določeno v tem modulu.
58. člen
(preverjanje skladnosti s pregledovanjem in preskušanjem vsakega proizvoda)
(1) Vsak eksploziv je treba pregledati posamično in opraviti preskuse določene v ustreznih harmoniziranih standardih ali enakovredne preskuse, določene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, da se preveri skladnost eksploziva z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in zahtevami iz tega pravilnika. Kadar tak harmonizirani standard ni na voljo, se priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.
(2) Na podlagi opravljenih pregledov in preskusov iz prejšnjega odstavka priglašeni organ izda certifikat o skladnosti in namesti svojo identifikacijsko številko na vsak odobren eksploziv ali jo na svojo odgovornost da namestiti.
(3) Proizvajalec najmanj deset let po tem, ko je bil eksploziv dan v promet, hrani certifikate o skladnosti. Organom nadzora deset let po tem, ko je bil eksploziv dan v promet, omogoča vpogled v certifikate o skladnosti.
59. člen
(statistično preverjanje skladnosti)
(1) Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da s proizvodnim procesom in njegovim spreminjanjem zagotovi homogenost vsake serije, ter predloži svoj eksploziv za preverjanje v homogenih serijah.
(2) Iz vsake serije se odvzame naključni vzorec. Vsi vzorčni eksplozivi se pregledajo posamično in opravijo se ustrezni preskusi, določeni v ustreznih harmoniziranih standardih ali enakovredni preskusi, določeni v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, da se preveri skladnost vzorcev z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in zahtevami iz tega pravilnika ter ugotovi, ali se serija sprejme ali zavrne. Kadar tak harmonizirani standard ni na voljo, se priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.
(3) Če je serija sprejeta, se odobrijo vsi eksplozivi iz nje, razen tistih, za katere je bilo ugotovljeno, da ne izpolnjujejo zahtev preskusa.
(4) Na podlagi opravljenih pregledov in preskusov priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ter namesti svojo identifikacijsko številko na vsak odobren eksploziv ali jo na svojo odgovornost da namestiti.
(5) Če je serija zavrnjena, priglašeni organ sprejme ustrezne ukrepe, da prepreči dajanje te serije v promet. Če so serije pogosto zavrnjene, lahko priglašeni organ preneha opravljati statistično preverjanje in sprejme ustrezne ukrepe.
60. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa iz 57. člena tega pravilnika njegovo identifikacijsko številko na vsak posamezen eksploziv, ki je skladen z odobrenim tipom, opisanim v certifikatu o EU-pregledu tipa, in izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(2) Proizvajalec za vsak tip eksploziva sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil eksploziv dan v promet. Organom nadzora še deset let po tem, ko je bil eksploziv dan v promet, omogoča dostop do izjave EU o skladnosti in omogoča vpogled v certifikate o skladnosti.
(3) Če se priglašeni organ iz 57. člena tega pravilnika strinja, lahko proizvajalec na njegovo odgovornost namesti tudi njegovo identifikacijsko številko. Če se priglašeni organ strinja, jo lahko proizvajalec na njegovo odgovornost namesti na eksplozive med proizvodnim postopkom.
(4) Naloge proizvajalca iz 58. člena tega pravilnika lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
7. Skladnost na podlagi preverjanja enote - modul G
61. člen
(opis modula)
Skladnost na podlagi preverjanja enote je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da eksploziv oziroma pirotehnični izdelek, za katerega je bil izdan certifikat v skladu s tem modulom, izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
62. člen
(tehnična dokumentacija)
(1) Proizvajalec predloži tehnično dokumentacijo in jo da na voljo priglašenemu organu, ki ga je izbral. Tehnična dokumentacija omogoča ugotavljanje skladnosti eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka z ustreznimi zahtevami ter vključuje ustrezne analize in ocene tveganja. Opredeljuje tudi veljavne zahteve ter v obsegu, ki je pomemben za tako ugotavljanje, vsebuje načrtovanje, proizvodnjo in delovanje eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka.
(2) Tehnična dokumentacija vsebuje vsaj naslednje elemente:
- splošen opis eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka;
- razvojno zasnovo, proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsklopov, tokokrogov ipd.;
- opise in pojasnila, potrebne za razumevanje omenjenih skic in načrtov ter delovanja eksploziva oziroma pirotehničnega izdelka;
- seznam harmoniziranih standardov, ki so uporabljeni v celoti ali deloma in kadar niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih zahtev iz tega pravilnika, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se navedejo deli, ki so bili uporabljeni;
- rezultate opravljenih projektnih izračunov in pregledov;
- poročila o preskusih.
(3) Proizvajalec organom nadzora omogoča vpogled v tehnično dokumentacijo o skladnosti še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet.
63. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ, ki ga je izbral proizvajalec, opravi ali da opraviti ustrezne preglede in preskuse, določene v ustreznih harmoniziranih standardih ali enakovredne preskuse, določene v drugih ustreznih tehničnih specifikacijah, da zagotovi skladnost eksplozivov oziroma pirotehničnih izdelkov z zahtevami iz tega pravilnika. Kadar tak harmonizirani standard ni na voljo, se priglašeni organ odloči za izvedbo ustreznih preskusov.
(2) Na podlagi izvedenih pregledov in preskusov iz prejšnjega odstavka priglašeni organ izda certifikat o skladnosti ter namesti ali na svojo odgovornost da namestiti svojo identifikacijsko številko na vsak odobren eksploziv oziroma pirotehnični izdelek.
64. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe, da s proizvodnim procesom in njegovim spreminjanjem zagotovi skladnost proizvoda z zahtevami tega pravilnika.
(2) Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa iz 63. člena tega pravilnika njegovo identifikacijsko številko na vsak posamezen eksploziv oziroma pirotehnični izdelek, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(3) Proizvajalec sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet. Organom nadzora še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, omogoča dostop do izjave EU o skladnosti.
(4) Proizvajalec organom nadzora še deset let po tem, ko je bil eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet, omogoča vpogled v certifikate o skladnosti.
(5) Naloge proizvajalca eksplozivov iz drugega in tretjega odstavka tega člena ter tretjega odstavka 62. člena tega pravilnika lahko v njegovem imenu in na njegovo odgovornost izpolni pooblaščeni zastopnik, če so navedene v pooblastilu.
8. Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti izdelkov - modul H
65. člen
(opis modula)
(1) Skladnost na podlagi popolnega zagotavljanja kakovosti je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec izpolni obveznosti iz tega modula ter zagotovi in na lastno odgovornost izjavi, da pirotehnični izdelek izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Proizvajalec upravlja odobreni sistem zagotavljanja kakovosti za načrtovanje, končni pregled izdelka in preskušanje pirotehničnega izdelka, kot je določno v tem modulu, in zanj velja nadzor v skladu s tem modulom.
66. člen
(vloga za oceno sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec vloži vlogo za oceno svojega sistema kakovosti pri priglašenem organu, ki ga izbere sam.
(2) Vloga vsebuje:
- firmo, sedež in poslovni naslov proizvajalca;
- tehnično dokumentacijo za en model iz vsake kategorije pirotehničnih izdelkov, ki se bodo proizvajali;
- dokumentacijo, ki se nanaša na sistem kakovosti;
- pisno izjavo, da enaka vloga ni bila vložena pri nobenem drugem priglašenem organu.
(3) Tehnična dokumentacija, kadar je to ustrezno, vsebuje vsaj naslednje elemente:
- splošen opis pirotehničnega izdelka;
- razvojno zasnovo, proizvodne skice in načrte sestavnih delov, podsklopov, tokokrogov ipd.;
- opise in pojasnila, potrebne za razumevanje omenjenih skic in načrtov ter delovanja pirotehničnega izdelka;
- seznam harmoniziranih standardov, ki so uporabljeni v celoti ali deloma in kadar niso bili uporabljeni, opis rešitev, sprejetih za izpolnitev bistvenih varnostnih zahtev iz tega pravilnika, vključno s seznamom drugih ustreznih tehničnih specifikacij, ki so bile uporabljene. Pri delni uporabi harmoniziranih standardov se navedejo deli, ki so bili uporabljeni;
- rezultate opravljenih projektnih izračunov, pregledov ipd.;
- poročila o preskusih.
67. člen
(značilnosti sistema kakovosti)
(1) Sistem kakovosti zagotovi, da pirotehnični izdelek izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika.
(2) Vsi elementi, zahteve in določbe, ki jih je sprejel proizvajalec, se sistematično in metodično dokumentirajo kot pisni ukrepi, postopki in navodila. Dokumentacija sistema kakovosti omogoča dosledno razlago programov, načrtov, priročnikov in zapiskov.
(3) Dokumentacija iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti ustrezen opis:
- ciljev kakovosti in organizacijske sestave, odgovornosti in pristojnosti odgovornih oseb v zvezi z načrtovanjem in kakovostjo proizvodov;
- tehničnih specifikacij izdelave, vključno z uporabljenimi harmoniziranimi standardi, in kadar ti niso bili uporabljeni v celoti, sredstva, ki bodo uporabljena za zagotavljanje izpolnjevanja temeljnih zahtev tega pravilnika;
- tehnik nadzora in preverjanja načrtovanja, postopkov in sistematičnih ukrepov, ki se bodo uporabljali pri načrtovanju pirotehničnega izdelka;
- uporabljenih tehnik za ustrezno proizvodnjo, nadzor in zagotavljanje kakovosti ter uporabljenih postopkov in sistematičnih ukrepov;
- pregledov in preskusov, ki bodo opravljeni pred in med proizvodnjo ter po njej, pa tudi pogostnost njihovega izvajanja;
- zapisov kakovosti, kot so poročila o pregledu in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti zaposlenih ipd.;
- sredstev za nadzor, ki omogočajo preverjanje zahtevane kakovosti načrtovanja in izdelkov ter učinkovitega delovanja sistema kakovosti.
68. člen
(naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ oceni sistem kakovosti, zato da ugotovi, ali izpolnjuje zahteve iz tega modula. Ugotoviti mora skladnost z zahtevami glede elementov sistema kakovosti, ki so skladni z ustreznimi specifikacijami, veljavnimi za ustrezen harmonizirani standard.
(2) Skupina za presojo ima poleg izkušenj s sistemi vodenja kakovosti vsaj enega člana z izkušnjami ocenjevalca na ustreznem področju proizvodov in tehnologije proizvoda ter s poznavanjem zahtev iz tega pravilnika.
(3) Presoja ocenjevanja vključuje strokovni ogled proizvajalčevih prostorov. Za preverjanje sposobnosti proizvajalca skupina za presojo pregleda tehnično dokumentacijo iz tretjega odstavka 66. člena tega pravilnika, s čimer ugotovi ustrezne zahteve iz tega pravilnika, in opravi potrebne preglede za zagotovitev, da pirotehnični izdelek izpolnjuje te zahteve.
(4) O odločitvi iz prejšnjega odstavka priglašeni organ obvesti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
(5) Priglašeni organ obvesti priglasitveni organ o izdanih ali umaknjenih odobritvah sistema kakovosti in redno ali na zahtevo priglasitvenega organa zagotovi seznam zavrnjenih, začasno preklicanih ali drugače omejenih odobritev sistema kakovosti.
(6) Priglašeni organ o zavrnjenih, preklicanih ali začasno preklicanih sistemih kakovosti obvesti druge priglašene organe in jih na njihovo zahtevo obvesti o sistemih kakovosti, ki jih je odobril.
69. člen
(obveščanje o spremembah sistema kakovosti)
(1) Proizvajalec mora izpolnjevati obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, ter ga ohranjati na primerni in učinkoviti ravni.
(2) Proizvajalec obvesti priglašeni organ, ki je odobril sistem kakovosti, o vseh nameravanih spremembah sistema kakovosti.
(3) Priglašeni organ oceni vse predlagane spremembe in odloči, ali spremenjeni sistem kakovosti še vedno izpolnjuje zahteve iz tega modula in ali je potrebna ponovna presoja.
(4) O odločitvi iz prejšnjega odstavka priglašeni organ obvesti proizvajalca. Obvestilo vsebuje ugotovitve presoje in utemeljeno odločitev o oceni.
70. člen
(nadzorne naloge priglašenega organa)
(1) Priglašeni organ izvaja nadzor zato, da proizvajalec ustrezno izpolnjuje zahteve, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti.
(2) Proizvajalec priglašenemu organu omogoči dostop do proizvodnih prostorov, kontrole, preskušanja in skladiščenja zaradi opravljanja nadzornih nalog ter mu zagotovi vse potrebne informacije, še zlasti:
- dokumentacijo o sistemu kakovosti;
- dokumentacijo o kakovosti, predvideno v načrtovalnem delu sistema kakovosti, kot so rezultati analiz, izračuni, preskusi ipd.;
- zapise o kakovosti, predvidene v proizvodnem delu sistema kakovosti, kot so poročila o pregledih in podatki o preskusih, podatki o umerjanju opreme, poročila o strokovni usposobljenosti zaposlenih ipd.
(3) Priglašeni organ opravlja redne nadzore, da ugotovi, ali proizvajalec vzdržuje in uporablja sistem kakovosti, ter proizvajalcu predloži poročilo o nadzoru.
(4) Priglašeni organ lahko opravi tudi nenapovedani nadzor. Med takim nadzorom sme opraviti ali da opraviti preskuse proizvodov, da preveri pravilno delovanje sistema kakovosti. Priglašeni organ predloži proizvajalcu poročilo o nenapovedanem nadzoru, če je bil opravljen preskus, pa tudi poročilo o preskusu.
71. člen
(naloge proizvajalca)
(1) Proizvajalec namesti oznako CE in na odgovornost priglašenega organa iz prvega odstavka 66. člena tega pravilnika njegovo identifikacijsko številko na vsak posamezen pirotehnični izdelek, ki izpolnjuje zahteve tega pravilnika.
(2) Proizvajalec za vsak tip pirotehničnega izdelka sestavi pisno izjavo EU o skladnosti, ki jo hrani še deset let po tem, ko je bil izdelek dan v promet. Organom nadzora deset let po tem, ko je bil pirotehnični izdelek dan v promet, omogoči dostop do izjave EU o skladnosti.
(3) Proizvajalec še deset let po tem, ko je bil pirotehnični izdelek dan v promet, hrani:
- tehnično dokumentacijo iz tretjega odstavka 66. člena tega pravilnika;
- dokumentacijo v zvezi s sistemom kakovosti iz drugega odstavka 66. člena tega pravilnika;
- podatke in obvestila o spremembah sistema kakovosti, kakršne je odobril priglašeni organ;
- obvestila in poročila priglašenega organa iz drugega in tretjega odstavka 69. člena ter tretjega in četrtega odstavka 70. člena tega pravilnika.
V. OBLIKA OZNAČEVANJA TER NAČIN PRITRJEVANJA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK NA EKSPLOZIVE IN PIROTEHNIČNE IZDELKE
72. člen
(oznaka CE in njeno pritrjevanje)
(1) Proizvajalec eksplozivov oziroma njegov pooblaščen zastopnik in proizvajalec pirotehničnih izdelkov vidno, čitljivo in neizbrisno namesti oznako CE na eksplozive in pirotehnične izdelke ali če to ni mogoče ali upravičeno, namesti na embalažo in v spremne dokumente.
(2) Oznaka CE se namesti, preden je eksploziv oziroma pirotehnični izdelek dan v promet.
(3) Oznaki CE sledi identifikacijska številka priglašenega organa, kadar ta sodeluje pri nadzoru proizvodnje. Identifikacijsko številko namesti organ sam ali pa jo v skladu z njegovimi navodili namesti proizvajalec eksplozivov ali namesto proizvajalca njegov pooblaščeni zastopnik.
(4) Oznaki CE in identifikacijski številki priglašenega organa, kadar ta sodeluje pri nadzoru proizvodnje, lahko sledi oznaka za posebno tveganje ali uporabo.
(5) Kadar so eksplozivi proizvedeni za lastno uporabo, kadar se prevažajo in dobavljajo nepakirani ali v mobilnih enotah za izdelavo eksplozivov za neposredno polnjenje v razstrelilno vrtino ali kadar so eksplozivi pripravljeni in nemudoma porabljeni na delovišču, se oznaka CE namesti na spremne dokumente.
(6) Oblika oznake CE, ki se uporablja, je prikazana v Prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika, in je objavljena skupaj z njim.
73. člen
(identifikacijska oznaka za eksplozive)
(1) Poleg oznake CE mora proizvajalec namestiti na eksploziv identifikacijsko oznako (kodo), ki omogoča enotno identifikacijo in sledljivost eksplozivov od kraja njihove izdelave in prvega dajanja v promet do končnega uporabnika in njihove uporabe. Oznake morajo biti na eksplozivu in na najmanjši embalažni enoti. Če proizvajalec na eksploziv ni namestil identifikacijske oznake, jo mora namestiti uvoznik. Ta na eksplozivu navede še svoje podatke (firmo oziroma ime ter sedež in poslovni naslov) ali jih, kadar to ni mogoče, navede na embalaži ali v dokumentu, ki je priložen eksplozivu. Identifikacijsko oznako morajo na eksploziv ali na najmanjšo embalažno enoto namestiti tudi distributerji, ki ga prepakirajo.
(2) Identifikacijske oznake (kode) ni treba namestiti na:
- eksplozive, ki so prevažani in dobavljeni nepakirani ali v mobilnih enotah za izdelavo eksplozivov za neposredno polnjenje v razstrelilno vrtino;
- eksplozive, ki so pripravljeni in nemudoma porabljeni na delovišču;
- eksplozive, ki so proizvedeni za izvoz in so označeni z identifikacijsko oznako v skladu z zahtevami države uvoznice, kar omogoča sledljivost eksploziva;
- vžigalne vrvice, ki so neeksplozivne vžigalne naprave;
- počasi goreče vžigalne vrvice, ki so sestavljene iz jedra iz drobnozrnatega smodnika, ki ga obdanega s prožno tkanino z enim ali več zunanjimi zaščitnimi ovoji, in ki pri vžigu gorijo pri vnaprej določeni hitrosti brez zunanjega eksplozivnega učinka;
- perkusijske kapice, sestavljene iz kovinske ali plastične kapice z majhno količino primarne eksplozivne mešanice, ki se vžge pri udarcu, in uporabljene kot vžigalni elementi v nabojih za lahko strelno orožje ali v perkusijskih netilkah za pogonske polnitve.
Nove oznake ni treba namestiti na eksplozive, ki so v proizvodnem postopku predelave ali dodelave, razen če prvotna oznaka ni jasna ali je nečitljiva.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora proizvajalec na eksplozive iz prve in druge alineje prejšnjega odstavka, ki jih je dal v promet, namestiti številko tipa, serijsko številko ali zaporedno številko ali drug element, ki omogoča njihovo identifikacijo. Poleg tega proizvajalec na eksplozivu navede svoje podatke (firmo oziroma ime ter sedež in poslovni naslov, v naslovu pa tudi center za stike, kjer je dosegljiv). Če premajhna velikost, oblika ali zasnova eksploziva ne omogoča navedbe teh podatkov, se navedejo na embalaži ali v dokumentu, ki mu je priložen.
(4) Identifikacijska oznaka vsebuje naslednje podatke:
1. berljivi del identifikacijske oznake z imenom proizvajalca in številčno kodo, ki je sestavljena iz:
- dveh črk, ki označujeta državo članico (kraj izdelave ali uvoza na trg Evropske unije, npr. SI = Slovenija);
- treh številk, ki označujejo ime kraja izdelave in jih določi ministrstvo;
- enotne oznake izdelka in logistične informacije, ki ju določi proizvajalec;
2. elektronsko berljivo identifikacijo v obliki črtne kode oziroma matrice, ki se neposredno nanaša na številčno identifikacijsko kodo.
(5) Za izdelke, premajhne za namestitev oznake iz tretje alineje 1. točke prejšnjega odstavka, se podatki iz prve in druge alineje 1. točke in 2. točke prejšnjega odstavka štejejo kot zadostni.
(6) Pri izdelkih, ki so premajhni za namestitev podatkov iz prve in druge alineje 1. točke in 2. točke četrtega odstavka tega člena, ter izdelkih, pri katerih namestitev identifikacijske oznake tehnično ni mogoča zaradi njihove oblike ali zasnove, se ta oznaka namesti na vsako najmanjšo enoto embalaže. Vsaka najmanjša enota embalaže mora biti zapečatena.
(7) Vžigalne kapice in ojačevalci eksplozije, za katere velja izjema iz prejšnjega odstavka, se trajno in lahko berljivo označijo s podatki iz prve in druge alineje 1. točke četrtega odstavka tega člena. Na najmanjši enoti embalaže se navede število vsebovanih vžigalnih kapic in ojačevalcev eksplozije.
(8) Detonacijske vrvice, za katere velja izjema iz šestega odstavka tega člena, se označijo z identifikacijsko oznako na motku ali tuljavi in, kadar je mogoče, na najmanjši enoti embalaže.
(9) Trištevilčno oznako iz druge alineje 1. točke četrtega odstavka tega člena, ki označuje kraj izdelave, določi ministrstvo na zahtevo:
- proizvajalca, ki eksploziv izdeluje v Sloveniji;
- proizvajalca, ki ima svoj sedež v Evropski uniji, eksploziv pa izdeluje v tretji državi in ga uvaža v Slovenijo;
- uvoznika, ki eksploziv uvaža v Slovenijo iz tretjih držav, proizvajalec pa nima svojega sedeža v Evropski uniji.
74. člen
(pritrditev identifikacijske oznake)
Identifikacijska oznaka mora biti označena ali trdno pritrjena na eksploziv, tako da je neizbrisna in jasno čitljiva.
75. člen
(eksplozivi v patronah in eksplozivi v vrečkah)
(1) Identifikacijska oznaka na eksplozivih v patronah in eksplozivih v vrečkah mora biti na samolepilnih etiketah ali neposredno odtisnjena na vsako patrono ali vrečko. Pripadajoča etiketa se nalepi na vsako embalažno enoto patron.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabita pasivna inertna elektronska tablica, pritrjena na vsako patrono ali vrečko, in pripadajoča elektronska tablica za vsako embalažno enoto patron.
76. člen
(dvokomponentni eksplozivi)
Identifikacijska oznaka za pakirane dvokomponentne eksplozive je v obliki samolepilne etikete ali neposredno natisnjena na vsaki najmanjši embalažni enoti, ki vsebuje obe komponenti.
77. člen
(vžigalne kapice)
(1) Identifikacijska oznaka za vžigalne kapice je bodisi v obliki samolepilne etikete, žiga na ohišju detonatorja ali na ohišje detonatorja neposredno natisnjena. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto detonatorjev.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabita pasivna inertna elektronska tablica, pritrjena na vsak detonator, in pripadajoča tablica za vsako kaseto detonatorjev.
78. člen
(električni, neelektrični in elektronski detonatorji)
(1) Identifikacijska oznaka za električne, neelektrične in elektronske detonatorje je bodisi v obliki samolepilne etikete na žicah ali cevi bodisi v obliki samolepilne etikete ali neposrednega natisa ali žiga na ohišju detonatorja. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako embalažno enoto detonatorjev.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabita pasivna inertna elektronska tablica, pritrjena na vsak detonator, in pripadajoča tablica za vsako embalažno enoto detonatorjev.
79. člen
(netilke in ojačevalci eksplozije)
(1) Identifikacijska oznaka za netilke in ojačevalce eksplozije je v obliki samolepilne etikete ali neposredno natisnjena na netilki ali ojačevalcu eksplozije. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto netilk in ojačevalcev eksplozije.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabita pasivna inertna elektronska tablica, pritrjena na vsako netilko in ojačevalec eksplozije, ter pripadajoča tablica za vsako kaseto netilk in ojačevalcev eksplozije.
80. člen
(detonacijske vrvice)
(1) Identifikacijska oznaka za detonacijske vrvice je v obliki samolepilne etikete ali neposredno natisnjena na vžigalni tuljavi in se namesti na vsakih pet metrov na zunanjem ovoju vrvice ali na ekstrudiranem plastičnem notranjem sloju tik pod zunanjim vlaknom vrvice. Pripadajoča etiketa se namesti na vsako kaseto detonacijske vrvice.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabita pasivna inertna elektronska tablica, vstavljena v detonacijsko vrvico, in pripadajoča tablica za vsako kaseto detonacijske vrvice.
81. člen
(pločevinke in sodi, ki vsebujejo smodnik in raketno gorivo)
(1) Identifikacijska oznaka za pločevinke in sode, ki vsebujejo smodnik in raketno gorivo, je v obliki samolepilne etikete ali neposredno natisnjena na taki pločevinki ali sodu.
(2) Namesto identifikacijske oznake iz prejšnjega odstavka se lahko uporabi pasivna elektronska tablica, pritrjena na vsako pločevinko in sod.
82. člen
(kopije originalne etikete)
Pravne osebe in podjetniki lahko za svoje stranke na eksplozive nalepijo samolepilne odstranljive kopije originalnih etiket, ki morajo biti vidno označene kot kopije, da se preprečijo zlorabe.
83. člen
(označevanje pirotehničnih izdelkov)
(1) Oznaka na pirotehničnem izdelku mora biti vidna, čitljiva in neizbrisna ter v slovenskem jeziku.
Oznaka vsebuje naslednje podatke:
- firmo oziroma ime ter sedež, poslovni naslov proizvajalca in center za stike, kjer je proizvajalec dosegljiv in če ta nima sedeža v Evropski uniji, še firmo oziroma ime ter sedež in poslovni naslov uvoznika;
- ime in vrsto pirotehničnega izdelka;
- registrsko številko in proizvodno, serijsko ali zaporedno številko;
- najnižjo dovoljeno starost za kupce in uporabnike, ki jo določa Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih;
- kategorijo izdelka in navodilo za uporabo;
- leto proizvodnje za ognjemetne izdelke kategorij F3 in F4;
- neto maso eksplozivnih snovi (NEM);
- če je primerno, minimalno varnostno razdaljo.
(2) Registrska številka vsebuje:
- štirimestno identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je v skladu s tem pravilnikom izdal certifikat o EU-pregledu tipa v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti po modulu B ali certifikat o skladnosti na podlagi preverjanja enote v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti po modulu G ali odobril sistem kakovosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti po modulu H;
- kategorijo pirotehničnega izdelka, za katerega se potrjuje skladnost, v skrajšani obliki in z velikimi črkami F1, F2, F3 ali F4 za ognjemetne izdelke, T1 ali T2 za pirotehnične izdelke za odrska prizorišča in P1 ali P2 za druge pirotehnične izdelke;
- sklicno številko, ki jo priglašeni organ uporablja za pirotehnični izdelek.
Sestava registrske številke je: »XXXX-YY-ZZZZ... «, pri čemer se XXXX nanaša na prvo alinejo, YY na drugo alinejo, ZZZZ pa na tretjo alinejo tega odstavka.
(3) Oznaka na ognjemetnih izdelkih in pirotehničnih izdelkih za odrska prizorišča mora poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebovati vsaj še naslednje informacije:
- za kategorijo F1 oznako »za uporabo v zaprtem prostoru« ali »le za uporabo na prostem« in podatek o najmanjši varnostni razdalji;
- za kategorije F2, F3 in T1 oznako »le za uporabo na prostem« in podatek o najmanjši varnostni razdalji;
- za kategorijo F3, ki je namenjena samo strokovno usposobljenim osebam, za kategorijo F4 in T2 oznako »le za osebe s strokovnim znanjem« in podatek o najmanjši varnostni razdalji.
(4) Če na pirotehničnem izdelku ni dovolj prostora za označevanje iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, se podatki navedejo na najmanjšem kosu embalaže.
(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo za pirotehnične izdelke, razstavljene na sejmih, razstavah in predstavitvah, ki niso namenjeni za prodajo in tiste pirotehnične izdelke, ki so izdelani izključno za raziskovanje, razvoj ali preskušanje, kar mora biti iz oznake jasno razvidno.
(6) Oznaka na ognjemetnih izdelkih, ki jih proizvajalec izdela za lastno uporabo in niso namenjeni trgovini ali prenosu v Evropski uniji ter zanje pridobi dovoljenje ministrstva za uporabo, vsebuje naslednje podatke:
- firmo oziroma ime proizvajalca, sedež in poslovni naslov,
- leto proizvodnje,
- kategorijo ognjemetnega izdelka,
- neto maso eksplozivnih snovi (NEM),
- številko in datum dovoljenja za uporabo,
- besedilo: »SAMO ZA LASTNO UPORABO. PRODAJA OZIROMA PREPRODAJA JE PREPOVEDANA. POSEST IN UPORABA DOVOLJENA SAMO PROIZVAJALCU«.
84. člen
(označevanje pirotehničnih izdelkov za vozila)
(1) Oznaka za pirotehnične izdelke za vozila mora vsebovati:
- firmo oziroma ime ter sedež in poslovni naslov proizvajalca;
- ime in vrsto pirotehničnega izdelka;
- registrsko številko in proizvodno, serijsko ali zaporedno številko;
- kadar je primerno, varnostna navodila.
(2) Če na pirotehničnem izdelku za vozila ni dovolj prostora za označevanje, se podatki iz prejšnjega odstavka navedejo na embalaži.
(3) V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1) se profesionalnemu uporabniku dostavi izpolnjen varnostni list za pirotehnične izdelke za vozila v jeziku, ki ga je zahteval. Varnostni list se lahko dostavi v papirni ali elektronski obliki, če ima profesionalni uporabnik ustrezna sredstva, ki mu omogočajo dostop do njega v taki obliki.
VI. OBRAZCI VLOG IN DOVOLJENJ TER OBLIKA IN VSEBINA SEZNAMA EKSPLOZIVOV IN PIROTEHNIČNIH IZDELKOV
85. člen
(obrazci vlog za proizvodnjo in promet)
(1) Vloga za izdajo dovoljenja za proizvodnjo z eksplozivi ali pirotehničnimi se vloži na obrazcu št. 1 iz Priloge 4, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Vloga za izdajo dovoljenja za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki (trgovina na debelo, uporaba in izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje in priprava eksplozivov na delovišču ter uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov) se vloži na obrazcu št. 2 iz Priloge 5, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Vloga za izdajo dovoljenja za trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorije F1, F2 in F3 ter T1 in P1 se vloži na obrazcu št. 3 iz Priloge 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se upošteva tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot taka in vsebuje vse podatke, ki so določeni na predpisanem obrazcu.
86. člen
(obrazci za priglasitev eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov)
(1) Vloga za priglasitev eksplozivov se vloži na obrazcu št. 4 iz Priloge 7, vloga za priglasitev pirotehničnih izdelkov pa se vloži na obrazcu št. 5 iz Priloge 8, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Potrdilo o priglasitvi eksploziva se izda na obrazcu št. 6 iz Priloge 9, potrdilo o priglasitvi pirotehničnega izdelka pa se izda na obrazcu št. 7 iz Priloge 10, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka se upošteva tudi vloga, ki ni vložena na predpisanem obrazcu, če je izrecno označena kot taka in vsebuje vse podatke, ki so določeni na predpisanem obrazcu.
87. člen
(vloga za izdajo dovoljenja za uporabo lastnih ognjemetnih izdelkov)
(1) Vlogo iz petega odstavka 21. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih za izdajo dovoljenja za uporabo ognjemetnih izdelkov, ki so izdelani za lastno uporabo in niso namenjeni trgovini ali prenosu v Evropski uniji, lahko vloži pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo pirotehničnih izdelkov in izvajanje ognjemetov.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
- matično številko;
- firmo oziroma ime, sedež in poslovni naslov;
- komercialno ime ognjemetnega izdelka;
- podatke o vrsti, tipu, kalibru in kategorijah ognjemetnih izdelkov, ki se bodo uporabljali za lastne namene.
(3) Vlogi iz prejšnjega odstavka se priložita tehnična dokumentacija iz 35. člena tega pravilnika in izjava odgovorne osebe, da izdelki izpolnjujejo bistvene varnostne zahteve, določene s tem pravilnikom.
88. člen
(seznam eksplozivov)
Seznam eksplozivov iz drugega odstavka 21. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih vsebuje naslednje podatke:
- zaporedno številko vpisa na seznam,
- komercialno ime eksploziva,
- vrsto oziroma tip eksploziva,
- št. UN,
- razvrstitveni kod,
- o proizvajalcu (firma oziroma ime, sedež in država),
- o priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti (firma oziroma ime, sedež, država, in identifikacijska številka organa),
- številko certifikata (CE),
- o priglasitelju (firma oziroma ime, sedež in poslovni naslov).
89. člen
(seznam pirotehničnih izdelkov)
Seznam pirotehničnih izdelkov iz drugega odstavka 21. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih vsebuje naslednje podatke:
- zaporedno številko vpisa na seznamu,
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- registrsko številko in proizvodno, serijsko ali zaporedno številko,
- vrsto pirotehničnega izdelka,
- kategorijo pirotehničnega izdelka,
- št. UN,
- razvrstitveni kod,
- o proizvajalcu (firma oziroma ime, sedež in država),
- o priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti (firma oziroma ime, sedež, država in identifikacijska številka organa),
- številko certifikata (CE),
- o priglasitelju (firma oziroma ime, sedež in poslovni naslov).
90. člen
(dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov na ozemlju Republike Slovenije)
Dovoljenje za nakup in prenos eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov kategorij F3, F4, T2 in P2 na ozemlju Republike Slovenije se izda na obrazcu št. 8 iz Priloge 11, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec dovoljenja je hkrati vloga za izdajo dovoljenja, ki ga izpolni stranka, potrdi pa pristojni organ. Dovoljenje se izda v treh izvodih.
91. člen
(izjeme)
Dovoljenje za nabavo smodnika po drugem odstavku 30. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih se izda v postopku in na obrazcih, določenih v predpisih, ki urejajo posest orožja.
92. člen
(dovoljenje za prenos eksplozivov in streliva v Evropski uniji)
(1) Dovoljenje za prenos eksplozivov iz druge države članice Evropske unije v Republiko Slovenijo se izda na obrazcu št. 9 iz Priloge 12, dovoljenje za prenos streliva v Evropski uniji pa na obrazcu št. 10 iz Priloge 13, ki sta sestavni del tega pravilnika. Obrazec dovoljenja je v skladu z 32. členom Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih hkrati vloga za izdajo dovoljenja, ki ga izpolni stranka, potrdi pa ministrstvo. Dovoljenje se izda v treh izvodih.
(2) Dovoljenje za prenos eksplozivov iz Republike Slovenije v drugo državo članico Evropske unije oziroma dovoljenje za prenos eksplozivov prek ozemlja Republike Slovenije vpiše ministrstvo v dovoljenje, ki ga je predhodno izdal pristojni organ države članice Evropske unije, v katero se eksplozivi vnašajo.
(3) Dovoljenje za prenos eksplozivov iz prvega odstavka se tiska na varno zaščitenem papirju s težo vsaj 80 g/m2.
93. člen
(dovoljenje za uvoz, izvoz, tranzit in prenos pirotehničnih izdelkov v Evropski uniji)
Dovoljenje za uvoz, izvoz, tranzit in prenos pirotehničnih izdelkov v Evropski uniji se izda na obrazcu št. 11 iz Priloge 14, ki je sestavni del tega pravilnika. Obrazec dovoljenja je hkrati vloga za izdajo dovoljenja, ki ga izpolni stranka, potrdi pa pristojni organ. K obrazcu dovoljenja za izvoz in tranzit je treba priložiti uvozno oziroma tranzitno dovoljenje države, v katero se izvaža ali čez katero poteka tranzit. Dovoljenje se izda v treh izvodih.
94. člen
(dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov ali streliva)
Dovoljenje za uvoz, izvoz ali tranzit eksplozivov se izda na obrazcu št. 12 iz Priloge 15, za strelivo pa na obrazcu št. 13 iz Priloge 16, ki sta sestavni del tega pravilnika. Obrazec dovoljenja je hkrati vloga za izdajo dovoljenja, ki ga izpolni stranka, potrdi pa ministrstvo. K obrazcu dovoljenja za izvoz in tranzit je treba priložiti uvozno oziroma tranzitno dovoljenje države, v katero se izvaža ali čez katero poteka tranzit.
VII. EVIDENCE
95. člen
(evidence ministrstva)
Ministrstvo na podlagi 43. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih vodi:
- evidenco dovoljenj za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
- evidenco dovoljenj za promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki;
- evidenco dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit in prenos eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov;
- evidenco izdanih potrdil o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.
96. člen
(podatki evidenc ministrstva)
(1) Evidenca dovoljenj za proizvodnjo oziroma promet z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na pravno osebo ali podjetnika:
- matična številka,
- firma ali ime,
- ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta,
- sedež in poslovni naslov,
- vrsta dejavnosti z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki, ki je lahko proizvodnja ali promet,
- ime in priimek zastopnika,
- ime in priimek, EMŠO in stalno prebivališče odgovorne osebe,
- podatke o statusnih spremembah (vrsta, datum);
2. podatke, ki se nanašajo na dovoljenje:
- vrsta vloge,
- datum vloge,
- vrsta rešitve,
- številka dovoljenja oziroma odločbe,
- datum izdaje dovoljenja oziroma odločbe,
- podatki o statusnih spremembah,
- status dovoljenja;
3. podatke o eksplozivu ali pirotehničnem izdelku (vrsta, tip, kategorija itd.).
(2) Evidenca dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit in prenos eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na pravno osebo ali podjetnika, ki vlaga vlogo, in pošiljatelja ali prejemnika blaga:
- matična številka,
- firma ali ime,
- ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta,
- sedež, poslovni naslov in država,
- ime in priimek zastopnika;
2. podatke, ki se nanašajo na dovoljenje:
- vrsta vloge (uvoz, izvoz, tranzit ali prenos eksplozivov, streliva ali pirotehničnih izdelkov),
- datum vloge,
- vrsta rešitve,
- številka dovoljenja oziroma odločbe,
- datum izdaje dovoljenja oziroma odločbe,
- status dovoljenja;
3. podatke o eksplozivu ali pirotehničnem izdelku (vrsta, tip, količina, kategorija itd.).
(3) Evidenca izdanih potrdil o priglasitvi eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in podjetnika:
- matična številka,
- firma ali ime,
- ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta,
- sedež in poslovni naslov,
- ime in priimek zastopnika;
2. podatke, ki se nanašajo na potrdilo:
- datum vloge,
- vrsta rešitve,
- datum rešitve,
- številka potrdila oziroma odločbe;
3. podatke o eksplozivu ali pirotehničnem izdelku (komercialno ime, vrsta, tip, kategorija pirotehničnega izdelka, številka UN, razvrstitveni kod itd.);
4. podatke o proizvajalcu:
- firma ali ime, sedež in država;
5. podatke o priglašenem organu za ugotavljanje skladnosti:
- firma ali ime, sedež, država in identifikacijska številka organa;
6. številka certifikata (CE).
97. člen
(evidence pristojnega organa)
Pristojni organ na podlagi 44. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih vodi:
- evidenco dovoljenj za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno;
- evidenco dovoljenj za nakup in prenos eksplozivov;
- evidenco nakladališč in razkladališč.
98. člen
(podatki evidenc pristojnega organa)
(1) Evidenca dovoljenj za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno ter evidenca dovoljenj za nakup in prenos eksplozivov na ozemlju Republike Slovenije vsebujeta:
1. podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in podjetnika, ki vlaga vlogo za nakup in prenos ter prodajalca:
- matična številka,
- firma ali ime,
- ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega sub­jekta,
- sedež in poslovni naslov,
- ime, priimek in prebivališče zastopnika;
2. podatke, ki se nanašajo na dovoljenje:
- vrsta vloge,
- datum vloge,
- vrsta rešitve,
- številka dovoljenja oziroma odločbe,
- datum izdaje dovoljenja oziroma odločbe,
- podatki o statusnih spremembah,
- status dovoljenja;
3. podatke o eksplozivu ali pirotehničnem izdelku (vrsta, tip, kategorija ipd.), ki je predmet prometa oziroma nakupa.
(2) Evidenca dovoljenj za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vsebuje še podatke o odgovorni osebi (EMŠO, ime in priimek ter stalno prebivališče).
(3) Evidenca nakladališč in razkladališč vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na pravno osebo in podjetnika, in sicer:
- matična številka,
- firma ali ime,
- ime poslovalnice ali drugega dela poslovnega subjekta,
- sedež in poslovni naslov,
- ime, priimek in prebivališče zastopnika;
2. podatke, ki se nanašajo na dovoljenje:
- datum vloge,
- vrsta rešitve,
- datum rešitve,
- številka dovoljenja oziroma odločbe,
- status dovoljenja;
3. podatke, ki opredeljujejo kraj nakladališča oziroma razkladališča.
99. člen
(način vodenja evidenc ministrstva in pristojnega organa)
(1) Evidence iz 95. člena tega pravilnika se vodijo centralno in v elektronski obliki.
(2) Podatki evidenc iz 96., 97. in 98. člena tega pravilnika se hranijo še deset let po tem, ko preneha razlog za njihovo vodenje.
100. člen
(evidenca priglašenih organov)
(1) Priglašeni organi, ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti za pirotehnične izdelke, določene s tem pravilnikom, vodijo evidenco izdanih certifikatov tipskega preskusa EU v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz točke a) 32. člena (modul B) ali certifikatov o skladnosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz točke b) 32. člena (modul G) ali odobritev sistema kakovosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz točke c) 32. člena (modul H) tega pravilnika.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi na obrazcu št. 14 iz Priloge 17, ki je sestavni del tega pravilnika, in se hrani deset let od dneva, ko je priglašeni organ izdal certifikat ali odobritev.
(3) Priglašeni organi redno posodabljajo evidenco iz prvega odstavka.
(4) Priglašeni organi objavijo evidenco iz prvega odstavka na svoji spletni strani.
(5) Če priglašeni organ preneha opravljati svojo dejavnost, prenese evidenco na drug priglašeni organ ali na priglasitveni organ, če ni drugega priglašenega organa.
101. člen
(evidence pravnih oseb in podjetnikov o eksplozivih)
(1) Pravna oseba ali podjetnik, ki eksplozive proizvaja, uvaža ali opravlja trgovino na debelo, vodi evidenco o vrsti in količini proizvedenih, prodanih in uničenih eksplozivih.
(2) Pravna oseba ali podjetnik, ki pri svojem delu uporablja eksplozive, vodi evidenco o vrsti in količini porabljenih in uničenih eksplozivov.
102. člen
(podatki evidenc pravnih oseb in podjetnikov o eksplozivih)
(1) Evidenca o proizvedenih eksplozivih vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na proizvedene eksplozive:
- datum izdelave,
- komercialno ime eksploziva,
- vrsta oziroma tip eksploziva,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina izražena v kg/m/kos,
- identifikacijska številka eksploziva,
- zaporedna številka embalažne enote,
- številka na izdelku;
2. podatke, ki se nanašajo na prodajo proizvedenih eksplozivov:
- datum prodaje,
- številka in datum dovoljenja za nakup ter ime pristojnega organa,
- podatki o kupcu (firma oziroma ime, sedež in poslovni naslov),
- komercialno ime eksploziva,
- vrsta oziroma tip eksploziva,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina izražena v kg/m/kos,
- identifikacijska številka eksploziva,
- zaporedna številka embalažne enote,
- številka na izdelku,
- zaloga.
(2) Evidenca o uvozu eksplozivov in o trgovini na debelo z eksplozivi vsebuje:
1. podatke o nakupu eksplozivov:
- datum prejema,
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, sedež, poslovni naslov in država),
- številka in datum dovoljenja za nakup ter ime pristojnega organa,
- komercialno ime eksploziva,
- vrsta oziroma tip eksploziva,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina, izražena v kg/m/kos,
- identifikacijska številka eksploziva,
- zaporedna številka embalažne enote,
- številka na izdelku,
- zaloga;
2. podatke o prodanih eksplozivih iz druge točke prejšnjega odstavka.
(3) Evidenca o porabljenih eksplozivih vsebuje:
1. podatke o prejetih eksplozivih:
- datum prejema,
- komercialno ime eksploziva,
- vrsta oziroma tip eksploziva,
- količina, izražena v kg/m/kos,
- zaporedna številka embalažne enote,
- številka na izdelku,
- identifikacijska številka eksploziva;
2. podatke o porabljenih eksplozivih:
- datum porabe,
- poleg podatkov iz prejšnje točke še podatek o skupni porabljeni količini eksplozivov;
3. podatke o kraju uporabe;
4. podatke o vrnjenih eksplozivih v skladišče in o zalogi v skladišču, če ga pravna oseba ali podjetnik ima, oziroma podatke o vrnjenih eksplozivih dobavitelju.
(4) Evidenca o uničenih eksplozivih vsebuje naslednje podatke:
- datum in čas uničenja,
- podatki o eksplozivu (komercialno ime, vrsta oziroma tip, identifikacijska številka eksploziva),
- količina, izražena v kg/m/kos.
(5) Pravna oseba ali podjetnik, ki pripravlja eksplozive na delovišču, vodi evidenco o izdelavi in uporabi eksplozivov na delovišču (obrazec št. 15 iz Priloge 18, ki je sestavni del tega pravilnika).
(6) Evidence iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se hranijo deset let od dneva, ko je bila v evidenco vpisana posamezna transakcija z eksplozivom oziroma deset let po tem, ko je bil eksploziv uporabljen ali uničen oziroma deset let po tem, ko je pravna oseba ali podjetnik prenehal opravljati dejavnost proizvodnje ali prometa.
103. člen
(evidence pravnih oseb in podjetnikov o pirotehničnih izdelkih)
(1) Pravne osebe ali podjetniki, ki proizvajajo, uvažajo, izvažajo, opravljajo tranzit ali prenos ali uporabljajo pirotehnične izdelke, vodijo evidenco o količini in vrsti kupljenih, prodanih, porabljenih, uničenih in vrnjenih pirotehničnih izdelkov. Pravne osebe ali podjetniki, ki ognjemetne izdelke izdelajo za lastno uporabo in niso namenjeni trgovini ali prenosu v Evropski uniji ter zanje dobijo dovoljenje ministrstva za uporabo, vodijo evidenco o proizvedenih, porabljenih in uničenih ognjemetnih izdelkih za lastno uporabo.
(2) Pravne osebe ali podjetniki, ki opravljajo trgovino na drobno s pirotehničnimi izdelki kategorij F1, F2 in F3, T1 in P1, vodijo evidenco o nakupu in prodaji pirotehničnih izdelkov v poslovnih evidencah. V evidenci se morajo zagotoviti naslednji podatki:
- zaporedna številka vpisa v evidenco,
- datum nakupa,
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, matična številka, sedež in poslovni naslov),
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- količina kupljenih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti,
- datum prodaje,
- količina prodanih pirotehničnih izdelkov, izražena v prodajni enoti,
- zaloga.
(3) Pravne osebe ali podjetniki, ki proizvajajo pirotehnične izdelke, poleg evidenc iz prvega odstavka tega člena po potrebi vodijo knjigo pritožb in register neustreznih pirotehničnih izdelkov ter o njihovem odpoklicu in o tovrstnem spremljanju obveščajo distributerje. Če pravna oseba ali podjetnik, ki proizvaja pirotehnične izdelke nima sedeža v Evropski uniji, uvoznik v njegovem imenu vodi knjigo pritožb in register neustreznih pirotehničnih izdelkov ter o njihovem odpoklicu in o tovrstnem spremljanju obvešča distributerje.
(4) Evidence iz prvega in drugega odstavka tega člena se hranijo deset let od dneva, ko je bila v evidenco vpisana posamezna transakcija s pirotehničnim izdelkom, oziroma deset let po tem, ko je bil pirotehnični izdelek uporabljen ali uničen, oziroma deset let po tem, ko je pravna oseba ali podjetnik prenehal opravljati dejavnost proizvodnje ali prometa.
104. člen
(podatki evidenc pravnih oseb in podjetnikov o pirotehničnih izdelkih)
(1) Evidenca pri proizvajalcu pirotehničnih izdelkov vsebuje:
1. podatke, ki se nanašajo na proizvedene pirotehnične izdelke:
- datum izdelave,
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- vrsta in kategorija pirotehničnega izdelka,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina, izražena v prodajni enoti,
- registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka;
2. podatke, ki se nanašajo na prodajo proizvedenih pirotehničnih izdelkov:
- datum prodaje,
- številka in datum dovoljenja za nakup ter ime pristojnega organa,
- podatki o kupcu (firma oziroma ime, sedež in poslovni naslov),
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- vrsta in kategorija pirotehničnega izdelka,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina, izražena v prodajni enoti,
- registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka,
- zaloga.
(2) Evidenca o trgovini na debelo s pirotehničnimi izdelki vsebuje:
1. podatke o nakupu pirotehničnih izdelkov:
- datum prejema,
- podatki o dobavitelju (firma oziroma ime, sedež, poslovni naslov in država),
- številka in datum dovoljenja za nakup ter ime pristojnega organa,
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- vrsta in kategorija pirotehničnega izdelka,
- oznaka varnostne skupine (številka UN) in razvrstitveni kod,
- količina, izražena v prodajni enoti,
- registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka;
2. podatke o prodanih pirotehničnih izdelkih iz druge točke prejšnjega odstavka.
(3) Evidenca o porabljenih pirotehničnih izdelkih vsebuje:
1. podatke o prejetih pirotehničnih izdelkih:
- datum prejema,
- komercialno ime pirotehničnega izdelka,
- vrsta in kategorija pirotehničnega izdelka,
- količina, izražena v prodajni enoti,
- registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka;
2. podatke o porabljenih pirotehničnih izdelkih:
- datum porabe,
- poleg podatkov iz prejšnje točke še podatek o skupni porabljeni količini.
(4) Evidenca o porabljenih ognjemetnih izdelkih za lastno uporabo vsebuje naslednje podatke:
- datum izdelave,
- komercialno ime ognjemetnega izdelka,
- vrsta in kategorija ognjemetnega izdelka,
- količina, izražena v kosih,
- datum porabe.
(5) Evidenca o vrnjenih pirotehničnih izdelkih vsebuje naslednje podatke:
- datum vrnitve,
- podatki o pirotehničnem izdelku (komercialno ime, vrsta in kategorija, registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka),
- količina, izražena v prodajni enoti.
(6) Evidenca o uničenih pirotehničnih izdelkih vsebuje naslednje podatke:
- datum in čas uničevanja,
- podatki o pirotehničnem izdelku (komercialno ime, vrsta in kategorija, registrska številka in proizvodna, serijska ali zaporedna številka),
- količina, izražena v prodajni enoti.
(7) Evidence iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se hranijo deset let od dneva, ko je bila v evidenco vpisana posamezna transakcija s pirotehničnim izdelkom, oziroma deset let po tem, ko je bil pirotehnični izdelek uporabljen ali uničen, oziroma deset let po tem, ko je pravna oseba ali podjetnik prenehal opravljati dejavnost proizvodnje ali prometa.
105. člen
(obrazci)
(1) Obrazci vlog in dovoljenj za proizvodnjo in promet iz 85., 86., 90., 92., 93. in 94. člena ter obrazec evidenc iz 100. in 102. člena tega pravilnika se objavijo samostojno tudi na svetovnem spletu.
(2) Za razmnoževanje in distribucijo obrazcev za lastne potrebe skrbi pravna oseba ali podjetnik, ki se ukvarja s proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali pirotehničnimi izdelki.
106. člen
(način vodenja evidenc)
(1) Evidence iz prvega, drugega in četrtega odstavka 102. člena tega pravilnika se vodijo v elektronski obliki.
(2) Evidence iz drugega odstavka 103. člena tega pravilnika se vodijo v elektronski obliki, evidence iz tretjega in petega odstavka 102. ter evidence iz 104. člena tega pravilnika pa v knjigah ali v elektronski obliki.
(3) Če se evidence vodijo v elektronski obliki, se vodijo tako, da poznejši popravek ne izbriše prvotnega vpisa oziroma so evidentirane vse spremembe.
107. člen
(knjige)
(1) Evidence, ki se vodijo v knjigah, so vezane in imajo oštevilčene strani ter jih pred njihovo uporabo overi pristojni organ.
(2) Evidence se vodijo za vsako koledarsko leto posebej ter se na koncu koledarskega leta zaključijo in overijo s podpisom odgovorne osebe. Vpisi v evidence morajo biti čitljivi, točni in sprotni. Napačen vpis se popravi tako, da se napačno vpisana beseda prečrta, vendar mora ostati čitljiva, nova pa se vpiše nad prečrtano, hkrati pa se novi vpis overi s podpisom.
108. člen
(hramba in zagotavljanje podatkov iz evidenc)
(1) Evidence se vodijo za vsako poslovalnico oziroma objekt posebej. Hranijo se tako, da so vedno na razpolago organom, ki opravljajo nadzor nad eksplozivi, ter so zavarovane pred požarom, vlago, poplavo, krajo in drugim načrtnim oziroma zlonamernim ali nenačrtnim uničenjem.
(2) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika mora organom iz prejšnjega odstavka na njihovo zahtevo zagotoviti podatke o poreklu in kraju vsakega eksploziva med njegovim življenjskim ciklom ter o celotni dobavni verigi.
(3) Pravne osebe ali podjetniki organom iz prvega odstavka zagotovijo stik z odgovorno osebo, ki lahko zagotovi informacije iz prejšnjega odstavka tudi zunaj običajnega delovnega časa.
(4) Če pravna oseba ali podjetnik preneha opravljati svojo dejavnost, mora evidence izročiti pristojnemu organu ali ministrstvu, ki jih hranita toliko časa, kolikor to določa 45. člen Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
109. člen
(prehodno obdobje)
(1) Podatek o registrski številki pirotehničnega izdelka iz 83. člena tega pravilnika, se na obrazcih št. 5 in št. 7 iz 86. člena tega pravilnika, na seznamu pirotehničnih izdelkov iz 89. člena in v evidencah iz 104. člena tega pravilnika za pirotehnične izdelke, ki bodo dani v promet po 1. juliju 2015, začne obdelovati 17. oktobra 2016.
(2) Evidenca iz 100. člena tega pravilnika se začne voditi 17. oktobra 2016.
(3) Evidence iz prvega, drugega in četrtega odstavka 102. člena tega pravilnika se vzpostavijo v elektronski obliki najpozneje do 20. aprila 2016, do takrat se lahko vodijo v obliki knjig ali v elektronski obliki.
(4) Dovoljenje za prenos eksplozivov iz tretjega odstavka 92. člena tega pravilnika se na varno zaščitenem papirju začne tiskati 1. septembra 2015, do takrat se lahko tiska na papirju, ki ni varno zaščiten.
110. člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o tehničnih in varnostnih zahtevah, obrazcih ter evidencah za eksplozive in pirotehnične izdelke (Uradni list RS, št. 105/08, 100/10, 24/12 in 88/13), uporablja pa se do začetka uporabe tega pravilnika, razen določb drugega odstavka 3. člena, 4. do 11. člena, 17. člena, 19. do 47. člena ter 55. do 57. člena, ki se za eksplozive uporabljajo do 20. aprila 2016.
111. člen
(začetek veljavnosti in uporaba)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2015, razen določb drugega odstavka 3. člena, 4. do 25. člena, 31. člena, 33. do 64. člena, 72. in 73. člena, prvega odstavka 106. in tretjega odstavka 108. člena ter Priloga 1 tega pravilnika, ki se za eksplozive začnejo uporabljati 20. aprila 2016.
Št. 007-13/2015/33
Ljubljana, dne 13. maja 2015
EVA 2015-1711-0005
mag. Vesna Györkös Žnidar l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost