Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1473. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) – BL21.ip, stran 3927.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - skl. US in 76/14 - odl. US) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11, 22/14 in 8/15) je župan Občine Sevnica dne 14. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica za območje površine za industrijo (IP) - BL21.ip
1. člen
(predmet sklepa)
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN), sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13, 50/14, 67/14 in 6/15) (v nadaljevanju: OPN).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD OPN)
V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bili podani številni predlogi in pripombe na izboljšanje določil posameznih členov izvedbenega dela OPN. Občina Sevnica je zato v juniju 2013 po skrajšanem postopku sprejela Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN ter kasneje še nekaj tehničnih popravkov.
Trenutno je v teku redni postopek sprememb in dopolnitev OPN, ki ga je Občina Sevnica začela zaradi številnih pobud s strani zainteresiranih fizičnih in pravnih oseb, na podlagi sklepa župana z dne 23. 6. 2014. Navedene spremembe in dopolnitve so v fazi priprave osnutka akta.
Podjetje Grupa Plastoform upravljanje podjetij d.o.o. namerava zaradi širitve proizvodnje, novih kapacitet ter s tem povečanja števila novih delovnih mest, na severni in vzhodni strani obstoječega poslovno-proizvodnega objekta dozidati proizvodno-skladiščne prostore.
Novi postopek SD OPN se pričenja na pobudo navedenega lastnika zemljišč, nanaša pa se zgolj na širitev enote urejanja prostora z oznako BL21.ip, in sicer na zemljišča s parc. št. 299/1, 298/1 in 297, vse k.o. Kladje, ki so po prostorskem aktu, veljavnem pred sprejemom OPN, že bile zazidljive.
Na navedenih zemljiščih je bilo tik pred sprejemom OPN pridobljeno gradbeno dovoljenje za razširitev tovarniškega dvorišča, ki jo je investitor tudi izvedel skladno s projektno dokumentacijo na takratnem gradbenem zemljišču.
3. člen
(območje obdelave in vrsta postopka)
SD OPN zajemajo zemljišča s parc. št. 299/1, 298/1 in 297, vse k.o. Kladje, izvedejo pa se po rednem postopku priprave prostorskega akta.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Potrebne dodatne analize, strokovne podlage ter obrazložitve in utemeljitve, bodo izdelane v skladu z določili veljavne prostorske zakonodaje, prejetimi razvojnimi potrebami nosilcev urejanja prostora in drugih oseb ter pridobljenimi splošnimi smernicami in mnenji pristojnih nosilcev urejanja prostora.
5. člen
(roki za pripravo)
Roki določeni v tem členu so okvirne narave in tečejo od uveljavitve tega sklepa.
Faze del in okvirni roki:
- priprava osnutka SD OPN: maj 2015,
- pridobitev smernic pristojnih nosilcev urejanja prostora: junij 2015,
- dopolnjeni osnutek za javno razgrnitev: julij 2015,
- javna razgrnitev in obravnava: avgust 2015,
- stališča do pripomb, potrditev na seji občinskega sveta: september 2015,
- predlog SD OPN: september 2015,
- pridobitev mnenj, usklajen predlog in sprejem na seji OS: oktober 2015,
- objava odloka v javnem glasilu in predaja končnega elaborata: november 2015.
6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)
Nosilce urejanja prostora se bo določilo v postopku priprave SD OPN v skladu z obsegom in vsebino potrebnih sprememb in z njimi povezanimi vplivi na prostor.
Predvideni nosilci urejanja prostora so:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO;
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
V primeru, da se v postopku priprave SD OPN ugotovi, da je potrebno pridobiti tudi smernice in mnenja drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobi v istem postopku.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave SD OPN)
Finančna sredstva za izdelavo SD OPN zagotavlja Občina Sevnica.
Posebne strokovne podlage ali idejne zasnove za načrtovane posege v območju SD OPN zagotovi pobudnik v dogovoru z občino ali pa občina v okviru predvidenih sredstev za pripravo prostorskega akta.
8. člen
(končna določba)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu.
Št. 3505-0005/2015
Sevnica, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost