Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2015 z dne 15. 5. 2015, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

1392. Sklep o imenovanju ministric

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1393. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1394. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1395. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1396. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1397. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1398. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MINISTRSTVA

1399. Pravilnik o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila
1400. Pravilnik o priznanjih in nagradah Finančne uprave Republike Slovenije
1401. Pravilnik o potrjevanju učbenikov
1402. Pravilnik o spremembah Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1403. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1404. Akt o spremembi Akta o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1405. Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija

OBČINE

Ajdovščina

1406. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Ajdovščina

Idrija

1407. Zaključni račun proračuna Občine Idrija za leto 2014
1408. Odlok o ustanovitvi proračunskega rezervnega sklada Občine Idrija
1409. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Občini Idrija
1410. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija
1411. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Idrija in o koncesijskem razmerju
1412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Idrija
1413. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Ilirska Bistrica

1414. Obvezna razlaga določbe 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

Kamnik

1429. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik

Kobarid

1430. Avtentična razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu OPN Kobarid (Uradni list RS, št. 99/13 in 52/14) glede prostorsko izvedbenih pogojev v enoti urejanja prostora DŽ5
1431. Odlok o spremembi Odloka o taborjenju v Občini Kobarid
1432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prometnem in obrežnem režimu na območju Občine Kobarid
1433. Pravilnik o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Kobarid v najem

Ljubljana

1415. Sklep o potrditvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode družbe JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
1416. Cenik storitev oskrbe s pitno vodo ter storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

Luče

1434. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Luče

Slovenska Bistrica

1417. Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica-1 (uradno prečiščeno besedilo)
1418. Pravilnik o sofinanciranju humanitarnih društev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
1419. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
1420. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Slovenska Bistrica
1421. Sklep o soglasju k odmeri funkcionalnega dela zemljišča

Škofja Loka

1422. Odredba o spremembi Odredbe o določitvi parkirnih površin, na katerih je uvedeno plačilo parkirnine

Škofljica

1423. Zaključni račun proračuna Občine Škofljica za leto 2014

Šmarješke Toplice

1424. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Šmarješke Toplice

Trebnje

1425. Zaključni račun proračuna Občine Trebnje za leto 2014

Žalec

1426. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta ST-1 za funkcionalno enoto F1

Žužemberk

1427. Pravilnik o nadomestilu za delo pri pripravi posamezne številke občinskega glasila
1428. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Vrh pri Križu

POPRAVKI

1435. Tehnični popravek Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja, ki se ureja s PIP OPN za del EUP CE51/1, CE51/3 in CE53/1 v Loškem pri Cerknici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti