Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Ob-2176/15 , Stran 957
Ob-2176/15
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), Odloka o proračunu Občine Vrhnika za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14) in Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Vrhnika za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javne dražbe: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (matična številka: 5883407, identifikacijska številka: SI 43542204). 2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 3. Predmet javne dražbe Predmet javne dražbe je naslednji: Zemljišče s parc. št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ki predstavlja stavbno zemljišče ter solastniški delež do 1014/10000 pri vsaki izmed parc. št. 2656/3 in 2656/5, obe k.o. Vrhnika (2002), ki predstavljata cestni parceli. Vsa zemljišča se nahajajo v industrijski coni Pod Hruševco na Vrhniki. Vsa zemljišča, ki so predmet javne dražbe, se prodajajo izključno skupaj. Zemljišči parc. št. 2656/22 in 2656/5, obe k.o. Vrhnika (2002), sta glede na izdano potrdilo o namenski rabi zemljišča po osnovni namenski rabi I – območje proizvodnih dejavnosti, podrobnejša namenska raba: IG – gospodarske cone, parc. št. 2656/3, k.o. Vrhnika (2002), pa je po osnovni namenski rabi delno I – območje proizvodnih dejavnosti, podrobnejša namenska raba: IG – gospodarske cone in delno S- območje stanovanja, podrobnejša namenska raba SSea – stanovanjske površine eno- ali dvostanovanjskih objektov objektov na ravnem terenu. Zemljišča se nahajajo na območju, za katerega velja Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Ceste pod Hruševco (Uradni list RS, št. 51/98). 4. Izklicna cena Izklicna cena zemljišč parc. št. 2656/22, 2656/3 in 2656/5, vse k.o. Vrhnika, znaša 124.500,00 EUR. Navedena cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost, ki ga plača kupec. 5. Pravila in pogoji javne dražbe 5.1 Javna dražba se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I in 14/15 – ZUUJFO) in določili Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 5.2 Nepremičnine bodo prodane dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. 5.3 Nepremičnine se prodajajo v celoti po načelu »videno–kupljeno«. 5.4 Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 5.5 Najnižji znesek višanja Najnižji znesek višanja kupnine znaša 200,00 EUR. 5.6 Varščina Dražitelji morajo najpozneje do 9. 6. 2015 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene. Varščina znaša 12.450,00 EUR in se vplača na podračun Občine Vrhnika številka: 013400100001093, odprt pri Banki Slovenije, sklic na številko: 00 7220, z navedbo namena »Plačilo varščine – javna dražba«. Plačana varščina se najuspešnejšemu dražitelju vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli na javni dražbi, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po zaključku javne dražbe. 5.7. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom varščine dražitelj sprejme razpisne pogoje dražbe ter obveznost pristopiti k dražbi. Izklicna vrednost nepremičnin oziroma vsaka nadaljnja cena se izkliče trikrat. Če noben od udeležencev javne dražbe navedene cene ne zviša pred tretjim izklicem, se šteje, da je sprejeta tista cena, ki je bila izklicana trikrat. Ko je cena izklicana trikrat, oseba, ki vodi javno dražbo, ugotovi, komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Na dražbi uspe dražitelj, ki je ponudil najvišjo ceno. 5.8 Rok sklenitve pogodbe Prodajna pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe oziroma od izpolnitve vseh pogojev za sklenitev pogodbe (predvsem pridobljeno soglasje MORS). Če dražitelj ne sklene pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja ali kupnine ne poravna v dogovorjenem roku, ima Občina Vrhnika pravico zadržati vplačano varščino. 5.9 Način in rok plačila kupnine in plačilo drugih stroškov Celotno kupnino, vključno z 22% davkom na dodano vrednost, je dolžan kupec plačati v roku 8 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem znesku. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kupec poravna kupnino na podračun Občine Vrhnika številka: 01340-0100001093, odprt pri Banki Slovenije. Kupec je poleg ponujene kupnine dolžan plačati še vse stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice v svojo korist v zemljiško knjigo. 5.10 Zemljiškoknjižno dovolilo Občina Vrhnika bo izdala kupcu zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice po prejemu celotne kupnine. 5.11 Kraj in čas javne dražbe Javna dražba se bo vršila dne 11. 6. 2015, ob 11. uri, v sejni sobi v kletnih prostorih na sedežu Občine Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika. 5.12 Pogoji za udeležbo na javni dražbi Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Na javni dražbi lahko sodeluje pravna in fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom Republike Slovenije lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, in sicer tako, da najpozneje do 10. 6. 2015 do 10. ure, na naslov: Občina Vrhnika, Glavna pisarna, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti ovojnici s pripisom »Javna dražba 11. 6. 2015« predloži naslednje dokumente: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila varščine, – davčno številko za fizične osebe oziroma identifikacijsko številko za DDV za pravne osebe, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni, – izpisek iz sodnega oziroma poslovnega registra RS za pravne osebe oziroma priglasitveni list za samostojne podjetnike, star največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, – fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica ali potni list) – za fizične osebe, samostojne podjetnike ter zastopnike in pooblaščence pravnih oseb. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine, davčne številke in fotokopije osebnega dokumenta) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. Organizator javne dražbe bo potrdil vse pravilne in pravočasne prijave. Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, organizator javne dražbe ne nosi odgovornosti za založitev le-te. Na dan javne dražbe se mora dražitelj identificirati s predložitvijo izvirnika osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), katerega kopijo je predhodno predložil. 5.13 Izvedba javne dražbe Javno dražbo vodi komisija, ki jo imenuje župan. Ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati, dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe. Župan ali komisija s soglasjem župana lahko začeti postopek prodaje kadarkoli do sklenitve pravnega posla brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne plačana varščina brez zamudnih obresti. 5.14 Drugi pogoji 5.14.1. V korist Občine Vrhnika se pri parceli št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ustanovi odkupno pravico za nedoločen čas, pri čemer se kupec zaveže, da bo Občini Vrhnika na njen poziv prodal del parcele št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), za potrebe širitve ceste pod naslednjimi pogoji: 1. Del parcele št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ki je predmet odkupne pravice, predstavlja na njegovi JV strani pas zemljišča v širini približno 4 m in dolžini približno 53 m (v najdaljšem delu) ob meji s parcelama št. 2860/15, k.o. Vrhnika (2002) in 2656/21, k.o. Vrhnika (2002). Zemljišče sega v varovalni pas občinske ceste – lokalne zbirne ceste z oznako LZ 466071, ki poteka po parceli št. 2860/15, k.o. Vrhnika (2002). 2. Del parcele št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ki je predmet odkupne pravice, predstavlja na njegovi JZ strani pas zemljišča v širini približno 7 m in dolžini približno 25 m (v najdaljšem delu) ob meji s parcelami št. 2859/1, 2656/5 in 2860/15, vse k.o. Vrhnika (2002). Zemljišče sega v varovalni pas državne ceste z oznako DC 407, ki poteka po parceli št. 2859/1, k.o. Vrhnika (2002). 3. Del zemljišča parc. št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), se prodajalcu proda po tržni ceni, ki jo bo določil pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin na podlagi cenitve. 4. Situacija – skica dela parcele št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), ki je predmet odkupne pravice, je priloga št. 1 k prodajni pogodbi in njen sestavni del. Ta odkupna pravica se ustanovi za nedoločen čas in se pri predmetni parceli vknjiži v korist Občine Vrhnika. 5.14.2. Na zemljišču parc. št. 2656/22, k.o. Vrhnika (2002), poteka gospodarska javna infrastruktura v lasti Občine Vrhnika (vodovod, plinovod in javna razsvetljava), ki se lahko prestavi le pod pogoji upravljavca te infrastrukture. Občina Vrhnika si za omenjeno infrastrukturo pri predmetni parceli ob prodaji pridrži služnostno pravico. 5.14.3. Parcele se nahajajo v katastrski Občini Vrhnika (2002), za katero je potrebno skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99, 67/03, 26/10) pred sklenitvijo pravnega posla pridobiti soglasje pristojnega ministrstva, ki se pridobi potem, ko je znan dražitelj, ki je kupec zemljišča. 6. Dodatne informacije Dodatne informacije o javni dražbi, o nepremičninah, ki so predmet javne dražbe in informacije za ogled nepremičnin dobijo interesenti na Občini Vrhnika. Kontaktna oseba je Eva Čarman, elektronski naslov: eva.carman@vrhnika.si, tel. 01/755-54-46, tajništvo: 01/755-54-40. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Občina Vrhnika

AAA Zlata odličnost