Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1454. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 10 – Rakovlje vzhod (Strnad), stran 3886.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 14. 5. 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja PA 10 - Rakovlje vzhod (Strnad)
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja PA10 - Rakovlje vzhod (Strnad).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12; v nadaljevanju ZPNačrt) in Odlok o prostorskem redu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15).
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na osnovi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11, 8/15) je območje, ki je predmet OPPN, predvideno za urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom.
(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov je zaradi neurejene prometne in komunalne infrastrukture za to območje predpisan sanacijski občinski podrobni prostorski načrt. Z njim je potrebno vzpostaviti boljšo kvaliteto bivanja ter ustrezno prometno in komunalno opremljenost celotnega naselja.
Hkrati s tem pa je investitor Marko Strnad, Rakovlje 9, 3314 Braslovče dal pobudo za izdelavo OPPN za parcelo št. 273/2 k.o. Braslovče. Ker občina oziroma lastniki preostalih zemljišč trenutno v tem naselju ne načrtujejo OPPN za celotno območje, je občina predlagala, da prične s postopkom priprave OPPN samo za navedeno parcelo.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za legalizacijo stanovanjske hiše na zemljišču parc. št. 273/2 k.o. Braslovče v velikosti 816 m2.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
- idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
- idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
- idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
- geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
- podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
- pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (Zakon o graditvi objektov - ZGO-1-UPB1, Uradni list RS, št. 102/04, 14/05 - popr., 92/05 - ZJC-B, 111/05 - Odločba US in 93/05 - ZVMS) in ga izbere investitor - naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo na osnutek OPPN podati smernice, k predlogu OPPN pa mnenja, so:
- Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče
- Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje
- Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
- Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Mariborska 88, 3000 Celje
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
- Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje
- Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
(2) Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno vključiti tudi druge nosilce urejanja prostora, ki niso našteti v prvem odstavku te točke, se njihove smernice pridobijo v postopku.
(3) Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje v skladu z 58. členom ZPNačrt sporoči, ali je za OPPN potrebno izvesti CPVO.
(4) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na osnovi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(5) Navedeni nosilci urejanja prostora morajo na vlogo pripravljavca v 30 dneh po prejemu osnutka OPPN podati smernice za pripravo OPPN. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se šteje, da nima smernic, ki bi jih bilo potrebno upoštevati. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte iz področne zakonodaje.
(6) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti                    Predviden čas
                            izvedbe
--------------------------------------------------------------
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v
Uradnem listu RS                   maj 2015
(2) Izdelava osnutka OPPN                60 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora                        30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z
zahtevami v pridobljenih smernicah ter
izdelava dopolnjenega osnutka OPPN s
smernicami nosilcev urejanja prostora in
izdelava gradiva za javno razgrnitev          30 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi                        7 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu
Občine Braslovče in traja najmanj 30 dni od
objave na krajevno običajen način. Fizične in
pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko
podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve                30 dni
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s
stališči iz javne razgrnitve              14 dni
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na dopolnjen predlog OPPN           30 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN              15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu          45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih      15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od točke 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO ter hidrološko hidravlično študijo, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
(objava)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
(2) Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Št. 35050-5/2015-2
Braslovče, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost