Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1456. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas – Ap 1247, stran 3892.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje razpršene poselitve Dolenja vas - Ap 1247
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Pobudnika za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) sta lastnika zemljišč, kjer stojita stavbi v stanovanjski rabi s spremljajočimi objekti, za kateri je izdano gradbeno dovoljenje za zidnico. Poleg neskladne rabe sta objekta nekoliko neskladno izvedena. Z OPPNjem se predvidi legalizacija rabe objektov glede na dejansko rabo in sanacija stanja.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN se nahaja v Dolenji vasi pri Artičah (št. 33b in c) izven strnjene pozidave. Izdela se za območje prostorske enote Ap-1247, ki se nahaja med kmetijskimi zemljišči. Zajema zemljišča na parc. št. 955 in 963/1, k.o. Spodnja Pohanca v velikosti cca 1400 m2. Natančnejše se območje določi v fazi osnutka OPPN v dogovoru z občino - uskladitev območja OPPN glede na natančnost podlag Občinskega prostorskega načrta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 61/14; v nadaljevanju: OPN).
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in prostorskih izvedbenih pogojev na širšem območju, upoštevajoč izvedeno stanje.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
+------+----------------------------------------------+---------+
|   |          FAZA:           | ROKI  |
|   |                       | (dni  |
|   |                       | max): |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 1. |Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih prilog |    60|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 2. |Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO    |    40|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 3. |Usklajevanje smernic in izdelava dopolnjenega |    10|
|   |osnutka                    |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
| 4. |Javna razgrnitev in javna obravnava      |    40|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 5. |Priprava stališč do pripomb          |    15|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 6. |Predstavitev na OS in odborom - 1. branje   |   (**)|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 7. |Izdelava predloga               |    30|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 8. |Pridobivanje mnenj              |    40|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 9. |Priprava usklajenega predloga         |    10|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 10. |Predstavitev na OS in odborom - sprejem    |   (**)|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 11. |Izdelava končnega dokumenta          |    14|
+------+----------------------------------------------+---------+
| 12. |Objava v uradnem listu            |     |
+------+----------------------------------------------+---------+
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 9 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta. Program opremljanja ni predmet postopka.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami - Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine)
V vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Artiče, Artiče 38, 8253 Artiče;
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice.
Naročnik OPPN: Rudman Tatjana, Dolenja vas pri Artičah 33b, 8253 Artiče in Zakšek Mihael, Dolenja vas pri Artičah 33c, 8253 Artiče.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-3/2015
Brežice, dne 11. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost