Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1474. Pravilnik o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci, stran 3928.

Na podlagi 21. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 7. redni seji dne 6. maja 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi proračunskih sredstev Občine Šalovci društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci
1. člen
Predmet pravilnika
Ta pravilnik določa postopek in kriterije za dodelitev sredstev društvom, organizacijam ter posameznikom, katerih delovanje in aktivnosti niso opredeljene v ostalih razpisih Občine Šalovci in so zagotovljena v občinskem proračunu.
2. člen
Namen sofinanciranja
V posameznih proračunskih postavkah Občine Šalovci se lahko zagotavljajo sredstva za naslednje namene:
- sofinanciranje prireditev, dogodkov, projektov, aktivnosti katerih organizator ali soorganizator je fizična ali pravna oseba na različnih nivojih (nivo društva oziroma druge organizacije, občinski nivo, krajevni nivo, medobčinski nivo, državni nivo, mednarodni nivo);
- sofinanciranje drugih dejavnosti v skladu z odločitvijo Komisije za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen prireditev, ob upoštevanju tega pravilnika.
V nadaljevanju pravilnika se vsi našteti nameni iz prvega odstavka tega člena označujejo z besedo »prireditve«.
3. člen
Višina sredstev
Upravičencem se lahko po namenu dodelijo finančna sredstva največ do:
- 100 EUR za sofinanciranje manjših prireditev;
- 150 EUR za sofinanciranje večjih prireditev;
- 200 EUR za sofinanciranje večjih prireditev, ki so postala že tradicionalna in so večjega pomena;
- 300 EUR za sofinanciranje večjih prireditev, ki so postala že tradicionalna in so za kraj velikega pomena, z večjo mednarodno udeležbo,
- do 1.000 EUR za dejavnost društva.
Pri prireditvah, kot je navedeno v prvem odstavku tega člena, se upoštevajo:
- prireditve, ki so organizirane na območju Občine Šalovci in
- izjemoma prireditve, ki so organizirane drugod v Sloveniji in so po mnenju komisije pomembne tudi za Občino Šalovci.
4. člen
Upravičenci
Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku so:
1. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Občini Šalovci;
2. fizične in pravne osebe s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v drugi občini, če prireditev organizirajo na območju Občine Šalovci;
3. pravne osebe s sedežem v drugi občini, če so njihovi člani občani Občine Šalovci ali pa prireditev organizirajo na območju Občine Šalovci;
4. druge pravne osebe, ki s svojim delovanjem pomembno prispevajo k promociji in prepoznavnosti Občine Šalovci.
Do dodelitve proračunskih sredstev po tem pravilniku ni upravičena tista fizična ali pravna oseba, ki so ji bila za isti namen že odobrena sredstva iz drugih razpisov Občine Šalovci v tekočem proračunskem letu.
5. člen
Javni razpis
Sredstva iz 1. člena tega pravilnika se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo naročnika;
- višino finančnih sredstev;
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
- rok za prijavo.
Javni razpis po tem pravilniku se objavi na spletni strani Občine Šalovci v roku 30 dni po veljavnosti proračuna.
6. člen
Komisija
Zbrane vloge obravnava 5-članska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija po vrstnem redu oddaje popolnih vlog opravi strokovni pregled vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedena v tem pravilniku. Na podlagi ocene vlog komisija pripravi predlog prejemnikov finančnih sredstev. O upravičenosti do dodelitve sredstev odloči komisija s sklepom.
Prepozno prispela vloga se zavrže, neutemeljena pa zavrne. Prijavitelja nepopolne vloge komisija v roku treh dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jo dopolni. Rok dopolnitve je osem dni od dneva prejema poziva za dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo vlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže, neustrezno dopolnjeno pa zavrne.
Zoper sklep je dovoljena pritožba na župana v roku osem dni od prejema sklepa. Prepozno vložena pritožba se zavrže.
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju izbrani upravičenci sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan.
7. člen
Namenska poraba sredstev
Upravičenci morajo do konca marca naslednjega leta predložiti občinski upravi poročilo za preteklo leto o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namen, za katerega so bila dodeljena. V primeru, da sredstva niso bila uporabljena za ta namen, občina zahteva vrnitev le-teh skupaj z zakonitimi obrestmi.
8. člen
Veljavnost pravilnika
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-40/2015
Šalovci, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost