Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1476. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci, stran 3933.

Na podlagi 20. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04, 57/12 in 17/15) in 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 7. redni seji dne 6. maja 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo merila in kriteriji za sofinanciranje programov na področju turizma društvom v Občini Šalovci in zvezi društev, v katero so vključena društva na področju turizma iz Občine Šalovci, iz občinskega proračuna.
Sredstva za investicije v prostore društev niso predmet tega pravilnika.
2. člen
Za sofinanciranje programov morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
- da so registrirana po Zakonu o društvih,
- da imajo sedež v Občini Šalovci in da delujejo na območju Občine Šalovci,
- da imajo urejeno evidenco o članstvu in uvedeno članarino,
- da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem pravilniku se zagotavljajo tudi sredstva za delovanje zveze turističnih društev, ki povezuje in usklajuje programe dela turističnih društev z območja Občine Šalovci ter izvaja projekte s področja turizma Občine Šalovci v okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze izven območja Občine Šalovci, če na območju Občine Šalovci za to področje ni registrirane zveze.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev oziroma zveze s strani občine, z naslednjimi vsebinami:
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma,
- akcije na področju ohranjanja kulturne dediščine in druge dediščine kraja,
- akcije na področju urejanja okolja,
- organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
- izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
4. člen
Društvo oziroma zveza, ki je pridobila sredstva za prijavljene programe s področja turizma iz drugih proračunskih virov občine, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
5. člen
Višina sredstev za izvajanje programov na področju turizma se določi v proračunu Občine Šalovci. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v roku 30 dni po veljavnosti proračuna na spletni strani občine.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 45 dni.
6. člen
Javni razpis mora vsebovati:
- navedbo, da gre za sofinanciranje programov na področju turizma društvom in zvezi,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
- višino razpoložljivih finančnih sredstev,
- rok za oddajo vlog,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
Vlagatelji oddajo prijavo na razpis na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ki jo pripravi občinska uprava.
K prijavi na razpis je društvo oziroma zveza dolžno priložiti naslednjo dokumentacijo:
- dokazilo o registraciji v skladu z Zakonom o društvih,
- poročilo o delu v preteklem letu s finančnim poročilom,
- opis projektov s finančno konstrukcijo za projekte, s katerimi se društvo oziroma zveza prijavlja na razpis,
- dokazila, iz katerih je razvidna aktivnost društva oziroma zveze v preteklem letu.
7. člen
Predlog izbora programov na področju turizma in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za ta namen pripravi na osnovi določil tega pravilnika in javnega razpisa petčlanska komisija, ki jo imenuje župan.
Komisija v 30 dneh po končanem razpisu s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper sklep o izidu razpisa je možen ugovor županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
8. člen
Z izbranim društvom oziroma zvezo sklene župan pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
- naziv in naslov društva oziroma zveze, davčna in matična številka,
- navedbo vsebin, ki se sofinancirajo,
- višino dodeljenih sredstev in proračunsko postavko,
- številko računa upravičenca, na katerega se nakažejo sredstva,
- način nakazovanja sredstev,
- način nadzora nad izvajanjem programa in porabo sredstev,
- določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
- druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Društva oziroma zveza morajo do konca marca naslednjega leta predložiti občinski upravi poročilo za preteklo leto o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Če društva oziroma zveza ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa morajo vrniti v občinski proračun, skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI
9. člen
Pri izboru programov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
1. Program dela za razpisano leto:
- izvajanje promocijskih in informativnih
aktivnosti lokalnega in širšega pomena       do 15 točk
- spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma  do 15 točk
- akcije na področju ohranjanja kulturne in
naravne dediščine ter urejanju okolja        do 10 točk
- organiziranje in sodelovanje pri organizaciji
turističnih prireditev lokalnega in širšega
pomena                       do 20 točk
- aktivnosti za zagotavljanje turističnega
podmladka                      do 10 točk
2. Število članov turističnega društva s plačano
članarino:
- do dvajset članov                   5 točk
- do trideset članov                  15 točk
- nad trideset članov                 15 točk.
10. člen
Programi so ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov, prispelih na javni razpis.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
11. člen
Nadzor nad porabo sredstev, pridobljenih po javnem razpisu na podlagi tega pravilnika, izvaja občinska uprava.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015.
Št. 410-41/2015
Šalovci, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost