Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Ob-2207/15 , Stran 967
Ob-2207/15
Občina Podlehnik objavlja na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU) in na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Prodajalec in organizator javnega zbiranja ponudb je Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična št. 135827800, ki jo zastopa župan Marko Maučič. 2. Predmet prodaje: družinska stanovanjska hiša s pripadajočim zemljiščem ID znak: 387-774/2-0, parc. št. 774/2, k.o. 387 – Kicar (ID 5065991), na naslovu Kicar 22 d. 3. V zemljiški knjigi je v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 774/2, k.o. 387 – Kicar (ID 5065991), vknjižena služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vprežnimi in motornimi vozili preko služečega zemljišča, to je parc. št. 776/2, k.o. 387 – Kicar (ID 1633539) in služnostna pravica hoje in vožnje z vsemi vozili preko služečega zemljišča, to je parc. št. 776/3, k.o. 387 – Kicar (ID 3024005), pri predmetu prodaje, to je pri parc. št. 774/2, k.o. 387 – Kicar (ID 5065991), pa je v korist vsakokratnega lastnika parc. št. 774/6, k.o. 387 – Kicar (ID 1508004), parc. št. 772/3, k.o. 387 – Kicar (ID 4027829) in parc. št. 772/2, k.o. 387 – Kicar (ID 1843189) vknjižena služnostna pravica peš hoje, vožnje z vprežnimi in motornimi vozili preko služeče parcele. 4. Izhodiščna cena je 54.000,00 EUR in je ugotovljena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca Jože Gašperšič, ing. grad. z dne 23.3.2015. 5. Nepremičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbo. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Podlehnik zadrži varščino in k sklenitvi pogodbe povabi drugega najugodnejšega ponudnika. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih dni od podpisa prodajne pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma opravljenih pogajanjih. Plačilo kupnine se lahko realizira na naslednje načine: – z nakazilom celotnega zneska kupnine na TRR prodajalca. V tem primeru se originalni izvod notarsko overjene pogodbe, namenjene zemljiški knjigi, deponira pri notarju, ki ga izbere Občina Podlehnik z naročilom notarju, da pogodbo izroči kupcu ob predložitvi originalnega potrdila Občine Podlehnik, da je kupnina v celoti plačana, kar mora biti v dogovorjenem trideset dnevnem roku. V primeru, da kupec v tridesetih dneh po podpisu pogodbe kupnine ne plača, se šteje pogodba za razveljavljeno in originalni izvod pogodbe mora notar izročiti pooblaščenemu predstavniku Občine Podlehnik; – kolikor bo plačilo izvedeno delno s kupčevim denarjem, delno pa z bančnim kreditom oziroma v celoti z bančnim kreditom, prodajalec po podpisu in overitvi podpisa zadrži originalni notarsko overjeni izvod pogodbe, namenjen zemljiški knjigi in ga na poziv kupca oziroma banke izroči v roke kupcu na notarskem naroku za vpis zastavne pravice na kupljeni nepremičnini v korist banke kot posojilodajalca in hkratnem pisnem zagotovilu banke, da bo kupnino nakazala direktno na TRR Občine Podlehnik, kar mora biti v roku 30 dni od podpisa pogodbe, sicer se šteje pogodba za razveljavljeno; – v primeru obročnega plačila v največ štirih enakih mesečnih obrokih po podpisu in overitvi pogodbe s tem, da prvi obrok zapade v plačilo zadnji dan tistega meseca, v katerem je bila pogodba podpisana in overjena, se originalni izvod pogodbe, namenjen zemljiški knjigi, deponira pri notarju do izteka dogovorjenega roka obročnega odplačila z naročilom, da notar izroči pogodbo kupcu proti predložitvi originalnega potrdila Občine Podlehnik, da je kupnina v celoti plačana, oziroma, da po izteku roka za obročno odplačilo izroči pogodbo pooblaščenemu predstavniku Občine Podlehnik, v primeru, če kupnina ni bila plačana. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 6. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in pravne osebe. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Podlehnik, št. 01372-0100017567, odprtem pri UJP Slov. Bistrica. 7. Ponudba Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Podlehnik: www.podlehnik.si. Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika (zaradi vračila varščine); – dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki posamezniki); – izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe); – potrdilo o plačilu varščine; – navedbo, na katero nepremičnino se ponudba nanaša s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – izjavo o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 10. junija 2015 do 10. ure, v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 10. junija 2015 do 13. ure, v prostorih Občine Podlehnik (županova pisarna), Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. – Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. – Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. – S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. – Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. – Občina Podlehnik lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 9. Rok za predložitev ponudbe Ponudniki svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo po pošti na naslov, Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik ali osebno oddajo v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, do 10. junija 2015 do 10. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2015«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 10. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Podlehnik pri tajniku občinske uprave Krajnc Miranu, tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464, miran.krajnc@podlehnik.si. Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi na tel. 051/347-037 (Damjan Golub). Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Podlehnik: http:/www.podlehnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Podlehnik

AAA Zlata odličnost