Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Ob-2209/15 , Stran 972
Ob-2209/15
Na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13, 10/14) ter sklepa 35. seje Sveta ustanoviteljev podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice z dne 27. 2. 2015, objavlja JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice naslednje
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnega premoženja
1. Predmet prodaje je: Garaža št. 52, v izmeri 12 m2, v garažni hiši Cesta maršala Tita, 4270 Jesenice (za Gimnazijo Jesenice), parc. št. 295/0, k.o. Jesenice. Izklicna cena za garažo znaša 3.000,00 EUR. Izklicna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Pogoji prodaje: Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo. Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pravico zadržati vplačano varščino. Plačilo celotne kupnine, ki jo mora izbrani najugodnejši ponudnik plačati v roku 30 dni od sklenitve prodajne pogodbe na račun podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice, je bistvena sestavina pravnega posla. Kupec nosi vse stroške pravnega posla. 2. Pogoji za udeležbo v postopku in potek postopka: 2.1 V postopku javnega zbiranja ponudb lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki bodo prevzele pripravljeno razpisno dokumentacijo. 2.2 Ponudniki morajo predložiti svoje ponudbe v zaprti kuverti z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup garaže« v tajništvu podjetja JEKO-IN,d.o.o., Jesenice ali priporočeno po pošti na naslov: JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice. Na zaprti kuverti naj ponudniki navedejo tudi ime, točen naslov, telefonsko številko ter e-naslov pošiljatelja. 2.3 Ponudniki, ki želijo sodelovati v javni ponudbi, so pred vložitvijo ponudbe dolžni položiti varščino, kot garancijo za resnost ponudbe. Varščina znaša 10% od izhodiščne cene nepremičnine, za katero kandidira ponudnik. Varščino so dolžni ponudniki položiti na transakcijski račun JEKO-IN, d.o.o., Jesenice pri Gorenjski banki Kranj, št.: 07000-0000492171, s pripisom »Varščina za nakup garaže«. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v ceno, neuspelim ponudnikom pa bo varščina vrnjena brez obresti v roku 15 dni od dneva odpiranja ponudb. Če uspeli ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe, se varščina zadrži. 2.4 Dokazila, ki jih mora vsebovati ponudba, specifični podatki o garaži, ki je predmet javne ponudbe, ter posebni pogoji in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, kakor tudi merila za izvedbo javne ponudbe, so razvidni iz razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo interesenti lahko prevzamejo na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, vsak delovni dan, od dneva objave javnega zbiranja ponudb dalje. 2.5 Rok za oddajo ponudbe je sreda, 10. 6. 2015, do 12. ure. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki bodo prispele po 10. 6. 2015 po 12. uri, ne bodo upoštevane. 2.6 Prispele ponudbe bo komisija odpirala dne 10. 6. 2015 ob 14. uri, v sejni sobi na sedežu podjetja JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, Jesenice. 2.7 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna komisija ponudnike, ki bodo ponudili enako visoko kupnino, v roku 10 dni, pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja. 2.8 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 2.9 JEKO-IN, d.o.o., Jesenice si pridržuje pravico, da v postopku javnega zbiranja ponudb ne izbere nobene izmed prispelih ponudb oziroma, da začeti postopek kadarkoli do sklenitve pravnega posla, ustavi. 2.10 Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, C. m. Tita 51, 4270 Jesenice, tel. 04/581-04-26, kontaktna oseba Silva Drobnak.
JEKO-IN, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice

AAA Zlata odličnost