Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1437. Uredba o organih v sestavi ministrstev, stran 3819.

Na podlagi 21. člena, petega odstavka 23. člena in drugega odstavka 42. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 - uradno prečiščeno besedilo, 89/07 - odl. US, 126/07 - ZUP-E, 48/09, 8/10 - ZUP-G, 8/12 - ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o organih v sestavi ministrstev
1. člen
(vsebina)
Ta uredba določa organe v sestavi ministrstev (v nadaljnjem besedilu: organ v sestavi), poimenovanje predstojnice oziroma predstojnika (v nadaljnjem besedilu: predstojnik), delovna področja organov v sestavi in merila, po katerih se določa, v katerih primerih ministrstvo izvaja vse ali določene naloge strokovne pomoči predstojniku na področju upravljanja kadrovskih, finančnih, informacijskih in drugih virov (v nadaljnjem besedilu: naloge strokovne pomoči pri upravljanju) tudi za organ v sestavi.
2. člen
(vodenje organov v sestavi)
(1) Organ v sestavi vodi direktor, če zakon ali ta uredba ne določa drugače.
(2) Inšpektorat kot organ v sestavi vodi v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijsko nadzorstvo, glavni inšpektor.
(3) Generalštab Slovenske vojske vodi v skladu z zakonom, ki ureja obrambo, načelnik.
(4) Organ v sestavi, v katerem je sistemiziranih več kot 200 delovnih mest, vodi generalni direktor, razen v primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena.
3. člen
(izvajanje nalog strokovne pomoči)
(1) Ministrstvo izvaja vse naloge strokovne pomoči pri upravljanju za organ v sestavi, če je v organu v sestavi sistemiziranih manj kot 60 delovnih mest. V tem primeru se v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest za organ v sestavi ne sistemizirajo posebna delovna mesta za izvajanje nalog na področju upravljanja kadrovskih, finančnih, informacijskih in drugih virov.
(2) Naloge na področju upravljanja s kadrovskimi, finančnimi, informacijskimi in drugimi viri lahko izvaja organ v sestavi samostojno, če je v organu sistemiziranih najmanj 60 delovnih mest.
(3) Minister lahko način izvajanja nalog strokovne pomoči pri upravljanju tudi za organ v sestavi podrobneje uredi z internim aktom.
4. člen
(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
(1) V sestavi Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
(2) Inšpektorat Republike Slovenije za delo:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področja varnosti in zdravja pri delu,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov s področij delovnih razmerij, minimalne plače, trga dela in zaposlovanja, dela in zaposlovanja tujcev, sodelovanja delavcev pri upravljanju in stavk,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja socialno varstvo, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi.
5. člen
(Ministrstvo za finance)
(1) V sestavi Ministrstva za finance so:
1. Finančna uprava Republike Slovenije,
2. Uprava Republike Slovenije za javna plačila,
3. Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna,
4. Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja.
(2) Finančna uprava Republike Slovenije:
1. opravlja naloge na področju odmere in obračuna obveznih dajatev, carinjenja blaga, finančnega nadzora in finančne preiskave,
2. opravlja naloge nadzora nad prirejanjem iger na srečo,
3. opravlja naloge nadzora nad prijavo vnosa in iznosa gotovine na območje ali z območja EU,
4. opravlja nadzor nad vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni posebni ukrepi zaradi interesov varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varovanja kulturne dediščine, varstva pravic intelektualne lastnine ter ukrepi trgovinske politike,
5. opravlja izvršbo,
6. odloča v upravnih in prekrškovnih postopkih po predpisih, za izvajanje katerih je pristojna finančna uprava,
7. izvaja ukrepe zunanjetrgovinske in skupne kmetijske politike,
8. shranjuje, prodaja in uničuje zaseženo, odvzeto, odstopljeno ali najdeno blago ter izvaja nadzor nad uničenjem blaga,
9. sodeluje in izmenjuje podatke z organi EU, pristojnimi organi držav članic EU in pristojnimi organi drugih držav ter sodeluje z mednarodnimi organizacijami in strokovnimi združenji z delovnega področja finančne uprave,
10. sklepa vnaprejšnje cenovne sporazume in sporazume o načinu izmenjave podatkov s področja dela finančne uprave,
11. zbira, preverja, analizira, shranjuje statistične podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU in tretjimi državami ter posreduje te podatke organu, pristojnemu za državno statistiko,
12. obvešča zavezance o izvajanju predpisov,
13. proučuje in analizira delovanje sistema obveznih dajatev ter zagotavlja obvladovanje tveganj,
14. spremlja izvajanje predpisov iz pristojnosti finančne uprave in učinkov posameznih rešitev z vnaprej določenimi merili,
15. opravlja računovodske in finančne naloge pri pobiranju obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti.
(3) Uprava Republike Slovenije za javna plačila:
1. opravlja naloge na področjih izvajanja plačil neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
2. zbira informacije o plačilih iz proračuna in o prihodkih v proračun Republike Slovenije,
3. zagotavlja informacije, na podlagi katerih je omogočeno gospodarno ravnanje s sredstvi javnih financ ter upravljanje in nadzor nad javnofinančnimi prihodki,
4. zagotavlja tehnološko in izvedbeno podporo zakladniškemu poslovanju na ravni države in občin.
(4) Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna:
1. opravlja naloge na področjih usmerjanja, koordinacije in kontrole delovanja sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji,
2. opravlja naloge revidiranja vzpostavljenih sistemov in porabe sredstev evropskih skladov, ki se dodeljujejo po sistemu deljenega upravljanja,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna,
4. opravlja naloge usmerjanja in koordinacije zaščite finančnih interesov Evropske unije.
(5) Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja:
1. opravlja naloge na področjih preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, odkrivanja korupcijskih in nekaterih drugih hudih kaznivih dejanj,
2. nudi mednarodno pravno pomoč v kazenskih zadevah na področjih pranja denarja in odvzema premoženjske koristi iz kaznivih dejanj,
3. opravlja nadzor nad zavezanci za izvajanje predpisov s področja preprečevanja pranja denarja.
6. člen
(Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo)
(1) V sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo so:
1. Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
2. Urad Republike Slovenije za meroslovje,
3. Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva industrijske lastnine ter varstva avtorske in sorodnih pravic.
(3) Urad Republike Slovenije za meroslovje:
1. opravlja strokovne, upravne in inšpekcijske naloge na področju urejanja nacionalnega meroslovnega sistema, vključno s sistemom na področju izdelkov iz plemenitih kovin,
2. opravlja naloge, povezane s priznanjem Republike Slovenije za poslovno odličnost.
(4) Tržni inšpektorat Republike Slovenije:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov na področjih prometa blaga in storitev, varstva potrošnikov, trgovine, gostinstva, obrti, gradbenih proizvodov in varnosti proizvodov v pristojnosti ministrstva,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov o pošti.
7. člen
(Ministrstvo za infrastrukturo)
(1) V sestavi Ministrstva za infrastrukturo so:
1. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo,
2. Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
3. Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo.
(2) Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo:
1. opravlja strokovno tehnične, upravne, organizacijske in razvojne naloge na področjih graditve, vzdrževanja in varstva državnih cest ter varstva prometa na njih,
2. opravlja naloge nadzora nad njihovim stanjem,
3. opravlja upravne naloge na področju pobiranja letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu,
4. vodi banko cestnih podatkov,
5. opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javne ceste,
6. opravlja strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področjih gradnje, nadgradnje, obnov in vzdrževanja javne železniške infrastrukture, ter druge naloge, določene z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki urejajo javno železniško infrastrukturo.
(3) Uprava Republike Slovenije za pomorstvo:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področjih pomorstva in pristaniške infrastrukture,
2. opravlja nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda,
3. opravlja nadzor nad varnostjo plovbe, opravljanjem pomorskega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost plovbe in plovnih poti,
4. opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture,
5. opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na področjih železniškega prometa, cestnega prometa in prometne infrastrukture za vse vrste kopenskega prometa ter na področju žičniških naprav in varnosti na smučiščih,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo delovni čas in obvezne počitke mobilnih delavcev ter uporabo zapisovalne opreme v cestnih prevozih,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pravila cestnega prometa, in predpisov, izdanih na njegovi podlagi,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike in izvajajo programe dodatnih izobraževanj in usposabljanj voznikov ter spremljevalcev izrednih prevozov,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki urejajo pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, njihovo registracijo in udeležbo v cestnem prometu, pogoje za opravljanje nalog tehničnih služb, strokovnih in registracijskih organizacij,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb predpisov, ki določajo pogoje za prevoz nevarnega blaga za posamezne vrste kopenskega prometa,
7. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad področjem energije v skladu z določili zakona, ki ureja energijo, in podzakonskih aktov, izdanih na podlagi tega zakona ter drugih zakonov, ki pooblaščajo energetske inšpektorje za izvajanje nadzora,
8. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad določili zakona, ki ureja rudarstvo, na njegovi podlagi izdanih predpisov, tehničnih predpisov in predpisov s področja varnosti in zdravja pri izvajanju rudarskih del ter drugih predpisov pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin.
(5) Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka 3. člena te uredbe opravlja Uprava Republike Slovenije za pomorstvo naloge na področju upravljanja kadrovskih, finančnih in informacijskih oziroma drugih virov samostojno, če tako določa akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
8. člen
(Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
(1) V sestavi Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sta:
1. Urad Republike Slovenije za mladino,
2. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
(2) Urad Republike Slovenije za mladino:
1. opravlja strokovne, upravne, organizacijske in razvojne naloge na področju mladinskega sektorja,
2. spremlja položaj mladih in učinke ukrepov v mladinskem sektorju,
3. opravlja nadzor nad uresničevanjem predpisov in ukrepov v mladinskem sektorju,
4. sodeluje na mednarodni ravni v zadevah, ki se nanašajo na mladino,
5. opravlja druge naloge, določene z zakonom, ki ureja mladinski sektor.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, ki jo izvajajo vrtci, osnovne šole, glasbene šole, nižje in srednje poklicne šole, srednje tehniške in strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole, zavodi za izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, organizacije za izobraževanje odraslih, zasebniki, ki izobražujejo po javnoveljavnih vzgojno-izobraževalnih programih, domovi za učence in dijaški domovi, ter nad opravljanjem dejavnosti s področja športa.
9. člen
(Ministrstvo za javno upravo)
(1) V sestavi Ministrstva za javno upravo je Inšpektorat za javni sektor.
(2) Inšpektorat za javni sektor:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanem predpisov in splošnih aktov s področja delovnih razmerij javnih uslužbencev in plač v javnem sektorju,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo splošni upravni postopek in posebne upravne postopke, upravno poslovanje in dostop do informacij javnega značaja.
10. člen
(Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano)
(1) V sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so:
1. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
2. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
3. Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja:
1. opravlja upravne, strokovne in razvojne naloge, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov na področjih kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva skladno s skupno kmetijsko in ribiško politiko Evropske unije,
2. opravlja druge naloge za izvajanje ukrepov kmetijske politike, odprave posledic naravnih in drugih nesreč v kmetijstvu ter promocije.
(3) Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:
1. opravlja upravne, strokovne naloge ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov in živil, vključno z gensko spremenjenimi živili, razen upravnih nalog na področju zaščite kmetijskih pridelkov in živil (sheme kakovosti) ter kakovosti in prostovoljnega označevanja kmetijskih pridelkov in živil, ki se nanašajo na pripravo predlogov predpisov, drugih aktov in gradiv, vodenje registrov in evidenc ter poročanje,
2. opravlja upravne, strokovne ter naloge uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja naravnih mineralnih vod, krme, vključno z gensko spremenjeno krmo; materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, vključno s prodajo na drobno; vode za napajanje živali; na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
3. opravlja upravne, strokovne ter naloge uradnega nadzora na področju identifikacije in registracije živali, zdravja živali, varstva prebivalstva pred zoonozami, zaščite živali, uporabe in z uporabo povezane sledljivosti zdravil v veterinarski medicini, preventive pri razmnoževanju živali, varstva rastlin, semenskega materiala kmetijskih rastlin, razen nalog javne službe na področju semenarstva,
4. opravlja naloge ocenjevanja aktivnih snovi ter ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih sredstev ter upravne, strokovne in naloge uradnega nadzora prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev in testiranja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev,
5. izvaja procese analize tveganja,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju varstva novih sort kmetijskih rastlin.
(4) Inšpekcijski nadzor znotraj Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvaja inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v skladu s pristojnostmi, ki so določene za inšpektorje za hrano, uradne veterinarje in fitosanitarne inšpektorje po področnih zakonih.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področij kmetijstva, varstva kmetijskih zemljišč, delovanjem agrarnih skupnosti, promocije kmetijskih in živilskih proizvodov, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, vključno z nalogami uradnega nadzora na področju varnosti, kakovosti in označevanja vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad razvojem podeželja, ukrepov kmetijske politike in zootehnike,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju identifikacije in registracije živali,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem rejskih programov ter delovanjem selekcijskih centrov, delovanjem javnih služb v kmetijstvu, dobre kmetijske prakse, prometom in uporabo organskih in mineralnih gnojil in sredstev za izboljšanje tal ter njihove uporabe na obdelovalnih in pašnih površinah, na področju živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, razen nalog, ki so v pristojnosti Agencije Republike Slovenije za okolje in Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad uporabo biološko razgradljivih odpadkov, varstvom voda in kmetijskih zemljišč pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na področju soobstoja gensko spremenjenih kmetijskih rastlin, gozdarstva, lovstva in varstva prostoživečih živalskih vrst, sladkovodnega in morskega ribištva, lahko opravlja tudi kontrolo v postopkih izvajanja ukrepov iz pristojnosti Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
11. člen
(Ministrstvo za kulturo)
(1) V sestavi Ministrstva za kulturo sta:
1. Arhiv Republike Slovenije,
2. Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije.
(2) Arhiv Republike Slovenije:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področjih varstva in hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah,
2. skrbi za enotno strokovno izvajanje javne arhivske dejavnosti,
3. opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, medije in avdiovizualno kulturo, knjižnice in obvezni izvod publikacij,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad uresničevanjem javnega interesa na področju kulture, javno rabo slovenščine, volilno in referendumsko kampanjo v medijih ter nad izvajanjem določb zakona, ki ureja Slovenski filmski center, javno agencijo Republike Slovenije.
12. člen
(Ministrstvo za notranje zadeve)
(1) V sestavi Ministrstva za notranje zadeve sta:
1. Policija,
2. Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve.
(2) Policija:
1. opravlja naloge na področjih varovanja življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi,
2. opravlja naloge na področjih preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in prekrškov,
3. opravlja naloge na področjih odkrivanja in prijemanja storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovega izročanja pristojnim organom,
4. zbira dokaze in raziskuje okoliščine, pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in prekrškov,
5. vzdržuje javni red,
6. nadzoruje in ureja promet na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v uporabo za javni promet,
7. izvaja nadzor državne meje,
8. opravlja naloge v zvezi z gibanjem in prebivanjem tujcev,
9. varuje določene osebe, prostore, objekte in okoliše objektov, in če z zakonom ni določeno drugače, varuje tudi določena delovna mesta in tajnost podatkov državnih organov,
10. opravlja naloge ob naravnih in drugih nesrečah.
(3) Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področij zasebnega varovanja, fizičnega varovanja jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi, detektivske dejavnosti, tajnih podatkov, varnosti na smučiščih, orožja, eksplozivov in pirotehnike ter volilne in referendumske kampanje.
13. člen
(Ministrstvo za obrambo)
(1) V sestavi Ministrstva za obrambo so:
1. Generalštab Slovenske vojske,
2. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
3. Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo,
4. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Generalštab Slovenske vojske opravlja vojaške strokovne naloge na področjih razvoja, načrtovanja, organizacije, usposabljanja in delovanja Slovenske vojske.
(3) Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje:
1. opravlja upravne in strokovne naloge zaščite, reševanja in pomoči,
2. opravlja druge naloge varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(4) Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov na obrambnem področju,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakona, ki ureja tajne podatke, ter predpisov, sprejetih na njegovi podlagi, v delu, ki se nanašajo na obrambno področje.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo področje varstva pred požarom,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo pred utopitvami ter zaščito in reševanje.
14. člen
(Ministrstvo za okolje in prostor)
(1) V sestavi Ministrstva za okolje in prostor so:
1. Agencija Republike Slovenije za okolje,
2. Geodetska uprava Republike Slovenije,
3. Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
4. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
(2) Agencija Republike Slovenije za okolje:
1. opravlja upravne in strokovne naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin,
2. opravlja upravne in strokovne naloge varstva voda, zraka in tal, presoje vplivov na okolje, javnih služb varstva okolja in naravnih dobrin,
3. opravlja upravne in strokovne naloge varstva pred hrupom in drugimi tveganji za okolje,
4. opravlja upravne in strokovne naloge ohranjanja narave,
5. opravlja upravne in strokovne naloge gospodarjenja z vodno infrastrukturo ter upravljanja vodnih zemljišč v lasti države, monitoringov in drugega evidentiranja meteoroloških, hidroloških, agroloških in ekoloških razmer, meteoroloških, hidroloških in ekoloških analiz in ekspertiz,
6. opravlja upravne in strokovne naloge napovedovanja meteoroloških in hidroloških procesov ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne razmere in izredne pojave, letalske meteorologije,
7. opravlja upravne in strokovne naloge monitoringa in drugega evidentiranja seizmoloških, geoloških in drugih geofizikalnih pojavov, njihovih rajonizacij in kategorizacij, ocenjevanja potresne nevarnosti, varstva, zaščite in hitrega obveščanja o potresnih pojavih,
8. opravlja upravne in strokovne naloge ravnanja z odpadki, razen radioaktivnih, ter sodelovanja v sistemu zaščite in reševanja,
9. sodeluje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
10. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.
(3) Geodetska uprava Republike Slovenije:
1. opravlja strokovne in upravne naloge vzpostavitve, vodenja in vzdrževanja zbirk podatkov na področjih osnovnega geodetskega sistema, evidentiranja nepremičnin, množičnega vrednotenja nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk, topografskega in kartografskega sistema,
2. koordinira povezljivost zbirk podatkov o prostoru in nepremičninah.
(4) Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost:
1. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti, izvajanja sevalnih dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj, razen v zdravstvu ali veterinarstvu,
2. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge varstva okolja pred ionizirajočimi sevanji, fizičnega varovanja jedrskih snovi in objektov, neširjenja jedrskega orožja in varovanja jedrskega blaga,
3. spremlja stanje radioaktivnosti okolja,
4. spremlja izvajanje predpisov s področja odgovornosti za jedrsko škodo,
5. opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge ravnanja z radioaktivnimi odpadki,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3., 4. in 5. točke tega odstavka,
7. ob izrednih radioloških ali jedrskih dogodkih sodeluje z Republiškim štabom civilne zaščite pri določanju zaščitnih ukrepov za prebivalstvo in obveščanju,
8. izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne izmenjave podatkov.
(5) Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja ravnanja z odpadki in čezmejnim pošiljanjem odpadkov,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami ter industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja varstva in ohranjanja narave,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja kakovosti zraka,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja uporabe kemikalij in gensko spremenjenih organizmov,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja hrupa,
7. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja elektromagnetnega sevanja in svetlobnega onesnaževanja,
8. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja prostora in naselij,
9. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja graditve objektov,
10. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja energetike v delu, ki se nanaša na izdane energetske izkaznice,
11. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja rudarstva v delu, ki se nanaša na nelegalne kope na stavbnih zemljiščih,
12. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s stanovanjskega področja,
13. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja opravljanja geodetske dejavnosti in evidentiranja nepremičnin.
15. člen
(Ministrstvo za pravosodje)
(1) V sestavi Ministrstva za pravosodje je Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
(2) Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področju izvrševanja kazenskih sankcij ter varnostnih ukrepov.
16. člen
(Ministrstvo za zdravje)
(1) V sestavi Ministrstva za zdravje so:
1. Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji,
2. Urad Republike Slovenije za kemikalije,
3. Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije.
(2) Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji:
1. opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področjih izvajanja dejavnosti in uporabe virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu ter varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi ionizirajočih sevanj,
2. opravlja naloge sistematičnega pregledovanja delovnega in bivalnega okolja zaradi izpostavljenosti ljudi naravnim virom ionizirajočih sevanj,
3. izvaja monitoring radioaktivne kontaminacije živil in pitne vode,
4. presoja ustreznost in pooblašča izvedence za varstvo pred sevanji,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področjih iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka,
6. opravlja naloge omejevanja, zmanjševanja in preprečevanja zdravju škodljivih vplivov ionizirajočih sevanj.
(3) Urad Republike Slovenije za kemikalije:
1. opravlja strokovne in upravne naloge ter naloge inšpekcijskega nadzora na podlagi predpisov, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij, biocidnih proizvodov, kozmetičnih proizvodov ter drugih industrijskih kemikalij in kemikalij v splošni rabi,
2. ugotavlja lastnosti in obnašanje kemikalij, ocenjuje njihove škodljive učinke in pripravlja ukrepe za varovanja zdravja ljudi in okolja pred njimi (toksikovigilanca),
3. opravlja strokovne, upravne in naloge inšpekcijskega nadzora za izvajanje mednarodnih sporazumov in konvencij, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo kemikalij,
4. skrbi za izvajanje načel dobre laboratorijske prakse v skladu s smernicami OECD.
(4) Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije:
1. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju nalezljivih bolezni,
2. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora na področju prehranskih dopolnil, živil za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene,
3. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad proizvodnjo in prometom materialov ter izdelkov, namenjenih za stik z živili, in njihove uporabe v postopkih proizvodnje in distribucije prehranskih dopolnil ter živili za posebne prehranske oziroma zdravstvene namene,
4. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad pitno vodo,
5. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad omejevanjem porabe alkohola, kozmetičnimi proizvodi, varnostjo igrač, tobačnimi izdelki in omejevanjem njihove porabe, kopalnimi vodami, minimalnimi sanitarno-zdravstvenimi pogoji v javnih zdravstvenih zavodih, pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, v dejavnostih na področjih otroškega varstva, vzgoje, izobraževanja, gostinstva, turizma, higienske nege, sociale, zdravstveno-higienskim stanjem začasnih bivališč ob naravnih nesrečah in evakuacijah,
6. opravlja naloge inšpekcijskega nadzora nad splošno varnostjo proizvodov v pristojnosti ministrstva, razen kemikalij, zdravil, medicinskih pripomočkov in virov sevanj ter drugih predpisov z delovnega področja ministrstva.
17. člen
(nadzor nad izvajanjem drugih predpisov)
Organi v sestavi ministrstev, ki opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora, opravljajo tudi nadzor nad izvajanjem drugih zakonov in drugih predpisov, če je to v njih izrecno določeno.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04 - ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07, 64/08 - ZViS-F, 63/09, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12, 23/12, 82/12, 109/12, 24/13, 36/13, 51/13, 43/14 in 91/14).
19. člen
(končna določba)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-9/2015
Ljubljana, dne 14. maja 2015
EVA 2015-3130-0030
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost