Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1488. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka, stran 3940.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) in Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14 in 91/14) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 6. redni seji dne 7. maja 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka
1. člen
V 8. členu Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 8/07, 69/12 in 11/13) se za drugim doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V okviru občinske uprave se ustanovi režijski obrat kot nesamostojna notranja organizacijska enota, ki opravlja naloge v zvezi z zagotavljanjem gospodarskih javnih služb.«.
2. člen
V peti alineji 25. člena se črta pika in doda nova šesta alineja, ki se glasi:
»- lahko vodi računovodstvo za javne zavode, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina«.
3. člen
Za 25. členom se doda novi 25.a člen, ki se glasi:
»(1) Režijski obrat se organizira kot oblika zagotavljanja gospodarskih javnih služb v skladu z odlokom, ki ureja gospodarske javne službe.
(2) Organizacija, območje delovanja, delovno področje, financiranje režijskega obrata in drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj gospodarske javne službe se uredijo s posebnim odlokom.«
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0004/2006
Škofja Loka, dne 7. maja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost