Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1457. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer – DOS-04, stran 3894.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 - odl. US in 14/15 - ZUUJFO) in 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) župan Občine Brežice sprejema
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Dolenje Skopice Brajer - DOS-04
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo)
Pobudnica za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) je lastnica zemljišča, ki želi na območju oblikovati 4 parcele, deloma namenjene novi gradnji, deloma namenjene priključitvi k obstoječi grajeni strukturi, ki ima sedaj zaradi ozke parcelne strukture omejene možnosti širitve. Določijo se merila in pogoji za določitev 4 parcel, namenjenih gradnji vključno z merili in pogoji za poseganje v prostor.
2. člen
(območje urejanja in obseg priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Območje OPPN se nahaja v Dolenjih Skopicah in se izdela za območje prostorske enote DOS-04, ki se nahaja znotraj samega naselja v JV delu. Zajema zemljišče na parc. št. 2455/1, k.o. Krška vas v velikosti 6418 m2. Natančnejše območje se določi v fazi osnutka OPPN.
3. člen
(strokovne podlage, variantne in strokovne rešitve)
Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega načrta in investicijskih namer pobudnika OPPN, upoštevajoč smernice za načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske ureditve se lahko pripravijo variantno. Kolikor se med postopkom ugotovi, da je potrebno izdelati dodatne strokovne podlage, se jih pripravi v postopku priprave OPPN.
V OPPN se predvidi fleksibilna zasnova še nepozidanega območja z robnimi pogoji. Kot izhodišče se upoštevajo tudi splošni pogoji OPN in prostorskih izvedbenih pogojev na širšem območju.
V fazi pridobivanja smernic bo pristojno ministrstvo opredelilo, ali bo potrebno izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
Okvirni roki za pripravo OPPN:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |          FAZA:          |  ROKI  |
|    |                      |(dni max): |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  1. |Izdelava osnutka odloka OPPN, obveznih   |     40|
|    |prilog                   |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  2. |Pridobivanje smernic in odločbe o CPVO   |     40|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  3. |Usklajevanje smernic in izdelava      |     10|
|    |dopolnjenega osnutka            |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  4. |Javna razgrnitev in javna obravnava    |     40|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  5. |Priprava stališč do pripomb        |     15|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  6. |Predstavitev na OS in odborom - 1. branje |    (**)|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  7. |Izdelava predloga             |     30|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  8. |Pridobivanje mnenj             |     40|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|  9. |Priprava usklajenega predloga       |     10|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
| 10. |Predstavitev na OS in odborom - sprejem  |    (**)|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
| 11. |Izdelava končnega dokumenta        |     14|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
| 12. |Objava v uradnem listu           |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
(**) Prilagoditev terminom zasedanj OS in odborov
Terminski plan ne vključuje čas postopka CPVO. Kolikor bo potrebno izvesti postopek CPVO, bo ta v skladu z določili veljavnega zakona potekal istočasno z izdelavo OPPN, čemur se prilagodijo zgoraj navedeni roki izdelave OPPN. Predviden rok za sprejem akta je 8 mesecev od uvedbe v delo in je odvisen od odzivnosti nosilcev urejanja prostora in dinamike sej občinskega sveta. Program opremljanja ni predmet postopka.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za CPVO, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (varstvo okolja);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami - Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, Novo mesto (varstvo voda, ogrožena območja);
3. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (varstvo kulturne dediščine)
V vednost: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto, Skalickega 1, 8000 Novo mesto
4. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova c. 61, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
5. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško (električna energija);
6. Komunala Brežice d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (področje vodooskrbe, področje odvajanja in čiščenja odpadnih vod, ravnanja z odpadki na lokalnem nivoju);
7. Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d., Cesta prvih borcev 9, 8250 Brežice (področje lokalnega cestnega omrežja, za infrastrukturno opremljanje s toplovodnim omrežjem lokalnega pomena);
8. Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture);
Ostali vabljeni, da podajo svoja priporočila:
9. Krajevna skupnost Skopice, Gorenje Skopice 1, 8262 Krška vas;
10. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto (telekomunikacije).
Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega akta v 30 dneh od prejema poziva.
6. člen
(obveznost financiranja)
Pripravljavec OPPN: Občina Brežice.
Naročnik OPPN: Breda Brajer, Trg 10, 8216 Mirna peč.
Sredstva za izdelavo OPPN zagotovi naročnik.
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Brežice.
Št. 3505-4/2015
Brežice, dne 11. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost