Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Št. 110-6/2015 Ob-2192/15 , Stran 962
Št. 110-6/2015 Ob-2192/15
Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US in 82/13) in Odloka o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o. (Naš časopis št. 411/13, Uradni list RS, št. 110/13) Komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja JP KPV, d.o.o., razpisuje prosto delovno mesto
direktor Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o.
Za direktorja je lahko imenovana vsaka neomejeno poslovno sposobna fizična oseba, ki poleg delovnopravnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje: – da ima najmanj VII/2 stopnjo izobrazbe; – da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodstvenih ali vodilnih delovnih mestih; – da ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora; – da ji ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi; – če je bila član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, da ni bila pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe. Od kandidata se pričakuje tudi, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira ter osnovno znanje vsaj enega svetovnega jezika. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 4 let, ista oseba pa je lahko po poteku mandata ponovno imenovana. Pisni vlogi mora kandidat priložiti: 1. fotokopijo dokazila o izobrazbi; 2. potrdilo o pridobljenih delovnih izkušnjah, iz katerih je razvidna zahtevana delovna doba in vodstvene izkušnje; 3. izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper upravljanje družbenih sredstev in naravna bogastva ter zoper družbeno in zasebno premoženje, in sicer za obdobje petih let po pravnomočnosti sodbe, vendar ne prej kot dve leti po prestani kazni zapora; 4. izjavo, da mu ni bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer za čas trajanja prepovedi; 5. izjavo, da če je bil član uprave podjetja, nad katerim je bil začet stečajni postopek, ni bil pravnomočno obsojen na plačilo odškodnine upnikom po 19. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij, in sicer za obdobje dveh let po pravnomočnosti sodbe; 6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje komisiji za izvedbo javnega natečaja pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence in 7. program razvoja javnega podjetja za obdobje mandata direktorja. Prijavi na javni natečaj za delovno mesto direktorja javnega podjetja morajo kandidati priložiti tudi kratek življenjepis, navedbo formalne izobrazbe ter drugih znanj in veščin. Viri za izdelavo programa razvoja javnega podjetja so Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., dokumentacija v zvezi s finančnim poslovanjem podjetja ter ostali odloki in programi s področja gospodarskih javnih služb v občinah ustanoviteljicah ter predpisi s področja delovanja javnega podjetja. Izbirni postopek se opravi z vsakim kandidatom, uvrščenim na seznam kandidatov, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo pogoje za imenovanje. V izbirnem postopku se bo izbiralo najustreznejšega kandidata na podlagi naslednjih kriterijev: – poznavanje področja dela v javnih podjetjih (organiziranje in vodenje podjetja, poznavanje temeljne razvojne, poslovne in finančne politike), – poznavanje predpisov na področju dela Javnega podjetja KPV, d.o.o., in pripravljen program razvoja Javnega podjetja KPV, d.o.o., – poznavanje pravne ureditve sistema delovanja lokalne in državne uprave, – drugo (vodstvene, organizacijske, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje upravnega poslovanja), – reference (izobrazba in dosedanje delovne in vodstvene izkušnje). Kandidate vabimo, da posredujejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi dokazili do 1. 7. 2015 na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, v zaprti kuverti s pripisom »Javni natečaj za direktorja Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika«. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: vesna.kranjc@vrhnika.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prepozne, neustrezno označene in nepopolne vloge ne bodo obravnavane. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Dodatne informacije je mogoče dobiti pri Vesni Kranjc (Občina Vrhnika), na tel. 01/755-54-19. Direktor bo izbran po postopku, določenem od 40. do 43. člena Odloka o ustanovitvi in organiziranju JP KPV, d.o.o. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v eni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vrhnika

AAA Zlata odličnost