Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1455. Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, stran 3887.

Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 3. izredni seji dne 4. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(1) Zavod je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki« (Uradni list RS, št. 115/00), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice dne 14. 12. 2000. Delovanje oziroma organizacija zavoda je bila dopolnjena oziroma spremenjena z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki« (Uradni list RS, št. 104/10), ki ga je sprejel Občinski svet Občine Brežice dne 23. 12. 2010, isti organ pa je dne 24. 9. 2012 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki« (Uradni list RS, št. 87/12 - uradno prečiščeno besedilo).
(2) S tem odlokom Občina Brežice ureja delovanje javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki (v nadaljevanju: zavod), njegov status, temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
2. člen
(1) Ustanovitelj zavoda je Občina Brežice.
(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja župan, razen tistih, za katere je s tem odlokom določeno drugače.
1. Ime, sedež in pravni status zavoda
3. člen
(1) Ime: Letalski center Cerklje ob Krki
(2) Skrajšano ime: LC Cerklje ob Krki
(3) Sedež: Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice
(4) Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanovitelja.
(5) Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostjo v pravnem prometu, kot to določa ta odlok.
(6) Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
(7) Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Krškem pod registrsko številko 10411500 z dne 14. 2. 2001.
2. Žig zavoda
4. člen
(1) Zavod ima enobarvni žig, ki je pravokotne oblike, na levi strani žiga je znak Občine Brežice, obkrožen s sledjo letala, ki je na desni strani zgoraj. Pod letalom je napis Letalski center Cerklje ob Krki.
(2) Žig iz prvega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam in občanom, ter vseh internih dokumentov.
3. Zastopanje in predstavljanje zavoda
5. člen
(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor.
(2) Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga pooblasti direktor.
4. Naloge zavoda
6. člen
(1) Zavod zagotavlja pogoje za izvajanje letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki za izvajalce letalske dejavnosti.
(2) Zavod s soglasjem ministrstva, pristojnega za obrambne zadeve, sklepa s posameznim izvajalcem civilne letalske dejavnosti pogodbo, ki opredeljuje medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti pri uporabi civilnega dela letališča Cerklje ob Krki.
(3) V primeru prenehanja delovanja zavoda oziroma v primeru preoblikovanja zavoda v gospodarsko družbo prenehajo vsa pogodbena razmerja z zavodom.
(4) Izvajalci civilne letalske dejavnosti lahko izvajajo le tiste letalske dejavnosti na letališču Cerklje ob Krki, za katere izpolnjujejo vse predpisane pogoje in za katere so pridobili dovoljenje zavoda.
7. člen
Naloge zavoda so:
1. upravljanje in vzdrževanje infrastrukture in objektov, ki jih ima v upravljanju,
2. oddaja objektov s soglasjem lastnika in opreme v najem,
3. organiziranje in izvajanje programov letalske dejavnosti,
4. načrtovanje, organiziranje ter izvajanje promocijskih dejavnosti s področja delovanja zavoda,
5. dajanje pobud in predlogov ustanovitelju za izboljšanje izvajanja dejavnosti zavoda,
6. priprava strokovnih gradiv za ustanovitelja,
7. dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letalske dejavnosti,
8. sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in skupinami,
9. načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev za delo v letalstvu,
10. povezovanje z organizacijami, ki delujejo na področju podjetništva in turizma - lokalno in širše,
11. zbiranje podatkov za potrebe informatike v letalstvu,
12. druge naloge.
II. ORGANIZACIJA IN DEJAVNOSTI ZAVODA
8. člen
(1) Zavod sodeluje z zavodi in drugimi organizacijami s področja letalstva, športa, turizma, izobraževanja, mladine, kulture ipd. v Občini Brežice z namenom povezovanja, krepitve in razvoja svoje osnovne dejavnosti.
(2) Zavod sme izvajati tudi druge aktivnosti, s katerimi dopolnjuje ter izboljšuje svojo osnovno programsko ponudbo ali z njimi prispeva k popolnemu izkoriščanju svojih prostorskih in kadrovskih zmogljivosti.
(3) Zavod dejavnosti izvaja v skladu z letnim programom dela, ki ga potrdi upravni odbor.
(4) S soglasjem ustanovitelja se dejavnost zavoda lahko razširi tudi na območja drugih občin, za kar se sklene posebna pogodba.
9. člen
(1) V sklopu zavoda se dejavnost opravlja v naslednjih organizacijskih enotah:
- Šola motornega in jadralnega letenja,
- Padalska sekcija,
- Izvajalci civilne letalske dejavnosti, ki so lastniki zrakoplovov.
(2) Organizacijsko enoto vodi in zastopa vodja organizacijske enote, ki odgovarja za notranje poslovanje, strokovnost in organizacijo dela v organizacijski enoti. Vodje organizacijskih enot imenuje direktor zavoda s soglasjem upravnega odbora zavoda najkasneje v roku tridesetih dni od nastopa svojega mandata. Mandat imenovanih vodij organizacijskih enot je vezan na trajanje mandata direktorja zavoda in preneha z dnem prenehanja mandata direktorju.
(3) Notranjo organizacijo z natančno vsebino dela v posamezni organizacijski enoti se določi s posebnim pravilnikom o notranji organizaciji, ki ga sprejme upravni odbor zavoda.
(4) Organizacijske enote zavoda nimajo pooblastil v pravnem prometu. Za njihovo poslovanje nasproti tretjim je odgovoren direktor zavoda.
10. člen
(1) Naloge iz prejšnjih členov, ki jih opravlja zavod, so v skladu s predpisi, ki urejajo standardno klasifikacijo dejavnosti, razvrščene:
- H51.100 - Potniški zračni promet
- H51.210 - Tovorni zračni promet
- L68.32 - Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi.
(2) Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi ali spremeni.
11. člen
(1) Zavod bo dejavnost obratovanja in vzdrževanja civilnega dela letališča opravljal kot javno službo.
(2) Zavod lahko opravlja tudi druge naloge, ki so potrebne za njegov obstoj in za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega člena tega odloka, ob upoštevanju omejitev, ki so vezane na uporabo objektov, naprav in ostale infrastrukture na Letališču v Cerkljah ob Krki.
(3) Pod pogoji določenimi v 6. členu tega odloka zavod izvajalcem civilne letalske dejavnosti omogoča opravljanje:
- dejavnosti letalske šole,
- padalske dejavnosti,
- razvoja športnega letalstva v vseh disciplinah,
- letalskih storitev za turistično promocijo in razvoj turizma v Občini Brežice in regiji,
- druge dejavnosti povezane z letalskim pristaniščem.
12. člen
Zavod se lahko zaradi usklajevanja strokovnih, poslovnih in razvojnih interesov povezuje v zveze in druga strokovna združenja.
III. ORGANI ZAVODA
13. člen
Organi zavoda so:
- upravni odbor,
- direktor,
- vodja letalske dejavnosti,
- strokovni svet.
1. Upravni odbor
14. člen
(1) Zavod upravlja Upravni odbor, ki šteje devet članov.
(2) Upravni odbor je sestavljen iz predstavnikov ustanovitelja, predstavnika zainteresirane javnosti, predstavnika Ministrstva za obrambo RS, predstavnika Krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, predstavnika Krajevne skupnosti Skopice in predstavnika izvajalcev civilne letalske dejavnosti na civilnem delu letališča Cerklje ob Krki.
(3) Člane upravnega odbora imenujejo:
- Občinski svet Občine Brežice štiri predstavnike,
- župan Občine Brežice enega predstavnika zainteresirane javnosti,
- Ministrstvo za obrambo RS enega predstavnika,
- Krajevna skupnost Cerklje ob Krki enega predstavnika,
- Krajevna skupnost Skopice enega predstavnika,
- izvajalci civilne letalske dejavnosti enega predstavnika.
15. člen
(1) Člani upravnega odbora na prvi konstitutivni seji izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
(2) Upravni odbor odloča z večino glasov vseh članov razen, če zakon določa drugače.
(3) Mandat članov upravnega odbora traja pet let, za člane upravnega odbora zavoda so iste osebe lahko ponovno imenovane. Mandat začne teči z dnem konstituiranja upravnega odbora zavoda. Direktor je dolžan obvestiti organ, ki je imenoval člana oziroma člane upravnega odbora, o poteku mandatov članov upravnega odbora 90 dni pred potekom njihovega mandata.
(4) Prvo konstitutivno sejo skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju vseh članov v upravni odbor zavoda.
(5) Podrobnejše delovanje uredi upravni odbor zavoda s poslovnikom.
(6) Član upravnega odbora je lahko razrešen pred iztekom mandata za katerega je imenovan ali izvoljen:
- če ne upošteva navodil organa, ki ga je imenoval,
- če sam zahteva razrešitev oziroma odstopi,
- če se neopravičeno ne udeleži 3 (treh) sej zaporedoma,
- če pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
- če ne opravlja svojih nalog,
- če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu zavoda,
- mandat predstavnikov ustanovitelja lahko preneha tudi z iztekom mandata Občinskega sveta oziroma s konstituiranjem novega Občinskega sveta ali v drugih primerih, če Občinski svet tako odloči.
(7) V primeru predčasne razrešitve člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku, kot je bil imenovan oziroma izvoljen razrešeni član. Mandat članu upravnega odbora zavoda, ki je bil naknadno imenovan, poteče takrat, ko poteče mandat celotnemu upravnemu odboru zavoda.
(8) Člana upravnega odbora razreši organ, ki je tega člana imenoval oziroma izvolil, in sicer na pobudo organa ali na predlog upravnega odbora.
(9) Oseba, ki opravlja funkcijo direktorja oziroma pomočnika direktorja v zavodu, ne more voliti in biti izvoljena oziroma imenovana v upravni odbor.
16. člen
Naloge upravnega odbora so:
1. nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
2. spremlja, analizira in ocenjuje delovanje zavoda,
3. predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
4. ocenjuje delo direktorja,
5. sprejema program dela zavoda,
6. sprejema poročilo o izvajanju programa dela,
7. sprejema finančni načrt in zaključni račun,
8. odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrih,
9. imenuje direktorja zavoda v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice,
10. imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda,
11. sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in vršilcem dolžnosti direktorja,
12. sprejema pravila zavoda, druge splošne akte in spremembe le-teh,
13. opravlja nadzor nad upravljanjem in poslovanjem zavoda,
14. odloča o mnenjih in predlogih glede dela in pogojev za razvoj letališke dejavnosti, ki mu jih posreduje strokovni svet,
15. sklepa pogodbe z izvajalci civilne dejavnosti glede uporabe Letališča Cerklje ob Krki, v kolikor za izvedbo te naloge ne pooblasti direktorja,
16. opravlja druge naloge, ki zadevajo poslovanje in delovanje zavoda.
2. Direktor
17. člen
(1) Direktor organizira delo zavoda, ga zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
(2) Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarja.
18. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor na podlagi javnega razpisa po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Brežice.
(2) Predsednik upravnega odbora objavi razpis za direktorja najmanj 3 (tri) mesece pred potekom mandata. Občinski svet Občine Brežice se o predlogu kandidata za direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
(3) Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
(4) Na podlagi akta o imenovanju direktorja, sklene z njim ustrezno pogodbo v imenu upravnega odbora njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
(5) Direktor bo svojo funkcijo opravljal neprofesionalno. V kolikor zavod s prodajo blaga in storitev na trgu zagotavlja dovolj lastnih sredstev, lahko, ob predhodnem soglasju ustanovitelja, zaposli direktorja, ki bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V primeru poklicne zaposlitve direktorja se ponovno izvede javni razpis nepoklicnemu direktorju pa z imenovanjem poklicnega direktorja preneha mandat.
(6) Upravni odbor lahko odloči, da direktorju, ki funkcijo opravlja nepoklicno, pripada nagrada, ki se lahko izplača iz sredstev, ki jih zavod pridobi s prodajo blaga in storitev na trgu.
19. člen
(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo ali specializacijo po višješolskem strokovnem programu oziroma visokošolsko strokovno ali univerzitetno izobrazbo (1. bolonjska stopnja);
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj eno leto na vodilnih delovnih mestih;
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- da je državljan Republike Slovenije.
(2) Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti program razvoja zavoda za čas trajanja mandata.
20. člen
(1) Naloge direktorja so:
1. organizira delo zavoda,
2. pripravi razvojni načrt za čas trajanja njegovega mandata,
3. pripravi letni program dela in letni finančni načrt,
4. v primeru potrebe pripravi akt o organizaciji dela in pravilnik o sistemizaciji delovnih mest,
5. v primeru potrebe pripravi kadrovski načrt,
6. pripravi načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
7. pripravi druge akte, ki urejajo pomembnejša vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
8. pripravlja cene oziroma tarife za uporabo javnih dobrin,
9. poroča ustanovitelju in svetu zavoda o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
10. pripravi letno poročilo in zaključni račun,
11. sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
12. organizira in vodi strokovno delo,
13. odgovarja za strokovno vodenje zavoda,
14. v primeru potrebe organizira mentorstvo za pripravnike,
15. skrbi za sodelovanje zavoda z okoljem,
16. spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
17. izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejema svet zavoda,
18. skrbi za produktivnost in ekonomičnost poslovanja zavoda,
19. sprejema sklepe o hrambi in uporabi pečatov zavoda,
20. seznanja izvajalce civilne letalske dejavnosti o sprejetih odločitvah, sklepih in drugih zadevah, ki so povezani z delovanjem zavoda,
21. skrbi za polno zasedenost objektov, ki jih ima zavod v upravljanju;
22. sklepa pogodbe z izvajalci civilne letalske dejavnosti glede uporabe Letališča Cerklje ob Krki, v kolikor ga za to pooblasti upravni odbor,
23. opravlja druge naloge v skladu s tem odlokom in veljavnimi predpisi.
(2) Akte iz 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10. in 11. točke prejšnjega odstavka sprejema upravni odbor.
(3) K aktu iz 2. točke prvega odstavka tega člena daje soglasje ustanovitelj. Soglasje se izda v roku 60 dni od prejema predloga. Če v tem času soglasje ni izdano, se šteje, da je bilo izdano.
21. člen
(1) V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru finančnega načrta (letnega izvedbenega načrta), razen pri pogodbah vezanih na tekoče in investicijsko vzdrževanje (vlaganja v objekte in opremo), in sicer:
- pri pogodbah med 10.000,00 EUR brez DDV in 20.000,00 EUR brez DDV za storitve in blago oziroma do 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za katere je potrebno soglasje sveta zavoda,
- pri pogodbah nad 20.000,00 EUR brez DDV za storitve in blago oziroma nad 40.000,00 EUR brez DDV za gradnje, za katere je potrebno soglasje ustanovitelja.
(2) V kolikor zavod sprejme pravilnik o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, lahko direktor pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili.
22. člen
(1) Direktor je lahko razrešen pred potekom mandata, če:
- direktor sam zahteva razrešitev,
- nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu, če direktor opravlja svojo funkcijo poklicno,
- direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov upravnega odbora in ustanovitelja ali ravna v nasprotju z njimi,
- direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
- se bistveno spremeni dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali prenosa ustanoviteljstva.
(2) Direktorja razrešuje upravni odbor v soglasju z Občinskim svetom Občine Brežice.
(3) Občinski svet Občine Brežice se o predlogu razrešitve direktorja praviloma izreče v roku 45 dni od prejema predloga.
(4) Pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja je potrebno direktorja seznaniti o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih v roku 30 dni izjavi.
3. Vršilec dolžnosti
23. člen
(1) Vršilca dolžnosti se imenuje v primeru, če:
- direktorju predčasno preneha mandat, za čas do imenovanja novega direktorja,
- je bil izpeljan javni razpis za imenovanje direktorja, pa se ni nihče prijavil oziroma nihče izmed prijavljenih kandidatov ni bil izbran.
(2) Vršilca dolžnosti do imenovanja direktorja imenuje upravni odbor, vendar največ za eno leto, pri čemer ista oseba ne more biti imenovana dvakrat zaporedoma.
4. Vodja letalske dejavnosti
24. člen
Strokovno delo, ki se nanaša na izvajanje civilne letalske dejavnosti in s tem neposredno povezane ostale dejavnosti zavoda, ki jo zavod izvaja na Letališču Cerklje ob Krki, vodi strokovni vodja: vodja letalske dejavnosti.
25. člen
Vodjo letalske dejavnosti imenuje in razrešuje upravni odbor.
26. člen
Vodja letalske dejavnosti mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj srednješolska izobrazba,
- učitelj motornega letenja,
- licenca poklicnega pilota,
- organizacijske sposobnosti,
- najmanj pasivno znanje angleškega jezika.
27. člen
Funkcijo vodje letalske dejavnosti lahko opravlja tudi direktor zavoda, v kolikor izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena tega odloka.
5. Strokovni svet
28. člen
(1) Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela letališke dejavnosti zavoda, odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v tem odloku ter daje upravnemu odboru mnenja in predloge glede dela in pogojev za razvoj letališke dejavnosti.
(2) Strokovni svet samostojno odloča o strokovnih vprašanjih, ki se nanašajo na reševanje konkretnih zadev, vezanih na tekoče izvajanje dejavnosti in niso v nasprotju z razvojnimi programi, programi dela in usmeritvami, ki jih sprejema upravni odbor.
(3) Delo strokovnega sveta praviloma koordinira in vodi predsednik strokovnega sveta zavoda, ki ga izvolijo člani izmed sebe. Mandat predsednika strokovnega sveta traja pet let, za predsednika pa je lahko ista oseba ponovno izvoljena.
29. člen
Strokovni svet zavoda sestavljajo trije člani, in sicer vodje notranjih organizacijskih enot.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
1. Premoženje v upravljanju
30. člen
(1) Zavod izvaja svojo dejavnost na delu Letališča v Cerkljah ob Krki. Obseg in način uporabe površin in objektov, v katerih zavod opravlja svojo dejavnost, določita zavod in lastnik letališča ministrstvo, pristojno za obrambo, s posebno pogodbo oziroma drugimi medsebojnimi akti.
(2) Upravni odbor s soglasjem ministrstva, pristojnega za obrambo, sklepa pogodbe z izvajalci civilne letalske dejavnosti glede uporabe letališča Cerklje ob Krki, lahko pa upravni odbor za izvedbo te naloge pooblasti direktorja.
(3) Ustanovitelj lahko s posebno pogodbo preda zavodu v upravljanje tudi druga nepremična in premična osnovna sredstva.
31. člen
(1) Zavod upravlja z nepremičninami in površinami iz prejšnjega člena tega odloka in vso opremo, ki se nahaja na oziroma v posameznih objektih, ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremičnega premoženja le-tega obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni ali kako drugače zmanjšati njegovo vrednost brez soglasja ministrstva, pristojnega za obrambo oziroma ustanovitelja.
(2) Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega gospodarja.
2. Financiranje zavoda
32. člen
(1) Zavod pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti opredeljene v letnem programu dela:
- s prodajo blaga in storitev na trgu,
- iz sredstev proračuna ustanovitelja, v kolikor so ta v tekočem proračunu zagotovljena,
- iz drugih javnih sredstev in evropskih skladov,
- z darili, donacijami, volili in prejemki iz drugih zakonitih virov.
(2) Zavod pridobiva sredstva iz proračuna Občine Brežice na podlagi dogovorjenega in finančno ovrednotenega letnega programa dela in poslovnega poročila za preteklo leto. Višina sredstev se opredeli v proračunu ustanovitelja.
33. člen
(1) Zavod samostojno razpolaga s prihodki, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti.
(2) Zavod ločeno izkazuje prihodke in odhodke iz sredstev tržne dejavnosti in ostalih virov. Proračunske dotacije, članarina in druga nadomestila ter donacije in darila se ne štejejo med prihodke iz tržne dejavnosti.
3. Ustvarjanje presežkov
34. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga doseže zavod pri opravljanju netržne dejavnosti, zavod uporablja za izvajanje in razvoj te dejavnosti po predhodnem soglasju upravnega odbora.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari z opravljanjem tržne dejavnosti, mora zavod v deležu 50% presežka vplačati v proračun Občine Brežice, s 50% presežka pa zavod razpolaga samostojno po predhodnem soglasju upravnega odbora, pri čemer se lahko delež delitve presežka za posamezno koledarsko leto spremeni v primeru, da zavod načrtuje izvedbo večje investicije ali investicijsko vzdrževalnih del. V primeru sprememb deleža delitve presežka v skladu s tem odstavkom, mora zavod predhodno pridobiti soglasje ustanovitelja.
(3) Presežek iz prejšnjega odstavka, ki se nakaže v proračun, se namensko porabi za programe, ki so v javnem interesu Občine Brežice.
(4) Del presežkov prihodkov nad odhodki, ki ga zavod ustvari na trgu, lahko uporabi za povečanje dela mase plač za nagrajevanje delovne uspešnosti zaposlenih, v skladu z veljavnim Odlokom o enotnih izhodiščih za pridobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih, v skladu z drugimi veljavnimi predpisi na tem področju in soglasjem upravnega odbora.
(5) O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja, h kateremu direktor predhodno pridobi soglasje upravnega odbora.
(6) Če je primanjkljaj nastal zaradi preveč izplačanih plač, krije zavod primanjkljaj iz prihodkov bodočega obdobja z znižanjem plač.
(7) Če ustanovitelj ne krije primanjkljaja, se ta likvidira v breme virov sredstev, s katerimi upravlja zavod.
V. POSLOVNA TAJNOST
35. člen
(1) Direktor in druge osebe morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
(2) Za poslovno tajnost se štejejo podatki in dokumenti:
- ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
- ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
- ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
- ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
(3) Poleg listin so lahko poslovna tajnost tudi predmeti (npr. nosilci zvoka in slike), CD-romi, računalniške baze podatkov, načrti, vzorci ipd. Listine in podatke, ki štejejo za poslovno tajnost sme posredovati le direktor zavoda oziroma oseba, ki jo za to posebej pooblasti direktor.
VI. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
36. člen
(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
(2) Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
37. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za izvajanje lastne dejavnosti, ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ministrstva pristojnega za obrambo in ustanovitelja.
38. člen
(1) Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ministrstva pristojnega za obrambo ter last ustanovitelja.
(2) S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju lastnika.
VII. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
39. člen
(1) Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova dejavnosti, ki jih opravlja za morebitne druge naročnike.
VIII. AKTI ZAVODA
40. člen
Zavod ima pravila, ki jih sprejme upravni odbor, ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Najkasneje v roku petih dni po uveljavitvi tega odloka objavi predsednik upravnega odbora razpis za direktorja Javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki«.
42. člen
Najkasneje v roku šestdesetih dni od dneva pričetka veljavnosti tega odloka bo upravni odbor sprejel poseben pravilnik o notranji organizaciji zavoda ter imenoval vodjo letalske dejavnosti.
43. člen
Direktor in upravni odbor sta dolžna v roku 60 dni od konstituiranja sveta zavoda po tem odloku ustanovitelju predložiti razvojni načrt zavoda za čas trajanja mandata direktorja.
44. člen
Rok za sprejem pravil in uskladitev drugih splošnih aktov zavoda je šest mesecev od pričetka veljavnosti tega odloka.
Do sprejema novih aktov veljajo obstoječi akti v vseh določbah, ki niso v nasprotju z veljavnimi predpisi in tem odlokom.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda »Letalski center Cerklje ob Krki« (Uradni list RS, št. 87/12 - uradno prečiščeno besedilo).
46. člen
Vršilec dolžnosti direktorja oziroma direktor poskrbi za vpis sprememb po tem odloku v uradne evidence, kolikor je to potrebno, v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka.
47. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-6/2015
Brežice, dne 4. maja 2015
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost