Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1469. Pravilnik o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka, stran 3919.

Na podlagi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 47/12, 81/12, 33/15) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 4. redni seji dne 21. 4. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o podrobnejših kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka
1. člen
(predmet in namen pravilnika)
(1) S tem pravilnikom se sprejme podrobnejša določila in kriterije za znižanje plačila komunalnega prispevka (KP) v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 17. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Mirna Peč (v nadaljevanju: Odloka).
(2) Sredstva po tem pravilniku se dodelijo za:
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013) ter
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013, z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU), št. 1408/2013.
Namen pravilnika je spodbujanje gospodarske in kmetijske dejavnosti v Občini Mirna Peč.
(3) Obravnava kriterijev in meril za olajšavo plačila komunalnega prispevka se izvede na zahtevo investitorja z označitvijo ustreznega polja na Vlogi za izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka ali na podlagi pisne zahteve in ob predložitvi zahtevanih prilog.
2. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)
Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja gospodarske in kmetijske dejavnosti kot olajšave plačila komunalnega prispevka v Občini Mirna Peč (v nadaljevanju: občina) se zagotavljajo v proračunu občine na proračunski postavki z nazivom Delne oprostitve komunalnega prispevka za kmetijske objekte in Delne oprostitve komunalnega prispevka za druge gospodarske objekte. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Pomoč se dodeli za obdobje 2015-2020.
3. člen
(oblika pomoči)
Sredstva za ukrepe po tem pravilniku se dodeljujejo v določeni višini % olajšave za namene znižanega plačila komunalnega prispevka obliki znižanega plačila komunalnega prispevka.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
- »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, navedene v Prilogi 1 k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999,
- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo,
- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kakršen koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vseh dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih,
- »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev,
- »primarna kmetijska proizvodnja« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov,
- »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno kmetijsko proizvodnjo,
- »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja,
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu,
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.
Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) prvega pododstavka preko enega ali več drugih podjetij, prav tako velja za enotno podjetje.
I. PRAVILA IZRAČUNA OLAJŠAVE KOT PRIZNAVANJE ZNIŽANJA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
5. člen
(vrste objektov)
Ta pravilnik se uporablja za naslednje vrste objektov (skladno s CC-SI klasifikacijo objektov):
+----------------------------+---------------------------+
|   Šifra kategorije   |    Tip objekta    |
|      (CC-SI)     |     (CC-SI)     |
+----------------------------+---------------------------+
|       12       |  Nestanovanjske stavbe  |
+----------------------------+---------------------------+
Iz tega pravilnika so izvzete stavbe za spravilo pridelka - zidanice - CC-SI: 12713.
6. člen
(faktor dejavnosti in posebna olajšava)
(1) Pri izračunu komunalnega prispevka se za nestanovanjske stavbe upošteva faktor dejavnosti v skladu z Odlokom.
(2) Pri izračunu višine posebne olajšave se dodatna splošna olajšava v skladu s tretjim odstavkom 17. člena Odloka za nestanovanjske kmetijske stavbe CC-SI 12711, 12712 in 12714 ne upošteva.
(3) Izračun priznavanja državne pomoči iz naslova znižanega komunalnega prispevka po Uredbi Komisije (EU) 1408/2013 za primarno kmetijsko proizvodnjo ter Uredbi komisije (EU) 1407/2013, ki je namenjena predelavi in trženju kmetijskih proizvodov, se izvede na podlagi tretjega odstavka 17. člena Odloka, ki navaja:
»Stavbam za rastlinsko predelavo (12711), stavbam za rejo živali (12712) in drugim nestanovanjskim kmetijskim stavbam (12714) se komunalni prispevek zniža za 60 %. V primeru investitorja, ki je nosilec ali član kmetijskega gospodarstva, ima status kmeta in je kmetijsko gospodarstvo vpisano v register kmetijskih gospodarstev, se olajšava oziroma znižanje komunalnega prispevka šteje kot državna pomoč. V tem primeru se lahko prizna maximalno dopustno znižanje komunalnega prispevka le do višine s katero ne bodo presežene kvote na podlagi predpisov, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči, vendar ne več kot za 60%. Občina mora oproščena sredstva v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna«.
Za ostale gospodarske subjekte se pri priznavanju državne pomoči iz naslova znižanega komunalnega prispevka uporablja ta pravilnik.
7. člen
(kriteriji in merila)
Višino posebne olajšave iz četrtega odstavka 17. člena Odloka določi Občina Mirna Peč na podlagi podatkov, ki jih za vsak kriterij oziroma merilo dostavi v vlogi investitor. Zahtevani podatki so navedeni pri vsakem posameznem kriteriju oziroma merilu (v nadaljevanju: 7.a-7.f členi).
Višina olajšave po tretjem odstavku 17. člena Odloka se izračuna na podlagi Odloka in upoštevanju predpisov, ki veljajo za dodeljevanje državnih pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 1407/2013 in Uredbo Komisije (EU), št. 1408/2013 .
7.a člen
(neto tlorisna površina)
(1) Olajšava glede na neto tlorisno površino (NTP)
+--------------------------+------------------+
| Neto tlorisna površina |   Olajšava   |
|     v [m2]     |    [%]    |
+--------------------------+------------------+
|     0-200      |     0    |
+--------------------------+------------------+
|     201-1000     |     3    |
+--------------------------+------------------+
|    1001-3000     |     4    |
+--------------------------+------------------+
|     >/= 3001     |     5    |
+--------------------------+------------------+
(2) Olajšava glede NTP se upošteva na način, da investitor vlogi priloži kopijo dela vodilne mape Projekta za gradbeno dovoljenje (PGD), ki vsebuje podatek o NTP.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi uporabno dovoljenje in kopijo dela Projekta izvedenih del (PID), ki vsebuje podatek o NTP.
7.b člen
(število novo zaposlenih)
(1) Olajšava glede na število novo zaposlenih investitorjev
+--------------------------+------------------+
|     Število     |   Olajšava   |
|   novo zaposlenih   |    [%]    |
+--------------------------+------------------+
|      0-2      |     0    |
+--------------------------+------------------+
|      3-5      |     2    |
+--------------------------+------------------+
|      6-10      |     4    |
+--------------------------+------------------+
|     11-15      |     6    |
+--------------------------+------------------+
|     16-25      |     8    |
+--------------------------+------------------+
|     26-40      |    10    |
+--------------------------+------------------+
|     41-60      |    12    |
+--------------------------+------------------+
|     > / = 61     |    16    |
+--------------------------+------------------+
(2) Olajšava glede na število novo zaposlenih investitorjev se upošteva na način, da investitor vlogi priloži izjavo o predvidenem številu novo zaposlenih. Zavezo o številu novo zaposlenih se zapiše v posebno pogodbo.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi obrazce M1 in M2 (Prijava in odjava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti) za vse novo zaposlene in odjavljene delavce v času trajanja posebne pogodbe. Razlika med številom prijavljenih in odjavljenih delavcev se šteje kot osnova za izpolnitev merila novo zaposlenih delavcev.
(4) Občina Mirna Peč število novo zaposlenih preveri na portalu GVIN, izdajatelja BISNODE d.o.o., Likozarjeva ulica 3, Ljubljana, na način, da bo upoštevala razliko med povprečnim številom zaposlencev za zadnje prikazano leto po izteku posebne pogodbe in povprečnim številom zaposlencev za zadnje prikazano leto ob sklepanju posebne pogodbe. Podatek o povprečnem številu zaposlencev za zadnje prikazano leto ob sklepanju posebne pogodbe se vpiše v posebno pogodbo.
(5) Kolikor se podatki investitorja razlikujejo od podatkov na portalu GVIN, veljajo podatki s portala GVIN.
7.c člen
(povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega)
(1) Olajšava glede povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega
+----------------------------------------------+------------+
| Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega | Olajšava |
|           [EUR]          |   [%]  |
+----------------------------------------------+------------+
|Do 60% PMBPZ v Sloveniji           |   0   |
+----------------------------------------------+------------+
|61%-80% PMBPZ v Sloveniji           |   2   |
+----------------------------------------------+------------+
|81%-100% PMBPZ v Sloveniji          |   4   |
+----------------------------------------------+------------+
|> / = 101 PMBPZ v Sloveniji          |   6   |
+----------------------------------------------+------------+
PMBPZ - Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega.
(2) Olajšava glede povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega se upošteva na način, da investitor vlogi priloži izjavo o predvideni povprečni višini mesečne bruto plače na zaposlenega. Zaveza o predvideni povprečni višini mesečne bruto plače na zaposlenega se vpiše v posebno pogodbo.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi podatek o povprečni mesečni bruto plači na zaposlenega.
(4) Občina Mirna Peč izpolnjevanje merila kontrolira na način, da se izvede vpogled v izkaz poslovnega izida (na portalu AJPES) za zadnje objavljeno poslovno leto in ugotovi podatka Stroški plač in Povprečno število zaposlenih. Količnik med stroškom plač in povprečnim številom zaposlenih je kontrolni podatek glede izpolnjevanja merila povprečne mesečne bruto plače na zaposlenega.
(5) Kolikor se podatki investitorja in izračun Občine Mirna Peč ne ujemajo, velja izračun Občine Mirna Peč.
7.d člen
(bonitetna ocena)
(1) Olajšava glede na bonitetno oceno gospodarske družbe
+----------------------------------------------+------------+
|        Bonitetna ocena        | Olajšava |
|       gospodarske družbe       |  [%]   |
+----------------------------------------------+------------+
|Bonitetna ocena D1-D3 in E1-E3 ali brez bon. |   0   |
|ocene                     |      |
+----------------------------------------------+------------+
|Bonitetna ocena C1 do C3           |   2   |
+----------------------------------------------+------------+
|Bonitetna ocena B1 do B3           |   4   |
+----------------------------------------------+------------+
|Bonitetna ocena A1 do A3           |   6   |
+----------------------------------------------+------------+
(2) Olajšava glede bonitetne ocene podjetja se določi na način, da investitor pri podaji vloge predloži izjavo o predvideni bonitetni oceni gospodarske družbe. Izjava mora biti vezana na bonitetno oceno GVIN. Zavezo o bonitetni oceni gospodarske družbe se vpiše v posebno pogodbo.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi ne več kot mesec dni staro bonitetno oceno predhodno navedenega izdajatelja.
(4) Občina Mirna Peč podatek o bonitetni oceni preveri na portalu GVIN.
(5) Kolikor se podatki investitorja razlikujejo od podatkov na portalu GVIN, veljajo podatki s portala GVIN.
7.e člen
(trajnostna naravnanost)
(1) Olajšava glede na možnost prenosa dejavnosti iz Občine Mirna Peč
+----------------------------------------------+---------+
| Možnost prenosa dejavnosti iz Občine Mirna | Olajšava|
|           Peč           |  [%]  |
+----------------------------------------------+---------+
|Opremo in stroje je mogoče zelo hitro in ob  |  0  |
|zanemarljivih stroških preseliti iz Občine  |     |
|Mirna Peč (lahko)               |     |
+----------------------------------------------+---------+
|Opremo in stroje je sicer možno preseliti   |  2  |
|iz Občine Mirna Peč, vendar je to povezano z |     |
|velikimi stroški in časovno zamudno (težko)  |     |
+----------------------------------------------+---------+
|Narava investicijskega projekta je taka,   |  4  |
|da je praktično onemogočen prenos strojev in |     |
|opreme iz Občine Mirna Peč          |     |
|(ni mogoče)                  |     |
+----------------------------------------------+---------+
(2) Olajšava glede možnosti prenosa dejavnosti iz Občine Mirna Peč se določi na način, da investitor vlogi priloži izjavo glede možnosti prenosa dejavnosti iz Občine Mirna Peč. Občina Mirna Peč in investitor višino olajšave dogovorita. Zavezo glede možnosti prenosa dejavnosti iz Občine Mirna Peč se vpiše v posebno pogodbo.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi poročilo v katerem natančno pojasni izpolnjevanje pogoja glede možnosti prenosa dejavnosti iz Občine Mirna Peč.
(4) Občina Mirna Peč lahko pri investitorju fizično preveri obstoj opreme in strojev na lokaciji nove industrijske stavbe.
(5) Kolikor se Občina Mirna Peč z obrazložitvijo investitorja ne strinja, lahko določi in upošteva svojo oceno trajnostne naravnanosti investitorja.
7.f člen
(inovativnost podjetja)
(1) Olajšava glede inovativnosti podjetja
+-----------------------------------------+--------------+
|     Inovativnost podjetja     |  Olajšava  |
|                     |   [%]   |
+-----------------------------------------+--------------+
|Prodaja izdelkov ali storitev, ki niso  |   0    |
|rezultat lastnega razvoja (niso)     |       |
+-----------------------------------------+--------------+
|Prodaja izdelkov ali storitev, ki so   |   2    |
|rezultat lastnega razvoja (so)      |       |
+-----------------------------------------+--------------+
|Registrirana raziskovalna dejavnost   |   4    |
|pri Javni agenciji RS in/ali sodelovanje |       |
|z raziskovalno oziroma univerzitetno   |       |
|institucijo (ima/nima)          |       |
+-----------------------------------------+--------------+
(2) Olajšava glede inovativnosti se določi na način, da investitor vlogi priloži izjavo glede inovativnosti podjetja. Občina Mirna Peč in investitor višino olajšave dogovorita. Zavezo glede inovativnosti podjetja se vpiše v posebno pogodbo.
(3) Po preteku roka, določenega v posebni pogodbi, investitor v sklopu končnega poročila Občini Mirna Peč dostavi poročilo v katerem natančno pojasni izpolnjevanje pogoja glede inovativnosti podjetja.
(4) Občina Mirna Peč izpolnjevanje pogoja lahko preveri preko javno dostopnih podatkov.
(5) Kolikor se Občina Mirna Peč z obrazložitvijo investitorja ne strinja, lahko določi in upošteva svojo oceno inovativnosti podjetja.
8. člen
Seštevek vseh olajšav predstavlja višino skupne olajšave glede na izhodiščno (polno) vrednost komunalnega prispevka.
9. člen
(posebna pogodba)
(1) Občina Mirna Peč sklene z investitorjem posebno pogodbo o znižanju plačila komunalnega prispevka, ki mora opredeljevati obveznosti Občine Mirna Peč in investitorja. Pogodba mora določati vrsto kriterijev oziroma meril, ugotovljeno olajšavo za posamezen kriterij oziroma merilo, rok za izpolnitev meril in kriterijev in skrbnika pogodbe.
(2) Rok za izpolnitev meril in kriterijev določi investitor ob strinjanju Občine Mirna Peč. Rok ne sme biti daljši od 5 let.
10. člen
(preveritev izpolnjevanja meril in kriterijev)
(1) V mesecu dni po preteku roka, navedenega v posebni pogodbi, investitor Občini Mirna Peč dostavi končno poročilo, ki mora zajemati podatke iz členov 7.a do 7.f.
(2) Občina Mirna Peč podatke iz poročila preveri in ugotovi izpolnjevanje s pogodbo dogovorjenih meril in kriterijev. Kolikor merila in kriteriji niso izpolnjeni, Občina Mirna Peč v roku 45 dni naredi ponoven izračun KP glede na ugotovljeno izpolnjevanje meril in kriterijev ter izda odločbo za doplačilo razlike KP. Izračunanemu znesku se dodajo zakonite zamudne obresti.
(3) Kolikor investitor poročila ne dostavi Občini Mirna Peč v roku iz prvega odstavka tega člena, Občina Mirna Peč izda odločbo za plačilo komunalnega prispevka za celoten znesek oprostitve, vključno z zamudnimi obrestmi iz drugega odstavka tega člena.
11. člen
(komisija župana)
(1) Župan Občine Mirna Peč ustanovi tričlansko komisijo. Komisija je sestavljena iz enega člana občinske uprave Občine Mirna Peč, predstavnika Odbora za gospodarstvo, varstvo okolja, komunalo in gospodarske javne službe Občine Mirna Peč in zunanjega člana. Komisija na prvi seji imenuje predsednika izmed članov.
(2) Komisijo skliče župan po potrebi, in sicer glede na prejeto vlogo za znižanje komunalnega prispevka v skladu s četrtim odstavkom 17. člena Odloka. Komisija pregleda vlogo, preveri popolnost vloge, dodeli višino olajšav glede na posamezne kriterije in merila ter posreduje podatek zapisniško občinski upravi, ki vodi postopek odmere komunalnega prispevka. Komisija se mora sestati pravočasno in s svojimi roki odločanja ne sme ovirati pravočasne izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
12. člen
(državna pomoč)
(1) Znižanje višine komunalnega prispevka po tem pravilniku se šteje za državno pomoč.
(2) Državna pomoč se bo obravnavala skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04) in skladno z Uredbo o posredovanju podatkov o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu »de minimis« (Uradni list RS, št. 61/04).
II. POMOČI, DODELJENE PO UREDBI KOMISIJE (EU) ŠT. 1408/2013
13. člen
(splošne določbe)
Do pomoči po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013 so upravičena le podjetja, ki so dejavna v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:
- pomoč, katere znesek je določen na podlagi cene ali količine proizvodov, danih na trg,
- pomoč za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
- pomoč, ki se dodeli pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe (EU) št. 1407/2013, se navedena uredba uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (ES) št. 875/2007 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.
Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.
14. člen
(kumulacija)
Poleg pomoči de minimis po tej uredbi se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (ES) št. 875/2007 z dne 24. julija 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za pomoč de minimis v ribiškem sektorju in o spremembah Uredbe (ES) št. 1860/2004 (Uradni list EU L 193, 25. 7. 2007), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 875/2007.
III. POMOČI, DODELJENE PO UREDBI KOMISIJE (EU) ŠT. 1407/2013
15. člen
(splošne določbe)
(1) Do de minimis pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
I. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
II. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
(2) Pomoč ne bo namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
(3) Pomoč ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
(4) Pomoč ne sme biti namenjena za nakup transportnih sredstev, ki so namenjena prevozu oseb in tovora v cestnem prometu.
(5) Do finančnih spodbud niso upravičeni tisti subjekti, ki nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do Občine Cirkulane ali do države.
(6) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 - uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.
(7) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.
16. člen
(kumulacija)
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v uredbi št. 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 oziroma 100.000 EUR).
17. člen
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
1. vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
2. drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
3. seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja,
in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Iz vloge in prilog k vlogi mora biti razvidna ločitev dejavnosti med primarno kmetijsko dejavnostjo, za katero se dodeljuje državna pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU)1408/2013 in dejavnostjo predelave in trženja za katero se dodeljuje državna pomoč v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 ter dokazilo o registraciji dejavnosti predelave in trženja. V primeru, da investitor še nima registrirane dejavnosti predelave in trženja mora dostaviti dokazilo o registraciji najkasneje v roku 1 leta po dodelitvi državne pomoči.
Medsebojne obveznosti za priznanje olajšave po tretjem in četrtem odstavku 17. člena Odloka med občino in upravičencem se uredijo s pogodbo. V pogodbi bo občina, v primeru priznavanja olajšave po tretjem odstavku 17. člena Odloka, upravičenca obvestila, da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12.2013), oziroma v primeru priznavanja olajšave po četrtem odstavku 17. člena Odloka, da se pomoč dodeljuje v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
Pomoč se šteje za dodeljeno (datum dodelitve pomoči) z dnem sklenitve pogodbe med občino in upravičencem ter izdajo odločbe o odmeri komunalnega prispevka.
IV. EVIDENCE
18. člen
Evidence o individualni pomoči de minimis se hranijo 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Evidence o shemi pomoči de minimis se hranijo 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.
V. NADZOR IN SANKCIJE
19. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, neporavnanih vseh obveznosti zaradi sklepa Komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, in drugih nepravilnosti oziroma zavajajočih izjav mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz proračuna občine za naslednji dve leti.
20. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik sprejme Občinski svet Občine Mirna Peč in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 441-2/2015-1
Mirna Peč, dne 21. aprila 2015
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost