Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1475. Pravilnik o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci, stran 3929.

Na podlagi 8. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 77/07 - UPB1, 56/08, 94/09 - odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 - odl. US in 111/13), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - odl. US, 76/08, 100/08 - odl. US, 79/09, 14/10 - odl. US, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 38/06) je Občinski svet Občine Šalovci na 7. redni seji dne 6. maja 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Šalovci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev, namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte, ki so lokalnega pomena, in jih iz občinskega proračuna financira ali sofinancira Občina Šalovci.
2. člen
Praviloma se sofinancira naslednja vsebina:
- dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
- kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov - vse le v delu, ki presega vzgojno-izobraževalne programe,
- udeležba na lokalnih, območnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
- izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- organizacija in izvedba prireditev ali projektov občinskega pomena,
- drugi programi in projekti, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost.
3. člen
Komisija za potrditev izbora programov in predloga delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje programov ljubiteljskih kulturnih društev in kulturnih projektov, občinska uprava in predlagatelji programov oziroma projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri projektov in programov, ravnajo po pogojih in merilih, ki so obvezni in sestavni del pravilnika.
II. POSTOPEK
4. člen
Postopek razpisa in dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
- imenovanje komisije za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturnih projektov,
- priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov programov kulturnih društev in kulturnih projektov (v nadaljnjem besedilu: javni razpis),
- zbiranje predlogov,
- strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
- obravnava in potrditev predlogov,
- obveščanje predlagateljev o odločitvi,
- reševanje morebitnih pritožb predlagateljev,
- sklepanje pogodb,
- spremljanje izvajanja pogodb,
- obravnava poročil o projektih in programih ter ocena skladnosti s pogodbami izvajalcev.
5. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
6. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
- navedbo naročnika (naslov in drugi podatki),
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago,
- področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi programi ali projekti,
- določitev obdobja za porabo sredstev,
- razpisni rok,
- način dostave predlogov,
- navedbo oseb občinske uprave, pooblaščenih za dajanje informacij,
- informacijo o razpisni dokumentaciji,
- rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Razpisni rok ne sme biti krajši od enega meseca in ne daljši od 45 dni.
Vrednost sofinanciranja kulturnih programov in dejavnosti je odvisna od vsakoletnih razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Šalovci, namenjenih za področje kulture.
Javni razpis se objavi na spletni strani Občine Šalovci v roku 30 dni po veljavnosti proračuna.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE KULTURNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PROJEKTOV
7. člen
Kulturnim društvom in drugim izvajalcem kulturnih projektov in programov se lahko sofinancira:
1. program redne dejavnosti,
2. udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
3. druge enkratne akcije.
8. člen
Program redne dejavnosti
1. Pri vrednotenju programov redne dejavnosti društev se upoštevajo naslednji kriteriji:
- število članov društva
- obseg rednega dela
- število vaj
- koncerti, predstave, prireditve.
9. člen
Udeležba na tekmovanjih
Udeležba na območnih, medobmočnih, državnih in meddržavnih srečanjih se ovrednoti s točkami.
10. člen
Kulturne prireditve
Kulturne prireditve lahko prijavijo kulturna društva, druga društva, javni zavodi in skladi, zasebniki in družbe registrirane za to dejavnost.
Višino sofinanciranja drugih kulturnih prireditev se določi v skladu z merili, ki so priloga temu pravilniku.
11. člen
Drugi kulturni programi
Iz občinskega proračuna se lahko sofinancirajo tudi drugi kulturni programi, če pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto. Tovrstne programe lahko prijavijo v tem pravilniku navedeni izvajalci, samostojni kulturni delavci ali posamezniki, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo.
12. člen
Za posebne dosežke se skupinam v okviru društev za dosežene izjemne rezultate na državnih tekmovanjih in mednarodnih festivalih ter na raznih drugih prireditvah podeli posebna nagradna, ki jo potrdi imenovana komisija za izbor programov in postopek dodelitve finančnih sredstev za kulturne dejavnosti po pregledu poročila o opravljenih aktivnostih.
IV. VSEBINSKE DOLOČBE
13. člen
Izvajalci kulturnih projektov in programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
- kulturna društva,
- zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture,
- javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
14. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- da imajo sedež v Občini Šalovci,
- da opravljajo dejavnost s področja kulture in so vpisani v skladu z veljavno zakonodajo,
- da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
- društva, da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in so registrirana vsaj eno leto,
- da občinski upravi vsako leto dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o doseženih rezultatih, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
- posamezni avtorji, da dostavijo osnutek projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
15. člen
Pravočasno prispele popolne prijave na razpis zbira občinska uprava, ki po preteku roka odpre predloge in zapisniško naredi seznam vseh prispelih vlog po predlagateljih in namenih.
Na podlagi pogojev in meril za vrednotenje programov pripravi občinska uprava predlog izbora kulturnih programov in projektov ter predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine.
Predlog obravnava petčlanska komisija za pripravo predloga razdelitve sredstev namenjenih za programe kulturnih društev in kulturne projekte Občine Šalovci, ki jo imenuje župan.
16. člen
Komisija s sklepom obvesti vse prijavljene na razpis o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možno podati ugovor županu občine najkasneje v roku osem dni od prejetega sklepa.
Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci kulturnih programov sklene pogodbe, ki med drugim opredeljujejo tudi realizacijo programov, odgovorne osebe in nadzor nad porabo sredstev.
Če izbrani izvajalec pogodbe ne podpiše v roku petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje, da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
V pogodbi se opredeli izbrani program oziroma projekt, višino in namen sofinanciranja, roke za zagotovitev finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci programov in projektov morajo do konca marca naslednjega leta predložiti občinski upravi poročilo za preteklo leto o izpolnitvi prevzetih obveznosti v skladu s pogodbo.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti, določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne more kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu občine.
17. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega programa oziroma projekta tudi brez javnega razpisa, vendar le v primeru, da ugotovi posebno pomembnost programa oziroma projekta in ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
Iz občinskega proračuna se lahko financirajo tudi drugi kulturni projekti, če pomenijo bistveno popestritev kulturne dejavnosti v občini z novostmi in kvaliteto.
Tovrstne programe lahko prijavijo poleg v pravilniku navedenih izvajalcev tudi drugi izvajalci, izjemoma pa tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Šalovci, v primeru, da se program izvaja na območju Občine Šalovci, ali se projekt nanaša na Občino Šalovci.
Za te namene se v občinskem proračunu nameni del proračunskih sredstev, namenjenih za kulturno dejavnost.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Merila za vrednotenje kulturnih programov in dejavnosti so priloga k temu pravilniku in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino sredstev določenih vsako leto v Proračunu Občine Šalovci.
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih sredstev v proračunu za dotacije kulturnim društvom oziroma izvajalcem kulturnih programov in skupnega števila točk ovrednotenega programa.
19. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejmejo po enakem postopku kot sam pravilnik.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-39/2015
Šalovci, dne 6. maja 2015
Župan
Občine Šalovci
Iztok Fartek l.r.

AAA Zlata odličnost