Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Št. 478-0004/2015 Ob-2185/15 , Stran 953
Št. 478-0004/2015 Ob-2185/15
Občina Kamnik, Glavni trg 24,1240 Kamnik, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13)
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: a) Parkirni boks, v izmeri 12,45 m2 na Ljubljanski cesti 5D (pod objektom Dan in noč), številka posameznega dela stavbe 29, v stavbi št. 1287, k.o. 1911 Kamnik. Izhodiščna cena je 4.800,00 € +2% davek na promet nepremičnin; b) Parc. št. 24/1, stavbišče, v izmeri 65 m2 in parc. št. 24/2, dvorišče, v izmeri 183 m2, obe k.o. 1896 Tučna. Nepremičnini se prodajata v kompletu, v naravi pa predstavljata podrto stanovanjsko hišo in dvorišče v naselju Tučna pri Kamniku. Izhodiščna cena za obe parceli je 15.000,00 € +2% davek na promet nepremičnin. c) Zemljišče parc. št. 740/34, v izmeri 415 m2, k.o. 1909 Šmarca. Zemljišče v naravi predstavlja dvorišče k sosednjim objektom, v katerih se opravlja skladiščno proizvodna dejavnost. Izhodiščna cena je 27.203,00 € +2% davek na promet nepremičnin; 3. Pogoji prodaje: a) Vse nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno–kupljeno« zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane. b) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana Komisija s strani župana ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. V primeru, da bo prispelo za isto nepremičnino več enakih najugodnejših ponudb, bodo ti ponudniki pozvani s strani prodajalca, da oddajo novo ponudbo. c) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Kamnik pravico zadržati vplačano varščino. d) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po prejemu računa, ki ga izstavi prodajalec v roku 8 dni po podpisu pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. Prodajalec bo ZK dovolilo kupcu izstavil šele po plačilu celotne kupnine. e) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati še 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve pogodbe ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi. 4. Pogoji za udeležbo v postopku: a) Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe in sicer v višini 10% od izhodiščne cene za posamezno nepremičnino na račun Občine Kamnik, št. 01243-0100002257, sklic na št. 722100, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varščina vrne v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu obvestila o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od prejema računa s strani prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – navedbo nepremičnine, za katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 4 e. tega razpisa. c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno 8. 6. 2015. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. d) Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan, na vložišču prodajalca na naslovu Glavni trg 24, Kamnik. e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – fotokopijo potrdila o državljanstvu, – fotokopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini. 5. Dodatne informacije, ogled nepremičnine: dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin lahko dobite vsak delovni dan v času uradnih ur Občine Kamnik, na tel. 01/83-18-153 ali e-naslov: ivanka.ogrinec@kamnik.si, kontaktna oseba je Ivanka Ogrinec. 6. Odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 9. 6. 2015, ob 9. uri, v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik (soba št. 17/P). K javnemu odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki predloži veljavno pooblastilo. 7. Izbor najugodnejšega ponudnika Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje in bodo enake ali višje od izhodiščne cene. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 8. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku.
Občina Kamnik

AAA Zlata odličnost