Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Ob-2190/15 , Stran 956
Ob-2190/15
Pošta Slovenije d.o.o. objavlja na podlagi 27. člena Akta o ustanovitvi družbe Pošte Slovenije, d.o.o. in Navodilom za upravljanje z osnovnimi sredstvi (Uradno glasilo Pošte Slovenije, št. 3/ 2014)
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: 1. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Zreče, Cesta na Roglo 11c, v izmeri 138,29 m2, za izklicno ceno 66.200 EUR. 2. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Lesično, Lesično 5, v izmeri 42,91 m2, za izklicno ceno 20.900 EUR. 3. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Pristava pri Mestinju s pripadajočim zemljiščem, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 74,58 m2, za izklicno ceno 44.000 EUR. 4. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Kozje, Kozje 36, v izmeri 89,60 m2, za izklicno ceno 38.610 EUR. 5. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Boštanj, Boštanj 28b, v izmeri 129,2 m2, za izklicno ceno 82.000 EUR. 6. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Adlešiči, Adlešiči 13, v izmeri 51,4 m2, za izklicno ceno 19.000 EUR. Predkupno pravico ima solastnik objekta KZ Črnomelj z.o.o. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 7. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Stari trg ob Kolpi, Stari trg ob Kolpi 37, v izmeri 60,46 m2, za izklicno ceno 39.600 EUR. Predkupno pravico ima solastnik objekta Ks Stari trg ob Kolpi, PGD Stari trg ob Kolpi. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 8. Zasedeni poslovni prostori pošte Col, Col 78, v izmeri 72,00 m2, za izklicno ceno 36.500 EUR. 9. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Materija, Materija 18, v izmeri 22,80 m2, za izklicno ceno 30.000 EUR. 10. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hruševje, Hruševje 88, v izmeri 44,70 m2, za izklicno ceno 23.000 EUR. 11. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Vremski Britof, Vremski Britof 24, v izmeri 78,00 m2, za izklicno ceno 64.681 EUR. 12. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Blejska Dobrava, Blejska Dobrava 45a, v izmeri 71,00 m2, za izklicno ceno 42.390 EUR. 13. Solastni del zemljišča Zg. Gorje (1/2 parcele štev 4/6, v skupni izmeri 837 m2), v izmeri 418,50 m2, za izklicno ceno 25.000 EUR. Predkupno pravico imata solastnika zemljišča Občina Gorje Zg. Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/6) in Krajevna skupnost Gorje, 4247 Zgornje Gorje (solastnik do 1/3). Prodajalec je dolžan imetnikoma predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se morata upravičenca izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 14. Nezasedena garaža Kamna Gorica, Kamna Gorica 58, v izmeri 18,00 m2, za izklicno ceno 5.400 EUR. 15. Nezasedeni poslovni prostor Zgornje Jezersko, Zgornje Jezersko 57, v izmeri 47,00 m2, za izklicno ceno 28.969 EUR. 16. Nezasedeni poslovni prostor Osilnica, Osilnica 11a, v izmeri 47,00 m2, za izklicno ceno 31.500 EUR. 17. Nezasedeni poslovni prostor Polšnik, Polšnik 25b, v izmeri 92,70 m2, za izklicno ceno 28.969 EUR. 18. Nezasedeni poslovni prostori Ljubljana, Tržaška cesta 68 a (prvo, drugo in tretje nadstropje), v izmeri 747,87 m2, za izklicno ceno 500.000,00 EUR. Funkcionalno zemljišče ob objektu ni predmet prodaje. 19. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Orehova vas, Orehova vas 26, v izmeri 38,21 m2, za izklicno ceno 23.000 EUR. Predkupno pravico ima solastnik objekta AMD Orehova vas. Prodajalec je dolžan imetniku predkupne pravice ponuditi odkup nepremičnine po vrednosti, ki jo ponudi najugodnejši ponudnik. O uveljavitvi predkupne pravice se mora upravičenec izjasniti v roku 30 dni. V primeru, da imetnika predkupnih pravic v tem roku ne uveljavljata predkupne pravice, se sklene pogodba z najugodnejšim ponudnikom. 20. Nezasedena garaža na pošti 2112 Maribor, Na trati 3, v izmeri 18 m2, za izklicno ceno 7.100 EUR. 21. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Hodoš, Hodoš 20c, v izmeri 117,05 m2, za izklicno ceno 88.500 EUR. 22. Nezasedeni bivši poslovni prostori pošte Mačkovci, Mačkovci 49a, v izmeri 81,09 m2, za izklicno ceno 36.700 EUR. 23. Nezasedeno stanovanje Draga, Draga 13, v izmeri 21,46 m2, za izklicno ceno 10.000 EUR. 24. Zasedeno stanovanje Maribor, Kardeljeva cesta 96, v izmeri 36,20 m2, za izklicno ceno 46.626 EUR. 25. Nezasedeno stanovanje Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 7, v izmeri 55,15 m2, za izklicno ceno 23.000 EUR. 26. Nezasedeno stanovanje Ormož, Poštna ulica 2, v izmeri 43,41 m2, za izklicno ceno 25.000 EUR. 27. Zasedeno stanovanje Pristava pri Mestinju, Pristava pri Mestinju 28, v izmeri 65,40 m2, za izklicno ceno 17.000 EUR. Pravila javne dražbe – javna dražba bo v dvorani Pošte Slovenije, d.o.o., v Mariboru, Slomškov trg 10, III. nadstropje, v četrtek, 4. junija ob 12. uri; – javna dražba bo ustna, vodi jo voditelj dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je najmanj 200,00 EUR, če izklicna cena za nepremičnino ne presega vrednosti 20.000,00 EUR, oziroma 500,00 EUR v primeru, ko izklicna cena višja od 20.000,00 EUR; – dražitelj mora vplačati pred začetkom dražbe varščino v višini 10% izklicne cene nepremičnine na TRR Pošte Slovenije, d.o.o., št. 90672-0000040025, pri Poštni banki Slovenije in pred licitacijo predložiti potrdilo o plačilu varščine; – izlicitirana vrednost nepremičnine ne more biti nižja od izklicne vrednosti; – kupec plača poleg izlicitirane vrednosti nepremičnine še predpisan davek; – na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe. Fizične osebe morajo predložiti osebni dokument; – na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi najvišjo ceno; – ugovori na potek dražbe se lahko dajo do sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa jih vodja dražbe; – uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 10 dneh po končani dražbi. V primeru uveljavljanja predkupne pravice se vrne varščina neuspelemu dražitelju brez obresti, v roku 10 dni od prejema obvestila o uveljavljanju predkupne pravice, oziroma 10 dni po poteku 30 dnevnega roka za uveljavitev predkupne pravice. Sklenitev pogodbe Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe. Kupec mora celotno kupnino poravnati v roku 15 dni po podpisu in overitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi ne izpolni obveznosti se šteje, da je odstopil od nakupa. V takšnem primeru prodajalec zadrži varščino. Dodatne informacije in dogovori za ogled nepremičnin so možni: – za nepremičnine 1 do 4 in 27, na tel. 03/424–36-21, Gabriela Svete, – za nepremičnine od 6 do 8, na tel. 07/371-86-20, Sandra Preršak, – za nepremičnine od 9 do 11, na tel. 05/666-66-23 ali 05/666-66-00, Darja Janežič, – za nepremičnine 8, na tel. 05/332-56-01 ali 05/666-66-00, Franc Gorup, – za nepremičnine od 12 do 18 in 23, na tel. 01/243-16-20, Mitja Kobal, – za nepremičnine 19 do 22 in 26, na tel. 02/449-27-15, Franc Kerenc, Javna dražba bo objavljena v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije z dne 22. 5. 2015. Po objavi bo razpis dostopen tudi preko spletne strani, www.uradni-list.si.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor

AAA Zlata odličnost