Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Št. 2-5/2015 Ob-2217/15 , Stran 968
Št. 2-5/2015 Ob-2217/15
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) in v skladu s 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11), Občina Turnišče objavlja
javno zbiranje ponudb
za odprodajo stanovanj v lasti Občine Turnišče
1. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Turnišče, Štefana kovača 73, 9224 Turnišče. 2. Vrsta pravnega posla: odprodaja stanovanj. 3. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet zajema: odprodajo stanovanj v lasti Občine Turnišče, ki pa se nahajajo v Občini Lendava. Pogoji so določeni v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani organizatorja javnega zbiranja ponudb. 5. Pogoji za sodelovanje Ponudbo za nakup lahko oddajo pravne osebe, ki imajo sedež na območju RS oziroma na območju države članice EU in fizične osebe, ki so državljani RS oziroma državljani države članice EU. Pravne osebe morajo k ponudbi priložiti še izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki tudi ne sme biti starejše od 30 dni. Fizične osebe morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 30 dni, izpisek iz Poslovnega registra Slovenije pri AJPES (s.p.), ki ne sme biti starejši od 30 dni, fotokopijo dokazila o državljanstvu in fotokopijo osebnega dokumenta. Državljani oziroma pravne osebe iz države članice EU morajo priložiti dokazila, ki jih izdajajo institucije v njihovih državah, ki so enakovredne institucijam od katerih se zahtevajo dokazila za slovenske državljane oziroma pravne osebe. Kolikor takšnih dokazil – potrdila o plačanih davkih in prispevki, ne morejo pridobiti, pa morajo priložiti lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavijo, da imajo plačane davke in prispevke. Vsa dokazila morajo biti prevedena v slovenski jezik. 6. Višina izklicnih tržnih vrednosti: Lokacija stanovanj: Lendava, Župančičeva 6E, št. stavbe 1177 Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Cena je določena brez DDV. DDV je strošek kupca in za fizične osebe znaša 2%, za pravne osebe pa 22%. Zainteresirani ponudniki morajo do vključno 24. 6. 2015 plačati varščino v višini 10% izklicne tržne vrednosti stanovanja na transakcijski račun, številka 01332–0100013319: »plačilo varščine za javno zbiranje ponudb« in original potrdilo priložiti k ponudbi. Plačana varščina se uspelemu upravičencu vračuna v ceno nakupa, neuspelim pa bo vrnjena brez obresti v roku 15 dni po opravljenem javnem zbiranju ponudb. Če uspeli ponudnik ne podpiše kupoprodajne pogodbe v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri varščina zapade. Varščina zapade tudi v primeru, če ponudnik umakne ponudbo po roku za oddajo ponudbe ali v času veljavnosti ponudbe. 7. Drugi pogoji, pravila za oddajo ponudbe in merilo za izbor Zainteresirani oddajo svoje ponudbe v zaprti kuverti, na naslov: Občina Turnišče, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče. Na kuverti mora biti oznaka »Ne odpiraj – Ponudba za javno zbiranje ponudb«. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 6. 7. 2015, do 9. ure. Javno odpiranje ponudb bo 10. 7. 2015 ob 10. uri, v prostorih organizatorja. Organizator javnega zbiranja ponudb si pridržuje pravico, da v primeru dveh ali več enakih cen stanovanj, s ponudniki po izvedenem javnem odpiranju ponudb istega dne ob 10.30 izvede še pogajanja. Ponudba, ki bo prispela po razpisanem roku bo izločena iz postopka ocenjevanja ponudb in bo ponudniku vrnjena neodprta. Ponudnik, ki bo oddal nepopolno ponudbo (pomanjkljivo dokumentacijo) bo pozvan k dopolnitvi ponudbe. Rok za dopolnitev ponudbe bo dva dni od prejema poziva za dopolnitev. Ponudnik, ki ne bo priložil original potrdila o plačani varščini bo izločen. Za izbor ponudnika bo uporabljeno merilo najvišja ponujena cena nakupa. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za nakup posamezne nepremičnine. Če nihče od ponudnikov ne bo ponudil vsaj izklicne tržne vrednosti nepremičnine, je javno zbiranje ponudb neuspešno. Ponudniki bodo o tem obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. Ponudba mora veljati do 15. 8. 2015. 8. Informacije: dodatne informacije lahko interesenti dobijo pri kontaktni osebi: Jožica Litrop, na tel. 02/572-13-23, e-pošta: obcina@turnisce.si. 9. Sklenitev pogodbe: uspeli ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 8 dneh po prejemu obvestila o izboru. 10. Plačilo stroškov: stroške priprave pogodbe nosi organizator javnega zbiranja ponudb. 11. Ustavitev postopka: organizator javnega zbiranja ponudb lahko do sklenitve pogodbe postopek javnega zbiranja ponudb ustavi.
Občina Turnišče

AAA Zlata odličnost