Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1487. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014, stran 3939.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 s spremembami) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03 in 17/06 ter Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je občinski svet na 4. redni seji dne 14. 5. 2015 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2014.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2014 izkazuje:
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v EUR|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 7.709.721|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 6.496.992|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)       | 4.854.350|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček      | 3.962.209|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |703 Davki na premoženje          |  638.969|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve   |  253.152|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |706 Drugi davki              |     20|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  | 1.642.642|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki     | 1.473.907|
|    |od premoženja               |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |711 Takse in pristojbine          |    735|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |712 Denarne kazni             |   2.001|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   33.175|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki        |  132.824|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)       |   5.957|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in    |   5.597|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)           |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov   |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         | 1.206.772|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih     |  297.503|
|    |javnofinančnih institucij         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna|  909.269|
|    |iz sredstev proračuna Evropske unije    |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        | 7.649.241|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    | 2.491.607|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |  422.559|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   63.532|
|    |varnost                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve      | 2.005.030|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |403 Plačila domačih obresti        |    486|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |409 Rezerve                |     0|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)     | 2.723.538|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |410 Subvencije               |   30.145|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |411 Transferi posameznikom         |  725.849|
|    |in gospodinjstvom             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |  570.138|
|    |in ustanovam                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi     | 1.397.406|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        | 2.248.206|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   | 2.248.206|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)     |  185.890|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim    |   77.410|
|    |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|    |uporabniki                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |432 Investicijski transferi proračunskim  |  108.480|
|    |uporabnikom                |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (skupaj   |   60.480|
|    |prihodki minus skupaj odhodki)       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|    |IN NALOŽB                 |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |     0|
|IV.  |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |     0|
|V.   |DELEŽEV                  |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |     0|
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|50   |ZADOLŽEVANJE (500)             |     0|
|VII.  |                      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   5.303|
|VIII. |                      |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |550 Odplačila domačega dolga        |   5.303|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH    |   55.177|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |   -5.303|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-III.)    |  -60.480|
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |  160.805|
|    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
|    |Ostanek sredstev na računih občine in KS na|  215.982|
|    |dan 31. 12. 2014              |      |
+-------+-------------------------------------------+-----------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti na dan 31. 12. 2014 v višini 215.982 € se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2015 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2014, za investicije za leto 2015 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2015.
4. člen
Na dan 31. 12. 2014 znašajo sredstva proračunske rezerve 68.010 €.
5. člen
Zaključni račun se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 9000-0004/2015-5
Kanal ob Soči, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost