Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1483. Pravilnik o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj, stran 3936.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 76/08 - ZLS-O, 79/09 - ZLS-P, 51/10 - ZLS-R, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), četrtega odstavka 27. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/14) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 6. redni seji dne 14. maja 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za namen nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Črnomelj
I. SPLOŠNO
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav za čiščenje komunalne odpadne vode iz enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb na območju Občine Črnomelj.
Izplačana nepovratna finančna sredstva za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav se bodo v skladu s predpisi Evropske unije in Republike Slovenije štela za državno pomoč, o katerih je občina kot upravljavec državne pomoči dolžna poročati pristojnemu ministrstvu.
2. člen
Občina Črnomelj (v nadaljevanju: občina) skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Črnomelj kot lokalna skupnost zagotavlja proračunska sredstva za namen sofinanciranja nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (individualnih in skupinskih) velikosti do 50 populacijskih enot.
Populacijska enota oziroma populacijski ekvivalent (PE) je enota za obremenjevanje vode, ki ustreza onesnaževanju, katerega povzroči en prebivalec na dan.
II. VIŠINA SREDSTEV
3. člen
Sredstva za nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav se zagotavljajo iz občinskega proračuna, njihovo višino sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
Upravičencem se dodelijo finančna sredstva v višini 1.000,00 EUR za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo. V primeru čiščenja odpadnih voda iz več stanovanjskih stavb z eno malo komunalno čistilno napravo je do sredstev upravičena vsaka posamezna stavba v višini 1.000,00 EUR, vendar ne več kot do ½ vrednosti nabave, montaže in zagona male komunalne čistilne naprave brez DDV.
III. UPRAVIČENCI
4. člen
Do nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku so upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe, v kateri imajo stalno prebivališče. Stanovanjske oziroma večstanovanjske stavbe se morajo nahajati na območju Občine Črnomelj in izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo.
Lastnik stanovanjske ali večstanovanjske stavbe je do nepovratnih sredstev upravičen le enkrat za isti namen.
Do sredstev niso upravičene fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske ali večstanovanjske stavbe v območju poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, razen v izjemnem primeru, ko je iz obvestila JP Komunala Črnomelj d.o.o. uporabniku razvidno, da priključitev na javno kanalizacijo v tehničnem smislu ni možna.
Sofinanciranje po tem pravilniku ni možno uveljaviti za primere, kjer postavitev male komunalne čistilne naprave zaradi omejitev v prostorskih aktih ali aktih o zavarovanju ni dovoljena, kot npr. na vodovarstvenem območju, na območju kmetijskih in gozdnih površin ipd.
Do sredstev tudi niso upravičene pravne osebe.
Območja poselitve, znotraj katerih se predvideva odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, so razvidna iz Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Republiki Sloveniji, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor.
IV. POGOJI ZA PRIDOBITEV NEPOVRATNIH SREDSTEV
5. člen
Upravičenec do sredstev iz tega pravilnika mora zagotoviti izpolnitev naslednjih pogojev:
- mala komunalna čistilna naprava mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja, obratovati mora vsaj še 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev;
- mala komunalna čistilna naprava mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10);
- obratovanje male komunalne čistilne naprave je v skladu z določbami v prejšnji alineji navedene uredbe, kar vlagatelj dokazuje s pozitivno oceno obratovanja ali prvimi meritvami emisije snovi iz male komunalne čistilne naprave, kar skladno z uredbo izdela oziroma zagotovi po dogovoru z upravičencem JP Komunala Črnomelj d.o.o.;
- objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe mora biti izven območij poselitve, znotraj katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije. Informacije o teh območjih bodo navedene v javnem razpisu, lahko pa si jih vlagatelj pridobi na Občini Črnomelj ali JP Komunali Črnomelj d.o.o.;
- v izjemnem primeru je objekt in mala komunalna čistilna naprava lahko v območju opremljanja z javno kanalizacijo, vlagatelj pa mora v tem primeru priložiti obvestilo upravljavca JP Komunala Črnomelj d.o.o. iz katerega je razvidno, da priključitev v tehničnem smislu ni možna;
- lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju;
- veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967 ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, da ima objekt na podlagi določil Zakona o graditvi objektov uporabno dovoljenje;
- vlogi morajo biti priloženi računi, iz katerih mora biti razviden nakup in vgradnja male komunalne čistilne naprave, ter dokazila o plačilu računov;
- v primeru male komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov ali večstanovanjski objekt mora biti priložena pogodba med lastniki oziroma etažnimi lastniki o medsebojnih razmerjih pri izgradnji in vzdrževanju naprave ter delitvi nepovratnih sredstev po tem pravilniku, ki ne sme poteči v roku 5 let od izplačila sofinancerskih sredstev.
V. NAČIN PRIJAVE
6. člen
Občina vsako leto po sprejemu proračuna objavi javni razpis, s katerim določi postopek, roke in pogoje za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev po tem pravilniku.
Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, v kateri mora biti najmanj en član predstavnik Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. Komisijo s sklepom imenuje župan/ja. Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno. Odpiranje vlog ni javno.
Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.
Upravičenci, kateri so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.
Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu/županji občine.
Medsebojno razmerje med Občino Črnomelj in prejemnikom sredstev se določi s pisno pogodbo o sofinanciranju.
VI. NADZOR IN SANKCIJE
7. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena ali da so bila deljena na podlagi neresničnih podatkov oziroma je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev v enkratnem znesku skupaj s pripadajočimi zakonskimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
Kontrolo namenske porabe sofinancerskih sredstev opravlja občinska uprava Občine Črnomelj.
VII. PREHODNE DOLOČBE
8. člen
Določbe tega pravilnika se uporabljajo tudi za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav, vgrajenih v letih do razpisa.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-19/2015
Črnomelj, dne 14. maja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost