Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1492. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2014, stran 3985.

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014
1. člen
V Uredbi o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 v letu 2014 (Uradni list RS, št. 15/14) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ta uredba podrobneje določa tudi postopke in pogoje izvajanja zahtev iz ukrepa dobrobit živali, za katere se plačila dodelijo kot pomoč de minimis za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).«.
2. člen
V 2. členu se v trinajsti alineji pika nadomesti s podpičjem in doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi:
»- enotno podjetje je enotno podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.«.
3. člen
Za devetim odstavkom 12. člena se dodajo novi deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
»(10) Plačila za zahteve iz prve, druge in četrte alineje 2. točke, prve alineje 3. točke, prve alineje 4. točke ter prve in tretje alineje 5. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe se dodelijo kot plačila za ukrep DŽ v skladu s Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, potrjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z dne 13. februarja 2015 o odobritvi programa razvoja podeželja Republike Slovenije za podporo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, št. CCI 2014 SI 06 RDNP 001 (v nadaljnjem besedilu: PRP).
(11) Plačila za zahteve iz prve in druge alineje 1. točke, tretje alineje 2. točke, druge alineje 3. točke in druge alineje 5. točke prvega odstavka 8. člena te uredbe se dodelijo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU.
(12) Plačila za zahteve iz prejšnjega odstavka se dodelijo do skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1408/2013/EU. Če bi znesek pomoči na upravičenca presegel to omejitev, se znesek pred dodelitvijo zniža, tako da ta omejitev ni presežena.«.
4. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:
»13.a člen
(kumulacija pomoči)
(1) Pomoč de minimis po tej uredbi se ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bili s takšnim kumuliranjem pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, določeni z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, se lahko kumulira z drugo pomočjo de minimis, dodeljeno za dejavnosti v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU) ali Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU ali Uredbi 717/2014/EU, če je v skladu z drugim odstavkom 1. člena Uredbe 1408/2013/EU zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU ali Uredbo 717/2014/EU.«.
5. člen
V 19. členu se za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) Agencija pred izplačilom podpore, dodeljene v skladu z Uredbo 1408/2013/EU:
- upravičenca pozove, da poda pisno izjavo, ali gre za enotno podjetje z navedbo podjetij, ki so z njim povezana,
- preveri v Sektorju za spremljanje državnih pomoči ministrstva, pristojnega za finance, višino in namen že dodeljenih pomoči de minimis po posameznih upravičencih oziroma enotnih podjetjih v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu,
- preveri v Službi za državne pomoči in razvoj ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, da s predvidenim zneskom pomoči posameznemu upravičencu oziroma enotnemu podjetju dodeljena pomoč de minimis v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ne presega zneska 15.000,00 eurov.
(3) Izjavo iz prve alineje prejšnjega odstavka poda upravičenec na obrazcu, ki je kot Priloga 7 sestavni del te uredbe.
(4) V primeru enotnega podjetja agencija preveri razmerja med podjetji na podlagi izjave iz prve alineje drugega odstavka tega člena.
(5) Agencija hrani vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, še deset let od dneva zadnjega prejema sredstev iz te uredbe.«.
6. člen
Za četrtim odstavkom 25. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Če upravičenec ne poda izjave iz prve alineje drugega odstavka 19. člena te uredbe, ni upravičen do plačil iz enajstega odstavka 12. člena te uredbe, ki se dodelijo kot pomoč de minimis.«.
7. člen
28. člen se spremeni tako, da se glasi:
»28. člen
(izdaja odločb)
(1) Odločbe o izplačilu za ukrep DŽ se izdajo do 31. julija 2015.
(2) V odločbah iz prejšnjega odstavka mora biti za zahteve iz enajstega odstavka 12. člena te uredbe opredeljeno, da se plačila za te zahteve dodelijo kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo 1408/2013/EU, pri čemer se izrecno sklicuje na Uredbo 1408/2013/EU ter navede njen naslov in mesto objave v Uradnem listu Evropske unije.«.
8. člen
V petem odstavku 34. člena se za besedilom »iz prvega« doda besedilo »odstavka tega člena za zahteve iz desetega odstavka 12. člena te uredbe«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Za namen izvajanja ukrepa iz prvega odstavka tega člena za zahteve iz enajstega odstavka 12. člena te uredbe se sredstva zagotovijo v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.«.
9. člen
Za Prilogo 6 se doda nova Priloga 7, ki je kot Priloga sestavni del te uredbe.
KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-25/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2015-2330-0076
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost