Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1472. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«, stran 3924.

Na podlagi določil 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. in 48. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 10/06, 101/07, 79/12), 15. in 56. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07), 17. in 58. člena Statuta Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2006, 19/2006, 34/2007, 15/2010, 12/2013, 12/2013) ter 20. in 60. člena Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/2013) so občinski sveti Občine Črna na Koroškem na 3. seji dne 10. 2. 2015, Občine Mežica na 5. seji dne 25. 2. 2015, Občine Prevalje na 5. seji dne 23. 4. 2015 in Občine Ravne na Koroškem na 2. izredni seji dne 1. 4. 2015 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline«
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom občine Mežiške doline ustanovijo organ skupne občinske uprave, določijo njegovo ime in sedež, delovno področje, notranjo organizacijo, vodenje ter zagotavljanje sredstev in drugih pogojev za njegovo delo. Odlok določa pravice in obveznosti občin ustanoviteljic in njihovih organov v razmerju do organa skupne občinske uprave in v medsebojnih razmerjih.
2. člen
(ustanovitev organa skupne občinske uprave in področja dela)
Občina Črna na Koroškem, Občina Mežica, Občina Prevalje in Občina Ravne na Koroškem ustanovijo organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog na naslednjih področjih dejavnosti:
- na področju občinskega redarstva,
- na področju razvojnih projektov in projektov s področja javnih služb.
3. člen
(dogovor o medsebojnih razmerjih)
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti do organa skupne občinske uprave občine ustanoviteljice podrobneje uredijo z dogovorom o medsebojnih razmerjih, ki ga podpišejo župani. Z dogovorom občine ustanoviteljice podrobneje določijo pravice in obveznosti, načrtovanje in način dela v organu skupne občinske uprave, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za organ skupne občinske uprave ter druge za skupno občinsko upravo pomembne zadeve.
4. člen
(ustanoviteljske pravice)
(1) Ustanoviteljske pravice občin, razen sprejema sprememb in dopolnitev tega odloka ter zagotavljanja proračunskih sredstev za delovanje organa skupne občinske uprave, za kar so pristojni občinski sveti, izvršujejo župani občin ustanoviteljic.
(2) Župani občin ustanoviteljic imenujejo in razrešujejo vodjo organa skupne občinske uprave, sprejmejo kadrovski načrt, program dela in finančni načrt skupne občinske uprave, nadzorujejo delo ter dajejo skupne usmeritve glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja skupne občinske uprave. Pri glasovanju ima vsak župan po en glas.
5. člen
(poimenovanje in sedež)
(1) Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska uprava občin Mežiške doline (v nadaljnjem besedilu: medobčinska uprava). Sedež medobčinske uprave je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem.
(2) Medobčinska uprava uporablja žig okrogle oblike z napisom: Medobčinska uprava občin Mežiške doline.
II. NALOGE IN PRISTOJNOSTI MEDOBČINSKE UPRAVE
6. člen
(notranje organizacijske enote)
Medobčinsko upravo sestavljata notranji organizacijski enoti:
1. Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline,
2. Medobčinski urad za pripravo razvojnih projektov in projektov s področja javnih služb.
7. člen
(naloge medobčinske uprave)
(1) Medobčinska uprava občin Mežiške doline opravlja upravne in strokovne naloge občinskih uprav občin ustanoviteljic in druge naloge v skladu z zakoni, podzakonskimi predpisi in predpisi posameznih občin s področij dela skupnega organa, za katere je bila ustanovljena:
1. Medobčinsko redarstvo občin Mežiške doline (v nadaljevanju: medobčinsko redarstvo) opravlja naloge občinskega redarstva v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu, Zakonom o pravilih cestnega prometa, Zakonom o varstvu javnega reda in miru ter drugimi področnimi predpisi.
2. Medobčinski urad za pripravo razvojnih projektov in projektov s področja javnih služb (v nadaljevanju: medobčinska priprava projektov) opravlja naloge priprave, spremljanja in vodenja projektov posameznih občin in skupnih projektov občin ustanoviteljic na področju javnih služb ter priprave projektov za kandidiranje na razpisih za evropska sredstva, sredstva ministrstev in drugih ustanov. Poleg navedenega urad izdeluje investicijsko dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo in v skladu z zakonodajo, ki velja na področju javnega naročanja pripravlja javne razpise za oddajo del. Urad sodeluje z občinskimi upravami pri pripravi razvojnih strategij za posamezne občine ustanoviteljice.
(2) Podrobneje se obseg nalog, ki jih bo medobčinska uprava izvajala za posamezno občino, opredeli v dogovoru iz 3. člena tega odloka.
8. člen
(vodenje in odločanje v postopku o prekrških)
(1) Medobčinsko redarstvo je prekrškovni organ občin ustanoviteljic medobčinske uprave, pooblaščen za odločanje o prekrških z delovnega področja občinskega redarstva.
(2) Medobčinsko redarstvo vodi vodja notranje organizacijske enote.
(3) Vodja notranje organizacijske enote in občinski redarji so pooblaščene uradne osebe.
(4) Pooblaščene uradne osebe medobčinskega redarstva vodijo prekrškovne postopke in odločajo o prekrških iz občinske pristojnosti, določenih z zakoni in z veljavnimi pravnimi akti občin ustanoviteljic.
(5) Plačane globe za prekrške, ki jih izreče medobčinsko redarstvo, so prihodek proračuna občine, na območju katere je bil prekršek storjen oziroma katere predpis je bil kršen. Seznam predpisov, ki vsebujejo pooblastila uradnih oseb prekrškovnega organa, objavi vsaka občina ustanoviteljica na svoji spletni strani.
9. člen
(pristojnost odločanja v zadevah)
(1) Medobčinska uprava deluje neodvisno, samostojno, pri izvrševanju svojih nalog in pri odločanju v upravnih zadevah iz občinske pristojnosti nastopa kot organ tiste občine, v katere krajevno pristojnost spada posamezna zadeva.
(2) Medobčinska uprava je pristojna za odločanje na 1. stopnji v upravnih in prekrškovnih zadevah, za katere je organiziran organ medobčinske uprave, v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi.
(3) Medobčinska uprava mora pri izvrševanju svojih nalog ravnati po usmeritvah župana in nalogih tajnika občine oziroma direktorja občinske uprave občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada oziroma za katero izvršuje naloge, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja organa medobčinske uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin, ki so organ medobčinske uprave ustanovile.
(4) O izločitvi zaposlenega iz postopka v medobčinski upravi odloča tajnik občine oziroma direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada. V primeru izločitve vodje medobčinske uprave pa o zadevi tajnik občine oziroma direktor občinske uprave tudi odloči. Kolikor je vodja medobčinske uprave hkrati direktor občinske uprave, o zadevi odloči uradnik, ki je pooblaščen za nadomeščanje v času njegove odsotnosti.
(5) Akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe medobčinske uprave, imajo v glavi naziv medobčinske uprave, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice, kateri se ob sleherni izdaji vročajo v vednost.
(6) Za morebitno škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v medobčinski upravi, odgovarjajo občine ustanoviteljice solidarno.
III. ORGANIZACIJA MEDOBČINSKE UPRAVE
10. člen
(sistemizacija delovnih mest)
Akt o sistemizaciji delovnih mest v medobčinski upravi sprejme župan sedežne občine v skladu s predhodnim soglasjem županov občin soustanoviteljic. Župan sedežne občine v skladu s kadrovskim načrtom, ki ga skupaj določijo župani občin ustanoviteljic, odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v medobčinski upravi.
11. člen
(pravice in obveznosti delodajalca)
(1) Občina, v kateri ima medobčinska uprava sedež, ima za javne uslužbence medobčinske uprave status delodajalca. Javni uslužbenci sklenejo delovno razmerje v Občini Ravne na Koroškem.
(2) Pravice in dolžnosti delodajalca izvršuje župan sedežne občine. Župani občin ustanoviteljic lahko pisno pooblastijo vodjo medobčinske uprave za izvrševanje pravic in dolžnosti delodajalca.
12. člen
(vodenje medobčinske uprave)
Vodja medobčinske uprave ima status uradnika na položaju. Vodja medobčinske uprave mora imeti najmanj univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem in najmanj šest let delovnih izkušenj. Poleg tega mora izpolnjevati pogoje, kot jih določajo področni predpisi.
13. člen
(odgovornost vodje medobčinske uprave)
(1) Vodja medobčinske uprave odgovarja za izvrševanje nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine, županu in tajniku občine oziroma direktorju občinske uprave te občine, za delo medobčinske uprave v celoti pa županom občin ustanoviteljic.
(2) Vodja medobčinske uprave predstavlja medobčinsko upravo. V okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost, kakovost in učinkovitost dela medobčinske uprave, organizira opravljanje nalog, odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske uprave, skrbi za izdelavo in realizacijo programa dela ter opravlja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo medobčinske uprave.
IV. FINANCIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO
14. člen
(obseg nalog in financiranje)
(1) Sredstva za delovanje medobčinskega redarstva zagotavljajo občine ustanoviteljice praviloma v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic. Kadar vsebina dela to narekuje, se lahko stroški delijo tudi glede na dejanski obseg dela, ki se izvaja za posamezno občino. Od ustanovitve medobčinskega redarstva dalje vodja medobčinske uprave vsako leto, v mesecu januarju, uskladi razmerje financiranja, in sicer s podatki o prebivalstvu po posameznih občinah, ki jih na dan 1. 1. tekočega leta posreduje Statistični urad RS in predloži županom v podpis dodatek k dogovoru županov. Prvič se odstotek prebivalstva uskladi januarja 2016.
(2) Za obseg nalog in financiranje medobčinske priprave projektov se uporabi delež, ki ga župani občin ustanoviteljic določijo vsako leto ob sprejemu kadrovskega načrta, programa dela in finančnega načrta medobčinske priprave projektov in izhaja iz financiranja dejanskega obsega posameznih nalog po posameznih občinah. Delitev stroškov je obvezna priloga finančnemu načrtu.
15. člen
(sredstva za delo medobčinske uprave)
(1) Sredstva in druge materialne pogoje za delo medobčinske uprave zagotavljajo občine ustanoviteljice na podlagi ključa iz 14. člena tega odloka.
(2) Občine ustanoviteljice medobčinske uprave zagotovijo osnovna sredstva, drobni inventar in zaščitno opremo za delovanje medobčinske uprave. Nabavo osnovnih sredstev, drobnega inventarja in zaščitno opremo za delovanje medobčinske uprave določijo župani. Takšno nabavo občine financirajo v deležih, ki so določeni za obseg nalog in financiranje delovanja medobčinske uprave za leto, v katerem se nabava vrši.
16. člen
(kraj opravljanja dela in nakup opreme)
(1) Lokacije prostorov za opravljanje dela medobčinske uprave so lahko ne glede na sedež medobčinske uprave, kot izhaja iz 5. člena tega odloka, tudi v drugih občinah ustanoviteljicah, o čemer se dogovorijo župani na osnovi predloga vodje medobčinske uprave. Po potrebi sklenejo občine ustanoviteljice dogovor o najemu prostorov.
(2) Nakup skupne opreme, ki je potrebna za delo medobčinske uprave, naroči v skladu s predpisi o javnem naročanju župan občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež, v soglasju z župani občin soustanoviteljic. Izbiro najboljšega ponudnika predlaga strokovna komisija. Župan vsake od občin ustanoviteljic imenuje v soglasju z drugimi župani v komisijo po enega člana.
17. člen
(finančni načrt)
(1) Medobčinska uprava je neposredni uporabnik proračuna občine ustanoviteljice, v kateri ima sedež. Finančni načrt medobčinske uprave, ki ga na predlog vodje soglasno potrdijo župani občin ustanoviteljic, je vključen v proračun občine ustanoviteljice, v kateri ima medobčinska uprava sedež.
(2) Občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za delo medobčinske uprave v finančnih načrtih svojih občinskih uprav na posebni postavki. Finančni načrt medobčinske uprave je priloga k njihovim proračunom.
(3) Odredbodajalec za sredstva finančnega načrta medobčinske uprave je župan sedežne občine, ki je tudi skrbnik prihodkov, po njegovem pooblastilu pa je lahko odredbodajalec tudi vodja medobčinske uprave.
V. VSTOP DRUGIH OBČIN, IZSTOP OBČINE IZ MEDOBČINSKE UPRAVE IN PRENEHANJE MEDOBČINSKE UPRAVE
18. člen
(pristop drugih občin)
(1) Druge občine lahko pristopijo k medobčinski upravi, če izrazijo za to nesporen interes, sprejmejo o tem sklep na pristojnem organu zainteresirane občine in če s pristopom soglašajo vse občine ustanoviteljice.
(2) Pred pristopom druga občina poravna sorazmerni del stroška nakupa skupne opreme iz 15. člena tega odloka, ki je razviden iz nabavne vrednosti iz računovodskih evidenc in se obračuna v razmerju števila prebivalcev druge občine do števila prebivalcev vseh občin ustanoviteljic.
(3) Medobčinska uprava prične z delom v posamezni občini skladno z dogovorom in predhodno sprejetim odlokom o ustanovitvi medobčinske uprave.
19. člen
(izstop občine)
(1) Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz medobčinske uprave tako, da svojo namero pisno poda županom ostalih občin ustanoviteljic.
(2) Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do medobčinske uprave in prevzame v delovno razmerje v skladu z deležem iz 14. člena tudi pripadajoče število zaposlenih v medobčinski upravi ter plača sorazmerni del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje medobčinske uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če mu zaradi izstopa občine preneha delovno razmerje. Podrobnejši kriterij za prevzem delavcev določijo župani v dogovoru iz 3. člena tega odloka.
(3) Če občina izstopi iz medobčinske uprave in se druge občine strinjajo, da ostane število delavcev nespremenjeno, občina, ki izstopi, nima obveznosti niti pravic do javnih uslužbencev. V primeru, da je število javnih uslužbencev za preostale občine presežno, ima občina, ki je izstopila, obveznosti do presežka javnih uslužbencev glede na dogovorjeni ključ javnega uslužbenca na občino.
20. člen
(prevzem opravljanja nalog)
(1) Če želi posamezna občina sama prevzeti opravljanje nalog, določenih s tem odlokom, mora drugim občinam ustanoviteljicam posredovati odstopno izjavo z odpovednim rokom treh mesecev. V tem primeru lahko medobčinska uprava preneha z delom, o čemer odločijo občinski sveti s spremembo odloka oziroma sprejemom odloka o prenehanju veljavnosti tega odloka.
(2) Na podlagi sprejete odločitve o nadaljnjem delu medobčinske uprave oziroma na podlagi odločitve, da medobčinska uprava preneha z delom, sklenejo župani poseben sporazum o pravicah in obveznostih, v katerem uredijo vsa vprašanja, povezana s prenehanjem medobčinske uprave in prevzemom zaposlenih delavcev.
21. člen
(obveznosti v upravnih postopkih)
Občina, ki izstopa iz skupne občinske uprave, mora prevzeti v izvršitev, izterjavo ali izpolnitev tudi pravice in obveznosti, ki izhajajo iz odločitev medobčinske uprave v upravnih in prekrškovnih postopkih, če posamezna zadeva spada pod njeno krajevno pristojnost.
22. člen
(prenehanje medobčinske uprave)
(1) V primeru odločitve, da medobčinska uprava preneha z delom, si občine ustanoviteljice razdelijo za to namenjene stvari, pravice in denarna sredstva, razen pravic in obveznosti po 20. členu tega odloka, po ključu delitve iz 14. člena tega odloka. O konkretni razdelitvi sklenejo župani sporazum v roku treh mesecev po sprejemu odločitve o prenehanju medobčinske uprave.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena morajo občine ustanoviteljice:
- poravnati vse materialne obveznosti medobčinske uprave do tretjih oseb in medsebojne obveznosti,
- prevzeti v skladu z deležem iz 14. člena tega odloka tudi pripadajoče število zaposlenih v medobčinski upravi v delovno razmerje in
- plačati sorazmerni del stroškov glede prenehanja delovnega razmerja vodje medobčinske uprave v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, če mu zaradi prenehanja medobčinske uprave preneha delovno razmerje.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
(nadaljevanje dejavnosti)
(1) Dosedanja Medobčinska uprava občin Mežiške doline nadaljuje z dejavnostjo v organizaciji na osnovi določil tega odloka. Medobčinska uprava prične z opravljanjem del za vse občine ustanoviteljice in za posamezno občino, ko občine izpolnijo svoje obveze iz 15. člena in iz drugega odstavka 18. člena tega odloka. Medobčinska uprava takrat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 6. do 8. člena tega odloka.
(2) Sedežna občina prevzame javne uslužbence, zaposlene v občinskih upravah občin ustanoviteljic, ki so razporejeni na uradniška in/ali strokovno tehnična delovna mesta, na katerih se opravljajo naloge občinske uprave, ki jih na podlagi tega odloka prevzame medobčinska uprava.
(3) Javnim uslužbencem iz prejšnjega odstavka župan sedežne občine predloži v podpis pogodbe o zaposlitvi oziroma jim izda sklepe o premestitvi v skladu s sistemizacijo delovnih mest v medobčinski upravi.
(4) Z akti iz prejšnjega odstavka se javnim uslužbencem, zaposlenim v medobčinski upravi, ne more poslabšati položaj glede na položaj, ki so ga imeli v občinski upravi posamezne občine ustanoviteljice.
24. člen
(kadrovski načrt)
Najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka določijo župani občin ustanoviteljic kadrovski načrt medobčinske uprave in akt o sistemizaciji delovnih mest.
25. člen
(katalogi predpisov)
Pred začetkom opravljanja del medobčinske uprave za posamezno občino morajo občine ustanoviteljice na občinsko upravo Občine Ravne na Koroškem posredovati katalog veljavnih občinskih predpisov, ki bodo podlaga za izvrševanje pooblastil medobčinske uprave.
26. člen
(imenovanje strokovne komisije)
Komisija za oceno zakonitosti in strokovnosti ravnanja medobčinskega redarstva, ki jo je v skladu s 17. členom Zakona o občinskem redarstvu imenoval župan Občine Ravne na Koroškem, nadaljuje s svojim delom v skladu z določili tega odloka.
27. člen
(prenehanje veljavnosti odloka)
Občini Prevalje in Ravne na Koroškem določata, da z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in organizaciji organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Mežiške doline« (Uradno glasilo slovenskih občin št. 39/2012).
28. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic. Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v Uradnem glasilu slovenskih občin. Veljati začne petnajsti dan po zadnji objavi v uradnem glasilu posamezne občine.
Št. 0312-0003/211-24
Črna na Koroškem, dne 10. februarja 2015
Županja
Občine Črna na Koroškem
mag. Romana Lesjak l.r.
Št. 0312-0003/211-24
Mežica, dne 25. februarja 2015
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.
Št. 0312-0003/211-24
Prevalje, dne 23. aprila 2015
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l.r.
Št. 0312-0003/211-24
Ravne na Koroškem, dne 1. aprila 2015
Župan
Občine Ravne na Koroškem
dr. Tomaž Rožen l.r.

AAA Zlata odličnost