Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1489. Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja, stran 3941.

Na podlagi 10. in 12. člena ter tretjega odstavka 25. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba določa ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja ter druge ukrepe kmetijske politike, pri čemer se:
- ukrep iz 4. člena te uredbe določa za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU) in
- ukrep iz 9. člena te uredbe določa za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU).
(2) S to uredbo se določajo upravičenci, upravičeni stroški, pogoji, merila, postopki, višina sredstev in finančna merila za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka.
2. člen
(vrste ukrepov)
Za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja kmetijstva se sredstva po tej uredbi namenijo za naslednje ukrepe:
1. pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov;
2. pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju;
3. pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja;
4. pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov in
5. organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu.
3. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. kmetijski proizvod je kmetijski proizvod iz četrtega odstavka 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
2. predelava kmetijskih proizvodov je predelava kmetijskih proizvodov iz šestega odstavka 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
3. mikro, mala in srednja podjetja so podjetja, ki izpolnjujejo merila iz priloge I Uredbe 702/2014/EU;
4. podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
5. enotno podjetje je enotno podjetje iz drugega odstavka 2. člena Uredbe 1407/2013/EU;
6. celotno območje Republike Slovenije je območje najmanj osmih statističnih regij;
7. širše območje Republike Slovenije je območje najmanj štirih statističnih regij;
8. ožje območje Republike Slovenije je območje največ treh statističnih regij.
II. UKREPI
1. Ukrep: Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov
4. člen
(namen pomoči in upravičeni stroški)
(1) Namen ukrepa Pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov je dokončanje komasacijskih postopkov v skladu s 15. členom Uredbe 702/2014/EU.
(2) Upravičeni stroški so stroški iz 15. člena Uredbe 702/2014/EU in so podrobneje določeni v programu iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
5. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za pomoč iz prejšnjega člena je upravna enota, na območju katere leži nedokončana komasacija, ki je vključena v program iz drugega odstavka 7. člena te uredbe.
6. člen
(izvajalec in upravičenec)
(1) Izvajalec ukrepa iz 4. člena te uredbe je fizična ali pravna oseba, ki je usposobljena za dokončanje komasacijskih postopkov iz 4. člena te uredbe.
(2) Upravičenec do pomoči iz 4. člena te uredbe je komasacijski udeleženec, ki je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov ter izpolnjuje merila iz priloge I Uredbe 702/2014/EU za mikro, mala in srednje velika podjetja in ni podjetje v težavah ter nima neporavnanega naloga za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije, v katerem je pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo v skladu z notranjim trgom v skladu s točko (a) petega odstavka 1. člena Uredbe 702/2014/EU.
7. člen
(pogoji za odobritev pomoči)
(1) Seznam komasacijskih območij, ki so upravičena do pomoči iz 4. člena te uredbe, je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pripravi letni program dokončanja komasacijskih postopkov, ki ga potrdi direktor agencije v soglasju z ministrom, pristojnim za kmetijstvo.
(3) S programom iz prejšnjega odstavka se določijo prednostne komasacije, za katere je namenjena pomoč v tekočem letu, in sicer do porabe sredstev.
(4) Vlagatelj iz 5. člena te uredbe v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, izbere izvajalca ukrepa iz 4. člena te uredbe.
(5) Vlagatelj iz 5. člena te uredbe agenciji predloži dokumentacijo o izbiri izvajalca ukrepa iz 4. člena te uredbe.
(6) Pogodbo z izvajalcem ukrepa iz 4. člena te uredbe sklene agencija.
8. člen
(finančne določbe)
(1) Upravičenec do pomoči iz 4. člena te uredbe za iste upravičene stroške ne sme prejeti oziroma uveljavljati drugih državnih pomoči ali pomoči de minimis, ki bi skupaj s pomočjo po tej uredbi presegale 100 odstotkov upravičenih stroškov dokončanja komasacijskih postopkov.
(2) Izvajalec ukrepa iz 4. člena te uredbe pošlje račun za opravljeno delo skupaj s poročilom o izvedenih delih upravni enoti, na območju katere leži nedokončana komasacija.
(3) Vlagatelj iz 5. člena te uredbe potrdi poročilo in račun iz prejšnjega odstavka ter vso dokumentacijo pošlje agenciji, vključno z dokazili, da komasacijski udeleženci izpolnjujejo pogoje iz drugega odstavka 6. člena te uredbe, ki na podlagi pogodbe iz šestega odstavka prejšnjega člena plača upravičene stroške iz 4. člena te uredbe.
(4) Po izvršljivosti sklepa o stroških upravnega postopka vlagatelj iz 5. člena te uredbe sklep o stroških upravnega postopka pošlje agenciji, ki izvede izplačilo.
(5) Sredstva za pomoč iz 4. člena te uredbe se dodelijo do višine, zagotovljene v proračunu Republike Slovenije za izvedbo tega ukrepa v posameznem proračunskem letu.
(6) Pomoč iz 4. člena te uredbe se dodeljuje kot nepovratna sredstva v obliki subvencioniranih storitev.
2. Ukrep: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju
9. člen
(namen pomoči)
(1) Namen ukrepa Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v okviru nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom.
(2) Pomoč iz prejšnjega odstavka se dodeljuje kot pomoč po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
10. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za pomoč iz prejšnjega člena je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem ali ožjem območju Republike Slovenije.
11. člen
(upravičenec in prejemnik pomoči)
Upravičenec in prejemnik pomoči iz 9. člena te uredbe je vlagatelj iz prejšnjega člena.
12. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 9. člena te uredbe so naslednji:
- stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti),
- stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, potni stroški, najemnine za razstavne prostore),
- stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.
13. člen
(pogoji za odobritev pomoči)
(1) Pogoji za odobritev pomoči iz 9. člena te uredbe so naslednji:
- vlagatelj iz 10. člena te uredbe ima aktivne člane,
- geografska pokritost delovanja vlagatelja na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v skladu z 10. členom te uredbe,
- prejemnik pomoči iz 11. člena te uredbe ne more pridobiti sredstev za druge ukrepe iz te uredbe.
(2) Pogoji za dodelitev pomoči iz 9. člena te uredbe, merila, dokazila in upravičeni stroški se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
14. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za pomoč iz 9. člena te uredbe se določi v skladu z drugim odstavkom 34. člena te uredbe.
(2) Delež dodeljene pomoči iz 9. člena te uredbe lahko na upravičenca iz 11. člena te uredbe znaša do 70 odstotkov upravičenih stroškov iz 12. člena te uredbe.
(3) Delež dodeljenih pomoči iz vseh javnih virov za namene tega člena lahko znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 12. člena te uredbe.
(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka za aktivnosti, za katere se dodeljujejo sredstva pomoči za ukrep iz 9. člena te uredbe, ni dovoljeno pridobiti sredstev, namenjenih za izvajanje ukrepov razvoja podeželja.
15. člen
(kumulacija in skupni znesek pomoči)
Pomoč iz 9. člena te uredbe se dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Z drugimi pomočmi se ta pomoč lahko kumulira le pod pogoji iz 5. člena Uredbe 1407/2013/EU.
3. Ukrep: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja
16. člen
(namen pomoči)
Namen ukrepa Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja je sofinanciranje spodbujanja delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju v okviru civilne pobude, sindikatov ter nevladnih in nepridobitnih oblik sodelovanja kmetov v zvezah, združenjih in društvih, povezanih s kmetijstvom ali gozdarstvom, saj s svojim delovanjem prispevajo k razvoju in ohranjanju kmetijstva in gozdarstva ter ohranjanju poseljenosti podeželja.
17. člen
(vlagatelj)
(1) Vlagatelj za pomoč iz prejšnjega člena je pravna oseba, ki povezuje pravne osebe, ki so registrirane kot društva, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov ali posameznike v društvo in deluje na celotnem, širšem ali ožjem območju Republike Slovenije.
(2) Vlagatelj za pomoč iz prejšnjega člena mora biti registriran.
18. člen
(upravičenec in prejemnik pomoči)
Upravičenec in prejemnik pomoči iz 16. člena te uredbe je vlagatelj iz prejšnjega člena.
19. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 16. člena te uredbe so naslednji:
- stroški opreme in prostorov za delovanje upravičenca iz prejšnjega člena,
- materialni stroški ter stroški dela vlagatelja iz 17. člena te uredbe,
- stroški članarin v mednarodnih organizacijah, katerih član je vlagatelj iz 17. člena te uredbe,
- stroški izvajanja aktivnosti za spodbujanje delovanja, združevanja in povezovanja ljudi na podeželju in
- stroški izvajanja vsebin za enake možnosti žensk in moških ter drugih programov in aktivnosti v skladu s predpisi, strategijami in programskimi dokumenti.
20. člen
(pogoji za odobritev pomoči)
(1) Pogoji za odobritev pomoči iz 16. člena te uredbe so naslednji:
- vlagatelj iz 17. člena te uredbe ima aktivne člane,
- vlagatelj iz 17. člena te uredbe deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva,
- geografska pokritost delovanja vlagatelja na področju kmetijstva ali gozdarstva v skladu s 17. členom te uredbe,
- prejemnik pomoči iz 18. člena te uredbe ne more pridobiti sredstev za druge ukrepe iz te uredbe.
(2) Pogoji za dodelitev pomoči iz 16. člena te uredbe, merila, dokazila in upravičeni stroški se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
21. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za pomoč iz 16. člena te uredbe se določi v skladu z drugim odstavkom 34. člena te uredbe.
(2) Delež dodeljene pomoči iz 16. člena te uredbe lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 19. člena te uredbe.
4. Ukrep: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov
22. člen
(namen pomoči)
Namen ukrepa Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov je sofinanciranje izvedbe strokovnega ali jubilejnega dogodka, ki pripomore k boljši prepoznavnosti slovenskega kmetijstva in gozdarstva.
23. člen
(vlagatelj)
Vlagatelj za pomoč iz prejšnjega člena je nepridobitna organizacija, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
24. člen
(upravičenec in prejemnik pomoči)
Upravičenec in prejemnik pomoči iz 22. člena te uredbe je vlagatelj iz prejšnjega člena.
25. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 22. člena te uredbe so naslednji:
- stroški izdaje strokovne publikacije za obeležitev dogodka,
- stroški promocije dogodka,
- stroški najema prostora dogodka,
- drugi stroški, povezani z organizacijo in izvedbo dogodka (npr. materialni stroški, potni stroški).
26. člen
(pogoji za odobritev pomoči)
(1) Pogoj za odobritev pomoči iz 22. člena te uredbe je, da vlagatelj deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.
(2) Vlagatelj iz 23. člena te uredbe lahko pridobi pomoč iz 22. člena te uredbe samo za en strokovni ali jubilejni dogodek v posameznem proračunskem letu.
(3) Upravičenec iz 24. člena te uredbe ne more pridobiti sredstev za dogodek po ukrepu iz 22. člena te uredbe tudi iz drugih ukrepov te uredbe.
(4) Pogoji za dodelitev pomoči iz 22. člena te uredbe, merila, dokazila in upravičeni stroški se podrobneje opredelijo v javnem razpisu.
27. člen
(finančne določbe)
(1) Višina sredstev za pomoč iz 22. člena te uredbe se določi v skladu z drugim odstavkom 34. člena te uredbe.
(2) Delež dodeljene pomoči iz 22. člena te uredbe lahko na upravičenca znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov iz 25. člena te uredbe.
5. Ukrep: Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu
28. člen
(namen ukrepa)
Namen ukrepa Organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju ter udeležba na svetovnem prvenstvu je organiziranje in izvedba tekmovanj v oranju v Republiki Sloveniji ter organiziranje in izvedba udeležbe na svetovnem prvenstvu, saj se s tem spodbuja pomen obdelave zemlje, prenašanje dobrih praks, izobraževanje, ohranjanje dediščine podeželja in promocija slovenskega kmetijstva doma in v tujini.
29. člen
(izvajalec)
(1) Izvajalec za izvedbo ukrepa iz prejšnjega člena se izbere v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(2) Izvajalec za izvedbo ukrepa iz prejšnjega člena je pravna oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- deluje na področju kmetijstva,
- ima reference na področju priprave in izvedbe tekmovanj v oranju,
- izpolnjuje pogoje za udeležbo na svetovnem tekmovanju v oranju, ki ga organizira Svetovna organizacija oračev (World Ploughing Organization - WPO).
30. člen
(upravičenec in prejemnik)
Upravičenec in prejemnik sredstev iz 28. člena te uredbe je izvajalec za izvedbo ukrepa iz prejšnjega člena.
31. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za ukrep iz 28. člena te uredbe so naslednji:
- stroški za pripravo tekmovališč,
- stroški za pripravo in najem tekmovalnega in prireditvenega prostora,
- stroški usposabljanja za sodnike,
- materialni stroški izvajalca iz prejšnjega člena,
- stroški promocije,
- stroški članarin izvajalca iz prejšnjega člena,
- stroški priprave tekmovalcev,
- potni stroški za udeležbo na svetovnem prvenstvu v oranju,
- stroški najema zemljišč za trening,
- stroški organizacije strokovnih prireditev v okviru tekmovanj (npr. okrogle mize, demonstracije, konference) in
- drugi stroški, povezani z organizacijo, izvedbo in udeležbo (npr. nagrade po pravilniku, ki ureja tekmovanje oračev, tiskovine, oblačila, prehrana, prenočitev, dnevnice, potni stroški).
32. člen
(pogoji za odobritev sredstev)
(1) Izvajalec iz 29. člena te uredbe ne more pridobiti sredstev za druge ukrepe iz te uredbe.
(2) Pogoji za izbiro izvajalca iz 29. člena te uredbe, merila, dokazila in upravičeni stroški se podrobneje opredelijo v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
33. člen
(finančne določbe)
Sredstva za izvajanje ukrepa iz 28. člena te uredbe se določijo v javnem naročilu v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi v posameznem proračunskem letu.
III. POSTOPEK ZA ODOBRITEV POMOČI
34. člen
(javni razpisi)
(1) Pomoči po tej uredbi, razen dodelitev sredstev iz 4. in 28. člena te uredbe, se dodelijo na podlagi zaprtih javnih razpisov. Za izvedbo ukrepov iz 4. in 28. člena te uredbe se uporabljajo predpisi, ki urejajo javno naročanje.
(2) Višina pomoči za ukrepe iz 9., 16. in 22. člena te uredbe se na letni ravni določi v javnem razpisu največ do višine sredstev, zagotovljenih za te namene v proračunu Republike Slovenije v posameznem proračunskem letu, pri čemer se ta višina sredstev zniža za vrednost iz pritožb zoper odločbe, katerim je bilo ugodeno.
(3) Postopke za dodelitev pomoči po tej uredbi in izplačilo sredstev izvede agencija, razen za ukrep iz 28. člena te uredbe, katerega izvede ministrstvo.
(4) Ministrstvo pripravi javne razpise in jih objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V okviru javnega razpisa za posamezen ukrep iz te uredbe so sredstva lahko razdeljena po posameznih namenih znotraj ukrepa, ciljih ukrepa ali skupinah posameznih upravičencev, vloge za ta namen pa se ločeno uvrščajo na sezname prejetih in popolnih vlog.
35. člen
(odločitev o vlogah)
(1) Vloge za javni razpis iz prvega odstavka prejšnjega člena se pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali se vložijo neposredno v vložišču agencije.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka se vloži pisno na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani agencije in ministrstva. Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na pošti, kar označi pošta, ali v vložišču agencije, naslov vlagatelja in oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami se ne obravnavajo in se vrnejo vlagateljem.
36. člen
(obravnava vlog)
(1) Odpiranje vlog za ukrepe iz 9., 16. in 22. člena te uredbe ni javno. Prispele vloge obravnava agencija in jih, če posamezen ukrep to določa, tudi oceni.
(2) Izberejo se vloge, ki na podlagi ocene dosežejo spodnjo vstopno mejo točk.
37. člen
(kumulacija oziroma združevanje pomoči - skupinske izjeme)
(1) Skupna višina pomoči, določena v skladu z 8. členom te uredbe, ne sme preseči skupne višine pomoči, določene z Uredbo 702/2014/EU, ne glede na to, ali se pomoč za ukrep v celoti financira iz proračuna Republike Slovenije ali proračunov lokalnih skupnosti ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) Pomoč iz 4. člena te uredbe se ne sme združevati s pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost ali znesek pomoči iz Uredbe 702/2014/EU.
38. člen
(omejitev pomoči)
(1) Pomoči iz te uredbe se dodeljujejo le za izvajanje ukrepov znotraj območja Republike Slovenije.
(2) Upravičenci, ki so v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na podlagi odločbe Evropske komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom EU, dokler taka pomoč ni povrnjena skupaj z zamudnimi obrestmi, ne morejo uveljavljati pomoči po tej uredbi.
39. člen
(obveznosti prejemnika pomoči in dajalca pomoči)
(1) Prejemnik pomoči iz te uredbe mora pred dodelitvijo sredstev po tej uredbi podati pisno izjavo o:
- pomočeh de minimis, ki jih je prejel na podlagi te uredbe ali drugih predpisov, ki urejajo pomoč de minimis, v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
- drugih že prejetih ali zaprošenih pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovilih, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
(2) Dajalec pomoči pisno obvesti prejemnika pomoči o tem, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo 1407/2013/EU in o znesku pomoči de minimis.
(3) Vse aktivnosti, na katere se nanaša vloga za pridobitev pomoči iz 9., 16. in 22. člena te uredbe, morajo biti dokončane in plačane pred vložitvijo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev po tej uredbi.
(4) Vloga za pridobitev pomoči iz 4. člena te uredbe se vloži v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU pred začetkom izvajanja projekta ali dejavnosti, s čimer se zagotavlja spodbujevalni učinek take pomoči.
40. člen
(hramba dokumentacije)
Prejemnik pomoči iz te uredbe in agencija morata dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev pomoči po tej uredbi, hraniti deset let od dneva zadnje dodelitve pomoči v okviru sheme pomoči.
IV. VLAGANJE ZAHTEVKOV ZA IZPLAČILO SREDSTEV
41. člen
(vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev)
Za izplačila sredstev za ukrepe iz 9., 16. in 22. člena te uredbe v tekočem letu morajo prejemniki pomoči zahtevke za izplačilo sredstev poslati agenciji. Zahtevki za izplačilo sredstev se vlagajo v obdobju od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra tekočega leta v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. Če agencija prejemniku pomoči izda odločbo o pravici do sredstev z datumom vlaganja zahtevka po 30. oktobru, se izplačila sredstev izvedejo v naslednjem koledarskem letu.
V. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
42. člen
(dokončanje postopkov)
Postopki, začeti do uveljavitve te uredbe, se končajo v skladu z dosedanjimi predpisi.
43. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja (Uradni list RS, št. 45/12 in 64/12).
44. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-22/2015
Ljubljana, dne 21. maja 2015
EVA 2014-2330-0213
Vlada Republike Slovenije
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost