Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1465. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno, stran 3906.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17I/91-I - ZUDE, 55/92 - ZVDK, 13/93 - ZP-G, 66/93 - ZP-H, 45I/94 - Odl. US, 8/96, 18/98 - Odl. US, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB5, 101/07 - Odl. US, 36/08, 22/09 - Odl. US, 55/09 - Skl. US, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10 - Odl. US, 47/10 - Odl. US, 20/11, 34/11 - Odl. US, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D), 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06 in 12/11) ter 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) sta Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 5. redni seji dne 15. 4. 2015 in Občinski svet Občine Litija na 22. redni seji dne 12. 2. 2014 sprejela
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija - Šmartno
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Glasbena šola Litija-Šmartno (Uradni list RS, št. 43/05, 64/07 in 29/10) se tretji odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»Sedež zavoda: Ljubljanska cesta 3, Litija.«.
2. člen
Prvi in drugi odstavek 6. člena se spremenita, tako da se glasita:
»Zavod ima in v pravnem prometu uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm, ki je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in ima v sredini grb Republike Slovenije, medtem ko je ob obodu pečata izpisano besedilo »Javni zavod Glasbena šola Litija-Šmartno«, na sredini pod grbom pa je izpisana zaporedna številka pečata (1, 2).
Zavod ima in uporablja za druge potrebe poslovanja in delovanja tudi okrogli pečat premera 20 mm, ki je obrobljen z dvema koncentričnima krogoma in ima v sredini grb Republike Slovenije, medtem ko ima ob obodu pečata izpisano besedilo »Glasbena šola Litija-Šmartno«, na sredini pod grbom pa je izpisana zaporedna številka pečata 1.«.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se besedilo »5,000.000 SIT« nadomesti z besedilom »20.000,00 EUR«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Dejavnosti zavoda po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
- 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti,
- 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
- 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
- 90.030 Umetniško ustvarjanje,
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniške uprizarjanje,
- 90.010 Umetniško uprizarjanje,
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
- 58.110 Izdajanje knjig,
- 18.120 Drugo tiskanje,
- 18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
- 58.190 Drugo založništvo.«.
5. člen
V drugem odstavku 12. člena se črta besedilo »na vse seje sveta zavoda se pisno vabita tudi predstavnika strokovne službe občinske uprave občin ustanoviteljic, ki pa ne sodelujeta pri odločanju«.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, potem ko ga sprejmeta občinska sveta obeh občin ustanoviteljic.
Št. 613-1/2004
Litija, dne 12. februarja 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.
Št. 613-01/2004
Šmartno pri Litiji, dne 15. aprila 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost