Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

Št. 0142-0006/2015-1 Ob-2208/15 , Stran 954
Št. 0142-0006/2015-1 Ob-2208/15
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13) in 74. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 37/99, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05, 23/06) Občina Dobrna, objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva na območju Občine Dobrna
1. Naročnik (koncedent): Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. 2. Predmet javnega razpisa je podelitev ene koncesije za zobozdravstveno dejavnost na področju zobozdravstvenega varstva na primarnem nivoju na območju Občine Dobrna. 3. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se bo pričela izvajati predvidoma s 1. 2. 2016. Koncesijsko razmerje se bo sklenilo za določen čas 15 let. 4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj: 4.1. Zakonsko predpisani pogoji (35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti): – da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; – da ni v delovnem razmerju oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi podeljene koncesije iz tega javnega razpisa prekinil delovno razmerje; – da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; – da ima zagotovljeno ustrezno opremo in kadre; – da pridobi mnenje pristojne zbornice. 4.2. Dodatni pogoji: – prevzem vseh pacientov v dosedanji zobozdravstveni ambulanti Zdravstvene postaje Dobrna, ki bodo to želeli; – podpisan in na vseh straneh parafiran vzorec koncesijske pogodbe. 5. Kriteriji in merila za vrednotenje vlog: Naročnik javnega razpisa (koncedent) bo pri izbiri vlog za podelitev koncesije uporabil naslednje kriterije: 1. delovne izkušnje: maksimalno število točk 4, 2. dodatna funkcionalna znanja: maksimalno število točk 4, 3. ordinacijski čas: maksimalno število točk 4. 6. Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju sredstev za opravljanje dejavnosti na področju zobozdravstvene dejavnosti na primarnem nivoju v Občini Dobrna. 7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge Vloge morajo prispeti na naslov koncedenta najkasneje do 22. 6. 2015 do 10. ure. Vlagatelji morajo vlogo oddati izključno v pravilno opremljenih ovojnicah na naslov: Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna. Vloge morajo biti oddane v zapečateni kuverti z oznako: »Ne odpiraj! – Prijava na javni razpis: koncesija zobozdravstvo«. Na hrbtni strani mora biti izpisan naslov vlagatelja. Neveljavnih vlog (nepravilno opremljenih in nepravočasno prispelih) komisija za odpiranje vlog ne bo obravnavala in bodo vrnjene vlagateljem. 8. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Vlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo vsak delavnik na sedežu Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna, v času uradnih ur v tajništvu Občine Dobrna (sprejemni pisarni). Razpisna dokumentacija z obveznimi obrazci je na voljo tudi na spletni strani Občine Dobrna http://www.dobrna.si. Dodatne informacije lahko vlagatelji zahtevajo po pošti ali po elektronski pošti na naslov: obcina@dobrna.si. 9. Izid razpisa O izbiri kandidatov za podelitev koncesije bo odločila komisija. Na osnovi sklepa komisije bo izdana upravna odločba, ki bo izdana najkasneje v 30 dneh po prejemu vse v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti navedene dokumentacije. Pogoj za izdajo odločbe o podelitvi koncesije v tem postopku je predhodno pridobljeno pozitivno mnenje ZZZS, mnenje Ministrstva za zdravje in mnenje Zdravniške zbornice. V roku 15 dni po dokončnosti upravne odločbe bo z izbranim koncesionarjem sklenjena koncesijska pogodba. Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega ponudnika.
Občina Dobrna

AAA Zlata odličnost