Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2015 z dne 22. 5. 2015

Kazalo

1464. Odlok o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice, stran 3902.

Na podlagi 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo - UPB 4, 14/13 in 101/13), 21. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04 in spr.) ter 13. in 140. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na 6. seji dne 14. 5. 2015 sprejel
O D L O K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Z Odlokom o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice (v nadaljevanju Odlok) se določajo namen, predmet, upravičenci, pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna ter nadzor nad namensko porabo sredstev za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev v Občini Jesenice.
2. člen
(pomoč »de minimis«)
Za uresničevanje ciljev občine na področju spodbujanja razvoja turizma s pripravo in izvedbo turističnih prireditev v Občini Jesenice, se sredstva po tem Odloku dodeljujejo v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013, v nadaljevanju Uredba). Dodeljena sredstva po tem Odloku pomenijo pomoč »de minimis« v obliki dotacij.
Pri dodeljevanju pomoči se upošteva kumulacija pomoči, ki določa, da se pomoči, ki jih prejme upravičenec iz kateregakoli javnega vira za iste upravičene stroške in namene, seštevajo in ne smejo preseči maksimalne višine pomoči, določene s pravili pomoči »de minimis«.
Skupna vrednost pomoči, dodeljena enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis«, ne sme preseči 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).
Enotno podjetje je definirano kot vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:
- podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov istega podjetja;
- podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja;
- podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu;
- podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja samo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja;
- podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz prejšnjih alinej, preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za »enotno« podjetje.
Pomoč »de minimis« ne sme biti:
- pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega,
- namenjena izvozu oziroma z izvozom povezani dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo,
- dodeljena podjetjem, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, za namen nabave vozil za cestni prevoz tovora.
Za isti namen in upravičene stroške, kot jih prejemnik pomoči uveljavlja, ne sme pridobiti sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstev Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev).
3. člen
(izjave »de minimis«)
Občina bo od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobila pisno izjavo o:
- že prejetih »de minimis« pomočeh, vključno z navedbo, pri katerih dajalcih in v kakšnem znesku je v relevantnem obdobju še kandidiral za »de minimis« pomoč,
- drugih že prejetih (ali zaprošenih, v kakšni višini in pri katerem dajalcu) pomočeh za iste upravičene stroške v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu ter zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis« ne bo presežena zgornja meja »de minimis« pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih,
- tem, da za isti namen in upravičene stroške, kot jih uveljavlja, ni pridobil sredstev oziroma ni v postopku pridobivanja sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (sredstva Občine Jesenice, Republike Slovenije ali evropskih sredstev),
- poravnanih davkih in socialnih prispevkih zaposlenih,
- primeru pripojenega podjetja ali delitve podjetja,
- seznamu vseh, z njim povezanih podjetij.
Občina bo prejemnika pomoči pisno obvestila, da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« in o znesku »de minimis« pomoči ter hranila evidenco o individualni pomoči de minimis 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči.
4. člen
(pomen pojmov)
Pojmi, uporabljeni v tem Odloku, imajo naslednji pomen:
»Turistična prireditev« je prireditev, ki je namenjena najširšemu krogu obiskovalcev. V ta sklop prireditev ne sodijo prireditve, ki so organizirane za omejeni krog udeležencev (npr. stanovska, društvena in podobna srečanja in dogodki).
»Etnološka prireditev« je prireditev, na kateri se predstavljajo elementi tradicionalne kulture, prepoznani kot kulturna dediščina (pustni karnevali, kmečke ohceti, obrtniški sejmi, sprevodi narodnih noš, folklora, festivali povezani s tradicionalno prehrano, vaški običaji …).
»Javna površina« je površina v lasti Občine Jesenice, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem (kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče …) in ni v zasebni lasti, ali pa gre za površino v zasebni lasti, na kateri ima Občina Jesenice drugo stvarno pravico.
»Javni prireditveni prostor« je na podlagi Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05 z dne 27. 12. 2005) opredeljen kot prostor, na katerem se v Občini Jesenice izvajajo javne prireditve in za katerega velja začasna čezmerna obremenitev okolja zaradi uporabe zvočnih naprav.
5. člen
(zagotovitev sredstev)
Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev v Občini Jesenice se zagotavljajo v proračunu Občine Jesenice v višini, ki je določena v proračunu Občine za posamezno leto. Sredstva za sofinanciranje turističnih prireditev so zagotovljena na proračunski postavki 7090 Turistične prireditve, šifra NRP OB041-07-0015 Turistične prireditve.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
6. člen
(predmet dodeljevanja sredstev)
Predmet dodeljevanja sredstev po tem Odloku je sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
- pospešujejo turistični razvoj in promocijo Občine Jesenice na lokalni in širši ravni;
- so namenjene širšemu krogu obiskovalcev in drugih udeležencev;
- neposredno ali posredno prispevajo k doseganju ciljev strategije razvoja turizma v Občini Jesenice;
- spodbujajo lokalno prebivalstvo za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma;
- imajo neprofitni značaj;
- izvajajo se v objektih, na površinah ali prireditvenih prostorih v skladu z 9. členom Odloka.
7. člen
(zvrsti turističnih prireditev)
Na podlagi tega Odloka se bo v okviru sredstev občinskega proračuna sofinancirala priprava in izvedba naslednjih petih zvrsti turističnih prireditev:
- Pustna prireditev (izvaja se v pustnem času)
- Prireditev v času cvetenja narcis (izvaja se v času cvetenja narcis)
- Etnološka prireditev
- Festival (večdnevni)
- Prireditev z elementi inovativnosti.
V okviru vsake posamezne zvrsti turistične prireditve se bo sofinancirala priprava in izvedba ene prireditve, in sicer tiste, ki bo na podlagi javnega razpisa ocenjena z najvišjim številom točk.
V posameznem javnem razpisu se določi posebne vsebine in pogoje za sofinanciranje.
8. člen
(upravičenci)
Upravičenci do dodelitve sredstev so organizatorji prireditev iz 7. člena Odloka, in sicer:
- neprofitne organizacije (društva, javni zavodi in njim sorodne neprofitne institucije),
- samostojni podjetniki ter mikro, male in srednje velike gospodarske družbe, ki so registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah.
Upravičenci, navedeni v vseh treh alinejah prejšnjega odstavka, morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti organiziranja prireditev.
Upravičenci morajo imeti na dan oddaje vloge poravnane vse davke in plačane vse socialne prispevke zaposlenih.
Do prejema pomoči po tem Odloku niso upravičeni subjekti, ki:
- nimajo pravočasno in v celoti izpolnjenih pogodbenih obveznosti do občine s predhodnih javnih razpisov, če so na njih sodelovali.
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture,
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi l k Pogodbi v naslednjih primerih: če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg ali če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
9. člen
(lokacija prireditve)
Izvajalec lahko turistično prireditev organizira na območju Občine Jesenice.
Posebej je določena lokacija »prireditve v času cvetenja narcis«, ki se organizira na območju Planine pod Golico in prireditve »večdnevni festival«, katerega osrednje prizorišče je prireditveni prostor Stara Sava.
10. člen
(upravičeni stroški)
Upravičeni stroški za sofinanciranje so:
- stroški priprave, pospravljanja in čiščenja prireditvenega prostora (komunalne storitve),
- organizacijski stroški (telefon, poštne storitve, potni stroški),
- stroški oglaševanja,
- stroški najemnin oziroma občinskih taks (za najem javnih objektov, javnih površin in javnih prireditvenih prostorov, tehnične opreme),
- stroški zabavnega in kulturnega programa,
- stroški zavarovanj,
- stroški varovanja,
- stroški javnega prevoza za potrebe prireditve,
- drugi materialni stroški.
Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Kolikor imajo prijavitelji status društva ali neprofitne organizacije, je DDV lahko upravičen strošek. Prijavitelji, ki imajo status društva ali neprofitne organizacije, morajo prijavi predložiti tudi podpisano izjavo, da niso identificirani za namene DDV in nimajo pravice odbijati vstopnega davka.
Stroški najemnin za najem zasebnih objektov, zasebnih površin in zasebnih prireditvenih prostorov niso upravičeni stroški.
Upravičenost stroškov se ugotavlja na podlagi predložene vloge izvajalca za posamezno zvrst prireditve. Pri tem se upošteva le najnujnejši obseg stroškov, potrebnih za izvedbo predlagane prireditve. Vsi računi oziroma druge poslovne listine, ki se uveljavljajo za turistične prireditve, morajo biti zavedeni v poslovnih knjigah upravičenca in morajo biti izdani na upravičenca.
Višina sofinanciranja se določi na podlagi vloge, pri čemer se višina prijavljene vrednosti prireditve najprej zmanjša za opredeljeno višino lastnih sredstev za izvedbo prireditve in tiste prihodke prireditve, ki so pridobljeni iz drugih virov (npr. vstopnine, sponzorska sredstva ipd.), kar predstavlja osnovo za izračun sofinanciranja prireditve.
Od tako pridobljene osnove za sofinanciranje prireditve se v okviru priznanih upravičenih stroškov izračuna delež sofinanciranja prireditve.
Upravičencem se lahko dodeli do 100% sofinanciranja upravičenih stroškov. Delež sofinanciranja posamezne vrste upravičenih stroškov iz prvega odstavka tega člena se podrobno določi z javnim razpisom.
Sredstva se dodeljujejo na podlagi meril za ovrednotenje turističnih prireditev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV
11. člen
(postopek dodeljevanja)
Postopek dodeljevanja sredstev vodi pristojni oddelek občinske uprave na podlagi javnega razpisa v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnih financ in drugo področno zakonodajo.
Javni razpis vsebuje besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo (v nadaljevanju javni razpis). Javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa.
Javni razpis se objavi na krajevno običajen način na uradni spletni strani Občine Jesenice (www.jesenice.si), na oglasni deski Občine Jesenice in drugih občinskih medijih, kot npr. v občinskem glasilu.
Postopek javnega razpisa in dodelitve sredstev poteka po naslednjem zaporedju:
- župan imenuje strokovno komisijo,
- strokovna komisija pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe Odloka in javnega razpisa,
- strokovna komisija pripravi predlog javnega razpisa,
- javni razpis potrdi župan s sklepom o začetku postopka javnega razpisa,
- pristojni oddelek poskrbi za objavo javnega razpisa,
- pristojni oddelek vodi postopek javnega razpisa in nudi informacije v zvezi z razpisom,
- strokovna komisija obravnava prispele vloge,
- pristojni oddelek pozove vlagatelje na dopolnitev,
- strokovna komisija oblikuje končni predlog razdelitve sredstev,
- direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba izda upravni akt o sofinanciranju,
- župan obravnava pritožbe,
- pristojni oddelek pripravi pogodbo o sofinanciranju, ki jo podpiše župan,
- pristojni oddelek spremlja izvajanje po pogodbi o sofinanciranju in končno poročilo o izvedbi posamezne prireditve,
- strokovna komisija po potrebi pregleda končno poročilo posameznega upravičenca in pripravi poročilo o pregledu,
- pristojni oddelek vodi evidenco in poroča pristojnemu ministrstvu o dodeljenih pomočeh »de minimis«,
- župan imenuje komisijo za nadzor namenske porabe sredstev,
- župan potrdi vračilo sredstev v primeru ugotovljenih kršitev.
12. člen
(vsebina javnega razpisa)
Javni razpis vsebuje najmanj naslednjo razpisno dokumentacijo:
- Besedilo javnega razpisa, ki mora vsebovati zlasti:
- predmet javnega razpisa,
- opredelitev upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,
- upravičene stroške,
- višino razpisanih sredstev,
- informacije o razpisni dokumentaciji,
- rok in načine oddaje vlog,
- obravnavo vlog in postopek odobritve,
- poročanje,
- drugo.
- Prijavni obrazec;
- Izjave upravičenca v skladu s 3. členom Odloka;
- Izjava o identifikaciji za namene obračuna DDV;
- Merila za vrednotenje turistične prireditve;
- Vzorec pogodbe o sofinanciranju;
- Primer pravilno opremljene ovojnice;
- Vsebinsko končno poročilo o izvedbi turistične prireditve;
- Finančno poročilo o izvedbi turistične prireditve
- in druge priloge.
Upravičenci predložijo vlogo za pridobitev sredstev po javnem razpisu, ki mora vsebovati obvezne dele razpisne dokumentacije. Obvezni deli za predložitev vloge morajo biti opredeljeni v javnem razpisu.
13. člen
(strokovna komisija)
Strokovna komisija, ki jo imenuje in razrešuje župan, obravnava prispele vloge. Sestavljajo jo predsednik in štirje člani komisije, ki ne smejo biti z vlagatelji interesno povezani v smislu poslovne povezanosti ali sorodstvenega razmerja.
Naloge strokovne komisije so:
- pripravi in predlaga županu razpisno dokumentacijo;
- ugotavljanja pravočasnost prispelih vlog;
- odpira prispele vloge;
- preveri formalno pravilnost vloge;
- ugotovi, ali prijavitelji izpolnjujejo pogoje;
- strokovno pregleda vloge in jih oceni skladno z merili za vrednotenje;
- pripravi končni predlog dodelitve sredstev;
- pripravi predloge, mnenja in pobude za spremembe Odloka in razpisne dokumentacije;
- na podlagi zahteve pregleda končna poročila upravičencev in pripravi poročilo o pregledu.
14. člen
(postopek obravnave)
Strokovna komisija bo v roku 5 delovnih dni izvedla odpiranje vlog, ki ne bo javno. Preverila bo formalno pravilnost in izpolnjevanje pogojev.
Pristojni oddelek v roku 8 dni od dneva odpiranja vlog pozove vlagatelje, ki so oddali nepopolne vloge, za dopolnitev. Rok za oddajo dopolnitev vloge je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
Vloge, ki niso pravočasne ali niso bile dopolnjene v danem roku, pristojni oddelek zavrže s sklepom. Zoper sklep, s katerim je zavržena vloga, ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve sklepa. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
Pred ocenjevanjem popolnih vlog bo strokovna komisija preverila, če vloga ustreza predmetu in vsem pogojem razpisa. V primeru, da vloga ne bo ustrezala predmetu in ne bo izpolnjevala pogojev javnega razpisa, je komisija ne bo ocenjevala in bo vlogo zavrgla.
Po internem ocenjevanju na podlagi meril za vrednotenje turističnih prireditev bo strokovna komisija pripravila končni predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja. Na podlagi končnega predloga komisije direktor občinske uprave oziroma pooblaščena oseba odloči o dodelitvi sredstev z upravnim aktom, ki ga posreduje vsem vlagateljem. Zoper upravni akt ima vlagatelj pravico do pritožbe v roku 8 dni od dneva vročitve upravnega akta. O pritožbi odloča župan občine. Odločitev župana je dokončna. Proti dokončnemu upravnemu aktu, zoper katerega ni več mogoče vložiti rednih pravnih sredstev, je dopusten upravni spor.
15. člen
(pogodba o sofinanciranju)
Po pravnomočnosti sklepa o sofinanciranju se z upravičenci sklene pogodba o sofinanciranju, ki jo podpiše župan Občine Jesenice in v kateri so navedeni natančnejši pogoji koriščenja sredstev.
Pogodbo mora upravičenec podpisati v roku 8 dni od prejetja pogodbe, v nasprotnem primeru se domneva, da upravičenec odstopa in da je Občina Jesenice prosta obveznosti, ki izhajajo iz sklepa o sofinanciranju. Rok za podpis se lahko podaljša, če upravičenec pisno sporoči pristojnemu oddelku objektivne razloge za podaljšanje roka, vendar ne dlje kot za 7 dni. Pomoč »de minimis« je dodeljena s podpisom pogodbe o sofinanciranju.
Spremembe v zvezi s podpisano pogodbo s sofinanciranju izvajalci pisno sporočajo pristojnemu oddelku, ta pa mora pisno odobriti spremembo pred nastankom. Med spremembe štejejo zlasti spremembe programa, termin prireditve, lokacija prireditve, finančne spremembe in druge novo nastale situacije, ki bi utegnile vplivati na izvedbo prireditve in višino upravičenih sredstev.
16. člen
(poročanje o izvedeni prireditvi)
Po izvedeni turistični prireditvi morajo vsi izvajalci v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju pripraviti končno poročilo, ki ga oddajo pristojnemu oddelku v roku 60 dni od datuma izvedene prireditve. Rok se lahko podaljša, vendar mora izvajalec za to pisno zaprositi pristojni oddelek pred iztekom roka iz prejšnjega stavka tega odstavka. Rok za oddajo se lahko podaljša največ za 30 dni, kar se uredi z dodatkom k pogodbi o sofinanciranju.
Končno poročilo mora vsebovati najmanj vsebinsko poročilo, finančno poročilo z dokazili in drugimi zahtevami, ki morajo biti natančno opredeljene v javnem razpisu.
Upravičenci, ki bodo oddali nepopolno končno poročilo, bodo pozvani za dopolnitev v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Kolikor upravičenec ne dopolni končnega poročila v skladu s pozivom za dopolnitev, do sofinanciranja ni upravičen.
Pristojni oddelek po pregledu končnega poročila izda Obvestilo o pregledu končnega poročila, ki vsebuje ugotovitve pregleda in Obvestilo o pomočeh »de minimis«. Sredstva bodo nakazana v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju.
V primeru, da izvajalec turistične prireditve ne izvede, se sofinanciranje oziroma pomoč »de minimis« ne izplača. Upravičencu ni potrebno oddati končnega poročila, vendar mora pisno obvestiti pristojni oddelek o ne izvedbi in razlogih za nastalo situacijo.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
17. člen
(nadzor nad namensko porabo sredstev)
Občina Jesenice lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. Za izvajanje nadzora župan imenuje Komisijo za nadzor namenske porabe sredstev. Upravičenci morajo omenjeni komisiji predložiti vso originalno dokumentacijo v zvezi s pripravo in izvedbo turistične prireditve ter verodostojne listine in izpise iz poslovnih knjig. Nadzor se lahko opravi največ 10 let od podpisa pogodbe o sofinanciranju. O izvedbi kontrole namenske porabe sredstev komisija sestavi zapisnik, ki ga predloži županu.
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je Občina Jesenice upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje. Če se ugotovi kršitev, kršitelj ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu Občine Jesenice.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
18. člen
(prehodna določba)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje priprave in izvedbe turističnih prireditev in akcij v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 36/07 z dne 20. 4. 2007).
19. člen
(začetek veljave in uporabe)
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi. Uporabljati se začne po pridobitvi mnenja o skladnosti z Uredbo, ki ga izda ministrstvo, pristojno za spremljanje državnih pomoči. Odlok je veljaven za čas veljavnosti Uredbe.
Št. 007-25/2014
Jesenice, dne 14. maja 2015
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost