Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3432. Uredba o spremembah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom

MINISTRSTVA

3393. Pravilnik o povračilu potnih stroškov vabljenim osebam
3394. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih
3395. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen
3396. Odredba o seznamu standardov, ob uporabi katerih se domneva, da je proizvod varen v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov
3397. Odločba o prenehanju Ustanove fundacije za pomoč invalidnim in drugim pomoči potrebnim ljudem

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3398. Obrazec za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, OBR. IZ 1

OBČINE

Beltinci

3426. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za del območja naselja Lipovci (Lipovci – vzhod)

Borovnica

3399. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec

Brezovica

3400. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice (uradno prečiščeno besedilo) (PUP-UPB-1)

Brežice

3401. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za Stanovanjsko naselje Kaptol Dobova

Celje

3402. Cenik daljinskega ogrevanja stanovanjskih prostorov

Grosuplje

3427. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 1
3428. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Grosupeljščica 2

Kranj

3403. Obvezna razlaga 1.1. točke 35. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika
3404. Sklep o spremembi in dopolnitvi Ugotovitvenega sklepa o stanju postopka priprave občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj

Laško

3429. Odlok o rebalansu proračuna Občine Laško za leto 2013
3430. Odlok o razveljavitvi 2. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Laško

Medvode

3405. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagradah študentom Občine Medvode
3406. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Medvode

Murska Sobota

3407. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Ptuj

3408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj

Rogaška Slatina

3409. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje P3 z okolico (ZD7) v Rogaški Slatini
3410. Odlok o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Rogaška Slatina
3411. Odlok o spremembah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina
3412. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Rogaška Slatina

Slovenj Gradec

3413. Pravilnik o denarni pomoči tistim udeležencem socialno-varstvenih programov, ki niso upravičeni do kakršnih koli drugih zakonsko opredeljenih možnosti za povračilo stroškov prevoza in prehrane
3414. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.1 – 452)
3415. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.2 – 453)
3416. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 7.3 – 454)

Slovenske Konjice

3417. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2013/2014 in 2014/2015

Sveti Jurij ob Ščavnici

3418. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici

Šalovci

3419. Sklep o višini letnega povračila za najem groba in vzdrževanje pokopališča

Šentjur

3420. Odlok o subvencioniranju gradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Šentjur
3421. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šentjur za leto 2013
3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Šentjur za leto 2014

Škofja Loka

3431. Odlok o dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2013

Šmarješke Toplice

3423. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Konjeniški center Brezovica

Trebnje

3424. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Trebnje

Železniki

3425. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje SEL15-12

POPRAVKI

3433. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti