Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

SV 552/13 Ob-4185/13 , Stran 3126
SV 552/13 Ob-4185/13
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Metke Zupančič, opr. št. SV 552/13, z dne 7. 11. 2013, je bil zastavljen poslovni prostor na naslovu Slomškova 33, 1000 Ljubljana, Lokal L-3, objekt 6 (parc. št. 192/1, 192/4 in 159/24, k.o. Tabor, stanovanjski del ureditvenega območja CO 5/3 zdravstveni dom – južni del), ki se nahaja v pritličju, v izmeri 13,44 m2 ter v kleti-skladišče, v izmeri 29,44 m2 in po sedaj veljavnih zemljiškoknjižnih podatkih stoji na parc. št. 2964 in 2966, k.o. Tabor, številka stavbe 314, številka poslovnega prostora 035, last kreditojemalca in zastavitelja na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 27. 10. 2011 med Goranom Trifoni, DŠ 30063019, kot prodajalcem in Hiša Juting d.o.o., DŠ 49432907, kot kupcem, in sicer v korist kreditodajalca Zveza bank registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Bank und Revisionsverband, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem Paulitschgasse 5-7, A-9010, Klagenfurt/Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR, s pripadki, ki zapade v plačilo na odpoklic.