Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3433. Tehnični popravek Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert, stran 10330.

V Odloku o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 81/13, z dne 4. 10. 2013, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – UPB1, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN) dajem
T E H N I Č N I P O P R A V E K
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert
Popravi se opis in grafični prikaz OPN Občine Šentrupert v izvedbenem delu na karti 3-05 »Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev« v merilu 1 : 5000 tako, da se površina parc. št. 409/9 in 413, obe k.o. 1400 – Straža, v vinogradniškem območju z oznako OKR-25 VIN popravi tako, da se spremeni podrobnejša namenska raba iz Av v Ask.
Št. 3500-0028/2008-84
Šentrupert, dne 15. novembra 2013
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.