Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3399. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, stran 10277.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08, 81/09 in 84/11) je Občinski svet Občine Borovnica na 20. redni seji dne 7. 11. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sprejemu otrok v vrtec
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec pri Osnovni šoli dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije za sprejem otrok, kriterije za sprejem otrok v vrtec ter izpis otrok iz vrtca.
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, najmanj enkrat letno pa objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
(2) Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(3) Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
(4) Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo normativi za oblikovanje oddelkov.
(5) Kolikor ima vrtec oddelke na več lokacijah, se otroci na določeno lokacijo vključujejo glede na starost, prosto mesto, program, ki se izvaja v posameznem oddelku na lokaciji, ter normative za oblikovanje oddelkov, zato izbira lokacije ni mogoča.
3. člen
(1) Vrtec praviloma v mesecu februarju tekočega leta objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto.
(2) Javni vpis objavi vrtec tudi v primeru odprtja novega oddelka vrtca med šolskim letom, če na čakalni listi ni dovolj otrok.
(3) Javni vpis novincev vrtec objavi na spletni strani zavoda in na oglasni deski vrtca.
4. člen
(1) Starši oziroma skrbniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec na obrazcu, katerega vsebino določi vrtec.
(2) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca ali na spletni strani zavoda.
(3) Vlogi morajo biti priložena zahtevana dokazila. Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj).
(4) Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko starši vložijo vse leto na sedežu zavoda osebno ali jo pošljejo po pošti na naslov OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica, Enota vrtec, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica.
III. VPISNI SEZNAM
5. člen
Vrtec v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis otroka v vrtec starše pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok (vpisni seznam).
6. člen
(1) Če je število prispelih vlog za sprejem otrok v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali njegov pooblaščenec.
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) na podlagi kriterijev iz tega pravilnika.
IV. SESTAVA IN DELO KOMISIJE
7. člen
(1) Komisijo s sklepom imenuje ravnatelj OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica.
(2) Komisija je sestavljena iz štirih članov, in sicer:
– en predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga v imenovanje predlaga župan,
– dva predstavnika strokovnih delavcev zavoda, ki ju v imenovanje predlaga ravnatelj,
– en predstavnik staršev, katerega otrok je vključen v vrtec, ki ga v imenovanje predlaga svet staršev.
(3) Člani komisije so imenovani za dobo štirih let.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek, predstavniku staršev preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec.
(5) Mandat predstavnika strokovnih delavcev zavoda je vezan na zaposlitev v osnovni šoli oziroma vrtcu. Mandat predstavnika ustanovitelja je vezan na zaposlitev v občinski upravi Občine Borovnica.
(6) Vsaj en član komisije mora imeti izpit iz splošnega upravnega postopka.
8. člen
(1) Komisija dela na sejah, ki niso javne. Komisija na prvi seji izmed imenovanih članov izvoli predsednika in namestnika predsednika. Delo komisije vodi predsednik.
(2) Komisijo sklicuje predsednik komisije. Za organizacijo in pripravo seje skrbi pomočnik ravnatelja v vrtcu, administrativno-tehnične naloge za potrebe komisije pa opravlja uprava šole.
(3) Komisija je sklepčna, če so na seji navzoči vsaj trije člani komisije. Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije in zapisnikar.
(4) Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov navzočih članov.
(5) Komisija o svojem delu vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem:
– ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje,
– kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec,
– imena članov komisije in drugih navzočih,
– število prostih mest v vrtcu po posameznih skupinah za naslednje šolsko leto,
– število vlog za sprejem v vrtec,
– prednostni seznam otrok s številom zbranih točk,
– kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje,
– sprejete sklepe komisije.
(6) Zapisnik komisije podpiše predsednik komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.
9. člen
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec praviloma enkrat letno, in sicer najkasneje do konca meseca maja tekočega leta.
(2) Komisija odloča po določbah zakona, ki ureja splošni upravni postopek, po skrajšanem ugotovitvenem postopku.
(3) Komisija obravnava vloge za vpis otrok v vrtec, ki vključno na dan 1. 10. ali v enem mesecu po dnevu odprtja novega oddelka, dopolnijo starosti najmanj 11 mesecev oziroma izpolnjujejo ustrezne starosti za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto in imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v Občini Borovnica ali zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh. Ostale vloge ostanejo na vpisnem seznamu.
(4) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok.
V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
10. člen
(1) Kriteriji se določijo s točkami.
(2) V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
(3) Preostale vloge za vpis otrok v vrtec komisija obravnava in točkuje po naslednjih kriterijih:
+------+--------------------------------------------+-----------+
|Zap. |Kriterij                  | Število |
|št.  |                      |  točk  |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|1.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z   |      |
|   |otrokom stalno ali začasno prebivališče v  |      |
|   |Občini Borovnica.              |  80   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|2.  |Starši ali eden od staršev ima skupaj z   |      |
|   |otrokom stalno ali začasno prebivališče v  |      |
|   |zaselkih Pokojišče, Padež in Zavrh.     |  60   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|3.  |Starši ali eden od staršev se skupaj z   |      |
|   |otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel |      |
|   |stalno ali začasno prebivališče v Občini  |      |
|   |Borovnica pred dnem vključitve otroka v   |      |
|   |vrtec.                   |  80   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|4.  |Starši ali eden od staršev se skupaj z   |      |
|   |otrokom seli v zaselek Pokojišče, Padež,  |      |
|   |Zavrh in bo imel stalno ali začasno     |      |
|   |prebivališče v navedenih zaselkih pred dnem |      |
|   |vključitve otroka v vrtec.         |  60   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|5.  |Otroku je odloženo šolanje oziroma vstop v |      |
|   |osnovno šolo (potrdilo, če otrok ni bil   |      |
|   |vključen v vrtec Borovnica).        |  45   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|6.  |Otrok je že bil uvrščen na prednostni    |      |
|   |seznam vrtca Borovnica in ni bil sprejet.  |  40   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|7.  |a. vključitev otroka v vrtec v mesecu    |      |
|   |septembru tekočega leta (oziroma v enem   |      |
|   |mesecu odprtja novega oddelka) ali     |  40   |
|   |b. vključitev otroka v vrtec v mesecu    |      |
|   |oktobru tekočega leta (oziroma v mesecu po |      |
|   |odprtju novega oddelka) ali         |  30   |
|   |c. vključitev otroka v vrtec v mesecu    |      |
|   |novembru tekočega leta (oziroma v dveh   |      |
|   |mesecih po odprtju novega oddelka) ali   |  20   |
|   |vključitev otroka v vrtec v mesecu decembru |      |
|   |tekočega leta (oziroma v treh mesecih po  |      |
|   |odprtju novega oddelka).          |  10   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|8.  |Starši v razpisanem šolskem letu v vrtec  |      |
|   |hkrati vpisujejo dvojčke, trojčke ...    |  40   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|9.  |Družina ima že vključenega otroka v vrtec  |      |
|   |Borovnica in v letu obravnave vloge ne bo  |      |
|   |šolski obveznik.              |  10   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|10.  |a. Otrok obeh zaposlenih staršev ali    |   8   |
|   |                      |      |
|   |b. Otrok staršev, kjer sta oba       |      |
|   |študenta/dijaka ali             |   6   |
|   |                      |      |
|   |c. Otrok staršev, kjer je en zaposlen,   |      |
|   |drugi pa študent/dijak.           |   6   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|11.  |a. Otrok enega brezposelnega starša, ki je |      |
|   |prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje,  |      |
|   |drugi starš pa je zaposlen.         |   5   |
|   |                      |      |
|   |b. Otrok obeh brezposelnih staršev – oba  |      |
|   |prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje  |      |
|   |kot aktivna iskalca zaposlitve ali     |   4   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|12.  |a. En starš zaposlen, drugi starš      |      |
|   |nezaposlen in ni aktivni iskalec zaposlitve |      |
|   |ali                     |   2   |
|   |                      |      |
|   |b. Oba starša nezaposlena in nista aktivna |      |
|   |iskalca zaposlitve.             |   0   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
|13.  |Eden ali oba starša sta skrbnika za posebni |      |
|   |primer ali imata status družinskega     |      |
|   |negovalca.                 |  10   |
+------+--------------------------------------------+-----------+
(4) Podatke pod točko 1., 2., 5., 6. in 9. pridobi vrtec pri pristojnih upravljavcih zbirk podatkov po uradni dolžnosti.
(5) V primeru, da se starši ali eden od staršev skupaj z otrokom seli v Občino Borovnica in bo imel stalno prebivališče v Občini Borovnica pred dnem vključitve otroka v vrtec, mora vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti listino, ki to izkazuje (najemna pogodba, prodajna pogodba, pravnomočno gradbeno dovoljenje ipd.).
(6) Zaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo delodajalca o zaposlitvi z navedbo, ali gre za zaposlitev za nedoločen ali določen čas. V primeru zaposlitve za določen čas mora biti na potrdilu naveden dan, do katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi.
V primeru podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, ki je bila sklenjena za določen čas, morajo starši vrtcu predložiti novo potrdilo delodajalca, pred dnem zasedanja komisije.
(7) Starši, ki so študentje ali dijaki, morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti originalno potrdilo o šolanju za tekoče šolsko leto.
(8) Starši, ki so brezposelni in so prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot aktivni iskalci zaposlitve, morajo vlogi za vpis otroka v vrtec priložiti potrdilo zavoda.
(9) Starši, ki se bodo po poteku dopusta za nego in varstvo otroka ali posvojiteljskega dopusta prijavili na Zavodu RS za zaposlovanje, morajo v roku 8 dni od izteka tega dopusta vrtcu dostaviti originalno potrdilo, da je prijavljen na zavodu kot aktivni iskalec zaposlitve.
(10) Samozaposleni starši morajo vlogi za vpis otroka v vrtec predložiti izpis iz poslovnega registra Slovenije AJPES. Vloga se točkuje enako, kot pri zaposlenih starših.
(11) Kolikor je kateri od staršev določen za skrbnika za posebni primer ali negovalca, mora vlogi za sprejem otroka v vrtec priložiti odločbo, ki tako imenovanje izkazuje.
(12) Kolikor se družinske razmere otroka, za katerega je podana vloga za vpis v vrtec, od vložitve vloge pa do obravnave vloge na komisiji spremenijo tako, da bi to vplivalo na točkovanje po kriterijih, so starši dolžni vsako spremembo podatkov sporočiti zavodu nemudoma.
11. člen
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega seznama razporedi otroke po starosti – prednost ima starejši otrok.
VI. ODLOČITEV KOMISIJE
12. člen
(1) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če komisija zaradi uporabe kriterijev potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonsko ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni v roku dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vloga vsebuje.
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
(3) Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih.
VII. PREDNOSTNI VRSTNI RED
13. člen
(1) Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. Otroci se vključujejo s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v posameznem oddelku.
(2) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
(3) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
(4) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– datum vključitve otroka v vrtec,
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
(5) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
– šifro otroka,
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem pravilnikom, vložijo v vrtec ugovor,
– rok veljavnosti čakalnega seznama.
VIII. OBVESTILO STARŠEM O PREDNOSTNEM VRSTNEM REDU
14. člen
(1) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
(2) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.
(3) O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni spor.
IX. VPOGLED V ZAPISNIK KOMISIJE
15. člen
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu otrok v vrtec, vendar le v tisti del zapisnika in dokumentacije, ki se nanaša na njihovo vlogo.
X. ČAKALNI SEZNAM
16. člen
(1) Otroci s prednostnega seznama, ki niso bili sprejeti v vrtec, se uvrstijo na čakalni seznam.
(2) Med letom vrtec sprejema otroke s čakalnega seznama po prednostnem vrstnem redu pod pogojem, da otrok izpolnjuje pogoje za sprejem v vrtec in da izpolnjuje ustrezno starost za strukturo oddelka, kjer je prosto mesto.
(3) Če je v vrtcu prostor in na čakalnem seznamu ni kandidatov za sprejem, lahko vrtec sprejema novince, za katere so starši dali vlogo za sprejem med letom in so vpisani na vpisnem seznamu.
(4) Če je na vpisnem seznamu novincev več vlog, ki izpolnjujejo pogoje za sprejem v vrtec, kot je prostih mest, se sestane komisija in skladno z zgornjimi določbami ponovno sestavi prednostni vrstni red.
(5) Čakalni seznam velja do naslednjega zasedanja komisije.
XI. POGODBA MED VRTCEM IN STARŠI
17. člen
(1) Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši (v nadaljevanju: pogodba). V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
(4) Otroci pričnejo obiskovati vrtec z dnem, ki se določi v pogodbi.
(5) Uvajanje otrok se prične z dnem uradnega vpisa. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
(6) Otroke, katerih starši so prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec in sprejem odklonijo, se izbriše iz tekočega prednostnega seznama, v tem primeru obvestilo preneha veljati.
XII. OBJAVA INFORMACIJ O PROSTIH MESTIH IN ČAKALNI DOBI NA SPLETNIH STRANEH VRTCA
18. člen
(1) Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
(2) Vrtec informacije iz prejšnjega odstavka ob vsaki spremembi oziroma najmanj enkrat mesečno posreduje tudi Občini Borovnica za namen javno dostopne evidence uporabnikom o stanju kapacitet.
XIII. IZPIS OTROKA IZ VRTCA
19. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi.
XIV. VROČANJE
20. člen
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.
XV. KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Borovnica dne 24. 3. 2011, preneha veljati z uveljavitvijo tega pravilnika.
22. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0008/2013
Borovnica, dne 7. novembra 2013
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.