Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3408. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj, stran 10296.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I-ZUDE, 55/92 – ZVDK, 13/93 – ZP, 66/93 – ZP, 8/96, 31/00 – ZP, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 9. člena Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – uradno prečiščeno besedilo), so Mestni svet Mestne občine Ptuj na 29. seji dne 20. 5. 2013, Občinski svet Občine Destrnik na 20. seji dne 1. 10. 2013, Občinski svet Občine Kidričevo na 22. seji dne 12. 9. 2013, Občinski svet Občine Majšperk na 25. seji dne 19. 9. 2013, Občinski svet Občine Videm na 20. seji dne 3. 9. 2013, Občinski svet Občine Žetale na 14. seji dne 29. 8. 2013 sprejeli
O D L O K
o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj (Uradni list RS, št. 72/09 in 109/12) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) S tem odlokom občine ustanoviteljice:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj,
– Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik,
– Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo,
– Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk,
– Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju in
– Občina Žetale, Žetale 4, Žetale ustanavljajo javni zavod Lekarne Ptuj (v nadaljevanju: zavod).
(2) Ustanoviteljstvu javnega zavoda Lekarne Ptuj so se kljub določbi sedmega odstavka točke III/3 Sporazuma o razdelitvi premoženja Občine Ptuj (Uradni list RS, št. 38/03) s sklepi občinskih svetov odpovedale občine Hajdina, Markovci, Gorišnica, Juršinci, Dornava, Podlehnik, Trnovska vas, Sv. Andraž v Slov. goricah in Zavrč.«.
2. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Kot pravni naslednik javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom Skupščine Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 22/93) in javnega zavoda Lekarne Ptuj, ustanovljenega z odlokom občin Destrnik, Juršinci, Kidričevo, Majšperk, Videm, Žetale in Mestne občine Ptuj (Uradni list RS, št. 19/05) zavod nadaljuje delo s sredstvi, ki jih že ima v upravljanju.
(2) Zavod ima v upravljanju premičnine in nepremičnine, katerih lastnice so občine ustanoviteljice in za kar sklene zavod z ustanoviteljicami ustrezno pogodbo o predaji v upravljanje.
(3) Nepremičnine v upravljanju so:
– garsonjera, vpisana pri podvložku št. 759/2, k.o. Šentilj pod Turjakom (v bungalovu Jagoda 3, Razborca 74 c, Mislinja, zgrajenem na parc. št. 1110/9, k.o. Šentilj pod Turjakom),
– enosobno stanovanje tip A na lokaciji 126, z oznako številka 126108 (parc. št. 565, 553/19, 564/3, 479/120, 553/21, 560/9, 529 in 563, vse k.o. Vodnjan, Republika Hrvaška) in
– Lekarna Majšperk (Breg 6b, Majšperk, parc. št. 258/18, k.o. Skrblje).
3. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Premoženje zavoda se deli po deležih, izračunanih po kriteriju števila prebivalcev po posameznih občinah ustanoviteljicah:
– Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj, v 53,79 odstotnem deležu,
– Občina Destrnik, Vintarovci 50, Destrnik, v 6,00 odstotnem deležu,
– Občina Kidričevo, Ul. Borisa Kraigherja 25, Kidričevo, v 15,06 odstotnem deležu,
– Občina Majšperk, Majšperk 39, Majšperk, v 9,28 odstotnem deležu,
– Občina Videm, Videm pri Ptuju 54, Videm pri Ptuju, v 12,81 odstotnem deležu in
– Občina Žetale, Žetale 4, Žetale, v 3,06 odstotnem deležu.
(2) Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren vsaki od občin glede na delež premoženja.
(3) S premičnim premoženjem upravlja in razpolaga zavod samostojno.«.
4. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja svet zavoda. Ta sredstva se uporabljajo le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
(2) Občine ustanoviteljice zavoda ne odgovarjajo za primanjkljaj zavoda.«.
5. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z občinami, ki so se ustanoviteljstvu odpovedale, lahko zavod sklene pogodbo o izvajanju in financiranju dejavnosti za to občino.«.
6. člen
Ta odlok začne veljati, ko ga v enakem besedilu sprejmejo mestni svet in občinski sveti občin ustanoviteljic ter naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04-19/03
Ptuj, dne 20. maja 2013
Župan
Mestne občine Ptuj
dr. Štefan Čelan l.r.
Št. 900-11/2013-20R-9/11
Destrnik, dne 1. oktobra 2013
Župan
Občine Destrnik
Vladimir Vindiš l.r.
Št. 014-2/2007
Kidričevo, dne 12. septembra 2013
Župan
Občine Kidričevo
Anton Leskovar l.r.
Št. 0320-1/2013-9
Majšperk, dne 19. septembra 2013
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
Št. 014-1/2013-2(0203)
Videm, dne 3. septembra 2013
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l.r.
Št. 032-0014/2013-4
Žetale, dne 29. avgusta 2013
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l.r.