Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

3418. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 10311.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR), 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00, 77/02) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. izredni seji dne 30. 10. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju programov društev na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, postopki in merila za vrednotenje, razdelitev in nadzor nad porabo sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev, klubov, združenj, zvez društev, ali drugih oseb, registriranih po Zakonu o društvih (v nadaljevanju: društva) ki opravljajo registrirane nepridobitne dejavnosti na področju podeželja oziroma kmetijstva in imajo sedež na območju Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, oziroma imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Sredstva za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici se zagotavljajo v občinskem proračunu za tekoče leto.
2. člen
Za sofinanciranje dejavnosti morajo društva iz 1. člena tega pravilnika izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so registrirana po zakonu o društvih,
– da delujejo najmanj eno leto,
– da delujejo v javnem interesu,
– da kot glavno dejavnost opravljajo dejavnosti, povezane s pospeševanjem, razvojem in promocijo kmetijstva, kmetijskih dopolnilnih dejavnosti, razvojem podeželja nasploh, oziroma s kmetijstvom povezane dejavnosti, kot so lov, ribolov, čebelarstvo, gozdarstvo itd.,
– da imajo sedež v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, oziroma imajo člane tudi iz območja Občine Sveti Jurij ob Ščavnici,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakonodaja,
– da izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov društev s strani občine. Investicije društev niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, praviloma ob koncu koledarskega leta, za izvedene aktivnosti in programe izvedene v obdobju od javnega razpisa v preteklem letu, do aktualnega javnega razpisa. Razpis se objavi na oglasni deski občine in na spletni strani Občine Sveti Jurij ob Ščavnici. Razpisna dokumentacija se objavi skupaj z razpisom na spletni strani občine, možno pa jo je dvigniti tudi na sedežu občine.
(2) Razpisana dokumentacija mora biti na razpolago potencialnim kandidatom najmanj 14 dni pred rokom za oddajo prijave.
(3) Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine.
5. člen
(1) Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– okvirno višino finančnih sredstev;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji;
– navedbo, da gre za programe s področja pospeševanja razvoja podeželja;
– rok za prijavo.
(2) Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji, so pogoji določeni s tem pravilnikom, lahko pa se v besedilu javnega razpisa določijo tudi podrobnejši pogoji, če niso v nasprotju s tem pravilnikom.
6. člen
(1) Pregled in ocenitev predloženih prijav za razpis opravi Komisija za kmetijstvo pri Občinskem svetu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: komisija). O delu komisije se vodi zapisnik.
(2) Komisija lahko posameznega vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge, če je le-ta nepopolna. Vlagatelj mora svojo vlogo dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
(3) Komisija pregleda vloge, jih točkuje in pripravi predlog razdelitve sredstev, ki ga najkasneje v roku 15 dni po zaključku razpisa posreduje občinski upravi. Na podlagi predloga komisije o razdelitvi sredstev občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju dejavnosti društev.
(4) Po pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka izbrana društva sklenejo pogodbo o sofinanciranju dejavnosti društva, ki jo podpiše župan. Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva;
– navedbo programa, ki se sofinancira;
– višino dodeljenih sredstev in način financiranja;
– način nadzora;
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev;
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
III. MERILA IN KRITERIJI
7. člen
(1) Po ugotovitvi pravočasnosti prijave na razpis in popolnosti vloge komisija ocenjuje izvedene aktivnosti in programe, navedene v vlogi po merilih in kriterijih, ki jih določi Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici s sklepom.
(2) Samostojne prireditve morajo biti dostopne vsem občanom in ne smejo biti omejene le na člane društva in njihove družinske člane.
8. člen
Posameznemu društvu se dodelijo sredstva občinskega proračuna za delovanje društva po kriterijih, določenih s sklepom iz prvega odstavka prejšnjega člena, ki se ovrednotijo na podlagi pisnih dokazil. Vrednost točke se določi na podlagi določene višine sredstev za tekoče leto in skupnega števila zbranih točk na javnem razpisu.
9. člen
Društvom se dodelijo sredstva na podlagi števila doseženih točk in izračunane vrednosti sofinanciranja dejavnosti društva. Sredstva se društvu nakažejo na podlagi sklenjene pogodbe o sofinanciranju dejavnosti društva za tekoče leto.
IV. NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
10. člen
(1) Upravičenci so dolžni izvajati svoje programe v skladu s tem pravilnikom le za namene, opredeljene v pogodbi.
(2) V primeru nenamenske porabe sredstev ali ugotovitve, da je prejemnik za pridobitev sredstev navajal neresnične podatke, mora prejemnik vsa pridobljena sredstva vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev. Tako društvo tudi ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
11. člen
Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Sveti Jurij ob Ščavnici izvaja občinska uprava. V primeru ugotovitve nepravilnosti občinska uprava izda ustrezno odločbo. Zoper odločbo lahko izvajalec programa vloži pritožbo pri županu.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-0001/2013-001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 30. oktobra 2013
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost