Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2013 z dne 15. 11. 2013

Kazalo

VL 148478/2013 Os-4137/13 , Stran 3129
VL 148478/2013 Os-4137/13
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice Komunala Trbovlje, d.o.o., Savinjska cesta 11A, Trbovlje, ki jo zastopa odv. Sašo Ostrožnik, Kešetovo 4, Trbovlje, proti dolžniku Jovici Milikić, Rudarska cesta 2, Trbovlje, ki ga zastopa zak. zast. odv. Marjan Štrtak, Trg svobode 32, Trbovlje, zaradi izterjave 300,42 EUR, sklenilo: dolžniku Jovici Milikić, Rudarska Cesta 2, Trbovlje, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odv. Marjan Štrtak, Trg svobode 32, Trbovlje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 4. 10. 2013